Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Põhja-Pärnumaa valla kaasava eelarve menetlemise kord

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.01.2020
Avaldamismärge:RT IV, 22.10.2019, 16

Põhja-Pärnumaa valla kaasava eelarve menetlemise kord

Vastu võetud 16.11.2018 nr 54
RT IV, 22.11.2018, 7
jõustumine 01.01.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.10.2019RT IV, 22.10.2019, 1525.10.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja kohaliku omavalitsusüksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Eesmärk

  Määruse eesmärk on anda vallaelanikele võimalus osaleda vallaeelarves kaasavaks eelarveks ettenähtud vahenditele kasutusotstarbe määramisel.

§ 2.   Kaasav eelarve

  (1) Kaasav eelarve on vallaeelarves ettenähtud summa, mida kasutatakse määruses sätestatud korras väljaselgitatud ettepaneku (edaspidi objekt) elluviimiseks.

  (2) Objekt peab olema seotud Põhja-Pärnumaa vallaga, pakkuma avalikku hüve ja olema avalikult kasutatav, teostatav samal eelarveaastal ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

§ 3.   Kaasava eelarve suurus

  Kaasava eelarve suurus määratakse vallaeelarvega.

§ 4.   Ettepanekute esitamine

  (1) Ühe kalendrikuu jooksul vallaeelarve vastuvõtmisest kuulutab vallavalitsus oma korraldusega välja konkursi kaasava eelarve kaudu rahastatava objekti väljaselgitamiseks.

  (2) Ettepaneku objekti väljaselgitamiseks võib esitada igaüks.

  (3) Ettepanekus märgitakse:
  1) ettepaneku esitaja ees- ja perekonnanimi, kontaktandmed;
  2) objekti kirjeldus;
  3) võimalusel objekti kavand koos hinnapakkumisega, mis annab selge abistava info ettepaneku elluviimise võimalikkuse hindamisel;
  4) muu oluline info, mida ettepaneku esitaja peab oluliseks ettepaneku hindajatele objekti kohta teada anda.

  (4) Objekti rajamisel eramaale lisatakse ettepanekule maaomaniku kinnitus valmisoleku kohta sõlmida vallaga avaliku kasutamise leping.
[RT IV, 22.10.2019, 15 - jõust. 25.10.2019]

§ 5.   Ettepanekute hindamine

  (1) Esitatud ettepanekuid hindab vallavalitsuse moodustatud komisjon.

  (2) Komisjon jätab kõrvale ettepanekud, mis ei vasta määruse § 2 nõuetele, ei ole esitatud tähtaegselt, ei sisalda määruse §-s 4 sätestatud andmeid või ei ole muudel objektiivsetel põhjustel ellu viidavad.

  (3) Komisjonil on õigus sarnaseid ettepanekuid liita ja ettepanekuid täiendada ning teha ettepaneku võimaliku elluviimise tagamiseks koostööd selle esitajaga.

  (4) Kõik ettepanekud koos komisjoni seisukohaga avalikustatakse Põhja-Pärnumaa valla veebilehel.

§ 6.   Hääletuse korraldamine

  (1) Hindamise tulemusena sobivaks tunnistatud ettepanekute hulgast elluviidavate objektide väljaselgitamiseks korraldab vallavalitsus hääletuse.

  (2) Hääletusel võivad osaleda kõik vähemalt 16-aastased isikud, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on hääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Põhja-Pärnumaa vald. Hääletusel ei saa osaleda isikud, kes on valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud või kes on kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannavad karistust kinnipidamiskohas.

  (3) Hääletusel saab hääletada ühe ettepaneku poolt.
[RT IV, 22.10.2019, 15 - jõust. 25.10.2019]

  (4) Hääletus toimub elektrooniliselt või vallavalitsuses, esitades isikut tõendava dokumendi.

  (5) Hääletamine on salajane. Häälte jaotust ettepanekute vahel enne hääletamise lõppu ei avalikustata.

  (6) Hääletuse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust. Hääletustulemusena selgunud paremusjärjestuse kinnitab vallavalitsus korraldusega.

§ 7.   Ettepanekute elluviimine

  (1) Elluviimisele kuulub üks või mitu enim hääli saanud ettepanekut, mis lähtuvalt ettepaneku eeldatavast maksumusest mahuvad kaasavaks eelarveks eraldatud summa piiridesse.

  (2) Ettepanekud viib ellu vallavalitsus või sõlmib ettepaneku elluviijaga lepingu, kuhu märgitakse ettepaneku elluviimiseks eraldatud summa ja kirjeldatakse lepingu lõpptulemusena ettepanekust saavutatav tulemus. Paragrahvi 4 lõikes 4 nimetatud objekti puhul sõlmitakse objekti asukoha maaomanikuga avaliku kasutamise leping vähemalt 10 aastaks. Juhul, kui omanik ei ole nõus avaliku kasutamise lepingut sõlmima, viiakse selle asemel ellu hääletusel järgmiseks tulnud ettepanek.
[RT IV, 22.10.2019, 15 - jõust. 25.10.2019]

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json