Keskkond ja heakordHeakord

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Raasiku valla kaevetööde eeskiri

Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.10.2019, 18

Raasiku valla kaevetööde eeskiri

Vastu võetud 08.10.2019 nr 18

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 361 alusel.

§ 1.   Kaevetööde eeskirja reguleerimisala

  (1) Kaevetööde eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib kaevetööde projekteerimist, korraldamist ja tegemist (edaspidi kaevetööd) Raasiku valla avalikult kasutatavatel teedel ja tänavatel (edaspidi teed) või munitsipaalmaal ning on kohustuslik kõigile kaevetöid teostavatele isikutele.

  (2) Eeskirja sätteid ei kohaldata kaevetöödel kalmistutel ja karjäärides ning eraõiguslike isikute omandis olevatel kinnistutel, mis ei ole antud avalikku kasutusse.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) kaevetöö on maapinnast arvestatuna enam kui 30 cm sügavuste süvendite kaevamine ehitiste ehitamiseks;
  2) avariikaevetöö on kaevetöö, mille vajadus tekib ootamatult ning kaevetööde läbiviimine on hädavajalik ning edasilükkamatu. Avariikaevetööle kehtivad kõik käesoleva eeskirja nõuded;
  3) kaevetööde tegija (edaspidi kaevaja) on juriidiline isik, kes omab vastavat ehitusalast pädevust ning on esitanud tellijale ehituse valdkonna majandustegevuse teate ja kes otseselt teostab kaevetöid, kellele on väljastatud luba kaevetööde tegemiseks ja kes vastutab kaevetöödega seonduvate tegevuste eest käesoleva eeskirja kohaselt;
  4) kaevetööde tellija ehk tellija on juriidiline või füüsiline isik, kes tellib kaevetööd, omades selleks seaduslikke volitusi ning määrab ehitustööde omanikujärelevalve (ehitusjärelevalve) ning teede ehituse- ja remonditööde järelevalve (teehoiutööde järelevalve);
  5) ehitustööde omanikujärelevalve teostaja on vastava pädevusega isik, kes teeb ehitustööde omanikujärelevalvet järgides seaduses nimetatud ministri poolt kehtestatud ehitustööde omanikujärelevalve tegemise korda ja protseduure reguleerivaid õigusakte;
  6) teehoiutööde järelevalve teostaja on vastava pädevusega isik, kes teeb teede ehitus- ja remonditööde järelevalvet, järgides seaduses nimetatud ministri poolt kehtestatud teede ehitus- ja remonditööde omanikujärelevalve tegemise korda ja protseduure reguleerivaid õigusakte;
  7) kaevetööde luba on Raasiku Vallavalitsuse (ametiasutusena) (edaspidi vallavalitsus) poolt väljastatud dokument, mis annab õiguse kaevetöödeks;
  8) leppetrahv on kaevaja ja vallavalitsuse vaheline kokkuleppeline summa, mille kaevaja tasub vallavalitsusele juhul, kui ei peeta kinni käesoleva eeskirja nõuetest;
  9) menetleja on vallavalitsuse poolt määratud isik, kes käesoleva eeskirja kohaselt ja juhindudes muudest õigusaktidest, juhistest ja juhenditest menetleb kaeveloaga seonduvat, teostab järelevalvet käesoleva eeskirja täitmise üle ja võtab vastu otsuseid muudes kaevetöödega seonduvates küsimustes;
  10) kaevis on looduslikust olekust eemaldatud kivimi või setendi tahke osis (liiv, kruus, lubjakivi jne);
  11) nõlvus on kaevise sügavuse ja laiuse suhe;
  12) kape on sulgeseadme spindlipikenduse luugikomplekt.

§ 3.   Kaevetööde loa taotlemine

  (1) Kaevetööde loa väljastamise aluseks on käesoleva eeskirja kohaselt tellija või kaevaja poolt esitatud vormikohane avaldus.

