Keskkond ja heakordHeakord

KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

Teksti suurus:

Supelranna ja supluskohtade kasutamise ja hooldamise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.10.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.10.2021, 7

Supelranna ja supluskohtade kasutamise ja hooldamise kord

Vastu võetud 14.10.2021 nr 21

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 42 lõike 3 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 361 alusel

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Pärnu linna supelrandade ja supluskohtade kasutamise ja hooldamise kord eesmärgiga tagada Pärnu linna supelrandade ja Pärnu linnale kuuluvate supluskohtade territooriumitel heakord ning suplejate turvalisus.

  (2) Pärnu linna supelrandade suplushooaeg on ajavahemik 1. juunist kuni 31. augustini.

  (3) Supelrand käesoleva määruse mõistes on üldplaneeringus määratud ja maismaal tähistatud supluskoht ehk ala veekogu ääres, mida kasutatakse suplemiseks, sealhulgas Pärnu keskrand, Vana-Pärnu rand, Mai rand ja Raeküla rand.

  (4) Supluskoht käesoleva määruse mõistes on aktiivselt suplemiseks kasutatav või üldplaneeringus supluskohana kajastatud üldkasutatav maa-ala veekogu ääres.

§ 2.   Supelranna ja supluskohtade kasutamise nõuded

  (1) Supelrandades ja supluskohtades tuleb hoida puhtust ja korda ning supelrannad on avatud kõigil nädalapäevadel ööpäevaringselt.

  (2) Supelrannas ja supluskohtades on keelatud:
  1) müüa ja kasutada klaastaarat;
  2) kasutada pesu- ja pesemisvahendeid, sh pesta pesu, lemmikloomi või liiklusvahendeid;
  3) teha lõket selleks mitte ettenähtud kohas, välja arvatud Pärnu Linnavalitsuse kirjalikul nõusolekul;
  4) ujuda alkoholi- ja narkojoobeseisundis;
  5) kasutada Pärnu linna keskrannas purjelauda suplushooajal väljaspool tähistatud ala Side tänava pikendusest 500 meetrit Raeküla suunas ning teistes supelrandades purjelauda kasutades häirida või ohustada teiste supluskohta kasutavate isikute elu, tervist ja vara.

  (3) Supelrannas on keelatud:
  1) ujuda supelrannas vetelpääste teeninduspiirkonnas väljaspool suplusala tähistavaid poisid;
  2) liigelda ja parkida mootorsõidukiga veemärkidega tähistatud supluskohas, välja arvatud pääste- ja hooldustöödeks ja kutselise või harrastusliku kalapüügiõigusega isikul kalapüügiks vajaliku veesõiduki veekogusse viimiseks Tulepaagi tee, Hirve, Harju ja Karja tänavate pikendustel Pärnu Linnavalitsuse kirjalikul loal;
  3) sõita veesõidukiga suplushooajal tähistatud supluskoha välispiirile lähemal kui 25 meetrit ning siseneda tähistatud supluskohta mistahes liiki veesõidukiga, välja arvatud järelevalveks ja päästetöödeks kasutatava veesõidukiga nende kasutamisel ülesannete täitmiseks;
  4) võtta suplushooajal supelranda kaasa loomi, välja arvatud puudega isikut saatev juht- või abikoer ning teenistusülesandeid täitev teenistuskoer ning käesoleva määruse §-s 3 sätestatud juhul.

  (4) Pärnu keskranna supelrannas on suitsetamine keelatud.

  (5) Supelrannas suplejad ja viibijad peavad täitma vetelpääste töötajate antud korraldusi ja kinni pidama ujumiskohtade tähistustest ning ohutusnõuetest.

§ 3.   Lemmikloomadega supelrannas viibimine

  (1) Suplushooajal võib lemmikloomadega viibida Harju, Mere tänavate ja Tulepaagi tee pikendustel paiknevates supelrandades ning Pärnu jõe vasakkalda muuli juures.

  (2) Supelrannas viibides tuleb järgida head tava ja heakorra ning loomade pidamisega seotud eeskirju ja muid õigusakte.

§ 4.   Supelranna hooldamine

  Supelrandade hooldust korraldab Pärnu linna omandis oleva vara valdamist, käsutamist ja kasutamist korraldav Pärnu Linnavalitsuse struktuuriüksus.

§ 5.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet käesoleva määruse üle teostab Pärnu Linnavalitsuse Pärnu Linnavolikogu poolt vastuvõetud eeskirjade täitmise üle järelevalvet teostav struktuuriüksus.

  (2) Käesoleva määruse rikkuja kannab vastutust seadusega ettenähtud korras.

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Pärnu Linnavolikogu 19.06.2014 määrus nr 27 ”Supelranna kasutamise ja hooldamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

§ 7.   Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andrei Korobeinik
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json