HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Rae valla koolieelsetes lasteasutustes toidukulu katmise kord

Väljaandja:Rae Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.11.2019, 13

Rae valla koolieelsetes lasteasutustes toidukulu katmise kord

Vastu võetud 19.11.2019 nr 45

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Käesolev määrus kehtestab Rae valla koolieelsetes lasteasutustes (edaspidi lasteasutus) käivate laste toidukulu katmise ning soodustuste andmise tingimused ja korra.

§ 2.   Toidukulu katmine

  (1) Lapse toidukulu lasteasutuses katab lapsevanem.

  (2) Toidukulu päevamaksumuse otsustab lasteasutuse hoolekogu ja kinnitab lasteasutuse direktor.

  (3) Toidukulu kuulub maksmisele koos kohatasuga Rae Vallavalitsuse poolt väljastatud arve alusel möödunud kuu eest järgneva kuu 20. kuupäevaks Rae valla arveldusarvele või valla kassasse.

§ 3.   Toidukulu maksmise soodustus

  (1) Toidukulu tasumisel võivad taotleda soodustust vähekindlustatud lapsevanem(ad), eestkostja või hooldaja, kelle perekonna eelneva kolme kuu netosissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui 2-kordne riiklikult kehtestatud toimetulekupiir.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud soodustuse rakendamiseks peab laps ja üks lapsevanem elama Eesti rahvastikuregistri andmetel Rae vallas samal aadressil.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud soodustuse taotlemiseks tuleb esitada taotlus vallavalitsusele. Taotluse vormi kinnitab vallavalitsus.

  (4) Vallavalitsusel on õigus kontrollida taotleja poolt esitatud andmete õigsust.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud soodustuse suuruse ja perioodi otsustab vallavalitsus Rae valla eelarvest isiku toimetuleku kindlustamiseks sotsiaaltoetuste taotluste menetlemise komisjoni ettepanekul. Taotluse rahuldamisel hakkab soodustus kehtima taotluse rahuldamise otsusele järgnevast kuust.

§ 4.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020. a.

  (2) Avalikustada määrus valla veebilehel.

Tõnis Kõiv
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json