HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Vara Lasteaia Õnnetriinu põhimäärus

Väljaandja:Vara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.02.2022
Avaldamismärge:RT IV, 22.10.2019, 14

Vara Lasteaia Õnnetriinu põhimäärus

Vastu võetud 28.01.2015 nr 2
RT IV, 31.01.2015, 9
jõustumine 03.02.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.05.2018RT IV, 19.06.2018, 222.06.2018
15.10.2019RT IV, 22.10.2019, 1125.10.2019

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkt 34 ja Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõige 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Lasteasutuse nimetus

  Koolieelse lasteasutuse nimetus on Vara Lasteaed Õnnetriinu (edaspidi lasteaed).

§ 2.   Lasteasutuse liik

  (1) Lasteasutuse liik on lasteaed.

  (2) Lasteaed on Peipsiääre Vallavalitsuse hallatav asutus.
[RT IV, 19.06.2018, 2 - jõust. 22.06.2018]

  (3) Lasteasutus juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadusest, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, käesolevast põhimäärusest ning teistest õigusaktidest.

§ 3.   Lasteaia asukoht

  Lasteaed asub aadressil Vara küla, Peipsiääre vald, Tartumaa, 60426.
[RT IV, 19.06.2018, 2 - jõust. 22.06.2018]

§ 4.   Pitsat ja sümboolika

  Lasteaial on omanimeline pitsat ja logo.

§ 5.   Teeninduspiirkond

  Lasteaia teeninduspiirkonnaks on Peipsiääre valla haldusterritoorium.
[RT IV, 19.06.2018, 2 - jõust. 22.06.2018]

2. peatükk ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ KORRALDUSE ALUSED 

§ 6.   Tegevuse eesmärk

  (1) Lasteaia tegevuse eesmärk on võimaldada koolieast noorematele lastele päevahoidu ja alushariduse omandamist.

  (2) Lasteaia tegevuse aluseks on haridus- ja teadusministri poolt välja antud koolitusluba.

  (3) Lasteaia tegevuse aluseks on arengukava, mille kinnitab vallavolikogu.

§ 7.   Ülesanded

  Lasteaia ülesanded on:
  1) luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks;
  2) hoida ja tugevdada lapse tervist, soodustada vaimset ja kehalist arengut, arvestades lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ning iseärasusi.

§ 8.   Õppekeel

  Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles.

§ 9.   Arengukava

  (1) Arengukava koostatakse lasteaia järjepideva arengu tagamiseks koostöös hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga.

  (2) Arengukavas määratakse lasteaia arenduse põhisuunad ja –valdkonnad, tegevuskava kolmeks aastaks ning arengukava uuendamise kord.

  (3) Lasteaia arengukava kinnitab vallavolikogu.

§ 10.   Lasteaia struktuur

  (1) Lasteaia koosseisus on 1 liitrühm ja 2 aiarühma.
[RT IV, 22.10.2019, 11 - jõust. 25.10.2019]

  (2) Rühma registreeritud laste arv peab vastama koolieelse lasteasutuse seadusele ja vallavalitsuse õigusaktidele.

  (3) Lasteaia hoolekogu ettepanekul on vallavalitsusel õigus lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolul suurendada laste arvu rühmas kuni kahe lapse võrra.
[RT IV, 19.06.2018, 2 - jõust. 22.06.2018]

  (4) Lasteaia direktori ettepanekul võib vallavalitsus moodustada vajadusel sobitusrühmi kuhu kuuluvad erivajadustega lapsed koos teiste lastega, samuti erirühmi, kuhu kuuluvad erivajadustega lapsed.

  (5) Lasteaia lahtiolekuaja kehtestab Peipsiääre Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus). Suveperioodil võib vajaduse korral ühendada rühmi.
[RT IV, 19.06.2018, 2 - jõust. 22.06.2018]

§ 11.   Õppekava

  (1) Lasteaia õppe- ja kasvatustöö korralduse aluseks on õppekava, mis lähtub Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast.

  (2) Lasteaia õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

  (3) Lasteaia õppekava läbinule annab lasteaed välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused.

  (4) Lasteaial ning igal rühmal on oma tegevus- ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse lasteaia arengukava, õppekava ning kohalikku kultuurilist omapära ja rahvatraditsioone. Lasteaia tegevus- ja päevakava kinnitab lasteaia direktor.

