Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Lääne-Saare valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, muutmise ja täitmise kord

Väljaandja:Lääne-Saare Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.09.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 22.09.2016, 40

Lääne-Saare valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, muutmise ja täitmise kord

Vastu võetud 14.01.2015 nr 8
RT IV, 27.01.2015, 13
jõustumine 30.01.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.09.2016RT IV, 22.09.2016, 2225.09.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Lääne-Saare valla eelarve (edaspidi eelarve) koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord (edaspidi kord) sätestab Lääne-Saare valla eelarve ülesehituse, eelarve koostamise, vastuvõtmise, muutmise ja täitmise korra ning seda rakendatakse koos kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ning teiste eelarvet reguleerivate õigusaktidega.

 (2) Kord on täitmiseks kohustuslik vallavalitsuse hallatavatele asutustele.

 (3) Käesoleva korra mõttes vaadeldakse ametiasutusena ka vallavalitsuse osakondi.

 (4) Mõisted:
 1) eelarve – eelarveaasta põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuste plaan koos täiendavate nõuete, volituste ja informatsiooniga, mis on aluseks vastava aasta tegevuste finantseerimisele;
 2) eelarvestrateegia – arengukavast tulenev finantsplaan nelja eelseisva eelarveaasta kohta;
 3) sissetulekud – põhitegevuse tulud (maksutulud, tulud kaupade ja teenuste müügist, saadavad toetused, muud tegevustulud), materiaalse põhivara müügitulu, põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine, finantstulud, laenude võtmine;
 4) väljaminekud – põhitegevuse kulud (antavad toetused, muud tegevuskulud), põhivara, osaluste ja muude aktsiate või osade soetus, põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine, finantskulud, võetud laenude tagasimaksed;
 5) investeering – põhivara soetus ja sellega kaasnev käibemaksukulu seoses objekti ehitamise või renoveerimisega või vara soetamisega;
 6) kohaliku omavalitsusüksuse arvestusüksus – kohaliku omavalitsuse üksus ja temast sõltuv üksus;
 7) sõltuv üksus – raamatupidamise seaduse mõistes kohaliku omavalitsuse üksuse otsese või kaudse valitseva mõju all olev üksus, kes on saanud kohaliku omavalitsuse üksuselt, riigilt, muult avalik-õiguslikult juriidiliselt isikult või eelnimetatud isikute valitseva mõju all olevatelt üksustelt üle poole tuludest või kes on saanud toetust ja renditulu kohaliku omavalitsuse üksustelt ja nende valitseva mõju all olevatelt üksustelt rohkem kui 10 protsenti vastava aasta põhitegevuse tuludest.

§ 2.  Eelarve ülesehitus ja liigendus

 (1) Eelarve sisuks on vallale laekuvate sissetulekute ning nende arvel valla ülesannete täitmiseks ettenähtud väljaminekute määratlemine vastavalt valla põhimäärusele, arengukavale ja teistele õigusaktidele.

 (2) Eelarve koostatakse üheks eelarveaastaks. Eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

 (3) Eelarve koosneb osadest ning on tekkepõhine
[RT IV, 22.09.2016, 22 - jõust. 25.09.2016]

 (4) Eelarve osad on
 1) põhitegevuse tulud;
 2) põhitegevuse kulud;
 3) investeerimistegevus;
 4) finantseerimistegevus;
 5) likviidsete varade muutus.

 (5) Põhitegevuse tulud on:
 1) maksutulud;
 2) tulud kaupade ja teenuste müügist;
 3) saadavad toetused;
 4) muud tegevustulud.

 (6) Põhitegevuse kulud on:
 1) antavad toetused;
 2) muud tegevuskulud.

 (7) Investeerimistegevus on:
 1) põhivara soetus;
 2) põhivara müük;
 3) põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine;
 4) põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine;
 5) osaluste soetus;
 6) osaluste müük;
 7) muude aktsiate ja osade soetus;
 8) muude aktsiate ja osade müük;
 9) finantstulud ja finantskulud.

 (8) Finantseerimistegevus on:
 1) laenude võtmine, võlakirjade emiteerimine, kapitalirendi- ja faktooringukohustuste võtmine ning kohustuste võtmine teenuste kontsessioonikokkulepete alusel;
 2) võetud laenude tagasimaksmine, kapitalirendi- ja faktooringukohustuste täitmine, emiteeritud võlakirjade lunastamine ning tagasimaksed teenuste kontsessioonikokkulepete alusel.

 (9) Likviidsete varade muutus on:
 1) raha ja pangakontode saldo muutus;
 2) rahaturu- ja intressifondide aktsiate või osakute saldo muutus;
 3) soetatud võlakirjade saldo muutus.

