Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Paide linna noortevolikogu põhimäärus

Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.11.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.10.2018
Avaldamismärge:RT IV, 22.11.2016, 33

Paide linna noortevolikogu põhimäärus

Vastu võetud 17.11.2016 nr 16

Määrus kehtestatakse noorsootöö seaduse § 9 lõike 3 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Noortevolikogu on Paide Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) juures tegutsev Paide linna noortest koosnev nõuandva õigusega esinduskogu, mis esindab Paide linna noorte huve.

 (2) Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel. Noortevolikogu põhitegevus on kaasata noori aktiivselt osalema ühiskondliku elu korraldamises.

 (3) Noortevolikogu ettepanekud on linnavolikogule ja Paide Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) soovitusliku loomuga.

 (4) Linnavolikogu ja linnavalitsus konsulteerivad noortevolikoguga linna noorsootöö kavandamisel, teostamisel ja hindamisel.

 (5) Noortevolikogu valimise ja tegutsemise alused sätestatakse põhimäärusega.

 (6) Noortevolikogu juhindub oma tegevuses riigi ja Paide linna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.  Eesmärk

 (1) Noortevolikogu eesmärk on esindada noorte huvisid linnas, rääkida kaasa linna noorsootöö korralduslikes küsimustes, tutvustada noortele demokraatia põhimõtteid, julgustada noorte kodanikualgatust ning kaasata noori linnaelu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse.

 (2) Eesmärgi täitmiseks noortevolikogu:
 1) arutab noori puudutavaid küsimusi, mis kuuluvad linna pädevusse, ning teeb linnavolikogule ja -valitsusele noorte huvidest ja vajadustest lähtuvaid ettepanekuid;
 2) tutvustab noortele demokraatia põhimõtteid ning korraldab üritusi, et suurendada noorte sotsiaalpoliitilist teadlikkust ja aktiivsust linnaelu korralduslikes küsimustes;
 3) teeb koostööd linnavolikogu, linnavalitsuse ja teiste noortevolikogudega;
 4) esindab Paide linna noori maakondliku, riikliku või rahvusvahelise tasandi noorteüritustel ning osaluskogudes.

§ 3.  Õigused ja kohustused

 (1) Noortevolikogul on õigus:
 1) arutada Paide linna noori puudutavaid küsimusi ning teha ettepanekuid linnavolikogule ja -valitsusele;
 2) teha ettepanekuid linna menetluses olevate õigusaktide eelnõude kohta, mis on seotud noorte huvidega ning osaleda ettepanekute arutelul;
 3) teha ettepanek linnavolikogu noorsootöö küsimustega tegeleva komisjoni esimehele noortevolikogu esindaja nimetamiseks linnavolikogu komisjoni liikmeks;
 4) kasutada linnavalitsuse ruume istungite pidamiseks;
 5) kaasata oma tegevusse eksperte;
 6) moodustada töörühmi ja algatada teemaarutelusid;
 7) algatada noorteprojekte;
 8) valida oma liikmete hulgast isik või isikud, kes osalevad riiklikes ja rahvusvahelistes noortevõrgustikes.

 (2) Noortevolikogul ja tema liikmetel on kohustus:
 1) arvestada linna noorte ettepanekuid;
 2) toetada ja aidata kaasa linna noorsootöö arendamisele;
 3) teha koostööd linna koolide õpilasesinduste ning Paide Avatud Noortekeskusega;
 4) olla informatsiooni vahendajaks linnavolikogu ja linnavalitsuse ning noorte vahel;
 5) esitada kord aastas linnavolikogu istungil ülevaade oma tegevusest;
 6) järgida ja olla linna noortele eeskujuks tervislike eluviiside, eetiliste tõekspidamiste ning käitumisega.

§ 4.  Liikmete arv ja kandideerimisõigus

 (1) Noortevolikogul on 15 liiget, kes on valitud Paide linnas elavate ja õppivate noorte hulgast.

 (2) Noortevolikogusse võib kandideerida iga 14-26-aastane noor, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Paide linn või kes õpib Paide linna koolis.

§ 5.  Valimise kord

 (1) Noortevolikogu liikmed valitakse kaheks aastaks.

 (2) Noortevolikogu valimised korraldavad asutusesiseselt Paide Gümnaasium, Paide Ühisgümnaasium, Paide Täiskasvanute Keskkool, Järvamaa Kutsehariduskeskus ja Paide Avatud Noortekeskus.

 (3) Paide Gümnaasium, Paide Ühisgümnaasium ja Paide Avatud Noortekeskus valivad noortevolikogusse igaüks neli esindajat, Järvamaa Kutsehariduskeskus kaks esindajat ja Paide Täiskasvanute Keskkool ühe esindaja.

 (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud haridusasutustes korraldab ja viib noortevolikogu valimised läbi õpilasesindus. Paide Avatud Noortekeskuses vastutab valimiste korraldamise ja läbiviimise eest asutuse juht.

 (5) Valimised on salajased. Valituks osutuvad enim hääli saanud kandidaadid. Valimistulemused teeb kindlaks valimiste korraldaja, kes esitab kandidaatide pingerea Paide Avatud Noortekeskusele.

 (6) Paide Avatud Noortekeskuse juhataja registreerib oma käskkirjaga noortevolikogu liikmed ja asendusliikmed.

