Kultuur ja sportKultuuriasutused

Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Haljala valla kultuuri- ja vabaajakeskuse põhimäärus

Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.08.2023, 19

Haljala valla kultuuri- ja vabaajakeskuse põhimäärus

Vastu võetud 18.10.2022 nr 27
RT IV, 22.10.2022, 14
jõustumine 01.01.2023

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.08.2023RT IV, 29.08.2023, 501.09.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja § 35 lõike 2 ning Haljala Vallavolikogu 17.04.2018 määruse nr 13 „Haljala valla põhimäärus“ § 36 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev põhimäärus sätestab Haljala valla kultuuri- ja vabaajakeskuse ülesanded ja tegevuse eesmärgid, juhtimise korralduse, kultuuri- ja vabaajakeskuse juhi õigused ja kohustused ning finantseerimise alused.

§ 2.   Asutuse nimetus, õiguslik seisund ja üldsätted

  (1) Asutuse nimetus on Haljala valla kultuuri- ja vabaajakeskus (edaspidi kultuuri- ja vabaajakeskus), mis on Haljala Vallavalitsuse (edaspidi ametiasutus) hallatav asutus. Kultuuri- ja vabaajakeskus registreeritakse riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris.

  (2) Kultuuri- ja vabaajakeskus ei ole eraldiseisev juriidiline isik, vaid täidab ülesandeid ja kannab kohustusi Haljala valla kui avalik-õigusliku juriidilise isiku nimel. Kultuuri- ja vabaajakeskus esindab ülesannete täimisel Haljala valda.

  (3) Kultuuri- ja vabaajakeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi, Haljala Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja Haljala Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (4) Kultuuri- ja vabaajakeskus võib kasutada oma sümboolikat, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab kultuuri- ja vabaajakeskuse juht kooskõlastades selle eelnevalt ametiasutusega.

  (5) Kultuuri- ja vabaajakeskuse kõrgemalseisvaks organiks on vallavalitsus.

  (6) Kultuuri- ja vabaajakeskuse struktuuri ja töötajate koosseisu ning kultuuri- ja vabaajakeskuse palgajuhendi kinnitab kultuuri- ja vabaajakeskuse juht kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsusega.

  (7) Kultuuri- ja vabaajakeskuse tegevust juhendab ja koordineerib ametiasutus.

§ 3.   Kultuuri- ja vabaajakeskuse asukoht ja tegevuskohad

  (1) Kultuuri- ja vabaajakeskuse registreeritud aadress on Tallinna mnt 13, Haljala alevik, Haljala vald, Lääne-Viru maakond.

  (2) Kultuuri- ja vabaajakeskuse teeninduspiirkond on Haljala valla haldusterritoorium.

  (3) Kultuuri- ja vabaajakeskuse tegevuskohad on:
  1) Haljala rahvamaja asukohaga Haljala alevik, Haljala vald, Lääne-Viru maakond;
  2) Haljala spordihoone auskohaga Haljala alevik, Haljala vald, Lääne-Viru maakond;
  3) Haljala noortekeskus asukohaga Haljala alevik, Haljala vald, Lääne-Viru maakond;
  4) Võsu noortekeskus asukohaga Võsu alevik, Haljala vald, Lääne-Viru maakond;
  5) Võsu spordihoone asukohaga Võsu alevik, Haljala vald, Lääne-Viru maakond.

  (4) Kultuuri- ja vabaajakeskuse hallata on valla territooriumil asuvad Haljala valla omandis olevad staadionid, spordi- ja terviseväljakud ning välilavad.

§ 4.   Kultuuri- ja vabaajakeskuse tegevuse eesmärk

  Kultuuri- ja vabaajakeskuse tegevuse eesmärgiks on koordineerida Haljala vallas kultuuri-, spordi- ja noorsootööalast tegevust, tagada rahvakultuuri edendamine, korraldada huvi- ja vabaajategevusi pakkumaks võimalusi vabaaja sisustamiseks Haljala valla territooriumil.

