Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Pärnu-Jaagupi Rahvamaja põhimäärus

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.11.2018, 11

Pärnu-Jaagupi Rahvamaja põhimäärus

Vastu võetud 16.11.2018 nr 58
jõustumine 01.01.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 34 ja § 35 lõike 2 alusel.

§ 1.  Asutuse nimi ja asukoht

 (1) Asutuse nimi on Pärnu-Jaagupi Rahvamaja (edaspidi rahvamaja).

 (2) Rahvamaja asukoht on Pärnu mnt 26, Pärnu-Jaagupi alev, Pärnu maakond.

§ 2.  Rahvamaja õiguslik seisund

 (1) Rahvamaja moodustab, korraldab ümber ja tegevuse lõpetab ning tema põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu vastavas käändes) Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus vastavas käändes) ettepanekul.

 (2) Rahvamaja on vallavalitsuse hallatav asutus. Rahvamaja registreeritakse riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris.

 (3) Rahvamaja tegutseb talle vallaeelarves ettenähtud vahendite piires.

 (4) Rahvamaja ei taotle oma tegevusega majanduslikku tulu, ta kasutab oma tulusid põhimääruses sätestatud eesmärkide saavutamiseks.

 (5) Rahvamaja töötajate struktuuri ja koosseisu kinnitab ning seda muudab vallavalitsus rahvamaja juhataja ettepanekul.

 (6) Rahvamaja juhindub oma tegevuses õigusaktidest ning rahvamaja põhimäärusest.

 (7) Rahvamaja hallatav rajatis on Pärnu-Jaagupi lauluväljak.

§ 3.  Rahvamaja sümboolika

  Rahvamaja kasutab oma tegevuses valla sümboolikat.

§ 4.  Rahvamaja ülesanded ja tegevusalad

 (1) Rahvamaja põhiülesanded on:
 1) rahvakultuuri ja kohalike kultuuri- ja sporditraditsioonide säilimisele kaasaaitamine;
 2) professionaalse kunsti vahendamine;
 3) elanike kultuurilis-meelelahutuslik teenindamine;
 4) piirkonna kultuurielu edendamine koostöös teiste kultuuri-, spordi- ja haridusasutustega noorsootöökeskuse, juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
 5) elanikele õppe- ja enesetäiendamise võimaluste pakkumine;
 6) osalemine valla kultuurielus;
 7) valla kultuuritööalase olukorra hindamine, probleemide ja vajaduste väljaselgitamine ning vajadusel vallavalitsusele ettepanekute tegemine.

 (2) Rahvamaja tegevusalad on:
 1) taidlus- ja huvialaringide töö korraldamine;
 2) elanikkonna vaba aja veetmise korraldamine;
 3) kultuurialaste kursuste ja õpperingide korraldamine;
 4) kultuuriürituste, riiklike ja valla tähtpäevade, näituste ja teiste kultuuriprojektide korraldamine;
 5) piirkonna kultuurielu koordineerimine ja kultuurikalendri koostamine;
 6) tegevuse kajastamine valla infolehes, valla ja rahvamaja veebilehel ja vajadusel muudes meediakanalites;
 7) reklaamkuulutuste paigaldamine;
 8) erinevate huvikeskuste, laste- ja noorteorganisatsioonide ning kultuuri-, spordi- ja haridusasutustega koostöö tegemine;
 9) tegevusvaldkonnaga seotud projektide koostamine;
 10) muude rahvamaja põhiülesannetega seotud tegevuste korraldamine.

§ 5.  Rahvamaja õigused ja kohustused

 (1) Rahvamajal on oma ülesannete täitmiseks õigus:
 1) saada vajalikku teavet ja andmeid vallavolikogult ja vallavalitsuselt;
 2) sõlmida lepinguid nii juriidiliste kui ka füüsiliste isikutega;
 3) anda kasutamiseks rahvamaja valdusesse antud vallavara volikogu poolt kehtestatud korras;
 4) korraldada huviringe, seminare ja kursusi ning osutada muid tasulisi teenuseid vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud teenuste loetelule ja hinnakirjale.
 5) korraldada tasulisi üritusi;
 6) teostada muid õigusaktidega kooskõlas olevaid tehinguid, mis on vajalikud rahvamaja edukaks tegevuseks.

 (2) Rahvamaja kohustub:
 1) olema piirkonna kultuurielu juhtiv korraldaja;
 2) kasutama sihtotstarbeliselt rahvamaja kasutusse antud vara.

 (3) Vallavalitsuse ja volikogu õigusaktid on rahvamajale täitmiseks kohustuslikud.

