Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Saku valla eelarve koostamise, täitmise, vastuvõtmise ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise kord

Väljaandja:Saku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.10.2019, 3

Saku valla eelarve koostamise, täitmise, vastuvõtmise ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise kord

Vastu võetud 12.01.2016 nr 1
RT IV, 21.01.2016, 1
jõustumine 24.01.2016, rakendatakse alates 01.01.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.12.2017RT IV, 06.01.2018, 1009.01.2018
27.11.2018RT IV, 06.12.2018, 4809.12.2018
10.10.2019RT IV, 22.10.2019, 225.10.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lõike 2 ning Saku Vallavolikogu 18. juuni 2015. a määruse nr 8 „Saku valla põhimäärus“ § 52 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Saku vallal on Saku Vallavolikogu (edaspidi volikogu) poolt kinnitatud tekkepõhine tasakaalustatud eelarve, mille osad on: põhitegevuse tulud, põhitegevuse kulud, investeerimistegevus, finantseerimistegevus ja likviidsete varade muutus.
[RT IV, 06.12.2018, 48 - jõust. 09.12.2018]

  (2) Eelarve osade liigendamise aluseks on riigi raamatupidamise üldeeskiri.

  (3) Eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

§ 2.   Eelarve koostamine

  (1) Saku Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) avab hiljemalt 1. septembriks vallavalitsuse valdkondade eest vastutavatele isikutele ja vallavalitsuse hallatavate asutuste juhtidele kulueelarvete koostamiseks elektroonilise keskkonna VEERA.
[RT IV, 22.10.2019, 2 - jõust. 25.10.2019]

  (2) Valla eelarve eelnõu koostamiseks sisestavad vallavalitsuse valdkondade eest vastutavad isikud ning vallavalitsuse hallatavate asutuste juhid elektroonilises keskkonnas VEERA hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 15. septembriks eelarve taotlused koos seletuskirjaga, võttes aluseks valla arengukava ja eelarvestrateegia ning asutuse arengukava ja teised antud valdkonda reguleerivad õigus- ja haldusaktid.
[RT IV, 22.10.2019, 2 - jõust. 25.10.2019]

  (3) [Kehtetu - RT IV, 22.10.2019, 2 - jõust. 25.10.2019]

  (4) Vallavalitsus esitab eelarve eelnõu volikogule hiljemalt 1. detsembril.

§ 3.   Eelarve eelnõu seletuskiri

  (1) Eelarve eelnõu 1. lugemise seletuskirjas esitatakse vähemalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 22 lõikes 2 nimetatud informatsioon.
[RT IV, 22.10.2019, 2 - jõust. 25.10.2019]

  (2) Eelarve eelnõu 2. lugemise seletuskirjas sisalduvad ettepanekud, mis on eelarve eelnõusse sisse viidud, samuti ettepanekud, mida ei ole arvestatud eelnõu 2. lugemiseks ettevalmistamisel, koos põhjendustega nende eelarvesse mittelülitamise kohta.

  (3) 1. ja 2. lugemise seletuskirjade alusel koostatakse pärast eelarve vastuvõtmist koondseletuskiri, mis säilitatakse koos eelarve õigusaktiga ning avalikustatakse valla veebilehel.

§ 4.   Kassatagavara ja reservfond

  (1) Kassatagavara suuruse määrab volikogu eelarve vastuvõtmisel. Kassatagavara kasutab vallavalitsus tulude laekumise viibimisel eelarve kulude katmiseks ja see tuleb taastada volikogu poolt määratud suuruseni samal eelarveaastal.

  (2) Eelarve vahenditest võib moodustada reservfondi. Reservfondi suuruse kinnitab volikogu eelarve vastuvõtmisega. Reservfondi kasutab vallavalitsus ettenägematute kulude katmiseks volikogu poolt kehtestatud korra alusel.

§ 5.   Tegemata jäänud väljaminekute kavandamine järgmisel eelarveaastal
[RT IV, 06.01.2018, 10 - jõust. 09.01.2018]

  (1) Eelarveaastal tegemata jäänud väljaminekute järgmisesse aastasse üleviimise taotluse esitab väljaminekute kasutaja vallavalitsusele hiljemalt eelarveaasta 20. detsembriks.
[RT IV, 06.01.2018, 10 - jõust. 09.01.2018]

  (2) Eelarveaastal ettenähtud, kuid tegemata jäänud väljaminekute tegemine järgmisel eelarveaastal kavandatakse kas eelarvega, kui eelarve on aasta alguseks vastu võtmata, või lisaeelarvega. Ettepaneku eelarveaastal tegemata jäänud väljaminekute järgmisesse aastasse üleviimise kohta teeb vallavalitsus.
[RT IV, 06.01.2018, 10 - jõust. 09.01.2018]

§ 6.   Eelarve vastuvõtmine ja jõustumine

  (1) Eelarve võetakse vastu seaduses sätestatud korras ning arvestades käesolevas määruses sätestatut.

  (2) Eelarve eelnõu peab enne vastuvõtmist olema arutamisel vähemalt kahel volikogu istungil ja läbima kaks lugemist.

