Keskkond ja heakordHeakord

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Märjamaa valla kaevetööde eeskiri

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.09.2017, 26

Märjamaa valla kaevetööde eeskiri

Vastu võetud 19.09.2017 nr 83

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 36¹ alusel.

§ 1.   Kaevetööde eeskirja reguleerimisala

  (1) Kaevetööde eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib kaevetööde projekteerimist, korraldamist ja tegemist (edaspidi kaevetööd) Märjamaa valla haldusterritooriumil kõigi isikute poolt.

  (2) Eeskirja sätteid ei kohaldata kaevetöödel kalmistutel ja karjäärides ning eraõiguslike isikute omandis olevatel kinnistutel.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) kaevetöö käesoleva määruse mõistes on töö, mille käigus kaevatakse maapinnas sügavamalt kui 20 (kakskümmend) cm või teostatakse töid, millega muudetakse maapinna kõrgust;
  2) avariikaevetöö on kaevetöö, mille vajadus tekib ootamatult ning kaevetööde läbiviimine on hädavajalik ning edasilükkamatu. Avariikaevetööle kehtivad kõik käesoleva eeskirja nõuded.
  3) kaevaja - kaevetöö tegija on juriidiline isik, kes omab vastavat ehitusalast pädevust ning on esitanud ehituse valdkonna majandustegevuse teate ja, kes otseselt teostab kaevetöid, kellele on väljastatud luba kaevetööde tegemiseks, kes vastutab kaevetöödega seonduvate tegevuste eest käesoleva eeskirja kohaselt;
  4) tellija - kaevetööde tellija, kes on juriidiline või füüsiline isik, kes tellib kaevetööd, omades selleks seaduslikke volitusi ning määrab ehitustööde omanikujärelevalve teostaja (ehitusjärelevalve) ning teede ehituse- ja remonditööde järelevalve teostaja (teehoiutööde järelevalve);
  5) ehitustööde omanikujärelevalve teostaja on vastava pädevusega isik, kes viib läbi ehitustööde omanikujärelevalvet järgides seaduses nimetatud ministri poolt kehtestatud ehitustööde omanikujärelevalve tegemise korda ja protseduure reguleerivaid õigusakte;
  6) teehoiutööde järelevalveteostaja on vastava pädevusega isik, kes viib läbi teede ehitus- ja remonditööde järelevalvet järgides seaduses nimetatud ministri poolt kehtestatud teede ehitus- ja remonditööde omanikujärelevalve tegemise korda ja protseduure reguleerivaid õigusakte;
  7) kaevetööde luba on Märjamaa Vallavalitsuse poolt väljastatud dokument, mis annab õiguse kaevetööde teostamiseks (Lisa 2);
  8) leppetrahv on kaevaja ja Märjamaa Vallavalitsuse vaheline kokkuleppeline summa, mille kaevaja tasub Märjamaa Vallavalitsusele juhul, kui ei peeta kinni käesoleva eeskirja nõuetest;
  9) menetleja on Märjamaa Vallavalitsuse poolt määratud isik, kes käesoleva eeskirja kohaselt ning juhindudes muudest õigusaktidest, juhistest ja juhenditest menetleb kaeveloaga seonduvat, teostab järelevalvet käesoleva eeskirja täitmise üle ning võtab vastu otsuseid muudes kaevetöödega seonduvates küsimustes.

§ 3.   Kaevetööde loa taotlemine

  (1) Kaeveloa väljastamise aluseks on käesoleva eeskirja kohaselt kaevaja poolt esitatud avaldus (Lisa 1) kaeveloa väljastamiseks.

  (2) Kaeveloa avaldus esitatakse Märjamaa Vallavalitsusele 10 päeva enne planeeritavat kaevetöödega alustamist. Menetleja väljastab kaeveloa või lükkab kaeveloa avalduse tagasi 5 (viie) tööpäeva jooksul kaeveloa avalduse registreerimisest Märjamaa Vallavalitsuses.

