Keskkond ja heakordKalmistu

Teksti suurus:

Laeva kalmistu eeskiri

Väljaandja:Laeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.10.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.02.2021
Avaldamismärge:RT IV, 22.11.2013, 4

Laeva kalmistu eeskiri

Vastu võetud 01.10.2003 nr 20

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 361 ja Laeva valla põhimääruse § 19 lõike 1 punkti 36 alusel.

I ÜLDSÄTTED

1. Eeskirja ülesandeks on sätestada Laeva kalmistu haldamise, kasutamise ja sulgemise kord.


2. Kalmistu haldamisel, kasutamisel ja sulgemisel juhindutakse Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigustloovatest aktidest ja käesolevast eeskirjast.


3. Käesolevas eeskirjas mõistetakse kalmistu all üldkasutatavat territooriumi, mis on ette nähtud surnute matmiseks.


4. Kalmistul viibivad isikud on kohustatud täitma eeskirjast tulenevaid nõudeid.


5. Kalmistu juurde kuuluvad kabelihoone, parkla, veevõtukoht, tööriistakuur, jäätmekogumiskohad, teadetetahvel jne.


6. Kalmistu haldaja on Laeva Vallavalitsus.


7. Käesolevas eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
hauaplats – maa-ala kalmistul, mis eraldatakse isikule surnu(te) matmise eesmärgil ja mis koosneb ühest või mitmest
hauakohast;
hauaregister – haudade ja hauaplatsi valdajate andmekogu;
matmiste sektor – kalmistu territoriaalse jaotuse üksus;
matmistava – traditsioone ja tavasid järgiv matmisviis ja matusekorraldus;
hauaplatsi valdaja – isik, kelle valdusse hauaplats on kalmistu haldaja poolt antud;
matmisraamat – matmiste registreerimise raamat;
kultuurimälestised – ajalooliste isikute hauad või hauaplatsid, hauaplaadid, sepisaiad ja -ristid, skulptuurid.


8. Kalmistu on avatud iga päev.


9. Kalmistu kohta peab haldaja järgmist dokumentatsiooni:
   – hauaregister;
   – matmisraamat;
   – kalmistu plaan, millele on peale kantud ja nummerdatud matmise sektorid, read;
   – hauaplatsid, hauad, hooned ja rajatised;
   – lepingute register.


10. Kalmistu kohta peetav dokumentatsioon kuulub säilitamisele Laeva Vallavalitsuse arhiivis.


11. Kalmistul peab olema:
   – matmiseks ja kalmude korrastamiseks vajalikud vahendid ja tööriistad;
   – teadete tahvel teabega osutatavate teenuste ja nende hindade kohta;
   – kalmistu eeskiri või viide selle asukohale;
   – kalmistuplaan, kuhu on märgitud hooned ja rajatised, muinsuskaitselised kultuuriloolised objektid, kalmistu eri osade liigenduslikud orientiirid;
   – kalmistuinventari hoidmiseks vajalik ruum;
   – veevõtukoht;
   – tähistatud prügi mahapanekukohad ja/või konteinerid;
   – käimla.


12. Tasulisi teenuseid võib osutada vastavat tegevusluba omav ettevõtja(d) lepingulisel alusel kalmistu haldajaga. Kalmistul osutatavate tasuliste teenuste hinnad kehtestab ettevõtja.


II HAUAPLATSIDE ERALDAMISE TINGIMUSED JA KORD

13. Hauaplatside eraldamist, kalmistu eeskirja täitmise kontrolli ja kalmistu korrashoidu korraldab kalmistu haldaja.


14. Hauaplats eraldatakse isiku poolt esitatud avalduse või maetava surmatunnistuse alusel tasuta. Haldaja matmisloata on hauakaevamine ja matmine keelatud. Haudade avamine ja ümbermatmine võib toimuda vaid Eesti Vabariigi seadustes ettenähtud juhtudel ja korras, kooskõlastatult tervisekaitsetalitusega.


