EttevõtlusReklaam

Teksti suurus:

Välireklaami paigaldamise eeskiri

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.11.2018, 17

Välireklaami paigaldamise eeskiri

Vastu võetud 15.11.2018 nr 61

Määrus antakse reklaamiseaduse § 13 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse nõuded välireklaami avalikustamise viisile ja kohale, tingimused välireklaami ja välireklaamikandja paigaldamisele ja mahavõtmisele Põltsamaa valla haldusterritooriumil.

  (2) Määruse tähenduses määratletakse Põltsamaa Vallavalitsust kui täitevorganit (edaspidi vallavalitsus) ja kui ametiasutust (edaspidi ametiasutus). Ametiasutuse sisemise töö korraldamine ja ülesannete jagamine määratakse vallavanema käskkirjaga või ametijuhendiga.

§ 2.   Mõisted

  (1) Määruses on kasutatud mõisteid järgmises tähenduses:
  1) kuulutus – lühiajaliseks perioodiks ühekordselt paigaldatav reklaamplakat;
  2) liiklusväline teabevahend – liiklusseaduse § 2 punktis 311 nimetatud kuulutus, teadaanne, reklaam või märgis;
  3) välireklaam – avalikus kohas asuv või avalikust kohast jälgitav reklaam;
  4) välireklaami paigaldamine – välireklaami avalikustamise eesmärgil selle eksponeerimine avalikus kohas ning füüsilistele ja juriidilistele isikutele kuuluvatel kinnistutel, territooriumil, ehitisel või selle osal ja sõidukil, kui see on suunatud avalikkusele;
  5) välireklaamikandja – välireklaami paigaldamiseks kasutatav alus, konstruktsioon, seadeldis, ühistranspordivahend või muu objekt;
  6) välireklaami paigaldaja – reklaami tellija, teostaja või avalikustaja;
  7) välireklaami paigaldusluba – ametiasutuse poolt välireklaami paigaldamiseks ja mahavõtmiseks antud luba.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata mõiste kasutamisel lähtutakse reklaamiseaduses ja teistes välireklaami, sealhulgas kuulutuse või liiklusvälise teabevahendi avalikustamist, paigaldamist ja mahavõtmist reguleerivates õigusaktides sisalduvatest legaaldefinitsioonidest, vastava legaaldefinitsiooni puudumisel sõna üldlevinud tähendusest.

§ 3.   Üldnõuded

  (1) Välireklaami (edaspidi reklaam) paigaldamisel tuleb järgida reklaamiseadusest tulenevaid üldnõudeid, keeldusid ja piiranguid.

  (2) Reklaami paigaldamine on lubatud ametiasutuse väljastatud välireklaami paigaldusloa (edaspidi paigaldusluba) alusel.

§ 4.   Reklaami kujundus

  (1) Välireklaamikandja (edaspidi reklaamikandja) ja reklaami kujundus peab sobima vallaruumi ilmega, arvestades konkreetse tänava, väljaku või hooneansambli eripära.

  (2) Reklaam hoonel peab sobima värvilt ja proportsioonilt hoonega. Kui hoonel on mitu reklaami, peavad need moodustama ühtse kompositsioonilise terviku.

  (3) Kõnniteedele ei paigaldata reklaami, kui vabaks jääva kõnnitee laius on vähem kui 0,9 meetrit.

  (4) Teele ja tänavale kavandatava reklaami, eriti liiklusvälise teabevahendi, paigaldamine peab tagama liikluse ohutuse ja võimaldama tänava korrashoidu ning see ei tohi domineerida liikluskorraldusvahendite üle.

§ 5.   Paigaldusloa taotlemine

  Reklaami paigaldamiseks esitab reklaami paigaldaja ametiasutusele vormikohase taotluse, millele lisatakse:
  1) reklaami paigalduskoha territooriumi, hoone või rajatise omaniku või valdaja kirjalik nõusolek, kaasomandi puhul kõikide kaasomanike kooskõlastus;
  2) muinsuskaitsealal, selle kaitsevööndis ja kinnismälestisel Muinsuskaitseameti kirjalik kooskõlastus;
  3) tehnovõrgu kaitsevööndis tehnovõrgu omaniku või valdaja kirjalik kooskõlastus;
  4) tee kaitsevööndis maa omaniku kirjalik kooskõlastus, tema seatud tingimused, teabevahendi joonis ja paigutamise skeem;
  5) maapinnale ja territooriumile paigaldatava reklaami puhul asendiplaan, kus näidatakse paigaldatava reklaami asukoht ning selle ühendamine tehnovõrkudega;
  6) reklaamikavand koos mõõtude ja värvilahendusega, välja arvatud käesoleva lõike punktis 5 nimetatud juhul;
  7) reklaamikandja joonis, kus näidatakse paigaldatava reklaamikandja kinnitusviis ja ülesehitus.

§ 6.   Paigaldusloa taotluse läbivaatamine ja paigaldusloa väljastamine

  (1) Ametiasutus väljastab reklaami paigaldusloa hiljemalt 20 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste lisadega esitatud paigaldusloa taotluse registreerimisest. Puuduste korral esitatud dokumentides teatab ametiasutus sellest reklaami paigaldajale hiljemalt viie tööpäeva jooksul, määrates tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (2) Paigaldusluba antakse tähtajaga kuni kolm aastat. Paigaldusloa kehtivuse aeg märgitakse paigaldusloale.