§ 5.   Kultuuri- ja vabaajakeskuse ülesanded

  (1) Kultuuri- ja vabaajakeskuse ülesanded on:
  1) valla kultuurielu koordineerimine ja arendamine, kultuuritraditsioonide hoidmine ning rahvakultuuri edendamine;
  2) kultuuri- ja spordiürituste (sealhulgas valla esindusürituste) korraldamine;
  3) huvitegevuse korraldamine ja vaba aja veetmise võimaluste pakkumine kõikidele elanikkonna vanusegruppidele;
  4) massiürituste, festivalide, kontsertide, teatrietenduste, seminaride, kursuste, konverentside, näituste, näitusmüükide ja teiste kultuuriprojektide korraldamise toetamine või korraldusprotsessis osalemine;
  5) harrastuskollektiivide, taidlus- ja huviringide ning spordiklubide tegevuse toetamine;
  6) liikumisharrastuste ja tervisliku eluviisi propageerimine;
  7) valla spordielu arendamine, valdkonnaga seotud koostöö koordineerimine, võistluste korraldamine ning sporditraditsioonide hoidmine;
  8) kultuuri-, noorsootöö- ja sporditegevuse kohta informatsiooni kogumine ja selle levitamine;
  9) noortekeskuste haldamine ja avatud noorsootöö korraldamine, pakkudes noortele täiendavaid võimalusi arendavaks tegevuseks ja oma vaba aja sisustamiseks läbi aktiivse kaasamise ja osaluse;
  10) noorte omaalgatuslike projektide toetamine ning ülevallaliste noorteprojektide ja noorteürituste korraldamine;
  11) noorte mitteformaalse ja informaalse õppimise ning sotsiaalse arengu soodustamine;
  12) koostöö tegemine riigisiseste ja -väliste kultuuri-, spordi-, noorsootöö- ja haridusasutustega valla kultuurielu paremaks korraldamiseks;
  13) kultuuri- ja vabaajakeskuse vara kasutamise korraldamine ning vara säilimise tagamine;
  14) osalemine valla turismialases tegevuses;
  15) kultuuri- ja vabaajakeskuse tegevuse eesmärgi saavutamiseks vajalike projektide koostamine, esitamine ning projektide eestvedamine;
  16) teiste kultuuri- ja vabaajakeskuse tegevuse eesmärgist tulenevate ülesannete täitmine.

  (2) Kultuuri- ja vabaajakeskus võib oma ülesannete täitmiseks korraldada tasulisi üritusi, seminare, näitusi ja huviringe.

  (3) Kultuuri- ja vabaajakeskus võib võimalusel ja majanduslikul tasuvusel osutada teisi tasulisi teenuseid (sealhulgas kultuuri- ja vabaajakeskuse kasutuses oleva vara rentimine), mille eest võetava tasu suuruse kehtestab vallavalitsus.

  (4) Kultuuri- ja vabaajakeskus võib oma ülesannete täitmiseks tellida teenuseid juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt ning sõlmida oma tegevuse korraldamiseks lepinguid.

§ 6.   Kultuuri- ja vabaajakeskuse juhtimine

  (1) Kultuuri- ja vabaajakeskuse tegevust juhib ja korraldab kultuuri- ja vabaajakeskuse juht.

  (2) Kultuuri- ja vabaajakeskuse juhi kinnitab ametisse vallavalitsus. Kultuuri- ja vabaajakeskuse juhiga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem või tema poolt volitatud isik.

  (3) Kultuuri- ja vabaajakeskuse juht tagab kultuuri- ja vabaajakeskuse tulemusliku ja häireteta töö ning teeb koostööd ametiasutuse ja ametiasutuse hallatavate asutustega.

  (4) Kultuuri- ja vabaajakeskuse juht oma tegevuses:
  1) vastutab asutuse üldseisundi ja arengu, rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;
  2) koostab asutuse eelarve taotluse ning esitab selle vallavalitsusele menetlemiseks;
  3) korraldab asutuse valduses oleva vara valitsemist ja kasutamist;
  4) esindab kultuuri- ja vabaajakeskust tööandjana, sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töötajatega töölepinguid;
  5) teeb tehinguid seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks vallaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires õigusaktidega sätestatud korras;
  6) tegutseb asutuse nimel ja esindab seda ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes, suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  7) kinnitab kultuuri- ja vabaajakeskuse töökorralduse reeglid ja muud töökorralduslikud dokumendid ning tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;
  8) annab kultuuri- ja vabaajakeskuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju;
  9) tagab asutuse asjaajamise korralduse ning vastutab selle õigsuse ja dokumentide säilitamise eest;
  10) teeb vallavalitsusele ettepanekuid asutuse tegevusega seotud küsimuste lahendamiseks;
  11) teeb vallavalitsusele ettepaneku tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamiseks;
  12) tagab seaduste ja muude õigusaktidega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
  13) täidab muid seaduse ning käesoleva põhimäärusega ja töölepingus sätestatud kohustusi.

