Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Sonda Valla Raamatukogu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Sonda Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.02.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.11.2012, 12

Sonda Valla Raamatukogu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 13.02.2012 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, rahvaraamatukogu seaduse § 16 ning Sonda valla põhimääruse § 20 lõike 1 punkti 37 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse Sonda Valla Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) teeninduse korraldus, lugejate õigused, kohustused ja vastutus.

§ 2.   Raamatukogu teeninduse korralduse põhimõtted

  (1) Raamatukogu on üldkasutatav raamatukogu.

  (2) Raamatukogu teeninduspiirkond on Sonda vald.

  (3) Raamatukogu lahtiolekuajad kinnitab Sonda Vallavalitsus raamatukogu direktori ettepanekul.

§ 3.   Raamatukogu teenused

  (1) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohalkasutus ja kojulaenutus ning avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine. Põhiteenuseid osutab raamatukogu tasuta.

  (2) Raamatukogu eriteenused (koopiate ja väljatrükkide tegemine, andmebaaside kasutamine, postiteenus jm) võivad olla tasulised. Tasuliste teenuste nimekirja ja hinnad kehtestab Sonda Vallavalitsus raamatukogu direktori ettepanekul. Tasuliste teenuste nimekiri ja hinnad peavad olema raamatukogus välja pandud lugejatele nähtaval kohal.

  (3) Raamatukogu teenuseid võib kasutada igaüks, v.a lugeja, kellelt on rahvaraamatukogu seaduse § 17 lõike 3 alusel võetud ära raamatukogu kasutamise õigus.

§ 4.   Teavikute kohalkasutus

  (1) Teavikute kohalkasutus on nende kasutamine raamatukogu ruumides.

  (2) Avariiulitel olevaid teavikuid võib kasutada raamatukoguhoidja vahenduseta. Koju ei laenutata jooksval nädalal saabunud ajalehti ja jooksval kuul saabunud ajakirju.

§ 5.   Teavikute kojulaenutus

  (1) Teaviku kojulaenutus on raamatukogu teaviku kasutamine väljaspool raamatukogu ruume.

  (2) Koju saab lugeja teavikuid laenutada vaid enda nimele. Kojulaenutus registreeritakse laenutuste andmebaasis. Kuni 7-aastased lapsed saavad teavikuid laenutada ainult koos seadusliku esindajaga.

§ 6.   Tagastustähtaeg

  (1) Kojulaenutusele antud teaviku tagastamiseks määratakse tagastustähtaeg. Lugejat teavitatakse tagastamise aja viimasest kuupäevast (tagastamise tähtpäev).

  (2) Teaviku tagastustähtaeg on 30 päeva.

  (3) Lugeja taotlusel ja juhul, kui teavikut ei ole soovinud laenutada teised lugejad, võib teaviku tagastamiseks määrata uue tähtaja. Uut tagastustähtaega võib määrata kolmel korral. Tagastustähtaja pikendamist võib lugeja taotleda pöördudes vahetult raamatukogu töötaja poole, aga samuti telefoni või e-posti teel.

  (4) Juhul kui vajalik teavik on kojulaenutuses, on lugejal võimalus registreeruda tellimisjärjekorda. Tellimisjärjekorda peab raamatukogu töötaja. Teaviku tagastamisest teavitatakse registreerunud lugejat telefoni teel või muul lugejaga kokkulepitud viisil.

  (5) Tagastamise tähtpäevaks mitte tagastatud teavikute kohta saadetakse lugejale meeldetuletus või helistatakse hiljemalt 1 kuu jooksul alates tagastamise tähtpäevast.

§ 7.   Viivis

  (1) Kui lugeja ei tagasta laenatud teavikuid tagastamise tähtpäevaks, võtab raamatukogu viivist 0,03 senti iga hilinetud päeva kohta. Viivis tasutakse teaviku tagastamisel sularahas raamatukogu töötajale. Lugeja annab viivise maksmise kohta allkirja vastavasse registrisse.

  (2) Viivise tasumiseni võlglasele teavikuid ei laenutata.

  (3) Kord aastas, raamatukogu päevadel (20.-30.oktoobrini), tagastatud teavikute eest viivist ei võeta.

§ 8.   Elektroonilised teenused

  (1) Elektroonilised raamatukoguteenused on teenused, mida raamatukogu osutab kohaliku serveri põhjal või mis on kättesaadavad andmesidevõrgu kaudu.

  (2) Raamatukogu osutab järgmisi elektroonilisi teenuseid: tagastamistähtaja pikendamine, info andmine lugejat huvitava teaviku olemasolu kohta, infopäringutele vastamine.

§ 9.   Teatme- ja teabeteenindus

  (1) Raamatukogu osutab lugejale teatme- ja teabeteenindust, vastates infopäringutele raamatukogu enda ja teiste asutuste andmebaaside põhjal.

