HaridusKool

Teksti suurus:

Haapsalu linna munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamise kord ja töökord

Väljaandja:Haapsalu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.04.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.04.2022, 66

Haapsalu linna munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamise kord ja töökord

Vastu võetud 14.11.2018 nr 12
RT IV, 22.11.2018, 4
jõustumine 25.11.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.03.2022RT IV, 01.04.2022, 204.04.2022

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4 ning Haapsalu Linnavolikogu 23. veebruari 2018. a otsusega nr 43 „Koolieelse lasteasutuse seadusega lasteaia pidajale pandud ülesannete delegeerimine“ alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega sätestatakse Haapsalu linna munitsipaalüldhariduskoolide (edaspidi haridusasutus) hoolekogude moodustamise kord ja töökord.

  (2) Üldhariduskoolide hoolekogud (edaspidi hoolekogu) juhinduvad oma tegevuses põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, haridusasutuste põhimäärustest, Haapsalu Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) ja Haapsalu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) õigusaktidest, käesolevast määrusest ning teistest haridusasutuse hoolekogu tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

§ 2.   Hoolekogu mõiste

  Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, haridusasutuse pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja haridusasutust toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomisel.

§ 3.   Hoolekogu liikmed

  (1) Hoolekogu on vähemalt 7- liikmeline.

  (2) Hoolekogu liikmete nimetamisel lähtutakse „Põhikooli- ja Gümnaasiumiseaduse“ §-s 73 sätestatust.

  (3) Kooli hoolekogu koosseisu kuuluvate lapsevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.

  (4) Kooli hoolekogusse kuuluvate lapsevanemate, vilistlaste ja haridusasutust toetavate organisatsioonide esindajad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust.

§ 4.   Hoolekogu moodustamine

  (1) Hoolekogu moodustab ja selle koosseisu kinnitab Haapsalu Linnavalitsus kooli direktori ettepanekul.

  (2) Haapsalu Linnavalitsusele hoolekogu liikmete kandidaatide esitamisel lähtub kooli direktor järgmistest põhimõtetest:
  1) kooli toetava organisatsiooni esindaja kooskõlastatakse organisatsiooniga, keda liige hoolekogus esindab;
  2) õppenõukogu esindaja valitakse õppenõukogu koosolekul;
  3) vanemate esindaja valitakse vanemate poolt või kooskõlastatakse vanematega;
  4) õpilaste esindaja nimetatakse õpilasesinduse poolt või õpilasesinduse puudumisel valitakse õpilaste esindaja õpilaste poolt või kooskõlastatakse õpilastega;
  5) vilistlaste esindaja kooskõlastatakse vilistlaste organisatsiooniga selle olemasolul;
  6) kooli pidaja esindaja seatakse üles koolidirektori poolt kandidaadiga läbirääkimiste tulemusena.

  (3) Linnavalitsus kinnitab oma korraldusega haridusasutuse uue hoolekogu koosseisu hiljemalt jooksva õppeaasta 30. novembriks.

§ 5.   Haapsalu Põhikooli hoolekogu koosseis

  Haapsalu Põhikooli hoolekogusse kuuluvad:
  1) kooli pidaja esindaja;
  2) üks õppenõukogu esindajat;
  3) viis vanemate esindajat;
  4) vilistlaste esindaja;
  5) haridusasutust toetava organisatsiooni esindaja;
  6) õpilasesinduse nimetatud esindaja.

§ 6.   Haapsalu Linna Algkooli hoolekogu koosseis

  Haapsalu Linna Algkooli hoolekogusse kuuluvad:
  1) kooli pidaja esindaja;
  2) õppenõukogu esindaja;
  3) kolm lapsevanemate esindajat, arvestusega mõlemast kooliastmest üks esindaja ning üks hariduslike erivajadustega laste vanemate esindaja;
  4) vilistlaste esindaja;
  5) haridusasutust toetava organisatsiooni esindaja.

§ 7.   Ridala Põhikooli hoolekogu koosseis

  Ridala Põhikool Lasteaia hoolekogusse kuuluvad:
  1) kooli pidaja esindaja;
  2) kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab kooli ja teine lasteasutuse õpetajaid;
  3) kolm lapsevanemate esindajat, kellest kaks esindab põhikooli ja üks lasteasutuse lapsevanemaid;
  4) vilistlaste esindaja;
  5) haridusasutust toetava organisatsiooni esindaja.

§ 8.   Uuemõisa Lasteaed Algkooli hoolekogu koosseis

  Uuemõisa Lasteaed Algkooli hoolekogusse kuuluvad:
  1) kooli pidaja esindaja;
  2) kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab kooli ja teine lasteasutuse õpetajaid;
  3) kolm lapsevanemate esindajat, kellest kaks esindab kooli ja üks lasteasutuse lapsevanemaid;
  4) vilistlaste esindaja;
  5) haridusasutust toetava organisatsiooni esindaja.

§ 9.   Täiskasvanute Gümnaasium
[Kehtetu - RT IV, 01.04.2022, 2 - jõust. 04.04.2022]

§ 10.   Hoolekogu tööülesanded õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel ja juhtimisel

  Hoolekogu:
  1) osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamist oma arvamuse;
  2) annab arvamuse kooli põhimääruse kehtestamiseks ja muutmiseks;
  3) annab arvamuse kooli õppekava kehtestamiseks ja muutmiseks, sealhulgas nõusoleku muuta käesoleva seaduse §-s 15 sätestatud korras õppeainete nimistut;
  4) annab nõusoleku suurendada erandjuhul põhikooli õpilaste arvu klassis;
  5) annab arvamuse kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule;
  6) annab nõusoleku haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks;
  7) annab arvamuse kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks;
  8) kehtestab kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
  9) annab arvamuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kohta;
  10) annab arvamuse munitsipaalkooli eelarve projekti kohta;
  11) annab arvamuse arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta;
  12) annab arvamuse kooli sisehindamise korra kohta;
  13) annab arvamuse kooli palgakorralduse põhimõtete kohta;
  14) annab arvamuse õpilaskodu kodukorra kohta;
  15) annab hinnangu huvitegevuse, pikapäevarühma ja õpilaskodu vajaduse ja töökorralduse kohta;
  16) annab arvamuse kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta;
  17) täidab teisi seadusega ja seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

§ 11.   Hoolekogu juhtimine ja töö korraldamine

  (1) Hoolekogu töövorm on koosolek.

