HaridusHuviharidus

Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Huvitegevuse toetamise kord Muhu vallas

Väljaandja:Muhu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT IV, 22.10.2014, 14

Huvitegevuse toetamise kord Muhu vallas

Vastu võetud 27.03.2013 nr 98
RT IV, 09.04.2013, 18
jõustumine 01.08.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.10.2014RT IV, 22.10.2014, 525.10.2014

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 22 lõike 1 punkt 5 ning Muhu valla põhimääruse § 6 lg 5 alusel.

§ 1.   Eesmärk ja reguleerimisala

  (1) Käesolev kord sätestab huvitegevuse toetamise tingimused ja korra Eesti rahvastikuregistri andmetel Muhu vallas elavate ja õppivate 3 – 19 aasta vanuste laste ja noorte (edaspidi õpilane) huvitegevuse toetamiseks valla eelarvest, kui vastava huvitegevusega tegelemiseks puuduvad võimalused Muhu vallas.
[RT IV, 22.10.2014, 5 - jõust. 25.10.2014]

  (2) Huvitegevusena käsitatakse õppimist munitsipaal- või erahuvialakoolis, osalemist spordiklubi või mittetulundusühingu, sihtasutuse või muu eraõigusliku juriidilise isiku (edaspidi organisatsioon) tegevuses, mille eesmärgiks põhikirja järgi on huvitegevuse pakkumine.

  (3) Huvitegevusena ei käsitleta osalemist ühekordsel koolitusel, treeningul või muul üritusel.

  (4) Kord kehtestatakse eesmärgiga soodustada Muhu valla laste ja noorte huvitegevust.

§ 2.   Toetuse andmise alused

  (1) Huvitegevuse toetus (edaspidi toetus) käesoleva korra mõistes on valla eelarvelistest vahenditest eraldatavad rahalised vahendid.

  (2) Toetus määratakse huvitegevuse hüvitamiseks õppeperioodil, s.o. 9 kuul aastas, toetuse maksimaalne suurus on:
  1) Saare maakonna munitsipaalhuvikooli puhul koolipidajaga kokkulepitud summa;
  2) muu huvitegevust pakkuva organisatsiooni puhul 160, 00 eurot aastas õpilase kohta.

  (3) Määruse alusel toetatakse õpilase huvitegevust ainult ühes huvitegevust pakkuvas organisatsioonis ühel erialal.

  (4) Toetust ei ole õigus saada õpilasel, kelle soovitud huvitegevusega tegelemiseks on loodud võimalused ka Muhu valla eelarvest toetavates või hallatavates asutustes välja arvatud:
  1) õpilased, kes tegelevad spordi või muu huvitegevusega ja esindavad Muhu valda maakondlikul, riiklikul või rahvusvahelisel tasemel.
  2) õpilased, kelle jaoks on huvitegevuse võimalused loodud ühisgrupis, kuid õpilane saavutaks paremaid tulemusi oma vanusegrupis harjutades ja selliseid võimalusi Muhu vallas loodud ei ole.

  (5) Toetus määratakse sihtotstarbeliselt tegelike kulutuste hüvitamiseks, st. kui huvitegevust pakkuva organisatsiooni koolituskulu/osalustasu õpilase kohta on väiksem, kui määratud toetus, siis kohustub toetuse saaja sihtotstarbeliselt kasutamata toetuse tagasi maksma

  (6) Toetuse eraldamise otsustab Muhu Vallavalitsus oma korraldusega.

§ 3.   Toetuse taotlemine ja määramine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab huvitegevust pakkuv organisatsioon või lapsevanem vallavalitsusele kirjaliku vormikohase taotluse (lisa 1) üldjuhul 01. oktoobriks.

  (2) Huvitegevust pakkuv organisatsioon lisab avaldusele õpilaste nimekirjad.

  (3) Lapsevanem lisab avaldusele õpilase huvitegevuses osalemist tõendava dokumendi.

  (4) Vallavalitsusel on põhjendatud vajaduse korral õigus nõuda taotlejalt muude dokumentide esitamist.

  (5) Toetuse määramise või sellest keeldumise otsustab vallavalitsus nõuetekohaselt esitatud avalduse alusel 14 päeva jooksul pärast avalduse laekumist.

  (6) Vallavalitsusel on õigus keelduda toetuse määramisest kui:
  1) huvitegevusest pakkuval organisatsioonil või lapsevanemal ei ole õigust toetusele käesoleva määruse alusel;
  2) huvitegevust pakkuv organisatsioon või lapsevanem ei esita taotlust nõutud tähtajaks;
  3) huvitegevust pakkuv organisatsioon või lapsevanem esitab taotluses valeandmeid;
  4) huvitegevust pakkuval organisatsioonil või lapsevanemal on võlgnevus valla ees (näiteks, ei ole maksnud tagasi eelmisel perioodil sihtotstarbeliselt kasutamata jäänud toetust, ei ole maksnud ettenähtud makse, jne);

  (7) Taotluse rahuldamata jätmisest ning selle põhjustest teavitab vallavalitsus huvitegevust pakkuvat organisatsiooni või lapsevanemat kirjalikult.

  (8) Taotluse rahuldamise korral sõlmib vallavalitsus 30 päeva jooksul peale vallavalitsuse poolt toetuse eraldamise korralduse vastuvõtmist huvitegevust pakkuva organisatsiooniga või lapsevanemaga lepingu (lisa 2) toetuse kasutamise kohta.

  (9) Toetus kantakse huvitegevust pakkuva organisatsiooni või lapsevanema pangakontole nende poolt esitatud arve või kuludokumentide alusel.

§ 4.   Lepingu sõlmimine

  (1) Kümne päeva jooksul toetuse määramise korralduse vastuvõtmist esitab vallavalitsus taotlejale allkirjastamiseks lepingu toetuse kasutamise kohta, milles sätestatakse:
  1) toetuse kasutamise sihtotstarve;
  2) toetuse suurus, ülekandmise tähtaeg või maksegraafik;
  3) huvitegevust pakkuva organisatsiooni või lapsevanema kohustused toetuse kasutamisel;
  4) vallavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
  5) sanktsioonid lepingu rikkumisel.

  (2) Kui toetuse taotleja ei tagasta allkirjastatud lepingut 10 tööpäeva jooksul või pooled ei jõua lepingu sõlmimises kokkuleppele, kaotab toetuse taotleja lepingu sõlmimiseks õiguse ja menetlus taotluse taotlemiseks loetakse lõppenuks.

§ 5.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 01. august 2013.

Lisa Taotlus

Lisa Muhu valla huvitegevuse toetuse kasutamise leping

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json