 (7) Noortevolikogu koosseis avalikustatakse käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud asutuste veebilehtedel ning Paide linna veebilehe noortevolikogu alamlehel.

§ 6.  Juhtimine

 (1) Noortevolikogu esindab ja selle tööd korraldavad esimees ja aseesimees.

 (2) Noortevolikogu esimees ja aseesimees valitakse noortevolikogu volituste ajaks salajasel hääletusel uue koosseisu esimesel istungil.

 (3) Noortevolikogu võib esimehe või aseesimehe vabastada enne tähtaega mõjuval põhjusel, kui selle poolt hääletab 2/3 noortevolikogu liikmetest.

 (4) Esimees:
 1) korraldab noortevolikogu tööd, kutsub kokku ja juhatab noortevolikogu istungeid ning korraldab nende ettevalmistamist;
 2) kirjutab alla noortevolikogu poolt vastu võetud otsustele ja teistele noortevolikogu dokumentidele;
 3) esitab noortevolikogu otsused ettepanekuna linnavolikogule ja -valitsusele;
 4) täidab teisi talle noortevolikogu põhimääruse ja töökorraga pandud ülesandeid.

§ 7.  Töökorraldus

 (1) Noortevolikogu töövormiks on istung, mis toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul.

 (2) Uue koosseisu esimese istungi kutsub kokku ja seda juhatab kuni noortevolikogu esimehe valimiseni Paide Avatud Noortekeskuse esindaja.

 (3) Noortevolikogu istungi kutsub kokku ja seda juhatab noortevolikogu esimees, tema puudumisel aseesimees.

 (4) Noortevolikogu istungid on avalikud. Teade istungi toimumise aja ja koha kohta avaldatakse noortevolikogu Facebooki lehel.

 (5) Erakorraline istung kutsutakse kokku 2/3 noortevolikogu liikmete ettepanekul.

 (6) Noortevolikogu istung on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole koosseisust. Noortevolikogu võtab otsuseid vastu lihthäälteenamusega.

 (7) Noortevolikogu istungid protokollitakse, protokollid avaldatakse Paide linna veebilehel noortevolikogu alamlehel. Noortevolikogu dokumendid registreeritakse linnavalitsuse dokumendiregistris.

 (8) Noortevolikogu võib moodustada töö paremaks korraldamiseks kuni kolm komisjoni, kuhu võib kaasata noori väljastpoolt noortevolikogu. Komisjon on kuni 9-liikmeline ning vähemalt pooled liikmetest peavad olema noortevolikogu liikmed. Komisjoni moodustamise otsuses sätestatakse komisjoni tegevusvaldkond ja ülesanded.

 (9) Noortevolikogu võib üksikküsimuste lahendamiseks moodustada töörühmi. Otsuses sätestatakse töörühma moodustamise eesmärk ja ülesanne.

 (10) Noortevolikogu võib kehtestada täpsema töökorra.

§ 8.  Liikme väljaarvamine

 (1) Liikme võib noortevolikogust välja arvata:
 1) noortevolikogu koosseisu 2/3 häälteenamusega, kui liige ei täida põhimääruse kohaseid ülesandeid või kahjustab oma tegevusega noortevolikogu mainet;
 2) juhatuse otsusega, kui liige mõjuva põhjuseta ei ole osalenud kolmel järjestikusel istungil;
 3) isikliku avalduse alusel.

 (2) Liikme väljaarvamisel astub tema asemele asendusliige, kelle määrab oma käskkirjaga Paide Avatud Noortekeskuse juht paragrahvi 6 lõikes 6 nimetatud asendusliikmete nimekirja alusel.

 (3) Kui ükski asendusliige ei ole nõus asuma noortevolikogu liikmeks, siis korraldab paragrahvi 6 lõikes 2 nimetatud asutus järelvalimised.

§ 9.  Tegutsemisvõimetus

 (1) Noortevolikogu on tegutsemisvõimetu, kui ta:
 1) pole pidanud otsustusvõimelisi istungeid vähemalt neli korda aastas;
 2) pole kolmel korral kalendriaasta jooksul andnud linnavolikogule või linnavalitsusele tähtaegselt kooskõlastust või arvamust talle kooskõlastamiseks või arvamuse andmiseks esitatud linna õigusakti eelnõu kohta;
 3) ei esita kord aastas linnavolikogu istungil ülevaadet oma tegevusest.

 (2) Kui noortevolikogu osutub tegutsemisvõimetuks, loetakse kõigi tema liikmete volitused ennetähtaegselt lõppenuks ning nende asemele astuvad asendusliikmed. Sellisel juhul kutsub noortevolikogu istungi kokku ja seda juhatab kuni juhatuse esimehe valimiseni Paide Avatud Noortekeskuse esindaja.

§ 10.  Põhimääruse vastuvõtmine ja muutmine

  Noortevolikogu põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks linnavolikogu noortevolikogu ettepanekul.

§ 11.  Tegevuse lõpetamine

  Noortevolikogu tegevuse lõpetab linnavolikogu noortevolikogu ettepanekul või seaduses sätestatud alusel.

§ 12.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Peeter Saldre
Linnavolikogu esimees