  (3) Kaeveloa avaldusele peavad olema lisatud alljärgnevad dokumendid:
  1) tehnorajatise projekt, mis on koostatud ehitusprojektile esitatud nõudeid järgides ning kõikide asjaosalistega kooskõlastatud;
  2) teeprojekt, mis on koostatud teeprojektile esitatud nõudeid järgides ning kõikide asjaosalistega kooskõlastatud. Seadusest tulenevalt võib teeprojekti asemel esitada tööde kirjelduse, mis on koostatud teetööde kvaliteedi nõudeid järgides;
  3) ehitusloakohustusliku ehitamise korral ehitusluba;
  4) taotlus liikluse ümberkorraldamise kohta koos liikluskorralduse skeemiga, mis on menetleja poolt eelnevalt kooskõlastatud;
  5) tööde läbiviimise ajakava. Ajakavas tuleb ära näidata kaeveloa lõpetamiseks esitatava täitedokumentatsiooni kuupäev;
  6) muud dokumendid, mis on ette nähtud seadustega ja muude Märjamaa valla õigusaktidega.

  (4) Kaeveloa avaldus allkirjastatakse kaevaja esindaja (äriregistrisse kantud esindamise õigusega) või volitatud esindaja (notariaalse volitusega) ning tellija või tema volitatud esindaja (notariaalse volitusega) poolt.

  (5) Kaevetööde avaldus kooskõlastatakse:
  1) järelevalvet teostavate isikute poolt;
  2) kaevetöödega seonduva maa-ala naaberkinnistute omanike poolt, kui kaevetööde käigusteostatakse töid nendel kinnistustel või on alust arvata, et kinnistute omanike omandile võivad kaasneda kahjustused;
  3) võrguvaldajate esindajate poolt.

§ 4.   Kaevetööde loa väljastamine

  (1) Menetleja väljastab kaeveloa või lükkab kaeveloa avalduse tagasi 5 (viie) tööpäeva jooksul arvestades kaeveloa avalduse registreerimist Märjamaa Vallavalitsuses.

  (2) Menetleja on kaeveloa avalduse menetlemisel õigus:
  1) muuta kaevetööde lõpetamise tähtaega;
  2) määrata leppetrahvi suurus;
  3) nõuda tellijalt garantiikirja või finantsasutuse kinnitust vahendite olemasolu kohta, millega tagatakse kaevtööde läbiviimine ning kolmandatele isikutele tekkida võiva kahju hüvitamine;
  4) nõuda kaevajalt ehitusaegse garantii ja garantiiaegse garantii esitamist teehoiutööde kohta;
  5) täiendava jäätmekava esitamist, kui ehitustööde käigus võivad tekkida ehitusjäätmed või ohtlikud jäätmed;
  6) sõiduteel ja kõnniteel asetsevate tee koosseisu mitte kuuluvate rajatiste vastavustõendamise dokumentide esitamist;
  7) kehtestada nõudeid liikluse korraldamiseks;
  8) kehtestada nõudeid elanikkonna teenindamiseks vajalike meetmete tarvitusele võtmiseks.

§ 5.   Kaevetööde loa väljastamisest keeldumine

  (1) Kaevetööde avaldus jäetakse rahuldamata ja kaevetööde luba ei väljastata, kui:
  1) kaevetööde avaldus ei ole nõuetekohaselt vormistatud ning avaldusele ei ole lisatud eeskirja § 3 ja § 4 nõutud dokumente või puuduvad nõuetekohased kooskõlastused või kooskõlastused on kehtetud;
  2) kaevaja on avaldusele esitamisele eelneva aasta jooksul eiranud Märjamaa valla õigusaktide nõudeid;
  3) kaevaja on eelnevalt teostanud ehitustöid eirates kaevetööde eeskirjade nõudeid ning ei ole ehitustöid läbi viinud hea tava kohaselt;
  4) kaevaja ei ole garantiiperioodil teostanud garantiitöid vastava hoolsusega või on jätnud garantiitööd teostamata;
  5) kaevajal on finantsraskused ning tasumata ja täitmata kohustused riiklike ja kohalike maksude osas;
  6) kaevajal või tema alltöövõtjal puudub vastav pädevus.