15. Kalmistu haldaja peab hauaplatsi taotlejale tasuta kätte näitama hauaplatsi asukoha, märkima kohapeal hauaplatsi mõõdud ja informeerima hauaplatsi valdajat või valdaja esindajat tema õigustest ja kohustustest. Igale hauaplatsile eraldatakse üldjuhul maa-ala suurusega 2,5 x 1,2 m ühe hauakoha kohta. Urnimatusteks ettenähtud maa-ala suuruseks on 1m2 ühe hauakoha kohta.


16. Hauaplats eraldatakse tähtajaliselt (25 aastaks) lepingu alusel, mis sõlmitakse kalmistu haldaja ja hauaplatsi valdaja vahel. Selle tähtaja lõppemisel on hauaplatsi valdajal õigus pikendada hauaplatsi kasutusõigust järgmiseks 25 aastaks või kasutusõigus lõpetada. Hauaplatsi valdaja teovõimetuse või surma korral lähevad tema õigused ja kohustused üle eestkostjale või pärijale.


17. Hauaplatsi kasutusõigusest loobumise korral teatab hauaplatsi valdaja sellest kirjalikult kalmistu haldajale.


18. Kalmistu haldajal on õigus hauaplatsi kasutusõigus lõpetada juhul, kui hauaplats on jäetud hooldamata. Selline hauaplats tähistatakse meeldetuletuseks hoiatustähisega. Kui järgneva 5 aasta jooksul hauaplatsi ei korrastata, võidakse lõpetada selle hauaplatsi kasutusõigus.


III MATMINE

19. Kalmistule matmiseks annab loa kalmistu haldaja maetava isiku surmatunnistuse alusel ning hauaplatsi valdaja nõusolekul.


20. Kalmistu haldaja registreerib matmise matmisraamatus, kus näidatakse ära surnu ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, viimane elukoht, surmaaeg, matmise aeg ning surmatunnistuse number, selle väljaandja ja väljaandmise aeg, samuti andmed matuse korraldaja ja hauaplatsi asukoha kohta.


21. Matmisloa väljastamisel teeb haldaja kande hauaregistrisse ja kalmistu plaanile.


22. Üldjuhul peab eelseisvast matmisest haldajale olema ette teatatud mitte vähem kui üks ööpäev.


23. Matta võib kirstuga või tuhastatult urniga. Kirstuga matmisel peab haua sügavus olema minimaalselt 1,5 meetrit. Haua kaugus hauaplatsi piirist kirstuga matmisel peab olema minimaalselt 0,2 meetrit.


24. Kui haua kaevamisel tuleb pinnasest välja eelmise matuse säilmed, maetakse need tagasi sama haua põhja kaevatud süvendisse. Tervena säilinud kirst tuleb jätta puutumata.


25. Matmist takistavate hauakivide ja muude hauarajatiste ajutine kõrvaldamine ja taaspaigaldamine toimub matja kulul.


26. Matja korrastab või hüvitab matmise käigus kõrvalolevatele haudadele tekitatud kahjustused kokkuleppel kahjukannatajaga.


27. Hauaplatsi korrastab peale matmist matja.


28. Pealematmine võib üldjuhul toimuda vähemalt 25 aasta möödumisel eelmisest matusest.


29. Kalmistu vanadele hauaplatsidele võib matta järgmistel tingimustel:
   – perekonna hauaplatsile valdaja soovil vanasse hauda, kui eelmisest matusest on möödunud vähemalt 20 aastat;
   – vabanenud ja uuesti välja antud hauaplatsile pärast 25 aasta möödumist viimasest matusest;
   – perekonna hauaplatsile varem kasutamata pinnasesse.