  (2) Kaevetööde loa avaldus esitatakse vallavalitsusele vähemalt 10 päeva enne planeeritavat kaevetöödega alustamist.

  (3) Kaevetööde loa avaldusele peavad olema lisatud alljärgnevad dokumendid:
  1) tehnorajatise ehitamisel selle projekt, mis on koostatud ehitusprojektile esitatud nõudeid järgides ning on kõikide asjaosalistega nõuetekohaselt kooskõlastatud;
  2) tee omaniku nõudel teeprojekt, mis on koostatud teeprojektile esitatud nõudeid järgides ning on nõuetekohaselt kooskõlastatud. Seadusest tulenevalt võib teeprojekti asemel esitada tööde kirjelduse, mis on koostatud teetööde kvaliteedi nõudeid järgides;
  3) ehitusloakohustusliku ehitamise korral ehitusluba;
  4) tööde läbiviimise ajakava, milles tuleb ära näidata kaeveloa lõpetamiseks esitatava täitedokumentatsiooni kuupäev;
  5) vajadusel taotlus liikluse ümberkorraldamise kohta koos liikluskorralduse skeemiga, mis on tee omaniku ja menetleja poolt eelnevalt kooskõlastatud;
  6) vajadusel muud dokumendid, mis on ette nähtud seadustega ja muude Raasiku valla õigusaktidega.

  (4) Kaevetööde loa avaldus allkirjastatakse kaevaja esindaja (äriregistrisse kantud esindamise õigusega) või tema poolt volitatud esindaja ning tellija või tema poolt volitatud esindaja poolt.

  (5) Kaevetööd kooskõlastatakse:
  1) kaevetöödega seonduva maa-ala naaberkinnistute omanike poolt, kui kaevetööde käigus teostatakse töid nendel kinnistutel või on alust arvata, et kinnistute omanike omandile võivad kaasneda kahjustused;
  2) võrguvaldajate esindajate poolt;
  3) ühistranspordi ajutisel ümbersuunamisel ühistranspordi tellijate poolt;
  4) järelevalvet teostavate isikute poolt.

§ 4.   Kaevetööde loa väljastamine ja loa väljastamisest keeldumine

  (1) Menetleja väljastab kaevetööde loa või lükkab puudustega kaevetööde loa avalduse tagasi viie (5) tööpäeva jooksul arvestades kaevetööde loa avalduse registreerimisest vallavalitsuses ning annab juhised puuduste kõrvaldamiseks.

  (2) Menetlejal on kaevetööde loa avalduse menetlemisel õigus:
  1) muuta kaevetööde alustamise aega ja määrata kaevajale töö lõpetamise tähtaeg, millest kaevaja on kohustatud kinni pidama;
  2) nõuda kaevetööde tegemist mitmes vahetuses või kindlatel kellaaegadel;
  3) määrata leppetrahvi suurus;
  4) nõuda tellijalt garantiikirja või finantsasutuse kinnitust vahendite olemasolu kohta, millega tagatakse kaevetööde läbiviimine ja kolmandatele isikutele tekkida võiva kahju hüvitamine;
  5) nõuda kaevajalt garantiikirja esitamist teehoiutööde kohta;
  6) nõuda asendusistutuse garantiikirja püsihaljastuse taastamiseks;
  7) nõuda täiendava jäätmekava esitamist, kui ehitustööde käigus võivad tekkida ehitusjäätmed või ohtlikud jäätmed;
  8) kehtestada nõudeid liikluse korraldamiseks;
  9) kehtestada nõudeid elanikkonna teenindamiseks vajalike meetmete tarvitusele võtmiseks.

