Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Hiiumaa valla kaasava eelarve menetlemise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Hiiumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.11.2018, 32

Hiiumaa valla kaasava eelarve menetlemise kord

Vastu võetud 15.11.2018 nr 40

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lg 1 punkti 2 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Määrus reguleerib Hiiumaa valla (edaspidi valla) eelarve menetlemisel kaasava eelarve menetlusprotsessi, mille käigus antakse osa kohaliku omavalitsuse eelarve vahendite kasutamise otsustamise õigusest kohaliku omavalitsuse elanikele.

 (2) Kaasava eelarve eesmärk on avalikult kasutatava investeeringu tegemine või ürituse korraldamine.

 (3) Kaasava eelarve tulemusel elluviidav idee peab pakkuma avalikku hüve, olema avalikus kasutuses või suunatud avalikkusele (üritus) ning ettepanek ei tohi tekitada ebamõistlikku kulu valla järgnevate aastate eelarvetele.

 (4) Kaasavat eelarvet rakendatakse osavaldade põhiselt. Kaasava eelarve osa suuruseks valla eelarves on 50 000 eurot, millest iga osavalla osa suuruseks on 10 000 eurot.

§ 2.  Ettepanekute esitamine

 (1) Hiiumaa Vallavalitsus tutvustab kaasava eelarve menetlust avalikkusele ja kutsub valla arengust huvitatud isikuid tegema ettepanekuid valla kaasavasse eelarvesse hiljemalt 20. septembriks.

 (2) Ettepanek esitatakse e-posti teel või paberkandjal.

 (3) Ettepanek peab sisaldama:
 1) esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadressi;
 2) nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);
 3) olulisust (millise kogukonna probleemi lahendab või millise uue võimaluse loob);
 4) kirjeldust (mil viisil ettepanek ellu viikse, kas ettepanek on teostatav 12 kuu jooksul ja muu oluline teave, mida idee hindajal on oluline teada).
 5) eelarvet (ettepaneku teostamise hinnanguline maksumus ning soovitavalt hinnapakkumine).

 (4) Ettepaneku, mida eelmise kaasava eelarve menetluses ei teostatud, võib esitada uuesti.

 (5) Ettepaneku minimaalne hinnanguline maksumus on 1 000 eurot ja maksimaalne 10 000 eurot.

§ 3.  Ettepanekute hindamine

 (1) Hindamise tulemusel selguvad ettepanekud, millised pannakse rahvahääletusele.

 (2) Ettepanekuid hindab Hiiumaa Vallavalitsuse moodustatud komisjon (edaspidi komisjon). Komisjon annab ettepaneku esitajale võimaluse ettepaneku täpsustamiseks ja parandamiseks.

 (3) Ettepanekuid hinnatakse lähtuvalt järgnevatest kriteeriumitest:
 1) vajalikkus ja olulisus kogukonnale;
 2) teostatavus eelarveaasta jooksul;
 3) jätkusuutlikkus;
 4) kulutuste põhjendatus ja eelarve läbipaistvus.

 (4) Hindamise käigus võib komisjon sarnased ettepanekud isiku nõusolekul liita ja vajadusel täiendada.

 (5) Ettepanek, mis ei vasta määruses nimetatud nõuetele või mis on vastuolus hea tava või õigusaktiga, kõrvaldatakse menetlusest.

 (6) Komisjon avaldab rahvahääletusele minevad ideed koos komisjoni seisukohaga hiljemalt 30. septembril valla veebilehel.

§ 4.  Rahvahääletus

 (1) Ettepanekute paremusjärjestus selgub valla elanike rahvahääletuse tulemusel hiljemalt 30. oktoobriks, rahvahääletus toimub vähemalt 20 päeva jooksul peale ettepanekute avalikustamist.

 (2) Rahvahääletusel saab osaleda vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on rahvahääletuse ajal rahvastikuregistri andmetel valla territooriumil.

 (3) Rahvahääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme ettepaneku poolt.

 (4) Rahvahääletuse korraldab ja kuulutab välja Hiiumaa Vallavalitsus ja see viiakse läbi elektrooniliselt keskkonnas VOLIS.

 (5) Hääletada saab isiklikult. Elektrooniliselt hääletamiseks tuleb end identifitseerida isikutunnistusega või mobiil-IDga elektroonilises keskkonnas VOLIS. Hääletada saab elektrooniliselt ka osavalla valitsuses, millisel juhul tuleb end identifitseerida isikut tõendava dokumendiga.

 (6) Hääletamine on salajane.

 (7) Hiiumaa Vallavalitsus kinnitab ettepanekute paremusjärjestuse, reastades ettepanekud osavalla põhiselt.

§ 5.  Ettepaneku realiseerimine

 (1) Osavallas viiakse ellu paremusjärjestuses esitatud ettepanekud, mille täismahus realiseerimine ei ületa osavalla kaasava eelarve mahtu. Realiseerimisele kuuluv elluviidav objekt või avalikkusele suunatud üritus peab asuma või olema läbiviidav vastava osavalla territooriumil.

 (2) Kui selgub, et paremusjärjestuse kohaselt järgmisena rahastatava ettepaneku jaoks on jäänud kaasava eelarve summast alles väiksem summa kui selle ettepaneku eeldatav maksumus, pakutakse esitajale osalist rahastust. Viimase loobumisel osalisest rahastamisest jääb kasutamata osa osavalla kasutamiseks avalikuks otstarbeks.

 (3) Realiseerimisele kuuluv ettepanek lisatakse Hiiumaa Vallavolikogule esitatavasse eelarve eelnõusse.

 (4) Rahvahääletusel toetust leidnud kaasava eelarve objektide realiseerimise korraldab osavalla valitsus koostöös ettepaneku esitajaga.

§ 6.  Rakendussäte

  2019. aasta kaasava eelarve menetlusprotsessi läbiviimise tähtajad kehtestab Hiiumaa Vallavalitsus.

Aivar Viidik
vallavolikogu esimees