  (2) Kaeveloa väljastamisest keeldumine vormistatakse Märjamaa Vallavalitsuse vastava ametniku (menetleja) haldusaktiga ning tehakse kaeveloa avalduse esitajale teatavaks kirjalikult taasesitamist võimaldavas vormis 5 (viie) tööpäeva jooksul.

§ 6.   Kaevetööde peatamine, kaevetööde loa tühistamine, kaevetööde loa pikendamine

  (1) Menetleja omab õigust kaevetööde loa peatada, kui:
  1) tööde käigus selguvad asjaolud, mille tõttu kaevetööde jätkamine seab ohtu elanikkonna tervise või kaevetööd võivad kaasa tuua kahju tekitamise kolmandatele isikutele;
  2) kaevetööde läbiviimise käigus selgub, et projekt ei vasta tegelikule olukorrale looduses või projekteerimisel ei ole kinni peetud kehtivatest õigusaktidest ega norminõuetest;
  3) teehoiutööde järelevalve teostaja on peatanud ehitustööd vastavalt tuvastatud kaevetööde ohtlikkusele nii kaevetööd teostatavatele töötajatele, kui ka elanikkonnale;
  4) tagatud ei ole liiklus- või tööohutus.

  (2) Menetlejal on õigustühistada kaevetööde luba, kui:
  1) kaevetööde teostaja on jätnud kõrvaldamata eeskirja § 6 lõige 1 asjaolud;
  2) kaevaja ei pea kinni projektist ega ehitusele kehtivatest nõuetest ning tegevus võib tuua kaasa Märjamaa vallale põhjendamatuid kulutusi;
  3) kaevaja esitab avalduse kaeveloa ennetähtajaliseks lõpetamiseks.

  (3) Kaeveloa võib menetleja pikendada, kui kaevaja esitab kaeveloa pikendamise kohta põhjendatud taotluse, selle on kooskõlastanud teehoiutööde järelevalve teostaja ja menetleja loeb taotluses esitatud põhjused põhjendatuks.

  (4) Kaeveloa pikenduse taotlus peab olema esitatud vähemalt 10 tööpäeva enne kaevetööde loa tähtaja lõppemist. Kaevetööde loa pikendamise taotlust menetletakse käesoleva eeskirja kohaselt üldises korras.

§ 7.   Kaevetööde üldnõuded

  (1) Kaevetööd on lubatud alustada ja läbi viia ainult kaevetööde loa alusel. Kaevetööde luba ja ehitusdokumentatsioon peavad asuma kaevetööde asukohas ning olema kätte saadavad kõikidele kontrolltoiminguid teostavatele isikutele.

  (2) Kaevaja on kohustatud kaevetööd läbi viima selliselt, et kolmandatele isikutele kahju tekitamine oleks välistatud.

  (3) Kaevetööde läbiviimisel peab kaevaja esindaja viibima vahetu ehitusprotsessi juures kogu ehitusperioodi ajal.

  (4) Kaevetööde ajal peab olema tagatud jalakäijatele ohutu juurdepääs üldkasutatavatele kohtadele ja elukohtadele ning kinnistutele, kui nendele enne kaevetöödega alustamist oli juurdepääs.

  (5) Kaevetööde läbiviimisel on kaevaja kohustatud tagama kaevise nõuetekohase nõlvuse ning piirama kogu ehitusplatsi ohutuspiiretega ning töömaale paigaldama nõuetekohased teavitusvahendid.

