HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Lasva Lasteaia Pargihaldjas põhimäärus

Väljaandja:Võru Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.10.2019, 4

Lasva Lasteaia Pargihaldjas põhimäärus

Vastu võetud 15.10.2019 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lg 3, Võru Vallavolikogu 14.03.2018 määruse nr 26 „Võru valla põhimäärus“ § 77 lg 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Koolieelse lasteasutuse nimetus, asukoht ja tegutsemisvorm

  (1) Koolieelse lasteasutuse nimetus on Lasva Lasteaed Pargihaldjas (edaspidi lasteasutus).

  (2) Lasteasutus asub Lasva külas Võru vallas Võru maakonnas. Lasteasutuse postiaadress on Palo tee 32, Lasva küla, Võru vald, Võru maakond.

  (3) Lasteasutus on Võru Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) munitsipaallasteasutus.

  (4) Lasteasutus on õppeasutus, mis toetades lapse perekonda võimaldab koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist.

  (5) Lasteasutuse liigiks on lasteaed.

  (6) Lasteasutus juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatust ja teistest Eesti Vabariigi seadustest, õigusaktidest, Võru vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja vallavalitsuse õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

  (7) Lasteasutusel on oma sümboolika. Sümboolika kasutamise kord kinnitatakse lasteasutuse direktori (edaspidi direktor) käskkirjaga.

  (8) Lasteasutuse asjaajamis- ja õppekeel on eesti keel.

§ 2.   Struktuur

  (1) Lasteasutuse koosseisus on sõime- ja lasteaiarühmad, vajadusel liitrühmad, sobitusrühm jt eriilmelised rühmad.

  (2) Lasteasutuses on neli või enam rühma lastele vanuses poolteist kuni seitse eluaastat.

  (3) Liitrühmade moodustamise otsustab direktor.

  (4) Direktor moodustab lasteasutuses vastavalt vajadusele sobitusrühma, kuhu kuuluvad erivajadusega lapsed koos teiste lastega.

  (5) Vastavate võimaluste olemasolul ja hoolekogu ettepanekul võib laste arvu aiarühmas suurendada kuni nelja lapse võrra ning sõimerühmas kuni kahe lapse võrra.

  (6) Huvihariduse korraldamine toimub koostöös lapsevanemate ja huvihariduse teenuse pakkujatega, pidades silmas laste arengut ja soove. Lasteasutuses võivad töötada õppetegevuse välisel ajal huviringid.

2. peatükk ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED 

§ 3.   Õppekava

  (1) Õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteasutuse õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

  (2) Lasteasutuse õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

  (3) Lasteasutuse õppekava läbinule annab lasteasutus välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused. Vanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust.

  (4) Lasteasutusel on direktori poolt kinnitatud tegevus- ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse õppekava.

  (5) Laste vastuvõtt lasteasutusse ja sealt väljaarvamine toimub vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.

3. peatükk LASTE ÕIGUSED NINGVANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 4.   Laste õigused

  (1) Lastel on lasteasutuses õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

  (2) Lastel on õigus võtta osa tegevustest, mis tagavad alushariduse omandamise, sealhulgas kavandada oma tegevust ja osaleda valikute tegemisel.

§ 5.   Vanemate õigused ja kohustused

  (1) Vanematel on õigus:
  1) tuua last lasteasutusse ja viia ära neile sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides. Lapse lasteasutusse toomine ja koju viimine ei tohi üldjuhul segada une- ja söögiaega ning planeeritud õppe- ja kasvatustegevust;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
  3) tutvuda lasteasutuse õppe- ja päevakavaga ning saada teavet lasteasutuse töö- ja õppekorralduse kohta;
  4) pöörduda kasvatamist ja õpetamist puudutavate ja muude küsimuste korral esmalt õpetaja, seejärel hoolekogu, direktori või vallavalitsuse poole.

  (2) Vanemad on kohustatud:
  1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteasutuses;
  2) kinni pidama lasteasutuse päevakavast, kodukorrast ja laste tervisekaitse ning tervise edendamise nõuetest;
  3) tasuma igakuiselt ja õigeaegselt õppemaksu ja toidukulu eest Võru valla õigusaktidega kehtestatud määras ja korras ning vastavalt lasteasutusele esitatud taotluse alusel;
  4) teavitama õpetajat või direktorit lapse puudumisest.