 (10)
[Kehtetu - RT IV, 22.09.2016, 22 - jõust. 25.09.2016]

 (11) Põhitegevuse tulude eelarveosa kogusumma ja põhitegevuse kulude eelarveosa kogusumma vahet, millele on liidetud investeerimistegevuse eelarveosa kogusumma, nimetatakse eelarve tulemiks. Eelarve tulem peab võrduma likviidsete varade muutuse eelarveosa kogusumma ja finantseerimistegevuse eelarveosa kogusumma vahega.

 (12) Eelarve on tasakaalus, kui eelarve tulem võrdub nulliga.

 (13) Eelarve on ülejäägis, kui eelarve tulem on positiivne.

 (14) Eelarve on puudujäägis, kui eelarve tulem on negatiivne.

§ 3.  Valla eelarvestrateegia

 (1) Valla eelarvestrateegia koostatakse arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida kavandatavate tegevuste finantseerimist.

 (2) Valla eelarvestrateegia koostatakse eelseisva nelja eelarveaasta kohta.

 (3) Valla eelarvestrateegias esitatakse:
 1) valla majandusliku olukorra analüüs ja prognoos eelarvestrateegia perioodiks;
 2) valla eelarvestrateegia vastuvõtmisele eelnenud aasta tegelikud, jooksvaks aastaks kavandatud ja eelarvestrateegia perioodiks prognoositavad põhitegevuse tulud ja eeldatavad põhitegevuse kulud, investeerimistegevuse eelarveosa olulisemad tegevused ja investeeringud koos kogumaksumuse prognoosi ja võimalike finantseerimisallikatega, eeldatav finantseerimistegevuse maht ning likviidsete varade muutus;
 3) ülevaade vallavalitsuse ja temast sõltuvate üksuste majandusolukorrast;
 4) vallavalitsuse ja temast sõltuvate üksuste põhitegevuse tulem ja tegelik netovõlakoormus eelmisel aastal, jooksvaks aastaks prognoositud ja eelarvestrateegia perioodi igaks aastaks prognoositav iga aasta lõpu seisuga.

 (4) Vallavalitsus esitab eelarvestrateegia eelnõu vallavolikogule hiljemalt 15. septembriks.

§ 4.  Eelarveprojekti koostamise põhimõtted

 (1) Arvestades valla arengukava kehtestab vallavalitsus eelarveprojekti koostamise ajakava, tingimused ja vormid.

 (2) Vallavalitsuse ametid ja vallavalitsusest sõltuvad üksused (edaspidi valla asutused) esitavad vallavalitsusele oma tulude laekumise projekti koos finantseerimisvajadustega majandusliku sisu lõikes koos seletuskirjaga kulude põhjenduse, otstarbekuse ja seadustele vastavuse kohta eelarveaastale eelneva aasta 01. augustiks. Samaks tähtajaks esitab arengu- ja eelarvekomisjon oma eelarve projekti volikogu komisjonide poolsete taotlustega
[RT IV, 22.09.2016, 22 - jõust. 25.09.2016]

 (3) Kui eelarveprojektis nähakse ette kulutusi alustatavale ehitusele või programmidele, lisatakse eelarve projektile arvestused ja põhjendused nende kulude üldsumma ja jaotuse kohta kõigi tulevaste eelarveaastate lõikes. Alustatava ehituse puhul lisatakse ka arvestused valmiva ehituse sisustamise ja majandamise kulude kohta.

 (4) Riigilt ja teistelt juriidilistelt isikutelt kavandatavad sihtotstarbelised eraldised suunatakse eraldaja poolt määratud kuludeks.

 (5) Teised juriidilised ja füüsilisest isikust ettevõtjad saavad esitada taotlusi vallaeelarvest toetuse saamiseks hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 01.oktoobriks.

 (6) Eelarveprojektile lisatakse täiendavalt seaduses ettenähtule ka ülevaade laenude võtmise piirmäära ja laenude võtmise võimalustest lähtuvalt kehtivatest õigusaktidest.

 (7) Esitatud eelarveprojektide läbivaatamisel kontrollib vallavalitsus koos arengu- ja eelarvekomisjoniga eelseisvaks eelarveaastaks kulutuste arvestamise õigsust, nende vastavust seadustele, hindab alaeelarvete projektidesse lülitatud kulude otstarbekust ning vajadusel korrigeerib seda lähtudes vallaeelarve tulude prognoosist
[RT IV, 22.09.2016, 22 - jõust. 25.09.2016]

§ 5.  Eelarveprojekti menetlus ja vastuvõtmine volikogus

 (1) Vallavalitsuse koostatud eelarveprojekt esitatakse volikogule hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 1. detsembriks. Eelarveprojektile lisatakse seletuskiri tulude prognoosi ja kulude põhjenduse kohta. Eelarve projekt avalikustatakse elektrooniliselt valla koduleheküljel.

