Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Turba Raamatukogu põhimäärus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Nissi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.11.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.11.2012, 6

Turba Raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 15.11.2012 nr 15

Määrus antakse rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Turba Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) on rahvaraamatukogu. Raamatukogu on Nissi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

 (2) Raamatukogu asukohaks on Turba alevik, Nissi vald, Harju maakond. Raamatukogu postiaadress on Tööstuse 29, Turba, 76201 Harju maakond.

 (3) Raamatukogu teeninduspiirkond on Nissi vald.

 (4) Raamatukogul on nimega tempel teavikute märgistamiseks.

 (5) Raamatukogu võib kasutada oma sümboolikat, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab direktor kooskõlastatult vallavalitsusega

 (6) Raamatukogus on avalik internetipunkt.

 (7) Raamatukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, käesolevast põhimäärusest ning teistest õigusaktidest.

§ 2.  Raamatukogu eesmärk

  Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

§ 3.  Raamatukogu ülesanded

 (1) Raamatukogu põhiülesanne on lugejatele vajalike teavikute kogumine, hoidmine, bibliografeerimine, kättesaadavaks tegemine ning avalike andmepankade kasutamise võimaldamine.

 (2) Põhiülesannete täitmiseks raamatukogu:
 1) osutab lugejale tasuta raamatukogu põhiteenuseid ning vajadusel koduteenindust
vastavalt rahvaraamatukogu seadusele ning teistele õigusaktidele;
 2) osutab tasulisi eriteenuseid (väljatrükid üldkasutatavatest andmebaasidest), mille eest võetava tasu suuruse kehtestab vallavalitsus;
 3) korraldab raamatukogus puuduvate teavikute tellimist teistest raamatukogudest lugeja soovil ja kulul (RVL);
 4) tagab teatme- ja teabeteeninduse;
 5) komplekteerib raamatukogu kogud, täiendab neid ja peab fondide arvestust õigusaktidega sätestatud korras ja kindlustab nende säilimise;
 6) teeb koostööd teiste Nissi valla, Eesti ja välismaa raamatukogudega;
 7) võimaldab Interneti kasutamist;
 8) korraldab raamatukogu töö arvestust ning esitab vastavad aruanded.

§ 4.  Raamatukogu juhtimine

 (1) Raamatukogu tegevust juhib ja korraldab raamatukogu direktor (edaspidi direktor), kelle kinnitab ametisse vallavalitsus.

 (2) Direktoril peab olema raamatukogunduse või infoteaduste alane kõrgharidus, selle puudumisel vähemalt raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni neljas aste.

 (3) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus avaliku konkursi.

 (4) Direktor:
 1) vastutab raamatukogu üldseisundi, arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest, samuti raamatukogule kasutada antud vara säilimise ning korrashoiu eest;
 2) kindlustab raamatukogu tulemusliku ja häireteta töö ning raamatukogu töö- ja teeninduskorralduse, teeb koostööd raamatukogu nõukogu (edaspidi nõukogu) ja vallavalitsusega;
 3) esindab raamatukogu, annab raamatukogu töö korraldamiseks käskkirju, sõlmib oma pädevuse piires lepinguid;
 4) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab personaliga töölepinguid, kinnitab käskkirjaga ameti- ja tööjuhendeid;
 5) korraldab raamatukogu asjaajamist vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
 6) juhib raamatukogu majandus- ja finantstegevust, esitab vallavalitsusele raamatukogu eelarve eelnõu ning vastutab eelarve täitmise eest,
 7) osaleb raamatukogu tegevust reguleerivate õigusaktide ning arengukava koostamisel;
 8) korraldab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
 9) esitab raamatukogu tegevust kajastavad andmed ja dokumendid järelevalveasutustele;
 10) teeb vallavalitsusele ettepanekuid raamatukogu töö paremaks korraldamiseks.

 (5) Direktor on aruandekohustuslik vallavalitsuse ja nõukogu ees.

§ 5.  Raamatukogu nõukogu

 (1) Raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks moodustatakse nõuandva koguna 3–7-liikmeline nõukogu.

 (2) Nõukogu koosseisu kinnitab direktori ettepanekul vallavalitsus neljaks aastaks.

 (3) Nõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe. Nõukogul on õigus kaasata oma töösse spetsialiste ja eksperte.