  (2) Lugeja esitab päringu suuliselt (ka telefoni teel) või kirjalikult (ka elektronposti teel). Vastus antakse lugejale sobivas vormis kas kirjalikult või suuliselt.

§ 10.   Raamatukogudevaheline laenutus

  (1) Raamatukogudevaheline laenutus toimub kultuuriministri määrusega kehtestatud raamatukogude vahelise laenutuse juhendi alusel.

  (2) Raamatukogu kogudes puuduvaid teavikuid või teavikute koopiaid saab lugeja tellida raamatukogu vahendusel.

  (3) Lugeja tasub teaviku tagastamise postikulud teaviku tellinud raamatukogule sularahas vastavalt postikulu dokumentidele, saades soovi korral vastu kviitungi.

§ 11.   Lugejaks registreerimine

  (1) Käesoleva määruse mõistes on lugeja raamatukogu registreeritud kasutaja

  (2) Lugeja registreeritakse isikut tõendava dokumendi alusel üks kord raamatukogu lugejate andmebaasis. Andmebaasis või lugeja registreerimiskaardil on järgmised lugejaandmed:
  1) nimi;
  2) elukoht (postiaadress);
  3) telefon;
  4) elektronposti aadress;
  5) lugejarühm;
  6) isikukood.

  (3) Registreerimisel tutvustatakse lugejale raamatukogu kasutamise eeskirja. Eeskirja tundmise kohta annab lugeja allkirja vastavasse registrisse.

  (4) Igal aastal kontrollitakse ja parandatakse andmebaasis lugejate andmed ning lugeja registreeritakse ümber. Võlglased registreeritakse ümber pärast võlgnevuse likvideerimist.

§ 12.   Lugeja õigused

  (1) Lugejal on õigus kasutada teavikuid raamatukogu ruumides (kohalkasutus) ja laenutada raamatuid kasutamiseks väljaspool raamatukogu ruume (kojulaenutus).

  (2) Lugejal on õigus taotleda raamatukogult teatme- ja teabeteenindust, puuduva teaviku või informatsiooni tellimist teisest raamatukogust.

  (3) Lugejal on õigus saada raamatukogult teenustealast nõustamist ja igakülgset abi ning juhendamist riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

§ 13.   Lugeja kohustused

  (1) Lugeja on kohustatud raamatukogu teavitama lugejate andmebaasi märgitud andmete muutumisest ning esitama raamatukogule uued andmed.

  (2) Lugeja peab hoidma teavikuid nende säilimiseks vajaliku hoolega. Teavikutesse ei tohi kirjutada. Teavikuid ei tohi lõhkuda ega määrida. Lugeja kohustub teaviku tagastama olukorras, millises ta teaviku laenutas. Teaviku kahjustamisest on lugeja kohustatud teavitama raamatukogu töötajat.

  (3) Lugeja peab teaviku tagastama tagastamise tähtpäevaks.

  (4) Raamatukogus peab lugeja säilitama korda ja vaikust, lülitama mobiiltelefonid vaiksele režiimile ja kasutama teenuseid viisil, mis ei häiriks teisi lugejaid ega kahjustaks raamatukogu vara.

  (5) Lugeja on kohustatud tasuma õigusaktidega sätestatud kahju- ja viivisetasu.

§ 14.   Lugeja vastutus

  (1) Kui lugeja ei tagasta teavikut tagastamise tähtpäevaks, peab lugeja maksma viivist käesoleva eeskirja § 7 sätestatud korras.

  (2) Tagastamata või rikutud teaviku peab lugeja asendama sama teavikuga või tasuma teaviku hinna kuni kümnekordses ulatuses. Hinna määrab raamatukogu direktor. Sularahas tasumise kohta annab lugeja allkirja vastavasse registrisse.

  (3) Lugejalt, kes ei ole määratud tähtajaks täitnud teaviku rikkumise või tagastamata jätmise hüvitamise kohustust või kes korduvalt on rikkunud raamatukogu sisekorda, võib võtta raamatukogust teavikute laenamise õiguse ära kuni üheks aastaks. Otsuse teavikute laenamise õiguse äravõtmiseks teeb raamatukogu direktor ja vormistab selle märkena lugejate andmebaasis.

§ 15.   Raamatukogu kasutamise eeskirja muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Raamatukogu kasutamise eeskirja muudab ja tunnistab kehtetuks Sonda Vallavolikogu.

  (2) Eeskirja muutmiseks teeb ettepaneku raamatukogu direktor, kes töötab välja vastava eelnõu.

§ 16.   Rakendussätted

  Määrus rakendatakse tagasiulatuvalt 01. jaanuaril 2012.a.

Karmen Kõrts
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json