  (3) Menetlejal on õigus jätta kaevetööde avaldus rahuldamata ja kaevetööde luba väljastamata, kui:
  1) kaevetööde avaldus ei ole nõuetekohaselt vormistatud ja avaldusele ei ole lisatud eeskirja § 3 lg 3 nõutud dokumente või puuduvad nõuetekohased kehtivad kooskõlastused;
  2) kaevaja on avaldusele esitamisele eelneva aasta jooksul eiranud kaevetöödega seonduvate Raasiku valla õigusaktide nõudeid;
  3) kaevaja on eelnevalt teostanud ehitustöid, eirates kaevetööde eeskirja nõudeid ja ei ole ehitustöid läbi viinud hea tava kohaselt;
  4) kaevaja ei ole garantiiperioodil teostanud garantiitöid nõuetekohaselt või on jätnud need tegemata;
  5) kaevajal või tema alltöövõtjal puudub vastav pädevus;
  6) kaevajal on finantsraskused ja on tasumata ja täitmata kohustused riiklike ja kohalike maksude osas.

  (4) Kaevetööde loa väljastamisest keeldumine vormistatakse vallavalitsuse menetleja haldusaktiga ning tehakse kaeveloa avalduse esitajale teatavaks kirjalikult taasesitamist võimaldavas vormis viie (5) tööpäeva jooksul.

§ 5.   Kaevetööde peatamine, loa tühistamine ja pikendamine

  (1) Menetlejal on õigus kaevetööde luba peatada, kui:
  1) tööde käigus selguvad asjaolud, millede tõttu kaevetööde jätkamine seab ohtu elanikkonna tervise või kaevetööd võivad kaasa tuua kahju tekitamise kolmandatele isikutele;
  2) kaevetööde läbiviimise käigus selgub, et projekt ei vasta tegelikule olukorrale või projekteerimisel ei ole kinni peetud kehtivatest õigusaktidest ega norminõuetest;
  3) teehoiutööde järelevalve on peatanud ehitustööd vastavalt tuvastatud kaevetööde ohtlikkusele nii kaevetööd teostatavatele töötajatele kui elanikkonnale;
  4) tagatud ei ole liiklus- või tööohutus;
  5) kahjustatakse haljastust või puudub raieluba.

  (2) Menetlejal on õigus kaevetööde luba tühistada, kui:
  1) kaevaja on jätnud kõrvaldamata eeskirja § 5 lõikes 1 toodud asjaolud;
  2) kaevaja ei pea kinni projektist ega ehitusele kehtivatest nõuetest ning tegevus võib tuua kaasa Raasiku vallale põhjendamatuid kulutusi;
  3) kaevaja seda ise kirjalikult soovib.

  (3) Menetleja võib kaevetööde luba pikendada, kui kaevaja esitab kaevetööde loa pikendamise kohta põhjendatud taotluse.

  (4) Kaevetööde loa pikenduse taotlus peab olema esitatud vähemalt 10 tööpäeva enne kaevetööde loa tähtaja lõppemist. Kaevetööde loa pikendamise taotlust menetletakse käesoleva eeskirja kohaselt.

§ 6.   Kaevetööde üldnõuded

  (1) Kaevetööd on lubatud alustada ja läbi viia ainult kaevetööde loa alusel. Kaevetööde luba ja ehitusdokumentatsioon peavad asuma kaevetööde asukohas ja olema kättesaadavad kõikidele kontrolltoiminguid teostavatele isikutele.

  (2) Kaevaja on kohustatud kaevetööd läbi viima selliselt, et kolmandatele isikutele kahju tekitamine oleks välistatud.

  (3) Kaevetööde läbiviimisel peab kaevaja esindaja viibima vahetu ehitusprotsessi juures kogu ehitusperioodi ajal.

  (4) Kaevetööde ajal peab olema tagatud jalakäijatele ohutu juurdepääs üldkasutatavatele kohtadele ja elukohtadele ning kinnistutele, kui nendele enne kaevetöödega alustamist oli juurdepääs.

  (5) Kaevetööde läbiviimisel on kaevaja kohustatud tagama kaevise nõuetekohase nõlvuse ja piirama kogu ehitusplatsi ohutuspiiretega ning paigaldama töömaale nõuetekohased teavitusvahendid.