IV HAUAPLATSIDE KUJUNDAMINE JA HOOLDAMINE

30. Hauaplats on kalmistu osa ja platsi kujundamisel tuleb jälgida kalmistul väljakujunenud kujunduspõhimõtteid.


31. Iga hauaplats, kuhu on juba keegi maetud, peab olema tähistatud.


32. Hauatähised on:
   – hauarist kõrgusega maapinnast kuni 120 cm;
   – hauakivi kõrgusega maapinnast kuni 75 cm;
   – hauasammas kõrgusega maapinnast kuni 120 cm;
   – hauaplaat.


33. Hauarajatised on:
   – hauaplatsi piirdeaed;
   – hauaplatsi piirav äärekivi;
   – hauaplatsile istutatavad puud, põõsad ja hekk (heki kõrgus kuni 0,5 m);
   – hauatähised juhul, kui nende mõõtmed ületavad p-st 33 toodud piirsuurusi;
   – istepingid.


34. Hauatähised ja -rajatised ning haljastus peavad asuma hauaplatsi piires. Kasutada võib madalhaljastust ja puude kääbusvorme.


35. Matja on kohustatud tähistama haua hauatähisega, millel peab olema surnu nimi.


36. Hauaplatsile paigaldatud hauatähised ja/või hauarajatised on valdaja omand ja ta on kohustatud neid korras hoidma.


37. Hauarajatised peab hauaplatsi valdaja rajama nii, et naabruses uue haua kaevamisel ei tekiks rajatise varisemisohtu.


38. Kalmistu haldajal on õigus eemaldada või määrata eemaldamisele kalmistu ilmet häirivad (või ohtlikud) rajatised, puud ja põõsad.


39. Hauaplatsi hooldamise korraldab hauaplatsi valdaja. Hauaplatsi hooldaja on kohustatud korrastama hauatähised ja -rajatised, hauaplatsi ja sellega piirnevad teed.


40. Omasteta surnud maetakse valla kulul ja nende hauaplatside korrasoleku tagab kalmistu haldaja.


41. Kalmistu haldaja on kohustatud hoidma kalmistu üldkasutatavad alad korras ja puhtad.


42. Kalmistul on keelatud:
   – risustada, rikkuda ja rüüstata hauaplatse ning üldkasutatavat territooriumi, tarvitada alkoholi (välja arvatud matuste, surnuaiapühade ja religioossete tavade puhul), jalutada koeri ja teisi koduloomi;
   – võõrastel hauaplatsidel puude, põõsaste, lillede, õite ja okste murdmine, lõikamine, koorimine või muul viisil kahjustamine;
   – omavoliliselt maha võtta kasvavaid puid ja põõsaid;
   – kasutada mootorsõidukit ilma kalmistu haldaja loata;
   – teha lõket kalmistu haldaja loata;
   – laiendada omavoliliselt hauaplatse;
   – oma tegevusega rikkuda kalmistu rahu;
   – matta loomi.


V KALMISTU LAIENDAMINE JA SULGEMINE

43. Loa kalmistu laiendamiseks annab Laeva vallavolikogu, kehtestades eelnevalt valla üldplaneeringu alusel kalmistu laiendamiseks eraldatud maa-alal detailplaneeringu.


44. Kalmistu detailplaneeringuga nähakse ette kalmistu jaotus kvartaliteks, hauaplatsidele juurdepääsuteede ja -radade paiknemise, ehitiste ja rajatiste asukohad jms.


45. Kalmistu suletakse matmiseks Laeva vallavolikogu otsusega kalmistu haldaja ettepanekul.


46. Kalmistu sulgemist käsitlev otsus peab määrama tingimused ja korra suletud kalmistu edasise kasutamise, hooldamise ja kaitse korraldamise kohta.


VI EESKIRJA RIKKUJA VASTUTUS

47. Eeskirja rikkuja vastutab kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 662 sätestatud korras.


VII RAKENDUSSÄTTED

48. Määrus jõustub 10. oktoobril 2003. a.

Jaan Sõrra
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json