  (5) Lasteaial on kodukord, mille kehtestab pedagoogiline nõukogu.

  (6) Lasteaia ja kodu koostöö korraldamiseks toimuvad lasteaias rühma lastevanemate koosolekud ning lapse õpetajate ja lapsevanema vahelised arenguvestlused lapse arengu teemadel.

  (7) Lasteaia õppeaasta algab 1. septembril ja kestab 31. augustini järgmisel kalendriaastal.

3. peatükk JUHTIMINE 

§ 12.   Lasteaia direktor

  (1) Lasteaeda juhib direktor.

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse vallavalitsus.

  (3) Töölepingu direktoriga sõlmib, peatab, muudab ja ütleb üles vallavanem või tema poolt volitatud ametiisik.

  (4) Direktor täidab talle seaduses ja nende alusel õigus- ja haldusaktides pandud ülesandeid. Direktor vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse ja muude lasteaias läbiviidavate tegevuste, lasteaia üldseisundi, arengu, rahaliste vahendite õiguspärase ning otstarbeka kasutamise eest. Direktor on lasteaia seadusjärgne esindaja oma töölepingu kehtivuse ajal.

  (5) Direktor:
  1) esindab lasteaeda;
  2) sõlmib oma pädevuse piires lepinguid;
  3) juhatab pedagoogilist nõukogu ja aitab korraldada hoolekogu tööd;
  4) peab arvestust laste lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kohta, korraldab vastavaid toimingud, komplekteerib rühmad;
  5) kinnitab lasteaia õppekava pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse;
  6) kinnitab lasteaia tegevus- ja päevakava;
  7) annab välja lasteaia sisemise töö korraldamiseks käskkirju, kinnitab lasteaia töökorralduse reeglid, personali ametijuhendid ning teised asutusesisesed dokumendid, tunnustab ja vajadusel karistab töötajaid;
  8) kinnitab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  9) esitab vallavalitsusele lasteaia eelarve projekti;
  10) tagab lasteaia eelarve täitmise;
  11) tagab lasteaia arengu, vara ja rahaliste vahendite sihipärase ning otstarbeka kasutamise;
  12) korraldab pedagoogide andmete kandmise Eesti Hariduse Infosüsteemi;
  13) sõlmib, muudab, peatab ja ütleb üles töölepingud pedagoogidega ja lasteaia majandamist tagavate ning õpetajaid abistavate töötajatega;
  14) esitab kord aastas vallavalitsusele ja hoolekogule kirjaliku ülevaate lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ning raha kasutamisest, samuti järelvalveorgani tehtud ettekirjutustest;
  15) lahendab õigusaktidega ja töölepinguga pandud teisi ülesandeid.

§ 13.   Lasteaia hoolekogu

  (1) Lasteaia hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesandeks on jälgida õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga.

  (2) Hoolekogusse kuuluvad lasteaia iga rühma vanemate poolt õppeaasta algul valitud esindaja, vallavalitsuse esindaja ning õpetajate esindaja. Hoolekogu koosseis valitakse üheks aastaks ja selle kinnitab vallavalitsus.

  (3) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

  (4) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

  (5) Hoolekogu valib oma liikmete hulgast esimehe ja protokollija.

  (6) Hoolekogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole hoolekogu liikmetest. Hoolekogu koosolek protokollitakse, protokoll registreeritakse lasteaia dokumendiregistris.

  (7) Hoolekogu:
  1) kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandusseisust;
  2) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  3) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  4) osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  5) kinnitab pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks läbi viidava konkursi korra lasteaia direktori ettepanekul;
  6) teeb ettepaneku vallavalitsusele laste arvu suurendamiseks rühmas;
  7) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  8) osaleb arengukava ja õppekava väljatöötamisel;
  9) otsustab teisi seaduse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

§ 14.   Lasteaia pedagoogiline nõukogu

  (1) Pedagoogilise nõukogu liikmed on kõik lasteaia pedagoogid, esimees on lasteaia direktor.

  (2) Pedagoogilise nõukogu ülesandeks on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatustöö parendamiseks ettepanekute tegemine direktorile, hoolekogule ning vallavalitsusele.