  (6) Kaevaja on kohustatud läbi viima kõik vajalikud katsetused ja ehitustoodete ja ehitusmaterjalide uuringud enne toodete või materjalide kasutusele võtmist või töö üle andmist. Kõik kulutused kannab kaevetööde teostaja.

  (7) Kõik kaetud tööd tuleb järelevalvet teostavale isikule üle anda enne järgnevate tööde teostamist, esitades kaetud tööde katsetused ning järelevalve poolt nõutavad muud kvaliteeti tõendavad dokumendid.

  (8) Kommunikatsioonide paigalduse korral on kaetud tööd alljärgnevad: kaeviku põhi, kommunikatsiooni sängituse kiht ja selle paigaldis, kommunikatsiooni tagasitäide 30 cm kihina, tee mulle, mis paigaldatud ja tihendatud 50 cm kihtide kaupa, tee dreenkiht, tee killustikalus, mitmekihilise katte korral alumised kattekihid. Kaetud tööde materjalide tihendatus katsetatakse iga 25 m järel ristlõike kolmes punktis.

  (9) Kaevetööde käigus ehitatavad või remonditavad võrkude kaevupead ja kaped peavad olema tee pinnaga ühes tasapinnas. Kõrvalekaldumine on lubatud teele kehtivate kvaliteedinõuetest ja tasemenõuetest.

  (10) Juhul, kui võrkude kaevupead ja kaped ei ole paigaldatud vastavalt nõuetele või tee tasemenõuded ei ole tagatud, on kaevetööde loa saaja kohustatud kahe tööpäeva jooksul arvestades tema enda poolt nõude eiramise avastamisest või menetlejalt teate saamisest, viima võrkude osad ja teekatte nõuetega vastavusse. Käesoleva kohustuse mittetäitmisel on menetlejal õigus tellida töö ükskõik milliselt pädevalt isikult ning nõuda võrguvaldajalt sisse kõik kulutused ning Raasiku vallale tekitatud kahjud ja nõuda eeskirja mittetäitmisest tulenevat leppetrahvi.

  (11) Vajadusel võib menetleja määrata täiendavaid nõudeid kaevetööde läbiviimisele, töödel kasutatavate ehitusmaterjalidele ja muudele töödega seotud toimingutele.

  (12) Kaevetöödel ja selle järgsete teede ehitusel- ja remondil õhutemperatuuril alla 5oC tuleb tööd ümber teha ja viia kvaliteedinõuetega vastavusse hiljemalt 15. maiks. Tähtaega võib pikendada menetleja eraldi kirjaliku otsuse alusel.

  (13) Väljaspool teemaa-ala kaevetöö korral on kaevaja kohustatud kaevisetäite paigaldama 50 cm kihtide kaupa ja tihendama 97%-ni.

  (14) Kaevetöödel kolmandatele isikutele tekitatud kahjustused peavad olema likvideeritud kaevaja poolt loa kehtivuse ajal.

§ 7.   Nõuded ehitustöödele

  (1) Ehitustööd tuleb läbi viia kaevetööde loa väljastamise aluseks olevast projektist lähtuvalt, tagades ehitustööde kvaliteedinõuetest kinnipidamise.

  (2) Ehitustööde koosseisu kuuluvate eritööde läbiviimisel tuleb kinni pidada nendele tööliikidele kehtestatud kvaliteedinõuetest ning paigaldusjuhenditest.

  (3) Kõik ehitustööd tuleb dokumenteerida, pidades kinni kehtivatest nõuetest ning seadustest lähtuvalt vastava ministri poolt kehtestatud muid nõudeid järgides. Kõik dokumendid peavad olema eestikeelsed või vastavalt nõuetele tõlgitud eesti keelde.

