Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Sindi linna eelarve koostamise, täitmise ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise kord

Väljaandja:Sindi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.07.2019
Avaldamismärge:RT IV, 22.11.2012, 4

Sindi linna eelarve koostamise, täitmise ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise kord

Vastu võetud 11.10.2012 nr 44

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lõigete 1 ja 2,
Sindi Linnavolikogu 16.01.2003 määrusega nr 3 kinnitatud „Sindi linna põhimäärus“ § 16 lõike 5 punkti 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Sindi linnal on Sindi Linnavolikogu (edaspidi volikogu) poolt kinnitatud kassapõhine eelarve, mille osad on: põhitegevuse tulud, põhitegevuse kulud, investeerimistegevus, finantseerimis-tegevus ja likviidsete varade muutus.

  (2) Eelarve tulude, kulude ja finantseerimistehingute liigendamise aluseks on rahandusministri poolt kehtestatud eelarveklassifikaator.

  (3) Eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

§ 2.   Eelarve koostamine

  (1) Sindi Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) esitab hiljemalt 15. septembriks linnaavalitsuse valdkondade eest vastutavatele isikutele ja linnavalitsuse hallatavate asutuste juhtidele taotlused andmete kohta, mis on vajalikud järgneva eelarveaasta tulu- ja kulueelarvete koostamiseks.

  (2) Linna eelarve eelnõu koostamiseks esitavad linnavalitsuse valdkondade eest vastutavad isikud ning linnavalitsuse hallatavate asutuste juhid hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 15. oktoobriks linnavalitsusele kirjalikult ettepanekud ning neid põhjendava seletuskirja, võttes aluseks linna arengukava ja eelarvestrateegia, asutuse arengukava ja teised antud valdkonda reguleerivad õigus- ja haldusaktid.

  (3) Linnavalitsus koostab linna esialgse tasakaalustatud eelarve käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud ettepanekuid arvestades 1. novembriks ning teatab kulude piirsumma eelseisva eelarveaasta kohta valdkondade eest vastutavatele isikutele ja linnavalitsuse hallatavate asutuste juhtidele. Valdkondade eest vastutavad isikud ning linnavalitsuse hallatavate asutuste juhid esitavad vajadusel eelarvele täpsustused või vastulaused koos põhjendustega.

  (4) Linnavalitsus esitab eelarve eelnõu volikogule hiljemalt jooksva aasta 1. detsembril.

§ 3.   Eelarve eelnõu seletuskiri

  (1) Eelarve eelnõu 1. lugemise seletuskirjas sisalduvad selgitused eelmise aasta, jooksva aasta ning eelseisva aasta tulude ja kulude kohta, ülevaade Sindi linna arengukavas kajastatud eesmärkide kavandatavast täitmise plaanist eelarveaastal ja nende täitmiseks kavandatavatest tegevustest, ülevaade eelarveaastaks kavandatavatest investeeringutest koos maksumuste ja finantseerimisallikatega ning muu oluline informatsioon eelarveaasta kohta.

  (2) Eelarve eelnõu 2. lugemise seletuskirjas sisalduvad ettepanekud, mis on eelarve eelnõusse sisse viidud, samuti ettepanekud, mida ei ole arvestatud eelnõu 2. lugemiseks ettevalmistamisel, koos põhjendustega nende eelarvesse mittelülitamise kohta. Sama kehtib eelnõu teisele lugemisele järgnevate lugemiste puhul.

  (3) 1., 2. ja enama lugemise seletuskirjade alusel koostatakse pärast eelarve vastuvõtmist koondseletuskiri, mis säilitatakse koos eelarve õigusaktiga ning avalikustatakse Sindi linna veebilehel.

§ 4.   Reservfond

  Eelarve vahenditest moodustatakse reservfond. Reservfondi suuruse kinnitab volikogu eelarve vastuvõtmisega. Reservfondi kasutab linnavalitsus ettenägematute kulude katmiseks volikogu poolt kehtestatud korra alusel.

§ 5.   Eelarveaastal kasutamata jäänud assigneeringud

  Eelarveaastal kasutamata jäänud assigneeringute sulgemata jätmise ja järgnevasse eelarveaastasse üleviimise taotluse esitab assigneeringute kasutaja linnavalitsusele hiljemalt eelarveaasta 20. detsembriks.

§ 6.   Eelarve vastuvõtmine ja jõustumine

  (1) Eelarve võetakse vastu 2 kohaliste kuluartiklitena seaduses sätestatud korras ning arvestades käesolevas määruses sätestatut.

  (2) Eelarve eelnõu peab enne vastuvõtmist olema arutamisel vähemalt kahel volikogu istungil ja läbima kaks lugemist.

