Kultuur ja sportSport

Teksti suurus:

Otepää valla eelarvest spordiklubidele toetuse andmise kord

Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.11.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2020
Avaldamismärge:RT IV, 22.11.2016, 17

Otepää valla eelarvest spordiklubidele toetuse andmise kord

Vastu võetud 16.11.2016 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja spordiseaduse § 3 punkti 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus sätestab Otepää valla eelarvest spordiklubidele toetuse taotlemise, rahaliste vahendite eraldamise ja toetuse kasutamise kontrolli korra.

  (2) Määruse eesmärk on Otepää valla eelarvest rahaliste vahendite eraldamisega toetada harrastus- ja saavutusspordialast tegevust ning luua erinevate vajadustega elanike gruppidele sportimiseks paremaid tingimusi.

§ 2.   Toetuste liigid

  Otepää valla eelarvest eraldatakse spordiklubidele järgmiseid toetusi:
  1) treeneri tööjõukulu lisatoetus;
  2) noortespordi tegevustoetus;
  3) koondislase lisatoetus.

2. peatükk TOETUSTE ANDMISE ALUSED 

§ 3.   Toetuste taotlemise õigus

  (1) Spordiklubina käesoleva määruse mõistes käsitletakse vastava spordialaliidu kaudu Eesti Olümpiakomitee liikmeks olevat juriidilist isikut, mis on taotluse esitamise hetkeks tegutsenud Otepää vallas vähemalt ühe aasta.

  (2) Treeneri tööjõukulu lisatoetust on spordiklubil, mille asukoht on Otepää vald, õigustaotleda spordiklubis tegutseva treeneri eest, kelle elukohaks rahvastikuregistris on Otepää vald ning kelle eest on taotletud riigieelarvelist treeneri tööjõukulu toetust.

  (3) Noortespordi tegevustoetust ja koondislase lisatoetust on spordiklubil õigustaotleda spordiklubi treeningrühma liikme eest, kelle elukohaks rahvastikuregistris on Otepää vald. Noortespordi toetust võib taotleda ka väljaspool Otepää valda tegutsev spordiklubi tingimusel, et treeningrühma liikme elukohaks on rahvastikuregistris Otepää vald ja Otepää vallas puudub vastavat spordiala arendav või vastava vanuserühmaga tegelev spordiklubi.

  (4) Noortespordi tegevustoetust antakse spordiklubidele pearahana spordiklubi nimekirja kantud 6-19-aastase (võimlemisklubile ka 5-aastase) lapse ja noore kohta, kellele suunatud treeningtegevus toimub vähemalt kahel korral nädalas kümnel kuul aastas.

  (5) Koondislase lisatoetust antakse spordiklubile 14-23-aastase noorsportlase eest, kelle elukohaks rahvastikuregistris on Otepää vald ja kes on jooksva aasta kestel esindanud Otepää vallas tegutsevat spordiklubi. Toetatud noorsportlane kohustub toetuse saamise aastal esindama võistlustel Otepää valda. Toetust on erandkorras võimalik määrata ka noorema kui 14-aastase sportlase eest.

§ 4.   Treenerite kutsekvalifikatsioon

  (1) Treeneri tööjõukulu lisatoetust eraldatakse spordiklubile, mille vastava spordiala treeneri kutsetase on 5. või kõrgem.

  (2) Noortespordi tegevustoetust eraldatakse spordiklubile selle spordiala kohta, mille treeninguid juhendaval treeneril on vähemalt vastava spordiala treeneri 3. kutsetase (abitreener).

3. peatükk TOETUSTE TAOTLEMINE JA MENETLEMINE 

§ 5.   Taotluse vorm

  Toetuse taotlus koos andmekaardiga esitatakse Otepää Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) iga aasta 1. novembriks. Toetus eraldatakse järgmiseks kalendriaastaks. Toetuse taotluse ja andmekaardi vormi kehtestab vallavalitsus.

