Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Põhja-Pärnumaa Noortevolikogu põhimäärus

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.11.2018, 9

Põhja-Pärnumaa Noortevolikogu põhimäärus

Vastu võetud 16.11.2018 nr 56

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja noorsootöö seaduse § 9 lõike 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Põhja-Pärnumaa Noortevolikogu (edaspidi noortevolikogu) on Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu juures tegutsev Põhja-Pärnumaa noortest koosnev nõuandva õigusega esinduskogu, mis esindab Põhja-Pärnumaa noorte huve.

  (2) Noortevolikogu tegevus tugineb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel. Noortevolikogu põhitegevus on kaasata noori aktiivselt osalema ühiskondliku elu korraldamises.

  (3) Noortevolikogu ettepanekud on Põhja-Pärnumaa Vallavolikogule (edaspidi vallavolikogu) ja Põhja-Pärnumaa Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) soovitusliku iseloomuga.

  (4) Vallavolikogu ja vallavalitsus konsulteerivad noortevolikoguga valla noorsootöö kavandamisel, teostamisel ja hindamisel.

  (5) Noortevolikogu juhindub oma tegevuses riigi ja Põhja-Pärnumaa valla (edaspidi valla) õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Noortevolikogu ülesanded

  Noortevolikogu ülesandeks on:
  1) tegeleda valla noorte seisukohtade väljaselgitamisega valla elu puudutavates küsimustes ning nende seisukohtade esitamisega valla noorsootööspetsialistile, vallavolikogule ja vallavalitsusele;
  2) kaitsta ettepanekute kaudu noorte huvisid neid puudutavates valdkondades;
  3) teha ettepanekuid ka muudes noori otseselt mittepuudutavates küsimustes;
  4) seista valla õpilaste õpitingimuste ja hariduse kvaliteedi eest;
  5) aidata kaasa valla noorte vaba aja sisustamisele;
  6) arendada koostööd volikogu, vallavalitsuse ja noorte vahel;
  7) soodustada noorte omaalgatusliku ja vabatahtliku tegevust ning noorteürituste korraldamist;
  8) tekitada noortes motivatsiooni siduda oma tulevik vallaga;
  9) levitada noori puudutavat informatsiooni läbi koolide, noortekeskuste, noorteorganisatsioonide ja huvigruppe esindavate noorte;
  10) teha koostööd teiste valdade ja/või linnade noortevolikogudega ning erinevate organisatsioonidega, seltsidega, liitudega, ettevõtjatega ja üksikisikutega nii kodu- kui välimaal;
  11) esindada valla noori maakondlikel, riikliku või rahvusvahelise tasandi noorteüritustel.
  12) täita muid ülesandeid, mis on vajalikud valla noorte õigustatud huvide kaitsmiseks.

§ 3.   Valimiste korraldamine

  (1) Kandideerimis- ja hääletamisõigus on 13-26-aastasel noorel, kelle elukoht rahvastikuregistri andmete kohaselt on Põhja-Pärnumaa vallas.

  (2) Kuni 13-liikmeline noortevolikogu valitakse salajasel hääletamisel kaheks aastaks. Noortevolikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määrab noortevolikogu.

  (3) Noortevolikogu valimist korraldab kuni viieliikmeline valimiskomisjon.

  (4) Valimiskomisjoni koosseisu kinnitab noortevolikogu hiljemalt valimisteaasta 1. oktoobriks.

  (5) Valimiskomisjoni kuuluvad:
  1) vallavalitsuse noorsootööspetsialist;
  2) valla noorsootöötaja;
  3) kaks õpilasesinduse esindajat – (üks Vändra Gümnaasiumist ja üks Pärnu-Jaagupi Põhikoolist);
  4) üliõpilaste esindaja.

  (6) Valimiskomisjoni koosseisu ei tohi kuuluda noortevolikogusse kandideerijad.

  (7) Valimiskomisjon valib oma liikmete seast esimehe ja aseesimehe, kelle ülesandeks on komisjoni tegevuse korraldamine.

  (8) Teave valimiste toimumisaja kohta, valimiskomisjoni asukoht, tööaeg ja kontaktandmed avaldatakse hiljemalt 10. oktoobriks valla veebilehel ja noortevolikogu Facebooki lehel.

  (9) Noortevolikogusse kandideerija esitab nõuetekohasel vormil (lisatud määrusele) kandideerimisavalduse valimiskomisjonile hiljemalt 30. oktoobriks.

  (10) Valimiskomisjon registreerib kõik nõuetekohaselt registreerimiseks esitatud kandidaadid nende esitamise järjekorras. Kandidaatidele antakse numbrid liisuheitmise teel, mille viib läbi valimiskomisjon. Kandidaatide numbrid algavad 101-st.