  (3) Eelarve eelnõu muutmiseks on kahe lugemise vahel volikogu liikmetel, fraktsioonidel ning komisjonidel õigus esitada muudatusettepanekuid. Ettepanekud esitatakse pärast eelarve 1. lugemise lõppemist volikogu määratud tähtajaks kirjalikult linnakantseleisse või linnavalitsuse e-posti aadressile sindi@sindi.ee. Linnavalitsusel on õigus kahe lugemise vahel Eesti Vabariigi seaduste või nende alusel antud õigus- ja haldusaktidest tulenevad linna eelarvet mõjutavad muudatused eelarve eelnõusse sisse viia, informeerides sellest eelarve- ja arengukomisjoni esimeest.

  (4) Eelarve muutmise ettepanekule, mis tingib eelnõus ettenähtud tulude vähendamise, kulude suurendamise, kulude ümberjaotamise või finantseerimistehingute muutmise, tuleb algatajal lisada rahalised arvestused, mis näitavad kulude katteks vajalikud tuluallikad. Ettepanekule annab oma arvamuse linnavalitsus.

  (5) Volikogu võtab eelarve vastu vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses toodud ülesehitusele ja liigendusele.

  (6) Eelarve jõustub eelarveaasta algusest.

  (7) Kui eelarvet ei ole eelarveaasta alguseks vastu võetud, võib kuni eelarve vastuvõtmiseni teha iga kuu kulutusi kuni ühe kaheteistkümnendikuni eelmise aasta eelarves olnud või alanud eelarveaasta eelarve eelnõus kavandatud vastavast kulust, lähtudes väiksemast summast.

§ 7.   Linna eelarve täitmine

  (1) Eelarve täitmist korraldab linnavalitsus. Eelarve täitmise eest vastutavad linna ametiasutuse juht, linnvalitsuse hallatava asutuse juht ja valdkonna eest vastutav isik.

  (2) Eelarves määratud kulude ja finantseerimistehingute katteks ettenähtud vahendeid võib kasutada üksnes ettenähtud otstarbeks, kusjuures nende suurust võib muuta vaid eelarve muutmisega.

  (3) Eelarvesse riigieelarvest sihtotstarbeliselt eraldatud vahendeid võib kasutada ainult ettenähtud otstarbel. Riigieelarvest täiendavalt eraldatud sihtotstarbelised toetused ja eraldised ning nendele vastavad kulud lisab linnavalitsus eelarvesse nende laekumisel korralduse alusel, informeerides sellest volikogu.

  (4) Linna ametiasutusel ning linnavalitsuse hallataval asutusel on õigus võtta rahalisi kulutusi nõudvaid kohustusi ainult neile eelarves selleks ette nähtud vahendite piires.

  (5) Hiljemalt iga kalendrikuu 7. kuupäevaks väljastab rahandusteenistus linna ametiasutuse juhile, linnavalitsuse hallatava asutuse juhile ja valdkonna eest vastutavale isikule eelarve täitmise aruande eelneva kalendrikuu lõpu seisuga.

  (6) Eelarve tulude alalaekumise või viibimise korral on linnavalitsusel õigus piirata eelarves ettenähtud kulude tegemist.

  (7) Eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud kulude ja finantseerimistehingute katteks ettenähtud vahendite üleviimise järgneva aasta eelarvesse otsustab volikogu.

  (8) Eelarveaasta lõpuks laekumata jäänud tulud loetakse selle eelarveaasta tuludeks, millal need laekuvad.

  (9) Eelarveaasta lõpul kulusid ületava tulude summa kasutamise järgmisel eelarveaastal otsustab volikogu.

§ 8.   Eelarve muutmine ja lisaeelarve

  (1) Vajadusel jaotada ümber eelarves määratud kulusid taotleb linnavalitsus eelarve muutmist, esitades volikogule sellekohase eelnõu mitte hiljem kui kaks kuud enne eelarveaasta lõppu.

  (2) Kulude tegemiseks, milleks eelarves ei ole vahendeid määratud või mille tegemiseks määratud vahenditest ei jätku, võib volikogu eelarveaasta kestel võtta vastu lisaeelarve.

  (3) Lisaeelarve eelnõu esitab linnavalitsus ja sellele lisatakse:
  1) põhjendused täiendavate kulude vajaduse kohta käesoleval eelarveaastal;
  2) andmed kulude ja finantseerimistehingute katteks ettenähtud vahendite kasutamise kohta, mille täiendamist taotletakse, samuti andmed lisatulude ja säästu kohta, millega lisakulud kaetakse.

  (4) Volikogu võtab lisaeelarve vastu hiljemalt eelarveaasta lõpuks.

  (5) Eelarve muutmine ning lisaeelarve koostamine toimub samas korras kui eelarve koostamine. Eelarve muutmise ning lisaeelarve eelnõu peavad läbima volikogus kaks lugemist, mis võivad toimuda ühel volikogu istungil.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.jaanuaril 2013.

Aleksander Kask
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json