§ 6.   Treeneri tööjõukulu lisatoetuse taotlemine

  Treeneri tööjõukulu lisatoetuse taotlusele lisatakse Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutusele esitatud riigieelarvelise treeneri tööjõukulu toetuse taotluse koopia, mis edastatakse elektrooniliselt või paberkandjal.

§ 7.   Noortespordi tegevustoetuse taotlemine

  Noortespordi tegevustoetuse taotlusele lisatakse järgmised dokumendid, mis edastatakse elektrooniliselt ja paberkandjal:
  1) treenerite nimekiri;
  2) tegevuskava jooksvaks aastaks;
  3) treeningrühmade liikmete nimekirjad (eesnimi, perekonnanimi, sünniaeg, elukoht);
  4) treeningrühma tunniplaan.

§ 8.   Koondislase lisatoetuse taotlemine

  Koondislase lisatoetuse taotlusele lisatakse vastava spordialaliidu kinnituskiri noorsportlase kuulumisest vastava vanuseklassi noortekoondise nimekirja.

§ 9.   Taotluse menetlemine ja toetuse andmise otsustamine

  (1) Vallavalitsus kontrollib esitatud taotluse vastavust nõuetele. Vajadusel määratakse taotluse esitajale tähtaeg täiendavate dokumentide esitamiseks ja puuduste kõrvaldamiseks.

  (2) Tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel tagastatakse esitatud dokumendid ning toetuse taotlemise menetlus lõpetatakse.

  (3) Toetuse andmise otsustab nõuetekohaselt esitatud taotluse alusel vallavalitsus ühe kuu jooksul pärast eelarve vastuvõtmist, arvestades eelarves eraldatud vahendite suurust.

4. peatükk TOETUSTE MAKSMISE TINGIMUSED JA KORD 

§ 10.   Treeneri tööjõukulu lisatoetuse määramine

  Spordiklubile määratakse treeneri tööjõukulu lisatoetust Otepää valla eelarvest samas summas vastavalt Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutusele esitatud taotlusele ja selle poolt kinnitatud toetusele.

§ 11.   Noortespordi tegevustoetuse määramine

  (1) Noortespordi tegevustoetuseks ettenähtud vahendid jaotatakse spordiklubidele pearaha põhimõttel. Ühe noorsportlase eest jagatakse toetust kuni kahe spordialaga tegelemiseks, tingimusel, et noorsportlase poolt harrastatavad spordialad kuuluvad erinevatesse kategooriatesse. Otepää vallas jagatakse spordialad kahte kategooriasse:
  1) eelisarendatavad spordialad – murdmaasuusatamine, laskesuusatamine, kahevõistlus, suusahüpped, mäesuusatamine, lumelauasõit, vigursuusatamine;
  2) muud spordialad.

  (2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud pearaha jaotamisel on eelisarendatava spordialaga tegeleva noorsportlase pearaha koefitsient 1,5 ja muu spordialaga tegeleva noorsportlase pearaha koefitsient 1,0.

  (3) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud pearaha jaotamisel kasutatakse vanuse koefitsienti, kusjuures noorsportlase vanust arvestatakse taotluse esitamise aasta 31. detsembri seisuga. Vanuse koefitsiendid on järgmised:
  1) noorsportlane vanuses 5-10 aastat – koefitsient 0,8;
  2) noorsportlane vanuses 11-15 aastat – koefitsient 1,0;
  3) noorsportlane vanuses 16-19 aastat – koefitsient 1,2.

  (4) Spordiklubile toetuse taotlemisel peab toetuse saamiseks täisealine nimekirja kantud noorsportlane või alaealise noorsportlase seaduslik esindaja kinnitama noorsportlase osalust vastava spordiklubi treeningutel. Kinnitus koos spordiala märkimisega esitatakse vallavalitsusele isiklikult (täidetakse vallavalitsuses kohapeal) või digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 1. detsembriks. Kui määratud tähtpäevaks kinnitus puudub, ei arvata nimekirjas esitatud noorsportlast toetust saavate noorsportlaste hulka. Kinnituse vormi kehtestab vallavalitsus korraldusega.

