Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Põhja-Pärnumaa Noorsootöökeskuse põhimäärus

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.11.2018, 10

Põhja-Pärnumaa Noorsootöökeskuse põhimäärus

Vastu võetud 16.11.2018 nr 57
jõustumine 01.01.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja § 35 lõike 2 alusel ning eesmärgiga asutada vallas noorsootööd koordineeriv asutus.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Asutuse nimi on Põhja-Pärnumaa Noorsootöökeskus (edaspidi keskus).

  (2) Keskus on Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

  (3) Keskuse asukoht on Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu-Jaagupi alev, Uus 53.

  (4) Keskuse struktuuriüksused on:
  1) Tootsi noortekeskus, asukohaga Tootsi alev;
  2) Vändra noortekeskus, asukohaga Vändra alev;
  3) Pärnu-Jaagupi noortekeskus, asukohaga Pärnu-Jaagupi alev.

  (5) Keskusel on oma alaeelarve Põhja-Pärnumaa valla eelarves.

  (6) Keskuse teeninduspiirkond on Põhja-Pärnumaa valla haldusterritoorium.

  (7) Keskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, Põhja-Pärnumaa valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Keskuse sümboolika

  (1) Keskus võib kasutada oma nimetusega sümboolikat ja valla vappi.

  (2) Keskuse sümboolika ja selle kasutamise korra kinnitab vallavalitsus.

§ 3.   Keskuse tegevuse eesmärk, korraldamine ja ülesanded

  (1) Keskuse tegevuse eesmärk on noorsootöö korraldamine ja koordineerimine Põhja-Pärnumaa vallas, noortele loovust ja identiteeti toetava turvalise ja kaasava arengukeskkonna loomine, noorte sotsiaalsete väärtushinnangute kujundamine, noortel aktiivselt oma vaba aja sisustamise võimaldamine ning noorte suunamine olema ühiskondlikult aktiivne.

  (2) Keskus tegutseb avatud noorsootöö põhimõttel – on avatud igale noorele, seadmata eeltingimusi tema tõekspidamistele, võimetele, oskustele, teadmistele ja rahalistele võimalustele.

  (3) Keskus täidab eesmärkide saavutamiseks järgmisi ülesandeid:
  1) toetab erinevate huvidega laste ja noorte ühistegevust ja nende omaalgatust vaba aja sisustamisel;
  2) soodustab noorte algatusvõimet ja ettevõtlikkust, toetab identiteedi otsinguid, sotsialiseerumist ning kujundab väärtushinnanguid;
  3) koordineerib ning loob tingimused laste ja noorte huvigruppide, noorteklubide ja seltside tekkimiseks ja tegevuseks;
  4) koordineerib, kavandab, korraldab noorte koolivälist huvitegevust, pakkudes noortele vaimseid huvisid ja eetilisi väärtushinnanguid arendavaid, eneseteostust ja meelelahutust võimaldavaid tegevusi ning enesetäienduse, suhtlemise ja vaba aja veetmise võimalusi;
  5) korraldab ja kavandab vaba aja veetmise võimalusi erinevate noorteprojektide ja noorteprogrammide kaudu;
  6) teeb koostööd erinevate avatud noortekeskuste, noorteorganisatsioonide, kultuuri-, spordi- ja haridusasutustega ning kohalike ja rahvusvaheliste mittetulundusühendustega;
  7) arendab rahvusvahelist koostööd;
  8) korraldab noorte koolitamist, nõustamist ja teavitamist noorsootöö küsimustes, vahendab noortele suunatud informatsiooni;
  9) osaleb koostöös vallavalitsusega noorsootöö arendusprojektide koostamises;
  10) viib läbi noorsoo vajadusi puudutavaid küsitlusi ja uuringuid;
  11) võimaldab lastel ja noortel kasutada keskuse ruume koosviibimiseks ja õppimiseks;
  12) loob võimalused osaleda ühiskondlikes tegevustes ning kujundab kodanikuaktiivsust;
  13) teeb koostööd ja toetab Põhja-Pärnumaa valla noortevolikogu tegevust;
  14) kogub statistilisi andmeid keskuse juurde kuuluvate noorsootööasutuste külastuste kohta;
  15) informeerib avalikkust igakülgselt oma tegevusest.

  (4) Keskus tagab:
  1) noorsootöö ülesannete täitmise valla erinevates piirkondades;
  2) noorsootöö tegevuse korraldamise lähtuvalt piirkonna inimeste huvidest, traditsioonidest ja eelistustest.

§ 4.   Keskuse õigused ja kohustused

  Keskusel on oma ülesannete täitmiseks järgmised õigused ja kohustused:
  1) osutada keskuse kasutajatele tasulisi teenuseid (ruumide üürimine, ürituste korraldamine jne);
  2) saada oma tööks vajalikku teavet kõikidelt Põhja-Pärnumaa valla asutustelt;
  3) sõlmida oma ülesannete täitmiseks ja oma eelarve piires keskuse nimel lepinguid;
  4) kasutada keskuse valduses olevat vallavara Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu vastavas käändes) poolt kehtestatud korras;
  5) sooritada muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid toiminguid.