  (3) Pärast eelarve eelnõu esimest lugemist määrab volikogu tähtaja eelarve eelnõule muudatusettepanekute tegemiseks. Muudatusettepanekuid eelarve eelnõu kohta võib esitada volikogu liige, volikogu komisjon või vallavalitsus. Ettepanekud esitatakse kirjalikult vallakantseleisse või vallavalitsuse e-posti aadressile saku@sakuvald.ee.
[RT IV, 22.10.2019, 2 - jõust. 25.10.2019]

  (4) Eelarve muutmise ettepanekule, mis tingib eelnõus ettenähtud tulude vähendamise, kulude suurendamise, kulude ümberjaotamise või finantseerimistehingute muutmise, tuleb algatajal lisada rahalised arvestused, mis näitavad kulude katteks vajalikud tuluallikad. Ettepanekule annab oma arvamuse vallavalitsus.

  (5) Volikogu võtab eelarve vastu vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses toodud ülesehitusele ja liigendusele.

  (6) Eelarve jõustub eelarveaasta algusest.

  (7) Kui eelarvet ei ole eelarveaasta alguseks vastu võetud, võib kuni eelarve vastuvõtmiseni teha iga kuu kulutusi kuni ühe kaheteistkümnendikuni eelmise aasta eelarves olnud või alanud eelarveaasta eelarve eelnõus kavandatud vastavast kulust, lähtudes väiksemast summast.

§ 7.   Eelarve detailsema jaotuse kinnitamine

  Volikogu poolt vastuvõetud eelarve alusel kinnitab vallavalitsus valla ametiasutuse ning vallavalitsuse hallatava asutuse eelarve jaotuse tööjõu- ja majanduskuludeks, kinnitades majanduskulude hulgas eraldi kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud.

§ 8.   Valla eelarve täitmine

  (1) Eelarve täitmist korraldab vallavalitsus. Eelarve täitmise eest vastutavad valla ametiasutuse juht, vallavalitsuse hallatava asutuse juht ja valdkonna eest vastutav isik.

  (2) Eelarves määratud kulude ja finantseerimistehingute katteks ettenähtud vahendeid võib kasutada üksnes ettenähtud otstarbeks, kusjuures nende suurust võib muuta vaid eelarve muutmisega.

  (3) Eelarvesse riigieelarvest sihtotstarbeliselt eraldatud vahendeid võib kasutada ainult ettenähtud otstarbel. Riigieelarvest täiendavalt eraldatud sihtotstarbelised toetused ja eraldised ning nendele vastavad kulud lisab vallavalitsus eelarvesse nende laekumisel korralduse alusel, informeerides sellest volikogu.

  (4) Valla ametiasutusel ning vallavalitsuse hallataval asutusel on õigus võtta rahalisi kulutusi nõudvaid kohustusi ainult neile eelarves selleks ette nähtud vahendite piires.

  (5) Valla ametiasutuse juht, vallavalitsuse hallatava asutuse juht ja valdkonna eest vastutav isik korraldab oma tegevuse selleks ettenähtud eelarve piires.

  (6) Valla ametiasutuse juhile, vallavalitsuse hallatava asutuse juhile ja valdkonna eest vastutavale isikule tagatakse eelarve täitmise aruanne elektroonilises keskkonnas VEERA.
[RT IV, 22.10.2019, 2 - jõust. 25.10.2019]

  (7) Asutuse või valdkonna tööjõukulude, majanduskulude ning kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulude ümberjaotamise vajaduse otsustab vallavalitsus asutuse juhi või valdkonna eest vastutava isiku vastavasisulise põhjendatud kirjaliku taotluse alusel. Kulude tegemine on lubatud ainult pärast eelarvesse muudatuse sisseviimist.

  (8) Eelarve tulude alalaekumise või viibimise korral on vallavalitsusel õigus piirata eelarves ettenähtud kulude tegemist.

  (9) Eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud kulude ja finantseerimistehingute katteks ettenähtud vahendite üleviimise järgneva aasta eelarvesse otsustab volikogu.

  (10) [Kehtetu- RT IV, 06.12.2018, 48 - jõust. 09.12.2018]

  (11) Eelarveaasta lõpul kulusid ületava tulude summa kasutamise järgmisel eelarveaastal otsustab volikogu.

§ 9.   Eelarve muutmine ja lisaeelarve

  (1) Eelarveaasta jooksul võib eelarvet muuta lisaeelarvega.
[RT IV, 22.10.2019, 2 - jõust. 25.10.2019]

  (2) [Kehtetu - RT IV, 22.10.2019, 2 - jõust. 25.10.2019]

  (3) Lisaeelarve eelnõu esitab vallavalitsus ja sellele lisatakse:
  1) põhjendused täiendavate kulude vajaduse kohta käesoleval eelarveaastal;
  2) andmed kulude ja finantseerimistehingute katteks ettenähtud vahendite kasutamise kohta, mille täiendamist taotletakse, samuti andmed lisatulude ja säästu kohta, millega lisakulud kaetakse.

  (4) Vallavalitsus esitab lisaeelarve eelnõu volikogule hiljemalt kaks kuud enne eelarveaasta lõppu.

  (5) Volikogu võtab lisaeelarve vastu hiljemalt eelarveaasta lõpuks.

  (6) Volikogu võib lisaeelarve vastu võtta esimesel lugemisel.
[RT IV, 22.10.2019, 2 - jõust. 25.10.2019]

  (7) Lisaeelarve menetlemisel kuulatakse ära eelarvekomisjoni arvamus.
[RT IV, 22.10.2019, 2 - jõust. 25.10.2019]

§ 10.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2016.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json