KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Valvekaamerate paigaldamise, kasutamise ning andmete töötlemise ja avalikkusest teavitamise kord

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.11.2018, 15

Valvekaamerate paigaldamise, kasutamise ning andmete töötlemise ja avalikkusest teavitamise kord

Vastu võetud 15.11.2018 nr 59

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, isikuandmete kaitse seaduse § 14 lõike 3 ja korrakaitseseaduse § 34 ja § 572 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega sätestatakse Põltsamaa vallavara kaitseks, Põltsamaa valla asutustes või selle territooriumil viibivate isikute kaitseks, Põltsamaa valla omavalitsusorganite, asutuste ja haldusorganina tegutsevate isikute poolt riikliku järelevalve teostamiseks ning muude avalike ülesannete täitmiseks valvekaamerate paigaldamise, kasutamise ja andmete töötlemise alused ja kord ning valvekaameratest teavitamise kord.

  (2) Määruse tähenduses määratletakse Põltsamaa Vallavalitsust kui täitevorganit (edaspidi vallavalitsus) ja kui ametiasutust (edaspidi ametiasutus). Ametiasutuse sisemise töö korraldamine ja ülesannete jagamine määratakse vallavanema käskkirjaga või ametijuhendiga.

§ 2.   Valvekaamera

  Valvekaamera on tehniliste abivahendite süsteem, mis salvestab jooksvalt või anduriga aktiveerumise korral liikumise kaamera vaatepiirkonnas, mille abil on vastutaval isikul võimalus tuvastada tegevust avalikus kohas, salvestab selle, võimaldab pilti säilitada ja taasesitada.

§ 3.   Valvekaamera kasutamise eesmärk ja paigaldamine

  (1) Valvekaameraid võib kasutada ainult Põltsamaa vallas vallale kuuluvate hoonete ja inventari kaitseks, Põltsamaa valla asutuses ja asutuse territooriumil viibivate isikute kaitseks, korrarikkumise menetlemisel asitõendite väljaselgitamiseks, avalikus kohas käitumise üldnõuete täitmise üle riikliku järelevalve teostamiseks ning seadustest tulenevate muude avalike ülesannete täitmisel, kui jälgimisseadmestiku kasutamine on lubatav ning sellega ei kahjustata ülemääraselt isikute õigusi. Muul eesmärgil salvestise kasutamine on keelatud.

  (2) Kohad, kuhu valvekaamerad paigaldatakse, kooskõlastatakse Politsei- ja Piirivalveametiga.

  (3) Kaamerate asukohad määratakse igakordselt vallavalitsuse korraldusega.

§ 4.   Valvekaamerate kasutamisest teavitamine

  (1) Valvekaamerate kasutamisest teavitatakse avalikkust. Avalikkuse teavitamiseks paigaldatakse valvekaamerate jälgimise mõjualale eelnevale alale nähtavale kohale teabetahvli „VIDEOVALVE” ning avalikkust teavitatakse ka Põltsamaa valla veebilehe kaudu.

  (2) Asutuse territooriumil kasutatavast videovalvest tuleb teavitada ka asutuse veebilehel.

  (3) Asutuse territooriumil kasutatava videovalve korral tutvustatakse asutuse töötajatele ja ametnikele kaamerate asukohti ja valvealuseid alasid ning salvestiste jälgimise korda allkirja vastu.

§ 5.   Salvestise kasutamine

  (1) Salvestise säilimise, hoidmise ning kasutamise eest vastutab vallavanema poolt määratud ametnik või töötaja või vastavalt lepingule Politsei- ja Piirivalveamet.

  (2) Salvestist on õigus vaadata ja seda vajadusel taasesitada vallavanema määratud ametnikul või töötajal ning Politsei- ja Piirivalveametil.

  (3) Õigustatud huvi korral tagatakse salvestisele juurdepääs vastutava isiku juuresolekul:
  1) isikule, kes soovib enda kohta kogutud andmeid näha (andmesubjekt);
  2) isikutele ja asutustele, kellele seadus sätestab õiguse salvestistele ligipääsuks.

  (4) Andmesubjekt peab andmetele juurdepääsuks esitama kirjaliku taotluse, märkides taotlusel põhjuse salvestisele juurdepääsuks ning aja ja koha, mille kohta salvestist näha soovitakse. Andmesubjekti kirjalikku taotlust tuleb asutuses säilitada vähemalt kolm aastat.

  (5) Salvestise töötlejal on õigus jätta andmesubjekti taotlus rahuldamata ning salvestisele juurdepääsu mitte lubada, kui taotlejale ei ole võimalik näidata tema kohta kogutud andmeid nii, et need ei kahjustaks teiste isikute huve.

  (6) Õiguskaitse organi töötajad ning isikud, kellel on seaduse alusel õigustaotleda salvestisele juurdepääsu ning kellel puudub juurdepääs salvestisele, esitavad salvestise töötlejale andmetele juurdepääsuks kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil taotluse, märkides millise toiminguga seotult salvestisele juurdepääsu soovitakse.

  (7) Salvestise töötleja peab tagama, et salvestisele ei pääseks ligi isikud, kellel ei ole õigust salvestisele juurde pääseda.

  (8) Salvestise töötleja on koheselt kohustatud teavitama salvestise kaudu avastatud ohust või korrarikkumisest korrakaitseorganeid ning järelevalvespetsialisti.

§ 6.   Salvestise töötlemine ja nõuded jälgimisseadmestikule

  (1) Salvestise töötlemisel ja käitlemisel peab salvestise töötleja tagama andmete terviklikkuse, konfidentsiaalsuse ning päritolu autentsuse.

  (2) Salvestise kaitseks peab rakendama turvameetmeid, et kaitsta neid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest.

§ 7.   Salvestise säilitamine

  (1) Salvestist säilitatakse vähemalt 30 kalendripäeva.

  (2) Kui salvestist on vaja kuriteo- või väärteomenetluses, säilitatakse salvestis menetluse lõppemiseni.

  (3) Salvestise säilitamistähtaja möödumisel tuleb salvestis kustutada. Salvestise kustutamine tuleb tagada jälgimisseadmestiku tehnilist võimalustega kas andmete kustutamise funktsiooni või andmete üle salvestamisega.

§ 8.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Eeskirja rikkunud isik vastutab õigusaktidega ettenähtud korras.

  (2) Järelevalvet määruse täitmise üle teostavad vallavalitsus ning Politsei- ja Piirivalveamet vastavalt oma pädevusele.

§ 9.   Rakendussätted

  Põltsamaa Linnavolikogu 16. septembri 2016 määrus nr 15 „Valvekaamerate paigaldamise, kasutamise ning andmete töötlemise ja avalikkusest teavitamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andres Vään
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json