Keskkond ja heakordKalmistu

Teksti suurus:

Pärnu linna kalmistute kasutamise eeskiri

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.10.2021, 6

Pärnu linna kalmistute kasutamise eeskiri

Vastu võetud 14.10.2021 nr 20

Määrus kehtestatakse kalmistuseaduse § 7 lõike 1 ja lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDOSA 

§ 1.   Üldsätted

  (1) Pärnu linna kalmistute kasutamise eeskiri (edaspidi määrus) sätestab Pärnu linna omandis ja valduses olevate kalmistute haldamise ja kasutamise korra, hauaplatside kasutusse andmise tingimused, kalmistutele matmise korra, kalmistute tööaja ja heakorra nõuded ning muud seadusest tulenevad või kalmistute tegevuse korraldamisega seotud asjaolud.

  (2) Pärnu linna omandis ja valduses olevad kalmistud (edaspidi kalmistud) on:
  1) Alevi kalmistu;
  2) Audru kalmistu;
  3) Jõõpre kalmistu;
  4) Kastna kalmistu;
  5) Kõpu kalmistu;
  6) Metsakalmistu;
  7) Paikuse kalmistu;
  8) Seliste kalmistu;
  9) Tõhela kalmistu;
  10) Tõstamaa kalmistu;
  11) Uulu kalmistu;
  12) Vana kalmistu;
  13) Vana-Pärnu kalmistu;
  14) Uruste kalmistu.

  (3) Alevi, Vana, Vana-Pärnu, Audru, Uruste, Jõõpre, Tõhela, Tõstamaa, Kastna, Seliste ja Kõpu kalmistud on tunnistatud kultuurimälestisteks, mille haldamisel ja kasutamisel tuleb arvestada lisaks käesolevas määruses sätestatule muinsuskaitseseadusest tulenevaid erisusi.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) hauaplats – kalmistul asuv maa-ala, mis koosneb ühest või mitmest surnu või surnute matmiskohast;
  2) tuhapuisteala – kalmistul asuv maa-ala, mis on eraldatud surnute tuha puistamiseks;
  3) matmiskoht – koht hauaplatsil kirstu või tuhaurni matmiseks;
  4) hauarajatis – hauaplatsil paiknev maapinnal kohtkindlalt ühendatud ehitis, sh piirdeaed, ääris ja hauakamber;
  5) hauatähis – ühte või mitut matmiskohta tähistav rist, plaat, sammas, kivi või muu tähis;
  6) hauaplatsi kasutaja – isik, kellele on hauaplats kasutusse antud;
  7) matja – isik, kes korraldab surnu matmise;

2. peatükk KALMISTULE JA SELLE HALDAMISELE ESITATAVAD NÕUDED 

§ 3.   Kalmistu haldamine ja sellele esitatavad nõuded

  (1) Pärnu linna kalmistuid haldab linna omandis oleva vara valdamist, käsutamist ja kasutamist korraldav Pärnu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) struktuuriüksus (edaspidi teenistus).

  (2) Kalmistute haldamisega seotud ülesannete vahetu täitja ja korraldaja on Pärnu Linnavalitsuse hallatav asutus (edaspidi kalmistu haldaja).

  (3) Teenistus ja kalmistu haldaja tagavad kalmistute kasutamisel kalmistuseaduses ja käesolevas määruses sätestatud tingimuste täitmise ja heakorra ning täidavad teisi õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (4) Kalmistu haldaja tagab kalmistul veevõtukoha, piisavalt jäätmemahuteid ja võimalusel võimaluse laenutada matmiskohtade korrastamiseks inventari.

  (5) Alevi kalmistu jaotatakse plokkideks ja kvartaliteks, ülejäänud kalmistud jaotatakse kvartaliteks. Kalmistud tähistatakse viitadega.

  (6) Kalmistute peamise sissekäigu juures on väljas info kalmistu haldaja tööaja, kooskõlastuste saamise ja töökorralduse kohta, kalmistu plaan, jäätmekäitlusnõuded ning viide käesolevale määrusele. Kalmistu plaanile märgitakse kalmistul asuvad plokid, kvartalid, teed, ajaloolise ja kultuuriloolise tähtsusega hauaplatsid, kabelid, veevõtukohad, jäätmemahutid, inventari laenutamise kohad, tualetid, muinsuskaitsealustel kalmistutel info Muinsuskaitseameti kooskõlastuste saamise kohta ja muu asjakohane ja oluline teave.

