Teksti suurus:

Rakvere linnavalitsuse 9. aprilli 2018. a määruse nr 2 „Rakvere linna eelarvest toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemi asutamine ja põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Rakvere Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.11.2019
Avaldamismärge:RT IV, 22.11.2019, 6

Rakvere linnavalitsuse 9. aprilli 2018. a määruse nr 2 „Rakvere linna eelarvest toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemi asutamine ja põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 18.11.2019 nr 5

Määrus kehtestatakse avaliku teabe seaduse § 435 ja Rakvere linnavolikogu 28. märtsi 2018. a määruse nr 12 „Rakvere linna toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemi asutamise ja põhimääruse kinnitamise delegeerimine“ alusel.

§ 1.   Rakvere linnavalitsuse 9. aprilli 2018. a määruse nr 2 „Rakvere linna eelarvest toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemi asutamine ja põhimäärus“ muutmine

  Rakvere linnavalitsuse 9. aprilli 2018. a määruses nr 2 „Rakvere linna eelarvest toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemi asutamine ja põhimäärus“ (RT IV, 12.04.2018, 57) tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 3 lisatakse lõige 21 järgmises sõnastuses:
„(21) Registri vastutava töötleja ülesandeid täidavad Rakvere Linnavalitsuse teenistujad ja Rakvere linnavolikogu komisjoni liikmed, kelle ülesanne on esitatud toetuste taotluste menetlemine või kes teostavad järelevalvet toetuse kasutamise lepingu täitmise üle.“;

  2) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Registri volitatud töötleja on asutus või isik, kellega linnavalitsus on sõlminud vastava lepingu.“;

  3) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

  4) paragrahvi 7 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Registri turbeaste on madal (L) ja registri turvaklass on K1T1S1.“;

  5) paragrahvi 8 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Kõik toimingud registri andemetega logitakse (andmete lisamine, muutmine, kustutamine, vaatamine, edastamine jms). Logisid säilitatakse 6 kuud.“;

  6) paragrahvi 9 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Registrisse kantakse seoses toetuse taotlemisega järgmised andmed:
1) toetuse taotleja andmed;
2) taotluse objekti andmed;
3) taotluse ja menetluse andmed;
4) eraldatud toetuse ja selle kasutamise andmed;
5) registri kasutajate andmed.“;

  7) paragrahvi 10 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Taotluse esitaja esitab registrisse andmeid iseenda, taotlusega seotud isikute, toetuse objekti ja toetuse kasutamise kohta.“;

  8) paragrahvi 11 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) X-tee kaudu sooritatakse automaatselt järgmiseid päringuid:
1) rahvastikuregistrist isikukoodi alusel eesnime, perekonnanime, elukoha, suhete kohta;
2) äriregistrist registrikoodi alusel füüsilisest isikust ettevõtja või juriidilise isiku nime, aadressi, kontaktandmete ja põhikirja kohta ning isikukoodi alusel isiku poolt esindatavate juriidiliste isikute kohta;
3) kinnistusraamatust kontrollitakse andmeid isiku kinnistute kohta;
4) Eesti hariduse infosüsteemist kontrollitakse andmeid õpilaste kohta;
5) kutseregistrist kontrollitakse treenerite või juhendajate kvalifikatsiooni andmeid.“;

  9) paragrahv 13 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Registrile on igaühel otsejuurdepääs aadressilt https://piksel.ee/spoku/rakvere. Isik tuvastatakse turvalise autentimisvahendi abil.
(2) Otsejuurdepääsu kaudu on andmed kättesaadavad järgmiselt:
1) taotluse esitajal ja taotlejal on juurdepääs iseenda, esitatud taotluse ja aruandega seotud andmetele;
2) vastutava töötleja õiguste teostajal ja süsteemi administraatoril on juurdepääs kõikidele registri andmetele.
(3) Vastutav ja volitatud töötleja näevad andmekogus olevaid andmeid neile vastutava töötleja poolt määratud õiguste piires, andmekooseis, mida vastutav ja volitatud töötleja näevad on toodud määruse lisas.
(4) Taotluse esitanud andmeandjale kuvatakse temaga seotud taotluste andmed ja menetluse käigus tekkivad andmed.
(5) Registrile juurdepääsu õigus on ka isikul, kes arendab või hooldab andmekogu, arendus- või hoolduslepingus sätestatud ulatuses ja tingimustel.
(6) Otsejuurdepääsu kaudu on võimalik näha Rakvere linna poolt pakutavaid avalikke teenuseid puudutavat infot ja esitada nendega seotud taotlusi ja dokumente.“;

  10) paragrahv 14 tunnistatakse kehtetuks;

  11) määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Triin Varek
Linnapea

Riina Männiste
Linnasekretär

Lisa  Andmete koosseis

/otsingu_soovitused.json