ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Ühiskanalisatsiooni juhitud heitveest proovide võtmise ja saasteastmete määramise eeskiri

Väljaandja:Suure-Jaani Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.10.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.10.2015, 32

Ühiskanalisatsiooni juhitud heitveest proovide võtmise ja saasteastmete määramise eeskiri

Vastu võetud 24.09.2015 nr 29

Määrus kehtestatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 8 lõike 4 punkti 2 ja Suure-Jaani Vallavolikogu 25.02.2011 määruse nr 42 “Suure-Jaani valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri” § 11 punkti 2 ja § 12 punkti 2 alusel ning kooskõlas keskkonnaministri 16.10.2003 määrusega nr 75 “Nõuete kehtestamine ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete kohta”.

§ 1.   Üldosa

  Käesoleva määrusega diferentseeritakse Suure-Jaani valla ühiskanalisatsiooni juhitud reovee tasu lähtuvalt reoainete kontsentratsioonist ärajuhitavas reovees.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse järgmisi mõisteid:
  1) reovesi - üle kahjustuspiiri rikutud ja enne suublasse juhtimist puhastamist vajav vesi;
  2) reostusgrupp RG - reoainete ja ohtlike ainete piirkontsentratsioonide vahemik, lähtuvalt reoainete ja ohtlike ainete kontsentratsioonist kuulub reovesi kuude reostusgruppi: esimene reostusgrupp RG 1 - elu ja ametkondlikus veetarbimises tekkinud olmereoveed, kui nende puhastusaste on grupi piirväärtuse piires, mis on määratud lisas 1; teine kuni kuues reostusgrupp RG 2 kuni RG 6 - kõik reoveed, mille reostusaste ületab kehtestatud reostuse piirväärtused;
  3) ülenormatiivse reostusega reovesi - reovesi, mille reostusaste ületab kuuenda reostusgrupi piirväärtusi.

§ 3.   Reovee proovide võtmine

  (1) Kliendi reovee reostusnäitajate kontrollimise proovivõtu kohaks on kontrollkaev, mis fikseeritakse teenuslepingus. Kontrollkaevuks on viimane kinnistu kanalisatsiooni vaatluskaev enne liitumispunkti. Kui kontrollkaev ei ole liitumislepinguga määratud, võetakse proov liitumispunktist või selleks sobivast kinnistupoolsest vaatluskaevust.

  (2) Proovivõtu sagedus määratakse vee-ettevõtja poolt lähtuvalt reovee iseloomust. Klient, kes oma tegevusalas või tehnoloogias kasutab ohtlike aineid sisaldavat tooret, abimaterjale, pooltooteid või kemikaale, on kohustatud teatama vee-ettevõtjale kõigist reoveega ärajuhitavatest reoainetest ja kinnistul kasutatavatest või hoitavatest ohtlikest ainetest ning materjalidest, seejuures bakterioloogiliselt ja radioaktiivselt ohtlikest materjalidest või ainetest.

  (3) Proove võtab vee-ettevõtja proovivõtja kliendi esindaja või volitatud isiku juuresolekul. Proovivõtja peab olema atesteeritud keskkonnaministri poolt kehtestatud korras ja omama vastavat tunnistust. Vee-ettevõtja korraldab proovide analüüsi vee uuringuteks akrediteeritud laboratooriumis.

  (4) Proov võetakse punktproovina, jälgides keskkonnaministri määrusega kehtestatud proovivõtmise nõudeid.

  (5) Reovees ja sademevee proovide võtmine vormistatakse proovivõtu protokolliga kahes eksemplaris, millest üks antakse kliendile pärast proovide analüüsimist koos analüüsi andmetega.

  (6) Kui proovi analüüsi andmetel reovee reostusnäitajate tase ületab piirväärtusi või reovee reostusgruppe, on vee-ettevõtjal õigus võtta ülenormatiivse reostuse tasu kuni uue proovi analüüsi andmete esitamiseni.

  (7) Piirväärtust ületava analüüsitulemuse korral kannab reostaja kõik proovivõtmise ja analüüsiga seotud kulud.

§ 4.   Reostusgruppide määramine

  (1) Reoveegrupp määratakse reovee analüüside põhjal.

  (2) Reovee ärajuhtimise tasu määratakse lähtuvalt kliendi reovee reostusgrupist. Kui kliendi reoveele ei ole määratud reostusgruppi, siis loetakse reovesi vastavaks reostusgrupile RG1.

§ 5.   Reostuse lubatud piirväärtusi ületava reoveele reostuse lisatasu määramine

  (1) Reostusgruppidesse RG 2 kuni RG 6 kuuluvale reoveele määratakse reostuse tasumäärad järgmiselt:
  1) reostusgrupi RG 2- 30% reostusgrupi RG 1 tasumäärast;
  2) reostusgrupi RG 3- 60% reostusgrupi RG 1 tasumäärast;
  3) reostusgrupi RG 4- 90% reostusgrupi RG 1 tasumäärast;
  4) reostusgrupi RG 5- 180% reostusgrupi RG 1 tasumäärast;
  5) reostusgrupi RG 6- 360% reostusgrupi RG 1 tasumäärast.

  (2) Ohtlike ainete sisalduse piirväärtusi ületava reostuse eest ärajuhitavas reovees tasub klient lisaks reovee ärajuhtimise teenuse hinnale ülenormatiivse reostuse tasu vastavalt lisale 1.

  (3) Ülenormatiivse reostusega reovee korral on vee-ettevõtjal õigus katkestada kliendi kinnistu varustamine veega, sulgeda kanalisatsioon või rakendada kuni viiekordset reostusgrupi RG 6 tasumäära.

  (4) Kui reovee reostusnäitajad ületavad lisas 1 toodud piirväärtusi, on klient kohustatud enne reovee kanalisatsiooni juhtimist kasutama eelpuhastust.

  (5) Ühiskanalisatsioonirajatiste kahjustamisel või puhastusprotsessis häirete tekkimisel ülenormatiivse reostusega reovee poolt on vee-ettevõtjal õigus esitada nõue kõigi ülemäärase reostuse ja rajatiste kahjustuste likvideerimiseks tehtud kulutuste hüvitamiseks kalkulatsiooni alusel.

  (6) Reoaine või ohtliku aine leidmisel kliendi kinnistu reoveest, mille kohta puudub antud ühiskanalisatsiooni võrgus kinnitatud piirväärtus, rakendatakse analoogselt RG 6 reostusnäitajate piirväärtust ületava reovee juhtumiga.

  (7) Kui kinnistul on mitu reovee ärajuhtimist ühiskanalisatsiooni, siis võetakse proovid igast ärajuhtimise kontrollkaevust ja määratakse reostusnäitajad igale ärajuhtimisele.

  (8) Kui kinnistul on kaks või enam veevärgisüsteemi eraldi arvestiga ja eraldatud kanalisatsiooni süsteemid reovete ärajuhtimiseks, siis on võimalik kliendi ettepanekul kooskõlastatult vee-ettevõtjaga määrata reostusgrupid eraldi vastavalt väljalaskudele.

Andres Vinni
vallavolikogu esimees

Lisa Tasumäärad reostusgruppide kaupa

/otsingu_soovitused.json