§ 6.  Juhtimine ja töökorraldus

 (1) Rahvamaja tegevust juhib rahvamaja juhataja, kes:
 1) kavandab ja organiseerib kultuuriüritusi, taidlus- ja huvialaringide tööd ja vastutab asutusele pandud ülesannete täitmise eest;
 2) tegutseb rahvamaja huvides ja esindab valda suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
 3) kasutab rahvamaja valdusesse antud vallavara ja eelarvelisi vahendeid õigusaktidega kehtestatud korras;
 4) koostab rahvamaja eelarve projekti ja esitab selle vallavalitsusele lähtudes vallavalitsuse koostatud eelarveprotsessi ajagraafikule ning eelarve koostamise lähtetingimustele;
 5) vastutab rahvamaja asjaajamise, arhiivikorralduse ja kohustuslike dokumentide avalikustamise eest;
 6) kehtestab töökorralduslikud dokumendid;
 7) annab seaduses ja käesolevas põhimääruses sätestatud pädevuse piires rahvamaja töö korraldamiseks käskkirju ning kontrollib nende täitmist;
 8) osaleb valla kultuurikalendri koostamisel;
 9) esindab vastavalt volitustele valda oma valdkonda puudutavates küsimustes vallas ja väljaspool valda;
 10) hoiab, arendab ja tutvustab piirkonna kultuurilist eripära;
 11) aitab kaasa kolmanda sektori kultuurilisele tegevusele;
 12) vastutab rahvamaja valduses oleva vara säilimise eest;
 13) on aruandekohustuslik vallavalitsuse ees
 14) täidab talle õigusaktidega pandud muid ülesandeid.

 (2) Töölepingu juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab vallavanem.

 (3) Rahvamaja juhataja ülesanded, vastutusala, õigused, kohustused ja tööülesannete kirjeldus tulenevad valla õigusaktidest, käesolevast põhimäärusest, töölepingust ja ametijuhendist.

 (4) Rahvamaja struktuuri kuuluvate töötajatega ja ringijuhtidega sõlmib töö- või käsunduslepingu rahvamaja juhataja.

 (5) Juhatajat asendab vallavanema poolt määratud isik.

 (6) Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldab konkursi vallavalitsus.

§ 7.  Rahvamaja nõukogu

 (1) Kultuurialase töö korraldamise kohta vallavalitsusele ettepanekute tegemiseks, rahvamaja töö hindamiseks ja muude rahvamaja tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks moodustatakse neljaks aastaks viieliikmeline rahvamaja nõukogu (edaspidi nõukogu vastavas käändes).

 (2) Nõukogu koosseisu kinnitab vallavalitsus. Nõukogusse kuuluvad vallavalitsuse esindaja, vallavolikogu poolt volitatud vallavolikogu liige, rahvamajas tegutsevate ringide, seltside või organisatsioonide esindaja ja ettevõtjate esindaja.

 (3) Vallavalitsusel on õigus liikmeid tagasi kutsuda, kui nad on puudunud kahelt järjestikuselt nõukogu koosolekult. Vallavolikogu liikme kutsub tagasi vallavolikogu ja volitab tema asemele uue liikme.

 (4) Nõukogu valib endi hulgast esimehe ja sekretäri.

 (5) Nõukogu kutsub kokku nõukogu esimees mitte harvem kui üks korda aastas.

 (6) Nõukogu töövormiks on koosolek. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt kolm nõukogu liiget. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt kolm liiget. Nõukogu koosolekud protokollitakse ning protokolle säilitatakse vastavalt Põhja-Pärnumaa valla hallatavate asutuste ühtsele asjaajamiskorrale.

 (7) Koosoleku protokolli kantakse koosoleku toimumise aeg ja koht, osavõtjate nimed, arutlusele olnud küsimused, nende kohta esitatavad ettepanekud ja otsused ettepanekute arvestamise või mittearvestamise kohta, hääletamistulemused, kui küsimus otsustati hääletamise teel, ning otsustajate ja küsimuste algatajate eriarvamused.

§ 8.  Rahvamaja vara

 (1) Rahvamaja vara moodustub vallavalitsuse poolt tema valdusesse ja kasutusse antud põhi- ja väikevahenditest ja muust varast, mis on talle antud või omandatud rahvamaja tegevuse käigus.

 (2) Rahvamaja tasuliste teenuste loetelu ja hinnad kehtestab rahvamaja juhataja ettepanekul vallavalitsus.

§ 9.  Aruandlus ja järelevalve

 (1) Rahvamaja esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

 (2) Teenistuslikku järelevalvet rahvamaja ja juhataja tegevuse seaduslikkuse ning otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

 (3) Järelevalve käigus avastatud puudused on juhataja kohustatud kõrvaldama järelevalve organi määratud tähtpäevaks.

§ 10.  Tegevuse ümberkorraldamine ja lõpetamine

 (1) Rahvamaja tegevuse korraldab ümber või lõpetab vallavolikogu.

 (2) Rahvamaja tegevus lõpetatakse seadusega sätestatud korras ja seda korraldab vallavalitsus.

 (3) Rahvamaja ümberkorraldamisest või ümberkujundamisest teatatakse töötajatele ja ringijuhtidele vähemalt kaks kuud ette.

 (4) Rahvamaja ümberkorraldamine põhimääruse tähenduses seisneb rahvamaja ühinemises või jagunemises.

§ 11.  Määruse rakendamine

 (1) Halinga Vallavolikogu 25. mai 2011 määrus nr 11 „Pärnu-Jaagupi Rahvamaja põhimäärus“ (RT IV, 22.10.2016, 28) tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019.

Ülle Vapper
Volikogu esimees