4. peatükk LASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 15.   Laste õigused

  Lastel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 16.   Vanemate õigused

  Vanematel on õigus:
  1) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanematele sobival kellaajal, järgides lasteaia päevakava ja kodukorda;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste loomisele;
  3) tutvuda lasteaia arengu-, õppe- ja päevakavaga;
  4) saada teavet lasteaia töökorralduse kohta;
  5) võtta osa rühmakoosolekutest;
  6) olla valitud hoolekogu liikmeks;
  7) saada teavet oma lapse arengu ja toimetuleku kohta;
  8) õpetamist, kasvatamist ja lasteaia töökorraldust puudutavate vaidluste lahendamiseks pöörduda direktori, pedagoogilise nõukogu, hoolekogu, vallavalitsuse või riiklikku järelvalvet teostava organi poole.

§ 17.   Vanemate kohustused

  Vanemad on kohustatud:
  1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks;
  2) kinni pidama lasteaia päevakavast ja kodukorrast;
  3) täitma lasteaiakoha kasutamise lepingut ning kinni pidama sõlmitud kokkulepetest;
  4) arvestama õpetajate, logopeedi ja arstide ettepanekuid lapse kasvatamisel ja tervise edendamisel;
  5) tasuma igakuiselt 25. kuupäevaks lasteaia õppe- ja toitlustuskulu vastavalt vallavolikogu poolt kehtestatud korrale;
  6) esitama lapse lasteaiast lahkumise korral avalduse lasteaia direktorile;
  7) esitama lapse lasteaiakoha saamiseks avalduse lasteaia direktorile.

5. peatükk TÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 18.   Töötajate õigused ja kohustused

  (1) Lasteaia töötajate õigused, kohustused ja vastutus määratakse tööandja poolt kehtestatud töökorralduse reeglite, töötaja ametijuhendi, töölepingu ning õigusaktidega.

  (2) Lasteia töötajal peab olema kehtiv kirjalik tervisetõend tervisekontrolli läbimise kohta.

  (3) Personali koosseisu määrab direktor ja kinnitab vallavalitsus.

  (4) Pedagoogid on kohustatud nõustama lasteaias käivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.

  (5) Personalil on keelatud avalikustada lapselt ja tema vanematelt saadud teavet lapse perekonna kohta.

  (6) Personal on kohustatud andma teavet vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitse küsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

6. peatükk SISEHINDAMINE 

§ 19.   Sisehindamine

  (1) Lasteaias viiakse läbi sisehindamist, mille eesmärk on tagada laste arengut toetavad tingimused ja lasteaia järjepidev areng. Sisehindamise kaudu selgitatakse välja lasteaia tugevused ning parendusvaldkonnad. Sisehindamisel analüüsitakse lasteaia õppe- ja kasvatustegevust, juhtimist ning hinnatakse nende tulemuslikkust.

  (2) Lasteaia sisehindamise korra kehtestab ja aruande kinnitab direktor.

  (3) Lasteaed koostab sisehindamise aruande vähemalt üks kord kolme õppeaasta jooksul.

  (4) Sisehindamise aruanne kooskõlastatakse lasteaia hoolekogu ja vallavalitsusega.

7. peatükk VARA, RAHASTAMINE JA ARUANDLUS 

§ 20.   Lasteaia vara

  (1) Lasteaia vara moodustavad Peipsiääre valla poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.
[RT IV, 19.06.2018, 2 - jõust. 22.06.2018]

  (2) Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

  (3) Lasteaia vara sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest vastutab direktor.

§ 21.   Rahalised vahendid

  (1) Lasteaial on oma eelarve vallaeelarve koosseisus.

  (2) Lapse toidukulu lasteaias katab vanem.

  (3) Muude kulude (lasteaia majandamiskulude, personali töötasu ning sotsiaalmaksu ja õppevahendite kulude) katmine toimub vallaeelarve vahenditest ning vallavolikogu otsusel osaliselt vanemate poolt.

  (4) Vanemate poolt kaetava osa määra kinnitab vallavolikogu.

  (5) Vallavalitsus kinnitab igaks eelarveaastaks lasteaia majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestusliku maksumuse ühe lapse kohta.

8. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 22.   Lasteaia põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  Lasteaia põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

§ 23.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json