  (6) Kaevaja on kohustatud läbi viima kõik vajalikud katsetused ning ehitustoodete ja ehitusmaterjalide uuringud enne toodete või materjalide kasutusele võtmist või töö üle andmist. Kõik kulutused kannab kaevetööde teostaja.

  (7) Kõik kaetud tööd tuleb järelevalvet teostavale isikule üle anda enne järgnevate tööde teostamist, esitades kaetud tööde katsetused ning järelevalve poolt nõutavad muud kvaliteeti tõendavad dokumendid.

  (8) Kommunikatsioonide paigalduse korral on kaetud tööd alljärgnevad: kaeviku põhi, kommunikatsiooni sängituse kiht, kommunikatsiooni paigaldis, kommunikatsiooni tagasitäide 30 cm kihina, tee mulle, mis paigaldatud ja tihendatud 50 cm kihtide kaupa, tee dreenkiht, tee killustikalus, mitmekihilise katte korral alumised kattekihid. Kaetud tööde materjalide tihendatus katsetatakse iga 25 m järel ristlõike kolmes punktis.

  (9) Kaevetööde käigus ehitatavad või remonditavad võrkude kaevupeade ja kapede kaaned peavad olema tee pinnaga ühes tasapinnas. Kõrvalekaldumine on lubatud teele kehtivate kvaliteedinõuetest ja tasemenõuetest lähtuvalt.

  (10) Juhul, kui võrkude kaevupead ja kaped ei ole paigaldatud vastavalt nõuetele või tee tasemenõuded ei ole tagatud või kaevupead ja kaped on muul viisil liiklusohtlikud, on võrguvaldaja kohustatud kahe tööpäeva jooksul arvestades tema enda poolt nõude eiramise avastamisest või menetlejalt teate saamisest viima võrkude osad ja teekatte nõuetega vastavusse. Käesoleva kohustuse mittetäitmisel on menetlejal õigustellida töö ükskõik milliselt pädevalt isikult ning nõuda võrguvaldajalt sisse kõik kulutused ning Märjamaa vallale tekitatud kahjud ja nõuda kaevetööde eeskirja mittetäitmisest tulenevat leppetrahvi.

  (11) Vastavalt vajadusele võib Märjamaa Vallavalitsus määrata täiendavaid nõudeid kaevetööde läbiviimisele, kaevetöödel kasutatavate ehitusmaterjalidele ning muudele kaevetöödega seotud toimingutele.

  (12) Kaevetööde teostamisel või kaevetööde järgsete teede ehitus- ja remonditööde läbiviimisel õhutemperatuuril alla 5oC tuleb tööd ümber teha ja viia kvaliteedinõuetega vastavusse 15. maiks. Tähtaega võib pikendada menetleja eraldi otsuse alusel.

  (13) Väljaspool teemaa-ala läbiviidava kaevetöö korral on kaevaja kohustatud kaevisetäite paigaldama 50 cm kihtide kaupa ja tihendama 97%-ni.

  (14) Kaevetööde käigus kolmandatele isikutele tekitatud kahjustused peavad olema likvideeritud kaevetööde teostaja poolt kaevetööde loa kehtivuse ajal.

§ 8.   Nõuded ehitustööde teostamisele

  (1) Ehitustööd tuleb läbi viia kaevetöö loa väljastamise aluseks olevast projektist lähtuvalt tagades ehitustööde kvaliteedinõuetest kinnipidamise.

  (2) Ehitustööde koosseisu kuuluvate eritööde läbiviimisel tuleb kinni pidada nendele tööliikidele kehtestatud kvaliteedinõuetest ning paigaldusjuhenditest.

  (3) Kõik ehitustööd tuleb dokumenteerida, pidades kinni ehitustööde dokumenteerimisele kehtivatest nõuetest ning seadustest lähtuvalt vastava ministri poolt kehtestatud muid nõudeid järgides. Kõik dokumendid peavad olema eestikeelsed või vastavalt nõuetele tõlgitud eesti keelde.