§ 7.   Paigaldusloa kehtetuks tunnistamine

  Ametiasutusel on õigus paigaldusluba kehtetuks tunnistada, kui reklaami paigaldaja:
  1) on paigaldusloa taotlemisel esitanud valeandmeid;
  2) on paigaldanud reklaami mittevastavuses paigaldusloas esitatud andmetele;
  3) on vähemalt kahel korral rikkunud käesolevas määruses sätestatud nõudeid ja tingimusi;
  4) ei ole täitnud ettekirjutusi;
  5) muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

§ 8.   Paigaldusloa väljastamisest keeldumine

  Ametiasutusel on õigus paigaldusloa andmisest keelduda, kui:
  1) kavandatud reklaam ei vasta reklaamiseaduses, liiklusseaduses ja käesolevas määruses sätestatud nõuetele;
  2) kavandatud reklaam ei sobi vallaruumi ilme, hoone arhitektuurse stiili ja värvilahendusega või on proportsionaalselt sobimatu hoone ja ümbritseva keskkonnaga või reklaamialune pind (hoone fassaad, välisseinad vms) on korrastamata;
  3) reklaami paigaldamise taotleja on esitanud valeandmeid;
  4) puuduvad määruse § 5 lõikes 1 nimetatud kooskõlastused ja/või lisad;
  5) reklaami paigaldamise taotleja on eelnevalt rikkunud käesoleva määruse nõudeid;
  6) muudel põhjendatud juhtudel.

§ 9.   Kuulutuse paigaldamine

  Kuulutus paigaldatakse ainult selleks ettenähtud kuulutuste stendidele, alustele või pindadele.

§ 10.   Liiklusvälise teabevahendi paigaldamine

  Liiklusvälise teabevahendi paigaldamisel tuleb järgida liiklusseaduse § 53 sätestatud nõudeid.

§ 11.   Reklaami paigaldaja õigused

  Reklaami paigaldajal on õigus:
  1) igal ajal loobuda reklaami avalikustamisest, teatades sellest ametiasutusele, kui reklaami avalikustamise aeg jääb lühemaks kui paigaldusloal märgitud;
  2) taotleda paigaldusloa pikendamist samale kohale, esitades vormikohase taotluse vähemalt 20 kalendripäeva enne paigaldusloa tähtaja lõppu.

§ 12.   Reklaami paigaldaja kohustused

  Reklaami paigaldaja on kohustatud:
  1) paigaldama reklaami vastavalt reklaamiseaduse, liiklusseaduse ja käesoleva määruse nõuetele ning lähtudes esitatud dokumentidest ja paigaldusloas sätestatud tingimustest;
  2) tagama reklaami ja reklaamikandja korrektse väljanägemise. Lõhutud, määrdunud või muul viisil rikutud või ebakorrektse välimusega või lagunenud reklaam ja reklaamikandja tuleb koheselt korrastada või eemaldada;
  3) reklaami muutmisel paigaldusloa tähtaja jooksul esitama ametiasutusele kooskõlastamiseks uue reklaami kavandi;
  4) informeerima ametiasutust reklaami avalikustamisest paigaldusloas sätestatust lühemal tähtajal;
  5) reklaami maha võtma paigaldusloa tähtaja möödumisele järgneval tööpäeval või taotlema 20 kalendripäeva enne tähtaja möödumist uue paigaldusloa määruse §-s 5 sätestatud korras;
  6) hüvitama kõik reklaami mahavõtmisega seotud kulud;
  7) hüvitama ebakvaliteetselt paigaldatud reklaamiga (purunemise, allakukkumise jms tagajärjel) isikutele ja nende varale tekitatud kahju.

§ 13.   Järelevalve

  (1) Käesoleva määruse nõuete järgimise üle teostab järelevalvet reklaamiseaduse § 30 lõike 2 punktist 4 ja ehitusseadustiku § 130 lõike 2 punktist 6 tulenevalt ametiasutus.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asutuse õigused ja kohustused järelevalve teostamisel tulenevad reklaamiseadusest.

  (3) Omavoliliselt paigaldatud reklaam või reklaam, mille paigaldamise luba ei ole pikendatud, kuulub mahavõtmisele reklaami paigaldaja kulul. Reklaami mahavõtmiseks teeb ametiasutus reklaami paigaldanud isikule ettekirjutuse, milles on näidatud ettekirjutuse täitmise tähtaeg.

  (4) Ettekirjutuse täitmata jätmisel või mittenõuetekohasel täitmisel korraldab reklaami mahavõtmise ametiasutus reklaami paigaldaja kulul.

  (5) Kui reklaami paigaldaja ei ole teada, tehakse ettekirjutus hoone, rajatise, reklaamikandja või territooriumi omanikule, millele reklaam on paigaldatud.

§ 14.   Vastutus

  Käesolevas määruses sätestatud reklaami paigaldamise nõuete ja reklaami paigaldaja õiguste ja kohustuste rikkumise eest karistatakse reklaamiseaduse alusel.

§ 15.   Menetleja

  Käesolevas määruses sätestatud rikkumiste kohtuväline menetleja on ametiasutus.

§ 16.   Määruse rakendamine

  (1) Määruse rakendamiseks vajalike dokumentide vormid kinnitab vallavalitsus.

  (2) Reklaamid, mis on paigaldatud enne käesoleva määruse jõustumist ja millel puudub käesoleva määruse alusel nõutav paigaldusluba, tuleb maha võtta või taotleda paigaldusluba kolme kuu jooksul alates määruse jõustumisest.

  (3) Tunnistada kehtetuks Põltsamaa Linnavolikogu 16. juuni 2009 määrus nr 90 „Välireklaami paigaldamise eeskiri ja reklaamimaks“.

§ 17.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andres Vään
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json