Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Põhja-Pärnumaa valla ametisõidukite kasutamise kord

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.11.2018, 13

Põhja-Pärnumaa valla ametisõidukite kasutamise kord

Vastu võetud 16.11.2018 nr 60

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 6 alusel.

§ 1.   Ametiautode kasutajad

  (1) Põhja-Pärnumaa valla omandis või kasutuses olevat mootorsõidukit (edaspidi ametisõiduk) kasutatakse valla ülesannete täitmiseks.

  (2) Ametisõiduki kasutajad on Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse ametnik ja töötaja, võlaõigusliku lepingu alusel töötav isik, hallatava asutuse töötaja või volikogu liige.

  (3) Ametisõiduki kasutajal peab olema sõiduki kategooriale vastav kehtiv juhiluba.

  (4) Vallavalitsuse hallatava asutuse töötaja võib ametisõidukit kasutada asutuse ülesannete täitmiseks. Võlaõigusliku lepingu alusel töötav isik võib ametisõidukit kasutada lepingust tulenevate ülesannete täitmiseks. Volikogu liige võib kasutada ametisõidukit volikogu komisjonile pandud või volikogu esimehe poolt antud ülesannete täitmiseks.

§ 2.   Ametisõiduki kohta liiklusregistrisse märke tegemine

  (1) Ametisõiduki kohta tehakse Maanteeameti liiklusregistris vastav märge selle kasutamise kohta ainult ametisõitudeks, kui ametisõiduk kuulub registreeringut vajava kategooria sõidukite hulka.

  (2) Ametisõitude tarbeks Maanteeameti liiklusregistris registreeritud ja registreeringut mitte vajava kategooria ametisõiduki kasutajal on kohustus pidada sõidupäevikut paberkandjal või digitaalselt juhul, kui vallavolikogu pole määranud sõiduki kasutustingimusteks teistsuguseid tingimusi. Sõidupäevikus näidatakse:
  1) auto omaniku või valdaja nimi;
  2) auto riiklik registreerimismärk;
  3) auto kasutaja;
  4) sõidu kuupäev;
  5) spidomeetri alg- ja lõppnäit iga sõidukorra puhul;
  6) sõidu eesmärki täpsustav märksõna ja sihtkoht iga sõidukorra puhul.

§ 3.   Ametisõiduki vastutava kasutaja määramine ja garažeerimine

  (1) Vallavanem määrab ametisõiduki kasutamise eest vastutava isiku (edaspidi põhivastutaja) ja peamised garažeerimiskohad. Garažeerimise all mõeldakse käesoleva korra tähenduses ametisõiduki hoidmist töövälisel ajal põhivastutaja elukohas.

  (2) Käesoleva korra § 1 lõikes 2 nimetatud isikud (edaspidi kasutaja) kasutavad ametisõidukit oma tööks vajalike sõitude tegemiseks sellest eelnevalt kokku leppides põhivastutajaga.

  (3) Põhivastutaja äraolekul või muul mõjuval põhjusel, kui see on ametisõidu eesmärgi tõttu vajalik, võib ametisõiduki ajutiseks garažeerimiskohaks olla sõiduki kasutaja elukoht.

  (4) Sõitu garažeerimiskohast töökohta ja tagasi loetakse ametisõiduks.

§ 4.   Ametisõiduki kasutamise kulud

  (1) Ametisõiduki kasutamise kulud kaetakse vallaeelarves ametisõidukite ülalpidamiseks ettenähtud vahenditest.

  (2) Hallatava asutuse töötaja ametisõiduki kasutamise kulud kaetakse hallatava asutuse eelarvest. Volikogu liikme ametisõiduki kasutamise kulud kaetakse volikogu eelarvest.

  (3) Lõikes 2 nimetatud isikute sõitude puhul esitab kasutaja valla rahandusosakonnale käesolevale korrale lisatud vormikohase aruande, milles kajastatud kulud kaetakse eelarvest vallavalitsuse poolt kinnitatud hinnakirja alusel.

§ 5.   Ametisõidukite tankimine ja hooldamine

  (1) Ametisõiduki tankimiseks kasutatakse vallale kuuluvat kütuse krediitkaarti.

  (2) Põhivastutaja peab tagama ametisõiduki tehnoülevaatuse ja tehnohoolduse vastavalt antud sõidukile ettenähtud läbisõidu vahemikule ning vastavalt vajadusele korraldama ametisõiduki remonti.

  (3) Kõik ametisõiduki kasutajad on kohustatud enne väljasõitu veenduma sõiduki korrasolekus ning jälgima teel olles selle tehnoseisundit. Kõikidest probleemidest teavitatakse põhivastutajat.

  (4) Ametisõiduki kasutaja on kohustatud:
  1) kasutama ametisõidukit hoolikalt, heaperemehelikult ja säästlikult ning kooskõlas ametisõidu eesmärgiga;
  2) mitte andma ametisõidukit kolmandate isikute kasutusse, v.a. selleks õigustatud isikutele;
  3) informeerima vallavanemat viivitamatult ametisõiduki hävimisest, kaotsiminekust, olulisest kahjustumisest, valdus- või kasutusõiguse rikkumisest või piiramisest kolmandate isikute poolt, võttes vajadusel tarvitusele esmased abinõud edasiste kahjude ärahoidmiseks ja tagajärgede likvideerimiseks;
  4) ametisõiduki osalise või täieliku hävimise korral kasutaja süül hüvitab kasutaja omavastutuse ulatuses vallale ametisõiduki osalise või täieliku hävimisega seotud kulud tingimusel, kui nimetatud kulud ei kuulu hüvitamisele kindlustusseltsi poolt rendileandja/liisinguandja ja kindlustusseltsi vahel sõlmitud kindlustuslepingu alusel.

§ 6.   Ametisõiduki kasutusse andmine

  (1) Vähemalt 9 kohaga ametisõidukit võib anda mittetulundusühingutele kasutusse hinnakirja alusel, mille kehtestab vallavalitsus. Kasutusse andmise otsustab majandusosakonna juhataja.

  (2) Lõikes 1 nimetatud juhul esitab kasutaja käesolevale korrale lisatud vormikohase aruande rahandusosakonnale, mille alusel esitatakse mittetulundusühingule arve.

§ 7.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Halinga Vallavolikogu 24.09.2008 määrus nr 18 „Halinga valla ametiautode ametisõitudeks kasutamise kord“ (RT IV, 22.06.2012, 25);
  2) Vändra Vallavolikogu 19.01.2010 määrus nr 2 „Ametiautode ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kord” (RT IV, 22.01.2013, 78).

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ülle Vapper
Volikogu esimees

Lisa Ametisõiduki kasutamise aruanne

/otsingu_soovitused.json