4. peatükk ÕPETAJATE JA TEISTE TÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 6.   Personal

  (1) Lasteasutuse töötajad (edaspidi personal) on õpetajad, lasteasutuse õpetajaid abistavad ning majandamist tagavad töötajad.

  (2) Lasteasutuse personali struktuuri ja palgamäärad kinnitab direktori ettepanekul vallavalitsus.

  (3) Personali ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks lasteasutuse põhimääruse, töökorralduse reeglite, personali ametijuhendite ning töölepingutega, mis on kooskõlas töösuhteid reguleerivate riigi ja Võru valla õigusaktidega.

§ 7.   Personali õigused ja kohustused

  (1) Õpetajad, direktor, direktori asetäitja ning teised õppe- ja kasvatusalal töötavad isikud (edaspidi pedagoogid) loovad tingimused laste kasvatamiseks ja arenemiseks, mis põhineb vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega ning teiste lasteasutuste töötajatega, samuti hoolitsevad laste elu ja tervise eest lasteasutuses.

  (2) Pedagoogid on kohustatud nõustama lasteasutuses käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas elavate, lasteasutuses mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.

  (3) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

  (4) Lasteasutuse personalil on õigus saada erialast või pedagoogilist täienduskoolitust.

  (5) Lasteasutuse personalil on kohustus hoida oma käitumise ja tegevusega lasteasutuse mainet.

  (6) Lasteasutuse personalil on kohustus osaleda erialasel täiendusõppel.

5. peatükk JUHTIMINE 

§ 8.   Direktor

  (1) Lasteasutuse direktor:
  1) tagab lasteasutuse tulemusliku töö ja juhib lasteasutuse tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga;
  2) koostab lasteasutuse eelarve koostöös hoolekoguga ja esitab selle vallavalitsusele;
  3) kannab vastutust lasteasutuse arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest;
  4) vastutab volikogu poolt kehtestatud korras lasteasutuse vara säilitamise ja sihtotstarbelise kasutamise eest;
  5) esindab lasteasutust ja teostab seaduses ettenähtud ülesannete täitmiseks tehinguid vallavalitsuse poolt kehtestatud korras;
  6) tagab õppe- ja kasvatuskorralduse vastavuses koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale;
  7) sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingud lasteasutuse personaliga;
  8) annab välja oma pädevuse piires lasteasutuse töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  9) kutsub kokku lasteasutuse tegevust korraldavaid koosolekuid ja nõupidamisi ning annab välja asutuse töökorraldust määravaid käskkirju;
  10) tagab personalile töötervishoiu ja tööohutuse ning informeerib personali töösisekorra- ja tuleohutuse nõuetest;
  11) on aruandekohustuslik hoolekogu ja vallavalitsuse ees.

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud korrale. Direktoriga sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepingu vallavanem või tema volitatud isik.

§ 9.   Pedagoogiline nõukogu

  (1) Pedagoogid kuuluvad lasteasutuse pedagoogilisse nõukogusse, mille ülesanne on lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks ettepanekute tegemine direktorile, hoolekogule ja lasteasutuse pidajale.

  (2) Pedagoogilise nõukogu töövorm on koosolek või e-koosolek, mis toimub direktori ettepanekul vähemalt kolm korda aastas.

  (3) Pedagoogilise nõukogu ülesanded ja tegevus on määratud õigusaktides ning lasteaia pedagoogilise nõukogu tegutsemise korras.

  (4) Pedagoogilise nõukogu tegutsemise korra kehtestab pedagoogiline nõukogu.

§ 10.   Hoolekogu

  (1) Lasteasutuse hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevus vastaks lapse arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

  (2) Lasteasutuses valitakse õppeaasta algul hoolekogu. Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja vallavalitsuse esindaja:
  1) õpetajate esindaja valimine toimub pedagoogilise nõukogu koosolekul;
  2) iga rühm valib oma esindaja hoolekogusse rühma lastevanemate koosolekul;
  3) vallavalitsus nimetab oma esindaja hoolekogusse.

  (3) Direktor esitab vallavalitsusele hoolekogu kinnitamiseks taotluse, milles on märgitud hoolekogusse valitud isikud ja esindamise alus.

  (4) Vallavalitsus kinnitab direktori poolt esitatud taotluse alusel lasteasutuse hoolekogu.

