Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Jõelähtme Vallavolikogu ja Jõelähtme Vallavalitsuse liikmete teenistuslähetusse saatmise kord

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.11.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.11.2019, 3

Jõelähtme Vallavolikogu ja Jõelähtme Vallavalitsuse liikmete teenistuslähetusse saatmise kord

Vastu võetud 14.11.2019 nr 46

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 42 ja § 49 lõike 44 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 19.12.2012 määrusega nr 112 „Ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimused ja kord ning päevaraha määr”.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Jõelähtme Vallavolikogu (edaspidi volikogu) ja Jõelähtme Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) liikmete teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise, välislähetusel päevaraha maksmise tingimused ja kord ning majutuskulu ja päevaraha määrad.

§ 2.   Teenistuslähetuse mõiste

  Teenistuslähetus (edaspidi lähetus) käesoleva määruse mõistes on volikogu või vallavalitsuse liikme saatmine kindlaksmääratud ajavahemikuks täitma teenistusülesannet või osalema koolitusel väljaspool Jõelähtme valda. Lähetust välisriiki loetakse välislähetuseks.

§ 3.   Lähetuse taotlemine ja vormistamine

  (1) Lähetuse vormistamise aluseks on lähetustaotlus (edaspidi taotlus), kuhu märgitakse lähetuse taotleja (lähetatava) nimi, ametikoht, lähetuse sihtkoht, eesmärk, lähetuses viibimise aeg, ettepanek lähetusega seotud kulude hüvitamise kohta ning avansi soovi korral, eeldatav avansi suurus. Kutse või muu alusmaterjali olemasolul lisatakse see taotlusele.

  (2) Volikogu esimees saadetakse lähetusse volikogu aseesimehe, tema puudumisel volikogu vanima liikme otsuse alusel.

  (3) Volikogu liikmed ja vallavanem saadetakse lähetusse volikogu esimehe või tema asendaja otsuse alusel.

  (4) Vallavalitsuse liikmed (v.a vallavanem) saadetakse lähetusse vallavanema otsuse alusel.

  (5) Lähetus vormistatakse kooskõlas vallavalitsuse asjaajamist ning raamatupidamisarvestust ja -aruandlust reguleerivates õigusaktides sätestatud nõuetega, vastavalt kas volikogu esimehe või vallavanema käskkirjaga.

  (6) Lähetuse käskkirjas märgitakse lähetatava nimi, ametikoht, lähetuse kestus, sihtkoht, eesmärk ning lähetuskulude hüvitamise ja välislähetuse korral päevaraha määr. Juhul kui lähetatav taotleb lähetuskulude katteks avansi maksmist, märgitakse käskkirjas makstava avansi suurus.

  (7) Volikogu esimehe või vallavanema lähetuse korral märgitakse käskkirjas ka tema asendaja.

  (8) Üldjuhul vormistatakse käskkiri vähemalt viis tööpäeva enne lähetuse algust.

§ 4.   Lähetuskulude hüvitamine

  (1) Lähetatule hüvitatakse lähetusega seotud dokumentaalselt tõendatud sõidu- ja majutuskulud ning lähetusülesande täitmisega seotud muud kulud ning makstakse välislähetuses viibimise aja eest päevaraha Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimustel ja korras lähetuskulude aruande alusel.

  (2) Lähetatu esitab lähetuskulude aruande ja kulusid tõendavad dokumendid teda lähetanud isikule kinnitamiseks ning seejärel edastab dokumendid raamatupidamisele.

§ 5.   Majutuskulu ja päevaraha määr

  (1) Kehtestada lähetusega seotud majutuskulu alammääraks riigisisesel lähetusel 30,00 eurot ja välislähetusel 52,00 eurot ööpäevas ning ülemmääraks riigisisesel lähetusel 130,00 eurot ja välislähetusel 190,00 eurot ööpäevas.

  (2) Kehtestada välislähetuse päevaraha alammääraks 32,00 eurot päevas.

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Jõelähtme Vallavolikogu 21.03.2013 määrus nr 117 „Jõelähtme Vallavolikogu ja Jõelähtme Vallavalitsuse liikmete teenistuslähetusse saatmise kord“.

Väino Haab
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json