§ 12.   Koondislase lisatoetuse määramine

  Koondislase lisatoetuse määr on ühe kuu töötasu alammäär ühe noorsportlase kohta aastas. Koondislase lisatoetust määratakse spordiklubidele nende noorsportlaste eest, kes taotluse esitamise aastal kuulusid Eesti koondisesse ja on kantud vastava spordialaliidu noortekoondise nimekirja.

§ 13.   Toetuse maksmine

  (1) Toetust makstakse vastavalt lepingule.

  (2) Leping spordiklubiga sõlmitakse kahe nädala jooksul arvates vallavalitsuse poolt otsuse tegemisest toetuse eraldamise kohta. Lepingule kirjutavad alla vallavalitsuse ja spordiklubi volitatud esindajad.

  (3) Lepinguga sätestatakse:
  1) toetuse saaja;
  2) toetuse saamise otstarve;
  3) toetuse suurus;
  4) toetatavate laste ja noorte arv;
  5) toetuse maksmise tähtaeg ja/või maksegraafik;
  6) toetuse sihipärase kasutamise kontrollimise tingimused;
  7) sanktsioonid lepingu rikkumise korral.

  (4) Toetuse määramise menetlemine lõpetatakse, kui pooled lepingu sõlmimisel kokkulepet ei saavuta.

5. peatükk TOETUSE KASUTAMISE KONTROLL JA ARUANDLUS 

§ 14.   Aruande vorm

  Aruande vormi kehtestab vallavalitsus.

§ 15.   Toetuse saaja kohustus

  Toetuse saaja on kohustatud:
  1) esitama toetuse kasutamise kohta aruande üks kord aastas 20. jaanuariks;
  2) tagama Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutuse poolt väljastatud korralduses nimetatud treenerite töötasude väljamaksmise ning kohustuslike maksude ja maksete tasumise toetuse kahekordsele määrale vastavas ulatuses;
  3) kasutama noortespordi tegevustoetust sihtotstarbeliselt treenerite tasustamiseks, treenerite täiendkoolituseks, võistlussõitudeks ja võistlustest osavõtumaksu tasumiseks, litsentside tasumiseks, treeningpaikade üüriks, spordiinventari soetamiseks, treeninglaagriteks;
  4) esitama õigeaegselt spordiklubi andmed Eesti spordiregistrile.

§ 16.   Vallavalitsuse õigused kontrollimisel

  (1) Vallavalitsusel on õigus:
  1) kontrollida toetuse sihipärast kasutamist ja esitatud nimekirjade õigsust;
  2) nõuda toetuse kasutamise aruande juurde kuludokumentide koopiaid, seletusi ja vahearuandeid ja võistluste protokolle.

  (2) Vallavalitsusel on õigus lõpetada toetuse maksmine või nõuda toetuseks makstud vahendite tagastamist, kui:
  1) toetust pole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) toetuse saaja ei esita toetuse kasutamise kohta aruandeid või esitab valeandmeid;
  4) spordiklubi lõpetab tegevuse toetuse eraldamise aastal.

§ 17.   Järelevalve

  Käesolevas määruses sätestatud toetuste määramist ja maksmist kontrollib revisjonikomisjon.

6. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 18.   Määruse rakendamine

  (1) 2016. aastal esitatakse määruse § 5 märgitud toetuse taotlus koos andmekaardiga vallavalitsusele hiljemalt ühe kuu jooksul määruse jõustumisest.

  (2) Otepää Vallavolikogu 24. jaanuari 2013. a määrus nr 1-6-1 „Otepää valla eelarvest eraõiguslikele spordiklubidele toetuse andmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Siim Kalda
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json