  (5) Kultuuri- ja vabaajakeskuse juhi äraolekul asendab teda kultuuri- ja vabaajakeskuse juhi käskkirjaga määratud isik.

  (6) Kultuuri- ja vabaajakeskuse juhile alluvad kultuuri- ja vabaajakeskuse töötajad.

  (7) Kultuuri- ja vabaajakeskusel on nõukogu, kuhu kuulub viis kuni seitse liiget.
[RT IV, 29.08.2023, 5 - jõust. 01.09.2023]

  (8) Nõukogu koosseisu kinnitab vallavalitsus kolmeks aastaks. Vallavalitsus võib nõukogu liikme olenemata põhjusest igal ajal tagasi kutsuda.
[RT IV, 29.08.2023, 5 - jõust. 01.09.2023]

  (9) Nõukogu pädevuses on:
[RT IV, 29.08.2023, 5 - jõust. 01.09.2023]
  1) teha vallavalitsusele ettepanekuid kultuuri- ja vabaajakeskuse põhimääruse ja eelarve kohta;
  2) hinnata kultuuri- ja vabaajakeskuse tegevust ning teha vallavalitsusele ja kultuuri- ja vabaajakeskuse juhile ettepanekuid tegevuse paremaks korraldamiseks;
  3) arutada kultuuri- ja vabaajakeskuse tegevust puudutavaid küsimusi vallavalitsuse või kultuuri- ja vabaajakeskuse juhi palvel.
[RT IV, 29.08.2023, 5 - jõust. 01.09.2023]

  (10) Nõukogu töökord on järgmine:
[RT IV, 29.08.2023, 5 - jõust. 01.09.2023]
  1) nõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe, kes juhib nõukogu tööd;
  2) nõukogu töövormiks on koosolek, mis on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb rohkem kui pool nõukogu koosseisust;
  3) nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid vähemalt kaks korda aastas;
  4) nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Protokollid säilitatakse kultuuri- ja vabaajakeskuses ning edastatakse teadmiseks vallavalitsusele;
  5) nõukogu otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega ja need on soovitusliku iseloomuga;
  6) nõukogu koosolekutest võtab sõnaõigusega osa kultuuri- ja vabaajakeskuse juht.
[RT IV, 29.08.2023, 5 - jõust. 01.09.2023]

§ 7.   Vara, eelarve ja finantseerimine

  (1) Kultuuri- ja vabaajakeskuse valduses ja kasutuses oleva vara moodustavad talle Haljala vallalt või teistelt isikutelt ja asutustelt sihtotstarbeliseks valitsemiseks ja kasutamiseks antud hooned, rajatised, inventar ja muu vara.

  (2) Kultuuri- ja vabaajakeskuse vara on Haljala valla omand.

  (3) Kultuuri- ja vabaajakeskuse poolt vara valdamine ja kasutamine, samuti varaliste kohustuste võtmine, toimub Haljala vallavara valitsemise korra alusel.

  (4) Kultuuri- ja vabaajakeskusel on Haljala valla eelarves iseseisev eelarve.

  (5) Kultuuri- ja vabaajakeskuse eelarve tulud moodustuvad eraldistest riigi- ja vallaeelarvest, sihtotstarbelistest laekumistest, annetustest ning tasuliste teenuste osutamisest saadud tuludest ja muudest tuludest.

  (6) Kultuuri- ja vabaajakeskus võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele õigusaktidega kehtestatud korras. Eraldiste ja annetatud vahendite kasutamisel järgitakse annetaja soovi. Kultuuri- ja vabaajakeskuse juht peab eraldistest ja annetustest teavitama ametiasutust.

  (7) Kultuuri- ja vabaajakeskuse raamatupidamist korraldatakse ametiasutuse kaudu.

  (8) nõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe, kes juhib nõukogu tööd;

§ 8.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Kultuuri- ja vabaajakeskuse tegevust ja juhtimist kontrollib ametiasutus.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet kultuuri- ja vabaajakeskuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

  (3) Kultuuri- ja vabaajakeskus esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud ulatuses ja korras ning tähtaegadel.

  (4) Järelevalve käigus avastatud puudused on kultuuri- ja vabaajakeskuse juht kohustatud kõrvaldama järelevalvet teostanud organi määratud tähtajaks.

§ 9.   Kultuuri- ja vabaajakeskuse ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine

  Kultuuri- ja vabaajakeskuse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

§ 10.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2023.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json