  (5) Hoolekogu liikmete volituste kestus:
  1) õpetajate esindaja volitus kestab pedagoogilise nõukogu poolt antud tähtaja lõpuni;
  2) lastevanemate esindaja volitus kestab hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni selle muutmise või uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni;
  3) vallavalitsuse esindaja volitus kestab temale antud tähtaja lõpuni.

  (6) Kõikidel hoolekogu koosseisu valitud esindajatel on õigus oma volitustest loobuda.

  (7) Kõiki hoolekokku valitud esindajaid on õigustagasi kutsuda ja ümber valida.

  (8) Hoolekogu pädevus ja ülesanded on määratud õigusaktides ning lasteaia hoolekogu tegutsemise korras.

  (9) Lasteaia hoolekogu tegutsemise korra võtab vastu hoolekogu.

  (10) Töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

  (11) Hoolekogu töövorm on koosolek või e-koosolek, mis toimub hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

  (12) Hoolekogu koosolekut juhatab hoolekogu esimees või tema äraolekul asetäitja. Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on kohal vähemalt kolm lapsevanemate esindajat ning hoolekogu esimees või tema äraolekul asetäitja. Hoolekogu otsused võetakse üldjuhul vastu avalikul hääletamisel. Hoolekogu enamuse põhjendatud otsusel võib küsimuse hääletamine olla salajane. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks hoolekogu esimehe või tema äraolekul asetäitja hääl.

  (13) Hoolekogu koosolekust etteteatamise aeg hoolekogu liikmetele ja direktorile on vähemalt seitse (7) kalendripäeva.

  (14) Hoolekogu koosolekust võtab osa direktor.

  (15) Hoolekogu koosolekud protokollitakse.

  (16) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ja vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

  (17) Hoolekogu liikmed tutvuvad otsuste tegemiseks vajaliku dokumentatsiooniga neile sobival viisil: elektrooniliselt või paberkandjal.

  (18) Hoolekogu:
  1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2) annab direktorile, pedagoogilisele nõukogule ja vallavalitsusele soovitusi lasteasutuse tegevuseks ja arenguks;
  3) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  4) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse ja teisi seadusega või vallavolikogu või vallavalitsuse poolt hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

6. peatükk MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUS 

§ 11.   Vara, finantseerimine, majandamine

  (1) Lasteasutusele sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud vara valitsemine toimub vallavolikogu poolt kehtestatud korras. Lasteasutuse vara moodustavad talle vallavalitsuse poolt sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Lasteasutusel on oma eelarve. Lasteasutuse eelarve projekti koostab direktor ja esitab vallavalitsusele.

  (3) Lasteasutuse eelarvetulu moodustavad eraldised riigi- ja valla eelarvest, lastevanemate poolt kaetavast osast, annetustest, tulud lasteasutuse tasulisest tegevusest.

  (4) Lasteasutuse vallaeelarvest kaetavate kulude katmises osalevad täies ulatuses kõik teised omavalitsusüksused proportsionaalselt nende haldusterritooriumil elavate selles lasteasutuses käivate laste arvuga.

7. peatükk ARENGUKAVA 

§ 12.   Arengukava

  (1) Lasteasutus koostab arengukava eelnõu vastavalt koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatule.

  (2) Lasteasutuse direktor esitab kolm kuud enne kehtiva arengukava perioodi lõppu vallavalitsusele uue arengukava eelnõu, mille koostab koostöös hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga.

  (3) Lasteasutuse arengukava kinnitab vallavalitsus vastavalt kehtivale korrale.

  (4) Lasteasutus avalikustab arengukava lasteasutuse tegevust kajastaval veebilehel.

  (5) Lasteasutuse sisehindamise läbiviimise korra kehtestab lasteasutuse direktor.

8. peatükk PÕHIMÄÄRUSE MUUTMINE 

§ 13.   Põhimääruse muutmine

  (1) Lasteasutuse põhimääruse kinnitab ning selle muutmise otsustab vallavalitsus.

  (2) Lasteasutuse põhimäärus avalikustatakse lasteasutuse veebilehel, valla veebilehel ja Riigi Teatajas.

9. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 14.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Võru Vallavalitsuse 20.02.2018 määrus nr 2 „Lasva Lasteaed Pargihaldjas põhimäärus“.

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kalmer Puusepp
vallavanem

Inga Leelanss
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json