HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Narva-Jõesuu linna lasteaeda “Karikakar” laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Narva-Jõesuu linna lasteaeda “Karikakar” laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord - sisukord
Väljaandja:Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.11.2013, 51

Narva-Jõesuu linna lasteaeda “Karikakar” laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 18.01.2007 nr 1
jõustumine 01.02.2007

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Käesolev kord reguleerib Narva-Jõesuu linna lasteaeda “Karikakar” laste vastuvõttu ja sealt väljaarvamist.

§ 2.  Vastavalt Koolieelse lasteasutuse seaduse §15 lõikele 1 kinnitab kohaliku omavalitsuse volikogu lasteasutuse teeninduspiirkonna. Kõikidele koolieelsetesse lasteasutustesse minevatele lastele on tagatud koht elamispiirkonna lasteasutuses. Vanemale (lapse seaduslikule esindajale) on lapse jaoks lasteasutuse valik vaba, kui soovitud lasteasutuses on vabu kohti.

§ 3.  Arvestust laste lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise üle peab lasteasutuse juhataja lasteasutuse vastuvõtuavalduste registris.

§ 4.  Lapse vanemal (seaduslikul esindajal) on õigus saada lasteasutusest informatsiooni vabade kohtade olemasolu kohta lasteasutuses, vanema (lapse seadusliku esindaja) poolt makstava tasu suuruse ja selle kehtestamise korra kohta, samuti seadusega sätestatud korras muud teavet, mis puudutab lasteasutuse tegevus- ja päevakava ning töökorraldust.

2. peatükk Lasteasutusse vastuvõtu kord  

§ 5.  Lasteasutusse võetakse vastu Narva-Jõesuu linna haldusterritooriumil alaliselt elavaid lapsi, kui lapse ja tema vanema (lapse seadusliku esindaja) elukoht on Rahvastikuregistri järgi Narva-Jõesuu linn. Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteasutusse lapsi väljastpoolt Narva-Jõesuu linna haldusterritooriumi lapse elukohajärgse valla- või linnavalitsuse vahel sõlmitud lepingu alusel, eelistades esmajärjekorras Narva-Jõesuu linnas töötava lapsevanema (seadusliku esindaja) lapsi.

§ 6.  Lapse lasteasutusse vastuvõtuks esitab lapsevanem (lapse seaduslik esindaja) lasteasutuse juhatajale hiljemalt 25. augustiks Narva-Jõesuu Linnavalitsuse poolt kinnitatud vormikohase avalduse (Lisa 1), lapse sünnitunnistuse koopia, Eesti Rahvastikuregistri elukohajärgse osakonna tõendi, lapse lasteasutusse esmakordsel vastuvõtul perearsti väljastatud vormikohase arstitõendi (Lisa 2), mille vorm on kinnitatud sotsiaalministri 25.10.1999. a määrusega nr 64 ja lapse korduval vastuvõtmisel lasteasutusse tõendi lasteaiatasu võlgnevuse puudumisest.

§ 7.  Vanema (lapse seadusliku esindaja) poolt esitatud kirjaliku avalduse registreerib lasteasutuse juhataja või juhataja poolt määratud isik laekumise järjekorras lasteasutuse vastuvõtuavalduste registris. Kui vanem (lapse seaduslik esindaja) ei soovi koheselt oma lapsele kohta lasteaias, jääb laps lasteasutuse järjekorda vanema (lapse seadusliku esindaja) kirjalikul avaldusel märgitud tähtajani. Juhul kui vanem (lapse seaduslik esindaja) ei ole last avalduses märgitud tähtaja saabudes lasteasutusse toonud, võtab lasteasutuse juhataja vanemaga (lapse seadusliku esindajaga) ühendust kirjalikult või telefoni teel, et selgitada välja lapse lasteaiakoha vajadus. Kui vanem (lapse seaduslik esindaja) loobub lasteaiakohast saab selle järgmine järjekorras olev laps.

§ 8.  Kui lasteasutuses puuduvad vabad kohad, võib laps jääda lasteasutuses koha taotlejana järjekorda. Lasteasutuse koha taotlejate järjekord on koostatud vanema (lapse seadusliku esindaja) kirjalike avalduste ajalise esitamise alusel. Lasteasutuse järjekorda võetud lapse andmed sisestatakse lasteasutuse vastuvõtuavalduste registrise vanema (lapse seadusliku esindaja) sooviavalduse esitamise kuupäeval või sellele järgneval tööpäeval.

§ 9.  Lasteasutuses kohtade vabanemisel täidetakse need järjekorra alusel kahe nädala jooksul.