  (11) Valimiskomisjoni poolt registreeritud kandidaatide nimekiri avaldatakse alates 1. novembrist valla veebilehel, noortevolikogu Facebooki lehel ning valimispäeval hääletusruumis.

  (12) Valimiste toimumise aja määrab valmiskomisjon hiljemalt 30 päeva enne valimispäeva.

  (13) Valimised viib läbi valimiskomisjon.

  (14) Valimistoimingu ajal registreeritakse dokumendi alusel valijad nimekirjas, milles on valija järjekorranumber, ees- ja perekonnanimi, vanus, elukoha aadress ja allkiri valimissedeli kättesaamise kohta.

  (15) Valimissedeli vormi kinnitab valimiskomisjon.

  (16) Valija märgib valimissedelile kandidaadi numbri ja laseb täidetud sedeli hääletuskasti. Hääletamisruum peab võimaldama hääletuse salajasuse.

  (17) Hääletamis- ja valimistulemuse teeb kindlaks valimiskomisjon, kes koostab hääletamis- ja valimistulemuste kohta protokolli. Valimiskomisjon registreerib protokollilise otsusega valituks osutunud noortevolikogu liikmed ja asendusliikmed.

  (18) Viie tööpäeva jooksul pärast valimispäeva avalikustab valimiskomisjon valimistulemuse valla veebilehel ja noortevolikogu Facebooki lehel.

  (19) Valimiskomisjon võib oma täpsema töökorralduse kehtestada valimiskomisjoni töökorraga.

§ 4.   Juhtimine

  (1) Esimesel noortevolikogu koosolekul valitakse liikmete hulgast salajasel hääletusel noortevolikogu esimees ja aseesimees ning nimetatakse protokollija. Kuni esimehe valimiseni juhatab istungit valimiskomisjoni esimees. Esimehe valimise viib läbi valimiskomisjon. Aseesimehe valimiseks ja kõigi järgnevate isikuvalimiste läbiviimiseks moodustatakse noortevolikogu liikmetest vähemalt kolmeliikmeline hääletuskomisjon.

  (2) Noortevolikogu esimehe ülesanneteks on noortevolikogu töö koordineerimine, koosolekute juhatamine ning otsuste ja ettepanekute esitamine vallavolikogule ja -valitsusele.

  (3) Noortevolikogu esimehe äraolekul juhib noortevolikogu koosolekut aseesimees. Aseesimehe äraolekul juhib noortevolikogu koosolekut noortevolikogu vanim liige.

  (4) Noorevolikogu protokollija protokollib koosolekuid ja korraldab noortevolikogu asjaajamist.

§ 5.   Noortevolikogu liikme volituste peatumine ja lõppemine

  (1) Noortevolikogu liikme volitused peatuvad:
  1) tema kirjaliku avalduse alusel;
  2) kui ta ei ole osalenud kolmel järjestikusel noortevolikogu koosolekul.

  (2) Noortevolikogu liikme volitused lõpevad tema avalduse alusel.

  (3) Noortevolikogu liikme volituste peatumise või lõppemise korral määrab valimiskomisjon asendusliikme asendusliikmete nimekirja alusel.

§ 6.   Umbusaldusmenetlus

  (1) Noortevolikogu esimehele või aseesimehele võib avaldada umbusaldust juhul kui:
  1) tema tegevus ei vasta noortevolikogu põhimäärusele või ei täideta kohaliku omavalitsusega sõlmitud kokkuleppeid;
  2) ta ei ole võimeline noortevolikogu tööd juhtima oma vähese aktiivsuse või mõne muu põhjuse tõttu;
  3) tema tegevus kahjustab noortevolikogu mainet.

  (2) Umbusaldusavaldus peab olema allkirjastatud vähemalt poolte liikmete poolt ja umbusaldust põhjendav.

  (3) Umbusalduse avaldamine vabastab noortevolikogu esimehe või aseesimehe tema ametist ja koosolekut asub juhtima asendaja.

  (4) Kõik noortevolikogu liikme vahetusega seotud toimingud teeb valimiskomisjon ja koostab selle kohta protokollilise otsuse.

§ 7.   Istungi kokkukutsumine

  (1) Noortevolikogu istungi kutsub kokku ja päevakorra kavandi koostab noortevolikogu esimees või tema asendaja.

  (2) Küsimuse võtmiseks noortevolikogu koosoleku päevakorda esitatakse kirjalik ettepanek noortevolikogu esimehele.

