Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Surju Raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Surju Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.03.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 22.11.2013, 26

Surju Raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 19.03.2009 nr 3

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 35 lõike 2, „Rahvaraamatukogu seaduse“ § 6 lõike 1 ja kultuuriministri 12. juuli 2004. a määruse nr 9 „Rahvaraamatukogu töökorralduse juhendi“ alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Raamatukogu ametlik nimi on Surju Raamatukogu.

 (2) Surju Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) on Surju Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus, mis on registreeritud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris.

 (3) Raamatukogu asukoht ja postiaadress on Surju küla, Surju vald, 86401 Pärnu maakond.

 (4) Raamatukogu on üldkasutatav raamatukogu. Raamatukogu teeninduspiirkonnaks on Surju valla territoorium.

 (5) Raamatukogul on oma nimega tempel teavikute märgistamiseks.

 (6) Raamatukogu põhimääruse ja selle muudatused kinnitab vallavolikogu.

 (7) Raamatukogu töö korraldatakse vastavalt kultuuriministri kehtestatud rahvaraamatukogu töökorralduse juhendile.

 (8) Raamatukogu teeninduse korralduse, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab vallavolikogu.

 (9) Raamatukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest, teistest õigusaktidest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.  Tegevuse eesmärk ja ülesanded

 (1) Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile; toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

 (2) Raamatukogu ülesanded:
 1) osutab põhiteenuseid (teavikute kohapeal kasutamine, kojulaenutus ja avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine) Surju valla elanikele ning teistele soovijatele vastavalt rahvaraamatukogu seadusele, raamatukogu kasutamise eeskirjale ja teistele õigusaktile;
 2) osutab tasulisi eriteenuseid (paljundustööd, väljatrükid jne) Eriteenuste eest võetakse tasu, mille suuruse kinnitab vallavalitsus;
 3) komplekteerib, säilitab ja teeb oma kogud ja elektroonilised andmebaasid kasutajale kättesaadavaks;
 4) peab arvestust kogude suuruse, koostise, rahalise väärtuse ja selles tehtud muudatuste kohta;
 5) korraldab teavikute raamatukogundusliku töötlemise;
 6) koostab, parandab ja täiendab kogude andmebaasi;
 7) korraldab raamatuvarade ja teenuste tutvustamiseks mitmesuguseid üritusi;
 8) kogub ja säilitab oma valla kohta ilmunud materjalid;
 9) teeb koostööd teiste raamatukogudega.

§ 3.  Raamatukogu juhtimine

 (1) Raamatukogu tööd juhib ja korraldab juhataja, kelle haridustase peab olema vastavuses rahvaraamatukogu seadusega.

 (2) Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus avaliku konkursi. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse ja vabastab ametist vallavanema ettepanekul vallavalitsus.

 (3) Töötamine raamatukogus toimub töölepingu alusel ja seda reguleeritakse töölepinguseaduse ja teiste tööõigusaktidega. Juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

 (4) Juhataja:
 1) tagab raamatukogu põhiülesannete täitmise;
 2) kannab vastutust raamatukogu arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest;
 3) esindab raamatukogu;
 4) koostab raamatukogu eelarve eelnõu;
 5) korraldab avaliku internetipunkti tööd;
 6) koostab raamutukogu kroonikat;
 7) täidab muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

§ 4.  Raamatukogu nõukogu

 (1) Raamatukogu teeninduse korraldamise kohta ettepanekute tegemiseks, raamatukogu töö hindamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks moodustatakse kolmeliikmeline raamatukogu nõukogu.

 (2) Raamatukogu nõukogu koosseisu kinnitab vallavalitsus. Nõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe ja sekretäri.

 (3) Nõukogu pädevuses on:
 1) ettepanekute tegemine raamatukogu ürituste väljatöötamisel ja nende väljatöötamisel osalemine;
 2) raamatukogu tegevuse analüüsimine;
 3) muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamine ja vastavate ettepanekute tegemine.

 (4) Nõukogu töövormiks on koosolek, mille kutsub kokku nõukogu esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord aastas.

 (5) Nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on kohal kaks kolmandikku liikmetest.

§ 5.  Raamatukogu vara ja finantseerimine

 (1) Raamatukogu kasutuses on Surju valla vara, mida ta valdab ja kasutab asutuse ülesannete täitmiseks vastavalt vallavolikogu poolt kehtestatud korrale.

 (2) Raamatukogul on oma eelarve Surju valla eelarves.

 (3) Raamatukogu finantseeritakse:
 1) Surju valla eelarvest;
 2) riigieelarvest;
 3) laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidest;
 4) annetustest.

 (4) Raamatukogu kulud on:
 1) personalikulu;
 2) teavikute soetamise kulud;
 3) majandamiskulud.

 (5) Raamatukogu raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldab vallavalitsus.

§ 6.  Kontroll

 (1) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta aruanded õigusaktides ettenähtud korras.

 (2) Raamatukogu tegevust kontrollib Surju Vallavalitsus.

 (3) Eelarve täitmist ja vara sihipärast kasutamist kontrollib vallavalitsus ja vallavolikogu revisjonikomisjon.

§ 7.  Kogud, teenindus ja lugeja

 (1) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid eri laadi ja tüüpi teavikuid.

 (2) Raamatukogu kogudes puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest.

 (3) Elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama, korraldab raamatukogu nende soovil tasuta koduteeninduse.

 (4) Avaliku teabe seaduse alusel üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks võimaldatakse teabe taotlejal kasutada arvutit.

 (5) Raamatukogu teeninduse korralduse, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjades, mille kehtestab vallavolikogu.

§ 8.  Raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Raamatukogu ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab Surju Vallavolikogu.

 (2) Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

§ 9.  Rakendussätted

 (1) Surju Vallavolikogul tunnistada kehtetuks vallavolikogu 22. veebruari 2000. a otsus nr 10 „Surju Raamatukogu põhimääruse kinnitamine“.

 (2) Määrus jõustub 25. märtsil 2009.

Kadri-Aija Viik
Volikogu esimees