  (4) Piki teed paiknevad tehnovõrgud projekteeritakse võimalusel väljapoole sõidutee alla jäävat ala, vähendamaks katete lõhkumisi tehnovõrkude avariide, remonttööde ja uute tarbijate liitumise korral, haljasaladel nähakse ette kõrghaljastuse rajamiseks vajalik ruum.

  (5) Olemasolevate katete lõhkumise vältimiseks ja kõrghaljastuse säilitamiseks eelistatakse kinnisel meetodil rajatavaid tehnovõrke.

  (6) Piki kõnniteed tehtava kaevetöö korral taastatakse katted järgmiselt:
  1) asfalt- ja sillutiskate taastatakse kogu kõnnitee laiuselt, vajadusel reguleeritakse või vahetatakse välja ka äärekivid. Jalakäijate ülekäigukohtades madaldatakse äärekivid;
  2) asfaltkate taastatakse 1,0 m pikkuselt kaeviku otsaservast.

  (7) Tee suhtes risti või diagonaalis tehtava kaevetöö korral taastatakse katted järgmiselt:
  1) alla 5 aasta vanuse asfaltkatte puhul tuleb ühe rajatava ristisuunalise tehnovõrgu asfaltkatte pealiskiht taastada asfaldilaoturiga sõiduraja laiuselt nendel sõiduradadel, kus kaevetöid teostatakse ja vähemalt 10 m pikkuse paigana, sealhulgas kõnniteel kogu kõnnitee laiuselt;
  2) kui teega risti rajatavate tehnovõrkude telgede vahe on alla 20 m või kui 100 m ulatuses on kolm või enam ristisuunalist kaevamist, tuleb asfaltkate nende kohal taastada asfaldilaoturiga ühise paigana;
  3) üle viie aasta vanused katted taastatakse ristisuunalise tehnovõrgu rajamise korral 2,0 m kaeviku servast laiemalt sõiduraja laiuselt nendel sõiduradadel, kus kaevetöid teostatakse. Vajaduse korral reguleeritakse või vahetatakse välja äärekivid.

  (8) Diagonaalis paigaldavate tehnovõrkude kaevikute taastamisel tuleb teekatted taastada risti liikumissuunaga.

  (9) Vajunud kaevupäised korrastatakse järgmiselt:
  1) asfaltkatte pealiskiht taastada kaevu servast vähemalt 0,5 m ulatuses ning pikivuuk ei tohi paikneda sõiduraja sõidujäljes. Pikivuugi asukoht viia sõiduraja keskele või sõiduraja piirile;
  2) kui kaevu remonttöödel kahjustatakse tee aluskonstruktsiooni, taastatakse asfaltkate pikisuunas vähemalt 1,5 m kommunikatsioonikaevu servast ning sõiduraja laiuselt.

  (10) Piki sõiduteed tehtava kaevetöö korral taastatakse katted järgmiselt:
  1) alla 5 aasta vanused sillutiskatted taastatakse kogu tänava laiuselt;
  2) alla 5 aasta vanused asfaltkatted taastatakse asfaldilaoturiga kuni 6,5 m laiustel teedel sõidutee kogu laiuses, üle 6,5 m laiustel teedel, kus ühel sõidusuunal on kaks või enam sõidurada, taastatakse asfaltkate vähemalt 10 m paigana sõidutee sõiduraja laiuselt nendel sõiduradadel, kus kaevetöid teostatakse. Vajaduse korral reguleeritakse või vahetatakse välja äärekivid;
  3) üle viie aasta vanustel katetel taastatakse asfaltkate sõidutee sõiduraja laiuselt nendel sõiduradadel, kus kaevetöid teostatakse ja 2,0 m üle kaeviku otsaservade. Vajaduse korral reguleeritakse või vahetatakse välja äärekivid.

§ 8.   Nõuded teede ehitusele, remondile ja haljastusele

  (1) Kaevetöödel rikutud või eemaldatud teeosad või tee konstruktsioonid tuleb taastada teede ehitus- ja remonditööde projekti või teetööde kirjelduse kohaselt.