§ 4.   Kalmistu kasutamise kord ja nõuded

  (1) Kalmistu on avatud kõigil nädalapäevadel ööpäevaringselt.

  (2) Mootorsõidukiga on lubatud kalmistul sõita üksnes valgel ajal eelnevalt kooskõlastades kalmistu haldajaga:
  1) surnu matmiskohale viimiseks;
  2) suuremate heakorratööde teostamiseks;
  3) hauaplatsi suuremateks hooldustöödeks;
  4) puudega ja erivajadusega isiku transportimiseks.

  (3) Kalmistu territooriumil tuleb hoida korda, puhtust ja hauarahu.

  (4) Kalmistul on keelatud:
  1) kahjustada hooneid, väravaid, piirdeid, veevõtukohti, teid, haljastust, hauaplatse, hauarajatisi ja -tähiseid ning muid rajatisi;
  2) teostada omavolilist matmist;
  3) omavoliliselt puistata tuhapuistealale surnutuhka;
  4) paigutada kalmistul tekkinud jäätmeid selleks mitteettenähtud kohtadesse;
  5) ilma kooskõlastuseta paigaldada, ümber paigaldada ja eemaldada hauatähiseid ja -rajatisi;
  6) teha lõket või langetada puid, v.a käesolevas määruse sätestatud juhtudel;
  7) matta looma;
  8) sõita mistahes mootorsõidukiga, v.a käesolevas määruses sätestatud juhtudel.

3. peatükk HAUAPLATS 

§ 5.   Hauaplats ja selle suurus

  (1) Tuhapuisteala asukoha ning suuruse ja hauaplatsi ning matmiskoha suuruse otsustab teenistus.

  (2) Ühele matmiskohale on võimalik paigutada vähemalt 1,5 meetri sügavusele maapinnast ühe kirstu või kuni kolm tuhaurni ja lisaks vähemalt 1 meetri sügavusele kuni kolm tuhaurni.

§ 6.   Hauaplatsi taotlemine ja kasutusse andmine

  (1) Hauaplatse antakse kasutusse (edaspidi ka hauaplatsi kasutamise õiguse andmine) üksnes surnud isiku kirstus ja tuhastatult tuhaurnis matmiseks.

  (2) Hauaplatsi kasutusse saamiseks esitab isik linnavalitsusele taotluse kirjalikult või Pärnu linna kalmistute infosüsteemi vahendusel (edaspidi ka infosüsteem), millele lisatakse surnud isiku surmatõend, arstlik surmateatis või välisriigis antud surma tõendav muu dokument.

  (3) Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, antakse hauaplats kasutusse rahvastikuregistri järgi:
  1) surma hetkel Pärnu linnas elanud isiku matmiseks;
  2) Pärnu linnas elavale isikule omaste matmiseks;

  (4) Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, antakse hauaplats kasutusse isiku või surnu rahvastikuregistri elukohale lähimale osavalla piires asuvale kalmistule, v.a juhul kui isiku elukoht asub Pärnu linna kui asustusüksuse piires, sellisel juhul antakse hauaplats kasutusse Uulu kalmistule.

  (5) Hauaplatsi kasutamise õigus antakse taotluse esitanud isiku andmete infosüsteemi kandmisel ning kasutusse antava hauaplatsi osas infosüsteemis vastavasisulise märke tegemisel, millest teenistus teavitab kasutusse saajat.

  (6) Hauaplatsi kasutamise õigus antakse tähtajatult.

  (7) Pärnu linnas kui asustusüksuses asuvatele kalmistutele hauaplatse kirstus matmiseks kasutusse ei anta, va käesoleva määruse § 16 nimetatud juhtudel senistele kasutajatele. Taaskasutusse antavad hauaplatsid antakse kasutusse üksnes urni matmiseks.

  (8) Hauaplats võidakse anda teiste naaberomavalitsusüksuste kui Pärnu linna elanike kasutusse juhul, kui naaberomavalitsusüksus on sõlminud Pärnu linnaga vastavasisulise kokkuleppe.

§ 7.   Hauaplatsi kasutamise õiguse üleandmine, loobumine ja lõppemine

  (1) Hauaplatsi kasutamise õigus lõppeb sellest loobumisel, selle lõpetamisel või hauaplatsi kasutaja surma korral, kui omaksed ei ole käesolevas määruses sätestatud korras hauaplatsi kasutamise õiguse kasutaja asemele asunud.

  (2) Hauaplatsi kasutaja võib hauaplatsi kasutamise õiguse üle anda enda omastele, millest on kohustatud teavitama teenistust kirjalikult või infosüsteemi vahendusel.