 (2) Eelarve menetlemise juhtkomisjoniks on volikogu arengu- ja eelarvekomisjon.

 (3) Volikogu komisjonid ja volikogu liikmed esitavad parandusettepanekud arengu- ja eelarvekomisjonile kirjalikult kahe nädala jooksul pärast eelarve esimest lugemist.

 (4) Eelarveprojekti muutmise ettepanekule, mis tingib nendes ettenähtud tulude vähendamise, kulude suurendamise või kulude ümberjaotamise, tuleb algatajal lisada rahalised arvestused, mis näitavad ära kulude katteks vajalikud tuluallikad.

 (5) Arengu- ja eelarvekomisjon süstematiseerib esitatud ettepanekud ning esitab need vallavalitsusele kümne päeva jooksul pärast parandusettepanekute esitamise tähtaega.

 (6) Vallavalitsus viib eelarveprojekti sisse tehtud ja põhjendatud parandused ning esitab eelarve projekti volikogu istungile II lugemiseks.

 (7) Valla eelarve vastuvõtmiseks korraldatakse volikogu istungitel vähemalt kaks lugemist. Pärast teist lugemist ei saa parandusettepanekuid esitada.

 (8) Eelarve võtab vastu volikogu seaduses ja valla põhimäärusega sätestatud korras.

§ 6.  Eelarve täitmine

 (1) Eelarve täitmine on sissetulekute kogumine, väljaminekute tegemine ning tehingud varade ja kohustustega, samuti nende kohta arvestuse pidamine vastavuses eelarve koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtetega. Eelarve täitmist korraldab vallavalitsus.

 (2) Asutuse juhil ja teistel alaeelarvete eest vastutavatel isikutel on õigus võtta rahalisi väljaminekuid nõudvaid kohustusi ainult neile eelarves selleks ette nähtud kulude piires.

 (3) Kui eelarve ei ole eelarveaasta alguseks vastu võetud, võib kuni eelarve vastuvõtmiseni teha alanud eelarveaasta igas kuus väljaminekuid ühe kaheteistkümnendiku ulatuses eelmise aasta eelarve vastavatest väljaminekutest, kui need on kavandatud alanud eelarveaasta eelarve eelnõus vähemalt samas mahus.

 (4) Kui alanud eelarveaasta eelarve eelnõus on väljaminekuid kavandatud väiksemas mahus võrreldes eelmise aasta eelarve vastavate väljaminekutega, võib vallavalitsus teha neid väljaminekud ühe kaheteistkümnendiku ulatuses alanud eelarveaasta eelarve eelnõus kavandatust.

 (5) Vallavalitsus võib teha eelarve eelnõus kavandatud väljaminekuid, kui nende tegemise tähtaeg saabub enne eelarve vastuvõtmist ja need tulenevad:
 1) seadusest, seaduse alusel antud õigusaktist või volikogu õigusaktist;
 2) enne eelarveaasta algust kohustuste täitmiseks sõlmitud lepingust;
 3) investeeringute elluviimiseks sõlmitud lepingust või väljakuulutatud riigihankest;
 4) põhivara soetamiseks sõlmitud sihtfinantseerimise lepingust;
 5) sõlmitud lepingu alusel saadud sihtfinantseerimisest;
 6) kohtuotsusest.

 (6) Eelarves vallavolikogu määratud ja vallavalitsuse jaotatud vahendeid võib kasutada üksnes ettenähtud otstarbeks, kusjuures nende suurust ja sihtotstarvet võib muuta vaid eelarve muutmisega.

 (7) Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse eelarveosade täitmisel võib üht täita samas mahus rohkem, kui teine eelarveosa jääb täitmata, kui see on põhjustatud hangete korraldamise järel selgunud tingimustest, mille tõttu planeeritud tehing klassifitseeritakse eelarve täitmisel tulenevalt põhivara arvelevõtmise reeglitest teisiti, kui eelarves oli ette nähtud
[RT IV, 22.09.2016, 22 - jõust. 25.09.2016]

 (8) Valla asutuste eelarved majandusliku sisu järgi kinnitatakse vallavalitsuse poolt kahe nädala jooksul pärast eelarve vastuvõtmist volikogus.

 (9) Eelarve täitmise eest vastutavad vallavanema käskkirjaga kinnitatud isikud ja valla asutuse juhid avaliku teenistuse seaduses, tööseadusandluses ja teistes seadustes kehtestatud korras
[RT IV, 22.09.2016, 22 - jõust. 25.09.2016]

 (10) Vallavalitsus esitab volikogule ülevaate eelarve jooksvast täitmisest vähemalt kaks korda eelarveaasta jooksul.