  (2) Teehoiutöid tohib läbi viia juriidiline isik, kellel on vastav pädevus ning majandustegevusteade Majandustegevuse registris (MTR) esitatud.

  (3) Teehoiutööd tuleb läbi viia kvaliteedinõudeid ning seadustest lähtuvalt vastava ministri poolt kehtestatud muid nõudeid järgides. Nimetatud nõuete eiramisel ei kuulu kaevetööd lõpetamisele ega teede ehitus- ja remonditööd vastuvõtmisele.

  (4) Kõik teehoiul ja haljasaladel läbi viidavad tööd tuleb dokumenteerida, pidades kinni ehitustööde dokumenteerimisele kehtivatest nõuetest ning seadustest lähtuvalt vastava ministri poolt kehtestatud muid nõudeid järgides. Kõik dokumendid peavad olema eestikeelsed.

  (5) Kõikide teehoiutöödeks kasutatavate materjalide ja toodete vastavus peab olema tõendatud ja enne kasutusele võtmist saadud kooskõlastus järelevalvet teostavalt isikult.

  (6) Haljastustöödeks kasutatavad materjalid peavad vastama projektile ja olema eelnevalt kooskõlastatud. Juhul, kui tööde käigus rikutakse haljastus väljaspool töömaad, tuleb rikutud haljastus taastada ning esitada vastuvõtmiseks menetlejale.

  (7) Puude kahjustamisel elujõuetuseni on menetlejal õigus nõuda puude asendamise korraldamist. Vajadusel peab tööde teostaja tellima arboristi hinnangu. Puude asendamine toimub vastavalt Raasiku valla raieloa andmise korrale.

  (8) Puude ja põõsaste juurte piirkonnas tehakse tagasitäide 30-40 cm paksuse kasvumulla kihina, puu juurekael peab jääma kattest vabaks.

§ 9.   Kaevetööde lõpetamise alused

  (1) Kaevetöö loetakse lõpetatuks selle vastu võtmisest menetleja poolt ja vastava märkuse tegemisega kaevetööde loal.

  (2) Kaevetöö lõpetamise aluseks on:
  1) nõuetekohaselt korrastatud kogu töömaa;
  2) vastavalt nõuetele koostatud ja teehoiutööde järelevalvet teostanud isiku poolt heaks kiidetud ning allkirjastatud teehoiutööde täitedokumentatsioon;
  3) teehoiutööde järelevalvet teostanud isiku kooskõlastus kaevetööde loal;
  4) maksete ja leppetrahvide tasumine vallavalitsusele ja tasumist tõendav maksedokument.

§ 10.   Avariikaevetöö tingimused

  (1) Avariikaevetöö tegemiseks ei ole nõutav kaevetööde luba, kui tee ja haljastus taastatakse hiljemalt kahe ööpäeva jooksul kaevetöö alustamisest. Tööde teostamisel üle kahe ööpäeva vormistatakse kaevetööde luba käesoleva eeskirja kohaselt.

  (2) Avariikaevetöö viiakse läbi avariikaevetööde akti alusel.

  (3) Avariikaevetöö läbiviimisel kehtivad kõik eeskirja nõuded v.a ehitusprojekti või teetööde kirjelduse koostamine.

  (4) Avariikaevetöö alustamisel on tellija kohustatud kahe tunni jooksul kirjalikult teavitama menetlejat.

  (5) Avariikaevetöö lõpetamisel edastab tellija menetlejale avariikaevetööde akti, kuid mitte hiljemalt, kui järgneval päeval kaevetöö lõpetamisest. Avariikaevetööde akt peab olema nõuetekohaselt täidetud ja allkirjastatud.

  (6) Avariikaevetööde läbiviimisel vastutab eeskirja nõuete ja muude seaduslike nõuete ning kvaliteedi eest kaevaja.