  (3) Hauaplatsi kasutaja surma korral on tema omastel õigus astuda hauaplatsi kasutamise õiguste kasutaja asemele esitades selleks teenistusele taotluse kirjalikult või infosüsteemi vahendusel.

  (4) Hauaplatsi kasutaja võib hauaplatsi kasutamise õigusest igal ajal ühepoolselt loobuda, esitades teenistusele vastavasisulise avalduse kirjalikult või infosüsteemi vahendusel.

4. peatükk MATMISE NÕUDED 

§ 8.   Matmise korraldamine

  (1) Hauaplatsi kasutaja või tema volitatud isik registreerib surmatõendi, arstliku surmateatise või välisriigis antud surma tõendava dokumendi alusel matmise kalmistu haldaja juures või infosüsteemis vähemalt kolm tööpäeva enne matust.

  (2) Matmine võib toimuda ainult valgel ajal ning võimalusel välditakse surnu matmist riigipühal.

  (3) Haua kaevamine kooskõlastatakse kalmistu haldajaga.

  (4) Surnu maetakse hauaplatsile kirstus või tuhastatult urnis.

  (5) Kui haua kaevamisel leitakse varem maetu säilmeid, maetakse need sama haua põhja kaevatud süvendisse. Maa-alused ehitised või selle varemed (hauakamber, müüritised vms) ja tervena säilinud kirst jäetakse puutumata. Maa-aluste ehitiste või selle varemete ilmnemisest kohustub hauda kaevav isik teavitama Muinsuskaitseametit ja kalmistu haldajat.

  (6) Matmist takistavate hauarajatiste ja -tähiste ajutine kõrvaldamine ja tagasiasetamine või paigaldamine toimub hauaplatsi kasutaja kulul.

  (7) Matuse käigus kõrval olevatele hauaplatsidele tekitatud kahjustused kõrvaldab hauaplatsi kasutaja kolme päeva jooksul pärast matuse toimumist.

§ 9.   Tundmatu või omasteta surnu matmine

  (1) Tundmatu või omasteta surnu matmise või tuhastamise korraldab omasteta surnute matmist korraldav Pärnu Linnavalitsuse struktuuriüksus.

  (2) Tundmatu surnu maetakse selleks ettenähtud hauaplatsile Uulu kalmistul.

  (3) Omasteta surnu maetakse võimaluse korral olemasolevale perekonna hauaplatsile, selle puudumisel aga selleks ettenähtud hauaplatsile Uulu kalmistul.

§ 10.   Tuha puistamine tuhapuistealale

  (1) Tuha puistamisel järgitakse käesolevas määruse §-s 8 matmise korraldamise sätteid käesolevas paragrahvis sätestatud erisusi arvestades.

  (2) Tuhk puistatakse selleks ettenähtud maa-alale kalmistu haldaja juuresolekul.

  (3) Tuha puistamise korral ei anta hauaplatsi kasutusse.

  (4) Tuhapuistealale ei paigaldata hauatähist ning sellele võib surnu mälestamiseks lilli ja küünlaid asetada ainult selleks ettenähtud kohas.

  (5) Tuhapuistealale paigaldatud puistatud surnute nimede tähistamiseks paigaldatud tahvlile või muule sarnasele plaadile kannab surnud isiku nime kalmistu haldaja, kellel on õigus küsida surnud isiku nime tähistamise eest põhjendatud tasu.

§ 11.   Peale- ja ümbermatmine

  (1) Kirstuga maetava surnu pealematmine ei või toimuda varem kui kahekümne viie aasta möödumisel arvestades viimasest matmisest samale matmiskohale. Samasse asukohta võib peale matta ainult surnu omakseid, v.a taaskasutusse antud hauaplatsil.

  (2) Pealematmiseks on vajalik hauaplatsi kasutaja allkirjastatud nõusolek.

  (3) Pealematmist ei toimu käesoleva määruse lisas 2 toodud hauaplatsidel. Teenistus kooskõlastatult Muinsuskaitseametiga võib põhjendatud juhtudel lubada nimetatud hauaplatsidele surnu omaste pealematmist.

  (4) Surnu ümbermatmine toimub kokkuleppel teenistusega ning surnu väljakaevamise korraldab kalmistu haldaja.