§ 9.   Nõuded teede ehitus- ja remonditööde ning haljastustööde teostamisele

  (1) Kaevetööde käigus rikutud või eemaldatud teed või tee konstruktsioonid tuleb taastada teede ehitus- ja remonditööde projekti või teetööde kirjelduse kohaselt.

  (2) Teehoiutöid tohib läbi viia juriidiline isik, kellel on vastav pädevus ning majandustegevusteade Majandustegevuse registris (MTR) esitatud.

  (3) Teehoiutööd tuleb läbi viia kvaliteedinõudeid ning seadustest lähtuvalt vastava ministri poolt kehtestatud muid nõudeid järgides. Nimetatud nõuete ja käesoleva eeskirja eiramisel ei kuulu kaevetööd lõpetamisele ega teede ehitus- ja remonditööd vastu võtmisele.

  (4) Kõik teehoiul ja haljasaladel läbi viidavad tööd tuleb dokumenteerida, pidades kinni ehitustööde dokumenteerimisele kehtivatest nõuetest ning seadustest lähtuvalt vastava ministri poolt kehtestatud muid nõudeid järgides. Kõik dokumendid peavad olema eestikeelsed või vastavalt nõuetele tõlgitud eesti keelde.

  (5) Kõik teehoiul kasutatavate materjalide ja toodete vastavus peab olema tõendatud ning enne kasutusele võtmist saadud kooskõlastus järelevalvet teostavalt isikult.

  (6) Haljastustöödeks kasutatavad materjalid peavad vastama projektile ja olema eelnevalt kooskõlastatud. Juhul, kui tööde käigus rikutakse haljastus väljaspool töö maa-ala, tuleb rikutud haljastus taastada ning esitada vastuvõtmiseks Märjamaa vallavalitsuse esindajale.

§ 10.   Kaevetööde lõpetamise alused

  (1) Kaevetöö loetakse lõpetatuks selle vastu võtmisest menetleja poolt ja vastava märkuse tegemisega kaevetöö loal.

  (2) Kaevetöö lõpetamise aluseks on:
  1) nõuetekohaselt ehitatud ehitis;
  2) nõuetekohaselt korrastatud kogu ehituseks kasutatud ja hõlmatud maa-ala;
  3) vastavalt nõuetele koostatud ja teehoiutööde järelevalvet teostanud isiku poolt heaks kiidetud ning allkirjastatud teehoiutööde täitedokumentatsioon;
  4) teehoiutööde järelevalvet teostanud isiku kooskõlastus kaeveloal;
  5) kohustuslike maksete ja leppetrahvide tasumine Märjamaa vallavalitsusele ja tasumist tõendav maksedokument.

§ 11.   Avariikaevetöö läbiviimise tingimused

  (1) Avariikaevetöö tegemiseks ei ole nõutav kaevetööde luba, kui tee ja haljastus taastatakse hiljemalt kahe ööpäeva jooksul kaevetöö alustamisest. Tööde teostamisel üle kahe ööpäeva vormistatakse kaevetööde luba käesoleva eeskirja kohaselt.

  (2) Avariikaevetöö viiakse läbi avariikaevetööde akti (Lisa 3) alusel.

  (3) Avariikaevetöö läbiviimisel kehtivad kõik eeskirja nõuded v.a. ehitusprojekti või teetööde kirjelduse koostamine.

  (4) Avariikaevetöö alustamisel on avariikaevetöö tellija kohustatud kahe tunni jooksul kirjalikult teavitama menetlejat.

  (5) Avariikaevetöö lõpetamisel edastab tellija menetlejale avariikaevetööde akti, kuid mitte hiljemalt kui järgneval päeval avariikaevetöö lõpetamisest. Avariikaevetööde akt peab olema nõuetekohaselt täidetud ja allkirjastatud.

  (6) Avariikaevetööde läbiviimisel vastutab eeskirja nõuete ja muude seaduslike nõuete ning kvaliteedi eest kaevaja.