 (11)
[Kehtetu - RT IV, 22.09.2016, 22 - jõust. 25.09.2016]

§ 7.  Lisaeelarve ja eelarve muutmine

 (1) Eelarveaasta jooksul võib eelarvet muuta lisaeelarvega. Vallavalitsus koostab lisaeelarve ja esitab selle volikogule.

 (2) Lisaeelarve projekti esitab vallavalitsus volikogule ja sellele lisatakse:
 1) põhjendused täiendavate kulude vajaduste kohta;
 2) andmed lisatulude ja säästude kohta, millega lisakulud kaetakse.

 (3) Riigieelarvest ja teistest allikatest eelarveaasta jooksul täiendavalt eraldatud sihtotstarbeliste eraldiste saamisel võib vallavalitsus neid kasutada vastavalt sihtotstarbelistele kuludele. Lisaeelarve koostamisel või eelarve muutmisel tuleb laekunud sihtotstarbelised tulud ja vastavad kulud lisada eelarvesse

 (4) Valla asutustele kinnitatud eelarve muudatuste taotlused esitab asutuse juht koos põhjendustega vallavalitsusele vajaduse ilmnemisel, kuid mitte hiljem kuid 15. oktoober. Vallavalitsus vaatab taotluse läbi ning otsustab vajaduse korral eelarvesse vastava muudatuse tegemise.

 (5) Eelarve tulude alalaekumise või viibimise korral on vallavalitsusel õigus piirata iga valla asutuse eelarves ettenähtud kulude tegemist ja vajadusel esitada volikogule negatiivne lisaeelarve.

 (6) Lisaeelarvet menetletakse vähemalt ühel vallavolikogu istungil, kahel lugemisel.

 (7) Lisaeelarve võtab volikogu vastu määrusega.

§ 8.  Reservfond

 (1) Reservfondi suuruse kinnitab vallavolikogu eelarve vastuvõtmisega. Reservfondi suurus on vähemalt 1% eelarveaastaks planeeritavatest tegevustuludest.

 (2) Reservfondi suurust võib eelarveaasta jooksul muuta eelarve muutmise teel.

 (3) Reservfondi vahendite kasutamist reguleerib vallavolikogu kinnitatud reservfondi käsutamise tingimused ja kord.

§ 9.  Eelarve vahendite kasutamise kontroll ehk finantskontroll

 (1) Finantskontroll on tegevus, mille käigus hinnatakse eelarve rahaliste vahendite kasutamise seaduslikkust, sihipärasust ja otstarbekust.

 (2) Finantskontrolli teostab revisjonikomisjon.

 (3) Finantskontrolli eesmärgiks on tagada:
 1) õigusaktidest kinnipidamine;
 2) valla vara sihipärane kasutamine;
 3) valla vara ja eelarve rahaliste vahendite kasutamise kohta tõese, õigeaegse ja usaldusväärse informatsiooni kogumine, säilitamine ja avaldamine.

§ 10.  Eelarve täitmise arvestus ja aruandlus

 (1) Eelarve täitmise aruanne peab vastama kinnitatud eelarve liigendusele.

 (2) Eelarve täitmist korraldab vallavalitsus.

 (3) Vallavalitsus esitab Rahandusministeeriumile andmed eelarve, lisaeelarve ja eelarve täitmise kohta nende poolt määratud tähtajaks.

 (4) Majandusaasta aruande koostamisel lähtutakse raamatupidamise seaduses sätestatud põhimõtetest ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses sätestatud erisustest.

 (5) Majandusaasta aruande koostab ja kiidab heaks vallavalitsus.

 (6) Majandusaasta aruande osad on:
 1) tegevusaruanne;
 2) raamatupidamise aastaaruanne.

 (7) Enne majandusaasta aruande kinnitamist vallavolikogus vaatab revisjonikomisjon volikogule esitatud majandusaasta aruande läbi ja koostab selle kohta kirjaliku aruande, mis esitatakse volikogule. Aruandes avaldab revisjonikomisjon, kas ta toetab vallavalitsuse koostatud majandusaasta aruande kinnitamist.

 (8) Vallavalitsus esitab heakskiidetud ja allkirjastatud majandusaasta aruande volikogule kinnitamiseks hiljemalt 31. maiks.

 (9) Vallavolikogu kinnitab majandusaasta aruande hiljemalt 30. juuniks otsusega.

 (10) Majandusaasta aruanne avalikustatakse seaduses sätestatud korras.

§ 11.  Rakendussätted

  (1) -(3) [Käesolevast tekstist välja jäetud]