  (5) Ümbermatmiseks esitatakse teenistusele kirjalikult või infosüsteemi vahendusel taotlus, kus põhjendatakse ümbermatmise vajadus ning millele lisatakse surnu omaste, hauaplatsi kasutaja ja ümbermatmiseks kasutatava hauaplatsi kasutaja nõusolekud ning kalmistu haldaja tõend ümbermatmiseks kasutatava hauaplatsi olemasolu kohta.

5. peatükk KALMISTU JA HAUAPLATSI KUJUNDAMINE JA HOOLDAMINE 

§ 12.   Kalmistu ja hauaplatsi kujundamine

  (1) Hauaplatsi kujundamisel tuleb jälgida kalmistul väljakujunenud kujunduspõhimõtteid. Kasutada võib madalhaljastust ja puude ning põõsaste väikevorme, täiskasvanuna ei tohi puu või põõsa kõrgus olla üle 2 meetri ja võra laius üle 1 meetri, heki kõrgus maksimaalselt 0,7 meetrit. Vajadusel tuleb kaitsta hauarajatisi ja -tähiseid puude ja põõsaste kahjuliku mõju eest. Hauaplatsil kasvav taimestik ei tohi takistada vahekäike ja teedel liikumist. Hauaplatsi kujundades peab kasutaja arvestama määruses loetletud tingimustega.

  (2) Hauaplatsil peab säilima liiva või mulla pind vähemalt 30 protsendi ulatuses.

  (3) Hauaplats või matmiskoht peab olema tähistatud hauatähisega, millele on ilmastikukindlalt märgitud surnu ees- ja perekonnanimi ning sünni- ja surmaaeg.

  (4) Hauatähised, hauarajatised ja hauaplatsi haljastus peavad asuma hauaplatsi piirides ja olema paigaldatud viisil, et naabruses uue haua kaevamisel ei tekiks varisemisohtu.

  (5) Muinsuskaitsealusel kalmistul tuleb hauatähise ja -rajatise paigaldamine, ümberpaigaldamine ja eemaldamine kooskõlastada Muinsuskaitseametiga, ülejäänud kalmistutel kalmistu haldajaga.

  (6) Hauaplatsil suuremahuliste hooldus- ja remonttööde alustamisest ja lõpetamisest teavitatakse kalmistu haldajat. Tööde lõpetamisel teeb kalmistu haldaja hauaplatsist foto ning sisestab selle kalmistu infosüsteemi.

  (7) Hauaplatsile paigaldatud hauarajatised ja -tähised loetakse hauaplatsi kasutaja omandiks.

  (8) Hauaplatsi uuele kasutajale kasutusse andmisel loetakse hauaplatsil olemasolevad hauarajatised ja -tähised uue hauaplatsi kasutaja kasutuses olevateks. Uuesti kasutusse antud hauaplatsi kasutaja on kohustatud tagama hauaplatsil hauarajatiste ja -tähiste säilimise ja korrasoleku.

§ 13.   Kalmistu ja hauaplatsi hooldamine

  (1) Hauaplatsi kasutusse saaja hooldab tema kasutusse antud hauaplatsi ja seal asuvaid hauatähiseid ja -rajatisi, sh veendub, et:
  1) hauaplatsil olev taimestik on hooldatud ja elujõuline;
  2) hauarajatised ja -tähised on ohutud, terved ja neil olev tekst loetav.

  (2) Muinsuskaitsealustel kalmistutel tuleb hauaplatsi hooldamisel lähtuda lisaks määruse lisas 1 toodud juhendist.

  (3) Hauaplatsi hooldamisel tekkinud jäätmed tuleb liigiti sorteerida ning panna selleks ettenähtud jäätmemahutisse.

  (4) Hauaplatsil suuremahuliste hooldus- ja remonttööde teostamisel tekkinud jäätmete kalmistult äraveo on hauaplatsi kasutaja kohustatud teostama omal kulul.

  (5) Kalmistu haldajal on õigus teha põhjendatud juhtudel kalmistul lõket ja langetada puid. Kalmistul asuvate puude langetamise otsustab teenistus.

§ 14.   Hooldamata hauaplatsiks tunnistamine ja taaskasutusse andmine

  (1) Hooldamata hauaplatsiks loetakse hauaplats, mis on võsastunud või millele kogunenud jäätmetest või lehtedest on ilmne, et hauaplatsi pole pikka aega hooldatud.