  (7) Avariikaevetööde tellija on kohustatud tagama avariikaevetööde üle järelevalvet ning teostama kontrolli kaevaja tegevuse üle piisava hoolsusega. Nõude mittetäitmisel või kolmandatele isikutele kahju tekkimisel kannab tellija vastutust käesoleva eeskirja ning muude õigusaktide kohaselt.

  (8) Juhul, kui kaevaja või tellija on eiranud eeskirjade nõudeid või jätnud muud Märjamaa valla õigusaktide nõuded täitmata, omab menetleja õigust mitte lubada kaevajal või tellijal kohaldada eeskirja § 11, vaid nõuab tööde teostamist üldistel alustel.

  (9) Õhutemperatuuril alla 5o C läbiviidud avariikaevetöö järgsed teedeehitus- ja haljastustööd tuleb ümber teha ning kvaliteedinõuetele vastavusse viia 15. maiks.

§ 12.   Garantii

  (1) Kaeveloa alustel läbiviidud tööle kehtib garantii 5 (viis) aastat.

  (2) Avariikaevetööle kehtib garantii 5 (viis) aastat arvestades tee või haljastuse lõplikust taastamisest.

  (3) Tellija on kohustatud koos menetlejaga garantiiperioodi vältel läbi viima igal aastal garantii ülevaatuse ja teel esinevate defektide hindamise. Ülevaatus ja hindamine tuleb läbi viia 1. mai seisuga ning protokoll (Lisa 4) tuleb esitada menetlejale 15. maiks.

  (4) Kui kaevaja ei pea kinni eeskirjade nõuetest või ei lõpeta taastamistöid tähtajaks seoses pankroti väljakuulutamise ja juriidilise isiku lõpetamisega või muudel põhjusel, läheb vastutus ning taastamise- ja garantiikohustused üle tellijale.

§ 13.   Erinõuded kaevetöödele

  (1) Tee kinnistu piires sh teekaitsevööndis peavad olema kõik maa-sisesed kommunikatsioonid paigaldatud minimaalselt 1,5 meetri sügavusele, teekattest või maapinnast.

  (2) Tee kinnistu piires sh teekaitsevööndis peab olema tee mulle tihendatud (kuni töökihini) vähemalt 98% ja töökiht 100%.

  (3) Tee mulde töökihi filtratsioonimoodul peab olema vähemalt 1,0 meetrit ööpäevas.

  (4) Haljastuse taastamise mullakihi paksus peab olema vähemalt 10 cm.

  (5) Kui kahe kaevekoha vahe on väiksem või võrdne 20 meetriga, siis tuleb katend taastada kuni 20 meetri ulatuses.

  (6) Kui katendi taastamisel ületatakse tee telgjoont, tuleb katend taastada tee laiuse ulatuses.

  (7) Kui ehitustööde või kaevetööde teostamise ajal tuvastatakse, et kaevetööde alasse on paigaldatud maa sisse kommunikatsioonid ning kommunikatsioonide sügavus tee kinnistu piires sh teekaitsevööndis on alla 1,0 meetri ja haljasalal alla 70 cm või on paigaldised mõlemas asukohas ohtlikud või takistavad Märjamaa Vallavalitsusel tee omaniku kohustuste täitmist, siis on kommunikatsiooni omanik kohustatud viivitamatult viima kommunikatsioonid käesoleva eeskirjaga kehtestatud sügavusele.

§ 14.   Vastutus

  (1) Kaevaja ja tellija kannavad vastutust eeskirja ja muude õigusaktide kohaselt.

  (2) Eeskirja rikkumisega seotud väärteoasja menetleb kohtuväliselt Märjamaa Vallavalitsuse poolt määratud ametnik.

  (3) Kaevetööde eeskirjade rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 662 alusel.

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Urmas Kristal
volikogu esimees

Lisa Kaevetööde eeskirja lisad 1 kuni 4

/otsingu_soovitused.json