§ 6.  Nõukogu pädevus ja ülesanded:

  1) ettepanekute tegemine raamatukoguga seonduvate sihtprogrammide ja -projektide väljatöötamiseks ja nende väljatöötamises osalemine;
 1) ettepanekute tegemine raamatukoguga seonduvate sihtprogrammide ja -projektide väljatöötamiseks ja nende väljatöötamises osalemine;
 2) raamatukogu tegevuse analüüsimine ja ettepanekute tegemine arengukavade kohta ning raamatukogu arengukava heakskiitmine;
 3) raamatukogu eelarve eelnõu ja aastaaruande läbivaatamine ja heakskiitmine;
 4) muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste arutamine, ettepanekute tegemine raamatukogutöö paremaks korraldamiseks ja vajalike vahendite taotlemiseks.

§ 7.  Nõukogul on õigus:

  1) saada oma ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja dokumente;
 1) saada oma ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja dokumente;
 2) nõuda direktorilt aruandeid raamatukogu tegevuse kohta;
 3) teha ettepanekuid raamatukogu töö paremaks korraldamiseks.

§ 8.  Nõukogu töökord

 (1) Nõukogu töö vormiks on koosolek, mille kutsub kokku nõukogu esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas.

 (2) Nõukogu koosoleku kokkukutsumisest informeeritakse nõukogu liikmeid vähemalt neli päeva enne koosoleku toimumist. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on kaks kolmandikku liikmetest, sealhulgas esimees või aseesimees.

 (3) Nõukogu otsused tehakse poolthäälte enamusega.

 (4) Nõukogu koosolekud protokollitakse. Nõukogu protokoll vormistatakse 10 tööpäeva jooksul pärast koosoleku toimumist ja saadetakse igale nõukogu liikmele. Protokolli kantakse:
 1) koosoleku toimumise koht ja aeg;
 2) koosolekul osalevad ja puuduvad nõukogu liikmed, kutsutud isikud;
 3) koosoleku juhataja ja protokollija;
 4) koosoleku päevakord;
 5) päevakorras olevate teemade arutelu, hääletamise tulemused ja otsustused.
Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Nõukogu protokolle hoitakse raamatukogus vastavalt raamatukogu asjaajamist reguleerivale korrale.

 (5) Nõukogu koosolekutest võtab osa raamatukogu direktor.

§ 9.  Raamatukogu vara

  Raamatukogu vara moodustavad lisaks raamatukogu kogule või fondile talle sihtotstarbeliseks kasutamiseks antud ruumid, inventar ja muu vara.

§ 10.  Raamatukogu eelarve ja finantseerimine

 (1) Raamatukogu finantseeritakse Nissi valla eelarvest, riigieelarvest, annetustest, tasulistest teenustest, laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.

 (2) Vallaeelarve eelnõu koostamiseks esitab direktor vallavalitsusele hiljemalt kaks kuud enne eelarveaasta algust raamatukogu alaeelarve eelnõu.

 (3) Vallaeelarvest tagatakse:
 1) raamatukogu töötajate töötasu;
 2) raamatukogu regulaarne varustatus teavikutega lähtuvalt raamatukogu teeninduspiirkonna elanike arvust;
 3) raamatukogu eripärale vastavad ruumid, sisustus ja majandamiskulud.

 (4) Toetusena riigieelarvest finantseeritakse kulud:
 1) teavikute soetamiseks;
 2) riiklike programmide realiseerimiseks;
 3) üldkasutatava andmesidevõrguga ühenduse loomiseks ja asjakohaste tehniliste vahendite soetamiseks.

 (5) Raamatupidamisarvestust peetakse tsentraliseeritult vallavalitsuses.

 (6) Direktor korraldab raamatukogu tegevust selleks ettenähtud eelarve piires.

§ 11.  Raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Raamatukogu ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub vallavolikogu otsusel.

 (2) Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

§ 12.  Rakendussätted

 (1) Enne põhimääruse jõustumist töölevõetud raamatukogu juhataja ametinimetust muudetakse üksnes töötaja soovil.

 (2) Nissi Vallavolikogu 16. juuni 2009 määrus nr 10 „Turba Raamatukogu põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

Annely Ajaots
Vallavolikogu esimees