§ 5.   Keskuse juhtimine

  (1) Keskuse tööd juhib ja korraldab noorsootöökeskuse juhataja (edaspidi juht vastavas käändes). Juht kannab vastutust keskuse üldseisundi, vara säilimise ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest. Juht kindlustab keskuse tulemusliku ja häireteta töö.

  (2) Juhiga sõlmib töölepingu, määrab töötasu ja täidab tema suhtes muid tööandja õigusi ning kohustusi vallavanem.

  (3) Juht täidab vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest, töölepingust, ametijuhendist ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid ning vastutab nende täitmise eest, sealhulgas:
  1) korraldab keskuse kõikide struktuuriüksuste tegevust ja vastutab selle ülesannete täitmise eest;
  2) esindab keskust ja tegutseb keskuse nimel;
  3) teeb keskuse eelarve piires tehinguid, mis on vajalikud põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks;
  4) koostab koostöös noorsootöötajatega keskuse eelarve eelnõu, esitab eelseisva eelarveaasta alaeelarve projekti finantsjuhile vallavalitsuse poolt kinnitatud tähtajaks koos seletuskirjaga kulude põhjenduse, otstarbekuse ja seadustele vastavuse kohta;
  5) vastutab eelarvest kinnipidamise ning aruandluse õigeaegse esitamise eest;
  6) käsutab kooskõlas vallavolikogu ja –valitsuse õigusaktidega keskuse haldamisel olevat Põhja-Pärnumaa vallale kuuluvat vara;
  7) korraldab keskuse asjaajamist vastavalt õigusaktidele kehtestatud nõuetele;
  8) kinnitab keskuse töökorralduse reeglid ning teised asutuse sisemist tegevust reguleerivad dokumendid;
  9) annab asutuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju;
  10) esitab vallavalitsusele kehtestamiseks keskuse töötajate koosseisu ning tasuliste teenuste hinnakirja;
  11) kirjutab alla keskuse rahalistele dokumentidele kinnitatud keskuse eelarve piires ning sõlmib töö- ja muid võlaõiguslikke lepinguid;
  12) võtab osa teiste organite poolt korraldatavatest noorsootöö valdkonna nõupidamistest ja koosolekutest;
  13) täidab muid õigusaktidest ja käesolevast määrusest tulenevaid ülesandeid.

§ 6.   Keskuse personal

  (1) Keskuse personal koosneb juhist ja teistest töötajatest.

  (2) Töötajate koosseisu kinnitab vallavalitsus.

  (3) Keskuse töötajatega sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingu juht.

  (4) Keskuse töö mitmekesistamiseks võib kasutada vabatahtlikke nii Eestist kui välismaalt.

  (5) Keskuses töötamine toimub töölepingu alusel ja kooskõlas töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

§ 7.   Keskuse vara, finantseerimine ja järelevalve

  (1) Keskuse vara moodustavad talle sihtotstarbeliselt kasutamiseks ja valdamiseks antud rahalised vahendid, maa, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Keskuse valduses olev vara on Põhja-Pärnumaa valla omand.

  (3) Keskust finantseeritakse vallaeelarvest, tema tegevusega seotud tasulistest teenustest, annetustest ning laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.

  (4) Tasuliste teenuste hinnakirja kinnitab vallavalitsus juhi ettepanekul.

  (5) Keskuse raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldab rahandusosakond.

  (6) Keskuse juhtimist ja tegevust kontrollib vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond.

  (7) Teenistuslikku järelevalvet keskuse ja juhi tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

§ 8.   Keskuse ümberkorraldamine

  (1) Keskuse ümberkorraldamisel ühendatakse asutus teise asutusega ning moodustatakse uus asutus. Keskuse liitmisel teise asutusega lõpetab liidetav asutus tegevuse.

  (2) Keskuse jaotamisel kaheks või rohkemaks uueks asutuseks lõpetab jaotatav asutus oma tegevuse. Keskusest võib eraldada osa asutusest, mille tulemusel asutatakse uus asutus ning säilib ka esialgne asutus.

  (3) Keskuse võib ümber korraldada ka muul viisil kui käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatakse.

  (4) Keskuse ümberkorraldamisel lähevad tema õigused ja kohustused üle õigusjärglasele ning selle puudumisel vallavalitsusele. Keskuse ümberkorraldamisel võib osa ülesandeid või vara üle anda vallavalitsusele või teisele asustusele.

  (5) Keskuse ümberkorraldamiseks moodustab vallavalitsus komisjoni.

§ 9.   Keskuse tegevuse lõpetamine

  (1) Keskuse tegevus kuulub lõpetamisele järgmistel juhtudel:
  1) puudub vajadus keskuse tegevuse jätkumiseks põhimääruses sätestatud ülesannete äralangemise tõttu;
  2) lõpetamise vajadus tuleneb seadusest või valla õigusaktidest.

  (2) Keskuse tegevuse lõpetamiseks esitab vallavalitsus vallavolikogule vastava otsuse eelnõu. Keskuse lõpetamise läbiviimiseks moodustab vallavalitsus komisjoni.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019.

Ülle Vapper
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json