§ 10.  Koha vabanemisest teavitab lasteasutuse juhataja avalduse esitanud vanemat (lapse seaduslikku esindajat) ühe nädala jooksul ja teeb teatamise viisi kohta märke vanema (lapse seadusliku esindaja) avaldusele. Vabade kohtade olemasolul võtab lasteasutuse juhataja lapsi linna lasteaeda vastu kogu aasta kestel korras ettenähtud vastuvõtudokumentide alusel.

§ 11.  Lapse esmasel vastuvõtul lasteasutusse teatab lasteasutuse juhataja vanemale (lapse seaduslikule esindajale) lapse lasteasutusse vastuvõtust hiljemalt 31.augustiks.

§ 12.  Lapse lasteasutusse vastuvõtmisel tutvustab juhataja vanemale (lapse seaduslikule esindajale) lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korda, lasteasutuse tegevus- ja päevakava. Lasteasutuse juhataja informeerib lapsevanemat (lapse seaduslikku esindajat) tema poolt tasumisele kuuluvatest kuludest ning tasu suurusest.

§ 13.  Lasteasutuse juhataja komplekteerib lasteasutuse rühmad hiljemalt 15. septembriks. Lasteasutusse vastu võetud lapse andmed sisestatakse vastuvõetud laste registri hiljemalt 25.septembriks. Rühmade nimekirjad kinnitab lasteasutuse juhataja käskkirjaga hiljemalt 25.septembriks. Muudatused rühmade nimekirjades kinnitab lasteasutuse juhataja käskkirjaga hiljemalt 1.oktoobriks.

§ 14.  Kui lapsevanem (seaduslik esindaja) ei maksnud tähtajaks lasteaiatasu, on lasteasutuse juhatajal õigus ajutiselt peatada selle lapsevanema (seadusliku esindaja) lapse lasteasutuse külastamine kuni lasteaiatasu maksmise kuupäevani.

3. peatükk Lasteasutusest lahkumine ja väljaarvamine 

§ 15.  Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks esitab vanem (lapse seaduslik esindaja) lasteasutuse juhatajale avalduse (Lisa 3). Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja sellele märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg.

§ 16.  Lasteasutuse juhataja võib käskkirja alusel lapse lasteasutusest välja arvata ilma seadusliku esindaja (vanemapoolse) avalduseta alljärgnevatel juhtudel:

 (1) lapsevanem ei ole ühe kuu jooksul arve saamisest arvates tasunud kehtestatud toidukulu ja lasteasutuse muude kulude lapsevanemate poolt kaetavat osa;

 (2) laps läheb kooli. Vajaduse korral võib kooliminev laps käia lasteasutuses kuni 31. juulini.

 (3) kui lasteasutusse on järjekord, selle lasteasutuse registris olev laps on puudunud lasteasutusest perekondlike põhjusteta ja meditsiiniliste näidustusteta rohkem kui kolm kuud järjest.

§ 17.  Lapse lasteasutusest väljaarvamisest käesoleva korra § 16 punktis 1 sätestatud juhul teavitab lasteasutuse juhataja kirjalikult vanemat (lapse seaduslikku esindajat) maksetähtajast ühe kuu möödumisel ning annab nädala aega võla tasumiseks. Kui võlga tähtajaks ei ole tasutud, on lasteasutuse juhatajal õigus hoolekogu nõusolekul laps lasteasutuse nimekirjast välja arvata ja tasumata jäänud summa sisse nõuda seadusega sätestatud korras.

§ 18.  Lapse lasteasutusest lahkumisel on vanem (lapse seaduslik esindaja) kohustatud tasuma lasteaiatasu (toiduraha ja osalustasu) kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.

§ 19.  Lasteasutuse juhataja käskkirjaga arvatakse laps nimekirjast välja ja märgitakse lasteasutusse vastuvõetud laste registris kustutatuks lapse väljaarvamise kuupäeval või sellele järgneval tööpäeval.

§ 20.  Lapse lasteasutusest väljaarvamisest teatab lasteasutuse juhataja lapsevanemale (lapse seaduslikule esindajale) kirjalikult ühe nädala jooksul otsuse tegemisest arvates.

4. peatükk Järelevalve  

§ 21.  Käesoleva korra teostamist kontrollib Narva-Jõesuu linnavalitsus.

5. peatükk Rakendussätted  

§ 22.  Määrus jõustub alates 01.02.2007. a.

§ 23.  Käesoleva määruse peale võib esitada 30 päeva jooksul arvates määruse teatavaks tegemisest vastava vaide Narva-Jõesuu Linnavalitsusele või pöörduda kaebusega Tartu Halduskohtu poole.

Andres Noormagi
linnapea

Veronika Stepanova
linnasekretär

Lisa 1 Lapse lasteasutusse vastuvõtuks avaldus

Lisa 2 Arstitõend

Lisa 3 Avaldus lapse lasteasutusest väljaarvamiseks

/otsingu_soovitused.json