Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Avaliku internetipunkti arvutite ja traadita internetiühenduse kasutamise eeskiri

Väljaandja:Surju Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.03.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.11.2013, 27

Avaliku internetipunkti arvutite ja traadita internetiühenduse kasutamise eeskiri

Vastu võetud 19.03.2009 nr 5

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 37 ja „Rahvaraamatukogu seaduse“ § 16 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  Käesolev eeskiri reguleerib avaliku internetipunkti arvutite kasutamist, arvutikasutaja õigusi ja kohustusi ning traadita internetiühenduse WiFi kasutamist Surju Raamatukogus.

§ 2.  Arvutite kasutamine

 (1) Arvutit võivad teabeotsinguks kasutada kõik soovijad üldjuhul alates 12 eluaastast.
Eelduseks on arvuti Windows keskkonna kasutamise oskus. E-kooli ja õppeotstarbel võivad arvutit kasutada ka nooremad õpilased.

 (2) Arvuti kasutamine on tasuta.

 (3) Enne arvuti taha asumist esitab kasutaja isikut tõendava dokumendi, tutvub kasutamise eeskirjaga.

 (4) Arvuti kasutamise algus- ja lõpuaeg fikseeritakse vastavas andmikus ja kasutaja annab selle kohta allkirja.

 (5) Arvutit kasutab korraga vaid üks inimene.

 (6) Arvutid on mõeldud eelkõige teabeotsinguks internetist, õppetööks, referaatide koostamiseks ja muu vajaliku informatsiooni hankimiseks ning e-teenuste kasutamiseks.

§ 3.  Arvutikasutaja õigused ja kohustused

 (1) Arvutikasutaja peab hoidma puhtust ja korda, keelatud on söömine. Lubamatu on igasugune tegevus, mis häirib raamatukogus viibijate tööd. Kasutama tehnikat ja sisustust heaperemehelikult.

 (2) Tõrgetest arvuti ja interneti kasutamisel tuleb koheselt teatada raamatukogu töötajale.

 (3) Igasuguse nõuande ja abi saamiseks on arvutikasutajal õigus pöörduda raamatukogu töötaja poole.

 (4) Vajadusel võib raamatukogu töötaja lõpetada arvuti ja interneti kasutamise enne tööaja lõppu (side- ja elektrihäired, äike jm).

 (5) Raamatukogu ei kanna vastutust autoriõiguse seaduse rikkumise eest interneti kasutaja poolt ning ei kanna vastutust kasutaja poolt laivõrgus kordasaadetavate tegude tagajärgede eest.
Vastutus oma käitumise eest lasub täielikult kasutajal.

 (6) Arvutikasutaja poolt raamatukogule tekitatud materiaalse kahju korvab kasutaja.

 (7) Arvutikasutajal on keelatud:
 1) arvuti seadmete ja tarkvara mittesihtotstarbeline kasutamine;
 2) igasugune muudatuste tegemine arvuti konfiguratsioonis;
 3) arvuti omavoliline väljalülimine ja restartimine;
 4) isikliku disketi ja CD kasutamine ning mäluseadme kasutamine ilma raamatukogutöötaja loata;
 5) andmete salvestamine arvuti kõvakettale;
 6) tarkvara ja arvutimängude installeerimine;
 7) arvutimängude mängimine;
 8) tasuliste lehekülgede külastamine, vaenu õhutavate ja pornograafiliste sisuga veebi lehekülgede külastamine.

§ 4.  Traadita internetiühenduse WiFi kasutamine

 (1) Traadita internetiühenduse kasutamiseks.peab kasutajal olema sülearvuti WiFi võrgukaardiga.

 (2) Kasutaja on kohustatud kasutama pakutavat teenust head tava järgides.

 (3) WiFi võrgu kasutusaeg ei ole piiratud.

 (4) Keelatud on igasugune heli kasutamine ilma kõrvaklappiteta või heli vaikseks keeramata.

 (5) Keelatud on raamatukogu andmesidevõrgu koormamine suurte failide allalaadimisega.

§ 5.  Eeskirja rikkumine

  Esmakordsel eeskirja rikkumisel kaotab külastaja õiguse kasutada arvutit ja traadita internetiühendust kahe nädala kuni kuue kuu jooksul, korduval eeskirja rikkumisel määramata ajaks.

§ 6.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Surju Vallavolikogu 26. septembi 2002 määrus nr 13 „Avaliku interneti punkti kasutamise eeskirja kehtestamine“.

 (2) Määrus jõustub 25. märtsil 2009.

Kadri-Aija Viik
Volikogu esimees