Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Jäätmekäitlusteenuse hinna kehtestamine

Väljaandja:Vastseliina Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.05.2016, 7

Jäätmekäitlusteenuse hinna kehtestamine

Vastu võetud 25.07.2012 nr 5
RT IV, 04.01.2013, 52
jõustumine 29.07.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.10.2014RT IV, 22.10.2014, 101.12.2014
19.05.2016RT IV, 31.05.2016, 401.07.2016

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3, § 50 lg 4, halduskohtumenetluse seadustiku § 46, Vastseliina vallavolikogu 30.05.2012. a määruse nr 1-1.1/11 „Vastseliina valla põhimäärus“ § 47 lg 1 p 2 Vastseliina Vallavalitsus määrab:

§ 1.   Segakoristusjäätmete ja suuremõõtmeliste jäätmete vastuvõtu teenuse hind Vastseliina jäätmejaamas
[RT IV, 22.10.2014, 1 - jõust. 01.12.2014]

  (1) Kehtestada alates 1. juulist 2016. a suuremõõtmeliste soojustusmaterjalide (vill, vahtplast, vahtpolüstüreen, standardikohase nimetusega EPS) jäätmete vastuvõtu teenuse hinnaks 15 eurot 1 m3.
[RT IV, 31.05.2016, 4 - jõust. 01.07.2016]

  (2) Kehtestada alates 1. detsembrist 2014. a segakoristusjäätmete vastuvõtu teenuse hinnaks 10 senti 1 kg.
[RT IV, 22.10.2014, 1 - jõust. 01.12.2014]

§ 2.   [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 3.   Käesolevat määrust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik määrusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Vastseliina Vallavalitsusele haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Määruse peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud tähtaegedel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

§ 4.   Määrus jõustub 29. juulil 2012. a.

/otsingu_soovitused.json