  (7) Avariikaevetööde tellija on kohustatud tagama avariikaevetööde üle järelevalvet ning teostama kontrolli kaevaja tegevuse üle. Nõude mittetäitmisel või kolmandatele isikutele kahju tekkimisel kannab tellija vastutust käesoleva eeskirja ning muude õigusaktide kohaselt.

  (8) Õhutemperatuuril alla 5oC läbiviidud avariikaevetöö järgsed teedeehitus- ja haljastustööd tuleb ümber teha ning kvaliteedinõuetele vastavusse viia 15. maiks.

§ 11.   Garantii

  (1) Kaeveloa alustel läbiviidud tööle kehtib garantii kaks (2) aastat.

  (2) Avariikaevetööle kehtib garantii kaks (2) aastat arvestades tee või haljastuse lõplikust taastamisest.

  (3) Tellija on kohustatud koos menetlejaga garantiiperioodi vältel läbi viima igal aastal garantii ülevaatuse ja teel esinevate defektide hindamise. Ülevaatus ja hindamine tuleb läbi viia 1. maiks ning protokoll tuleb esitada menetlejale 15. maiks.

  (4) Kui kaevaja ei pea kinni eeskirja nõuetest või ei lõpeta taastamistöid tähtajaks seoses pankroti väljakuulutamise ja juriidilise isiku lõpetamisega või muudel põhjustel, lähevad vastutus ning taastamise- ja garantiikohustused üle tellijale.

§ 12.   Erinõuded kaevetöödele

  (1) Tee kinnistu piires, sh teekaitsevööndis peavad olema kõik maa-sisesed kommunikatsioonid paigaldatud minimaalselt 1 meetri sügavusele teekattest ja haljasalal minimaalselt 70 cm sügavusele maapinnast.

  (2) Tee kinnistu piires, sh teekaitsevööndis peab olema tee mulle tihendatud (kuni töökihini) vähemalt 98% ja töökiht 100%.

  (3) Tee mulde töökihi filtratsioonimoodul peab olema vähemalt 1,0 meetrit ööpäevas.

  (4) Haljastuse taastamise mullakihi paksus peab olema vähemalt 0,1 m.

  (5) Kui katendi taastamisel ületatakse tee telgjoont, tuleb see taastada tee laiuse ulatuses.

  (6) Kui ehitustööde või kaevetööde ajal tuvastatakse, et kaevetööde alasse on paigaldatud maa sisse kommunikatsioonid ja nende sügavus tee kinnistu piires, sh teekaitsevööndis on alla käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud sügavuse või on paigaldised mõlemas asukohas ohtlikud või takistavad vallavalitsusel tee omaniku kohustuste täitmist, siis on kommunikatsiooni omanik kohustatud viivitamatult viima need käesoleva eeskirjaga kehtestatud sügavusele.

  (7) Kui ehitustööde või kaevetööde ajal tuvastatakse vajadus tee sulgeda, siis taotletakse selleks vallavalitsuse luba, mis annab õiguse tee sulgemiseks, määrab tingimused ja tähtaja.

§ 13.   Vastutus

  (1) Kaevaja ja tellija kannavad vastutust eeskirja ja muude õigusaktide kohaselt.

  (2) Eeskirja rikkumisega seotud väärteoasja menetleb vallavalitsuse poolt määratud ametnik.

  (3) Eeskirja rikkumise eest karistatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 662 alusel.

§ 14.   Määruse rakendamine ja jõustumine

  (1) Avalduse kaevetööde loa väljastamiseks, kaevetööde loa, avariikaevetööde akti, kaevetöö garantiiaegse ülevaatuse ja tees esinevate defektide hindamise akti ja asendusistutuse garantiikirja vormid kinnitab Raasiku Vallavalitsus.

  (2) Tunnistada kehtetuks Raasiku Vallavolikogu 14.08.2007 määrus nr 18 „Kaevetööde eeskiri“.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tiina Rühka
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json