  (3) Noortevolikogu koosoleku päevakorra kavandi koostab esitatud ettepanekute põhjal noortevolikogu esimees või tema asendaja.

  (4) Noortevolikogu koosoleku kutse koos päevakorra kavandiga saadetakse noortevolikogu liikmetele elektrooniliselt hiljemalt 4 päeva enne noortevolikogu koosoleku toimumist ja avaldatakse valla veebilehel ning noortevolikogu Facebooki lehel.

§ 8.   Töökorraldus

  (1) Noortevolikogu tutvub oma eesmärkide saavutamiseks vallavolikogu eelnõudega ning esitab omapoolse arvamuse, kui selleks on vajadus.

  (2) Noortevolikogu töövormiks on koosolek, mis toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kuus.

  (3) Koosolekud on avalikud.

  (4) Otsused võetakse vastu poolthäälte enamusega.

  (5) Noortevolikogu koosolekud protokollitakse ja avalikustatakse valla veebilehel ja noortevolikogu Facebooki leheküljel kokkuvõttena.

  (6) Noortevolikogu otsused on vallavolikogule ja -valitsusele soovitusliku iseloomuga.

  (7) Noortevolikogu lähtub oma töös päevakavast, mis kinnitatakse esimese punktina koosolekul.

  (8) Noortevolikogu võib oma täpsema töökorralduse kehtestada noortevolikogu töökorraga.

§ 9.   Noortevolikogu õigused ja kohustused

  (1) Noortevolikogul on õigus:
  1) arutada valla noori puudutavaid küsimusi ning teha ettepanekuid vallavolikogule ja vallavalitsusele;
  2) tutvuda vallavolikogu eelnõudega, mis puudutavad noortega seotud küsimusi ja valdkondi;
  3) esitada ettepanekuid vallavolikogu vastavale komisjonile vallavolikogu menetluses olevate õigusaktide eelnõude kohta, mis on seotud noorte huvidega ning osaleda ettepanekute aruteludel;
  4) moodustada töörühmi ja algatada teemaarutelusid;
  5) algatada noorteprojekte;
  6) valida liikmete hulgast isik või isikud, kes osalevad riiklikes ja rahvusvahelistes noortevõrgustikes;
  7) viia läbi noori puudutavaid uuringuid ja küsitlusi ning esitada sellekohased analüüsid vallavolikogule tutvumiseks ja seisukoha võtmiseks;
  8) taotleda oma tegevuseks valla eelarvest rahalist toetust.

  (2) Noortevolikogu on kohustatud:
  1) arvestama valla noorte huvide ja ettepanekutega;
  2) toetama ja aitama kaasa valla noorsootöö arendamisele;
  3) tegema koostööd valla õpilasesinduste, noortekeskustega ja noorteühingutega;
  4) olema informatsiooni vahendajaks vallavolikogu ja vallavalitsuse ning noorte vahel;
  5) kinni pidama käesolevast põhimäärusest ja kasutama talle eraldatud vahendeid ja tegevustoetust sihipäraselt.
  6) andma informatsiooni oma tegevusest vallavolikogule kord aastas.

  (3) Noortevolikogu liikmetel on kohustus järgida ning olla valla noortele eeskujuks oma tervislike eluviiside, eetiliste tõekspidamiste ning käitumisega.

§ 10.   Tegevuse lõpetamine

  Noortevolikogu tegevuse lõpetab vallavolikogu noortevolikogu ettepanekul või seaduses sätestatud alusel.

§ 11.   Põhimääruse vastuvõtmine ja muutmine

  Noortevolikogu põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu noortevolikogu ettepanekul.

§ 12.   Rakendussätted

  (1) Noortevolikogu esimeses koosseisus on 13 liiget.

  (2) Noortevolikogu esimese koosseisu valimise läbiviimiseks:
  1) nimetab valimiskomisjoni liikmed vallavalitsus;
  2) määrab ja avaldab valimiskomisjon valimiste toimumisaja, valimiskomisjoni asukoha, tööaja ja kontaktandmed valla veebilehel ja noortevolikogu Facebooki lehel;
  3) määrab valimiskomisjon kandideerimisavalduste esitamise tähtaja;
  4) avaldab valimiskomisjon valla veebilehel ja noortevolikogu Facebooki lehel registreeritud kandidaatide nimekirja viie tööpäeva jooksul arvates registreerimisest.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ülle Vapper
Volikogu esimees

Lisa Kandideerimisavaldus
21.06.2019 15:39
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus. Lisatud lisa Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel ja arvestades Põhja-Pärnumaa 21.06.2019 taotlust nr 11-6/1768

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json