  (2) Oma töö korraldamiseks valib haridusasutuse hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe.

  (3) Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine toimub avaliku hääletamise teel, kui hoolekogu enamus ei otsusta korraldada salajast hääletamist. Kandidaadid esitatakse haridusasutuse hoolekogu liikmete hulgast, kes on andnud selleks oma nõusoleku. Kandidaat valitakse hoolekogu koosolekul osalejate poolthäälteenamusega.

  (4) Hoolekogu esimehe äraolekul asendab teda aseesimees.

§ 12.   Koosolekute läbiviimine

  (1) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt üks kord nelja kuu jooksul.

  (2) Uue hoolekogu esimese koosoleku kutsub kokku haridusasutuse direktor.

  (3) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees.

  (4) Koosolekuid juhatab hoolekogu esimees, tema äraolekul hoolekogu aseesimees.

  (5) Hoolekogu koosoleku alguses valitakse hoolekogu liikmete hulgast protokollija.

  (6) Hoolekogu erakorralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees vähemalt kolme hoolekogu liikme, haridusasutuse direktori või haridusasutuse pidaja esindaja ettepanekul.

  (7) Koosolekul arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamist ning asjakohaste materjalide eelnevat tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees.

  (8) Koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord (sh koosoleku materjalid) teatatakse hoolekogu liikmetele e-postiga (selle puudumisel kirjalikult) vähemalt seitse päeva enne koosoleku toimumist, erakorralistest koosolekutest võib hoolekogu liikmeid teavitada telefoni või e-posti teel kolm päeva enne koosoleku toimumist.

  (9) Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuste suhtes ettepanekuid.

  (10) Hoolekogu koosolekutest võivad osa võtta haridusasutuse direktor, õpilasesinduse esindajad, linnavalitsuse haridusküsimustega tegelevad ametiisikud ning teised isikud hoolekogu esimehe kutsel.

  (11) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul osalevad vähemalt pooled hoolekogu liikmed, sealhulgas hoolekogu esimees või aseesimees

  (12) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokolli kantakse:
  1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
  2) koosoleku algus- ja lõpuaeg;
  3) koosoleku juhataja ning protokollija nimi;
  4) koosolekust osavõtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete nimed;
  5) koosolekule kutsutud isikute nimed ning nende ametinimetused;
  6) kinnitatud koosoleku päevakord;
  7) päevakorrapunkti sisu ja arutelu lühikene kokkuvõte;
  8) vastuvõetud otsused ja eriarvamused;
  9) koosoleku juhataja ja protokollija allkirjad.

  (13) Hoolekogu protokolle koos muude hoolekogu töösse puutuvate materjalidega säilitatakse haridusasutuses ühtsetel alustel muude haridusasutuse dokumentidega. Hoolekogu koosoleku protokollidega tutvumise põhimõtted fikseeritakse hoolekogu ja hariduseasutuse direktori kokkuleppel.

  (14) Hoolekogu protokollid koos muude hoolekogu tööd puudutavate dokumentidega säilitatakse vastavalt kooli asjaajamiskorrale.

§ 13.   Hoolekogu otsused ja nende täitmine

  (1) Hoolekogu otsused võetakse vastu üldjuhul avalikul hääletamisel, hoolekogu otsusel võib hääletamine olla salajane. Hoolekogu otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe hääl.

  (2) Hoolekogu otsuste täitmist korraldab haridusasutuse direktor koostöös haridusasutuse pidajaga.

  (3) Hoolekogu vastuvõetud otsused on avalikud ning asjast huvitatud isikul on õigus saada hoolekogult sellega seotud teavet või nendega haridusasutuses tutvuda, kui sellega ei kahjustata isikuandmekaitse töötlemise üldpõhimõtteid ja hoolekogu või haridusasutus ei ole konkreetsel juhul otsustanud teisiti.

§ 14.   Otsuse vastuvõtmine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu

  (1) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib hoolekogu otsuse vastu võtta ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.

  (2) Otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata saadab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, kirjalikku taas esitamist võimaldavas vormis hoolekogu liikmetele otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui kolm tööpäeva.

  (3) Otsus loetakse vastuvõetuks, kui otsuse poolt hääletavad üle poole hoolekogu liikmetest, hoolekogu liige saadab vastuse kirjalikku taas esitamist võimaldavas vormis.

  (4) Hääletustulemused protokollib ja protokollile kirjutab alla hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (5) Side või infotehnoloogilise vahendi kaudu toimunud koosoleku protokolli vormistamisel juhindutakse käesoleva määruse § 13 punkt 13 sätestatust (välja arvatud lõikes 1 ja 2 nimetatu).

§ 15.   Hoolekogu otsusega mittenõustumine

  Hoolekogu otsusega mittenõustumisel, samuti vaidlusküsimuste korral, on haridusasutuse direktoril, õpilasel, vanemal või hoolekogu liikmel õigus pöörduda kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmisest linnavalitsuse poole otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks.

§ 16.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json