  (2) Teenistus koos kalmistu haldajaga vaatab võimalikud hooldamata hauaplatsid üle kahel korral:
  1) kui esimesel ülevaatusel tuvastatakse, et hauaplats on hooldamata, märgistatakse see kollast värvi tähisega, millel on kiri „Hooldamata hauaplats“. Tähisele märgitakse hauaplatsi number, ülevaatuse kuupäev, järgmise ülevaatuse kuupäev ja kalmistuvahi kontaktandmed. Teenistus edastab hauaplatsi kasutajale kirjaliku teate teadaolevale aadressile või, kontaktandmete puudumisel, kalmistute infosüsteemi märgitud viimase hauaplatsile maetud surnu matja aadressile;
  2) teine ülevaatus toimub mitte varem kui aasta pärast esimest ülevaatust.

  (3) Ülevaatuse kohta koostatakse protokoll, milles märgitakse vähemalt hooldamata hauaplatsi asukoht, suurus ja kirjeldus ning lisatakse fotod.

  (4) Hooldamata hauaplatsiks tunnistamise otsustab teenistus, kes kooskõlastab otsuse vajadusel Muinsuskaitseametiga.

  (5) Hooldamata hauaplatsiks tunnistatud hauaplatside kohta avaldatakse teade infosüsteemis, Pärnu linna veebilehel ja kohalikus ajalehes, andes hauaplatsi kasutajale võimaluse kahe kuu jooksul pärast teate avaldamist võtta ühendust teenistusega või kalmistu haldajaga ja hauaplats korrastada või loobuda hauaplatsi kasutamise õigusest.

  (6) Asjakohasel juhul pärast kahekuulise tähtaja möödumist loeb teenistus hauaplatsi kasutamise õiguse lõppenuks, misjärel on teenistusel õigus anda hauaplats taaskasutusse käesoleva määruse § 6 sätestatud korda järgides.

  (7) Hooldamata hauaplatsid koondatakse ja avalikustatakse infosüsteemis.

6. peatükk JÄRELEVALVE JA VASTUTUS 

§ 15.   Vastutus ja järelevalve

  (1) Käesoleva määruse rikkuja kannab vastutust seadusega ettenähtud korras.

  (2) Järelevalvet käesoleva määruse täitmise üle teostab Pärnu Linnavalitsus.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 16.   Määruse rakendamine

  (1) Käesoleva määruse jõustumise ajal kasutuses olev hauaplats jääb senise kasutaja kasutusse. Hauaplatsi seniseks kasutajaks loetakse isik, kes on korraldanud hauaplatsil teadaoleva esimese matmise, selle puudumisel isik, kes hauaplatsi kasutab.

  (2) Hauaplatsi kasutuse õiguse saamiseks esitab hauaplatsi senine kasutaja hauaplatsi kasutusse saamise taotluse, mis vaadatakse läbi ühe aasta jooksul taotluse esitamisest.

  (3) Hauaplatsi senisele kasutajale antakse hauaplatsi kasutamise õigus.

  (4) Käesoleva määruse jõustumisel loetakse §-s 18 nimetatud määruste alusel sõlmitud hauaplatsi kasutuslepingu alusel kasutusse saaja vastava hauaplatsi kasutamise õigusega hauaplatsi kasutajaks käesoleva määruse § 6 mõttes.

§ 17.   Määruse muutmine

  Pärnu Linnavolikogu 15. detsembri 2011 määruses nr 32 „Pärnu linna kalmistute kasutamise eeskiri“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 18 lõigetes 2-4 asendatakse sõna „komisjon“ sõnadega „Pärnu Linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistus“.
  2) paragrahvi 18 lõike 4 viimane lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Protokollile kirjutab alla Pärnu Linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuse juhataja.“

§ 18.   Varasemate määruste kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Pärnu Linnavolikogu 15. detsembri 2011 määrus nr 32 „Pärnu linna kalmistute kasutamise eeskiri“;
  2) Paikuse Vallavolikogu 19. detsembri 2011 määrus nr 10 „Paikuse valla kalmistu kasutamise eeskiri“;
  3) Tõstamaa Vallavolikogu 17. veebruari 2012 määrus nr 24 „Tõstamaa valla kalmistute eeskiri“;
  4) Audru Vallavolikogu 15. jaanuari 2015 määrus nr 1 „Audru valla kalmistute kasutamise eeskiri“.

§ 19.   Jõustumine

  Käesoleva määruse § 17 jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist, muus osas jõustub määrus 2022. aasta 1. märtsil.

Andrei Korobeinik
volikogu esimees

Lisa 1 Muinsuskaitsealustel kalmistutel hauaplatside hooldusjuhend

Lisa 2 Hauaplatsid, millele ei toimu pealematmist
17.11.2021 10:28
Veaparandus - Lisatud lisad Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json