EttevõtlusKaubandus

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise tasu miinimummäärad

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.11.2022, 2

Linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise tasu miinimummäärad

Vastu võetud 16.11.2022 nr 34

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ning Tallinna Linnavolikogu 8. aprilli 2010 määruse nr 21 „Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise kord“ § 51 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määruses kehtestatakse Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa (edaspidi koos linnarajatis) avalikul enampakkumisel (läbirääkimistega pakkumine ja kirjalik enampakkumine) ja otsustuskorras kaubandustegevuseks kasutusse andmise tasu miinimummäärad (alghinnad). Miinimummäärale lisandub käibemaks.

§ 2.  Linnarajatise avalikul enampakkumisel kaubandustegevuseks kasutusse andmise tasu miinimummäärad

  (1) Automaattankla (püsiv müügikoht koos mahuti ja kütuse väljastamiseks vajaliku teisaldatava inventariga) paigaldamisel on tasu miinimummäär 40 €/m2 kuus.

  (2) Püsiva müügikoha paigaldamisel on tasu miinimummäär 11 €/m2 kuus. Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal rakendatakse kuutasu miinimummäärale paikkondlikku koefitsienti 3,0 (tasu miinimummäär 33 €/m2 kuus).

§ 3.  Linnarajatise otsustuskorras kaubandustegevuseks kasutusse andmise tasu miinimummäär

  Linnarajatise kasutusse andmisel laudade, toolide ja muu inventari hooajaliseks paigaldamiseks püsiva müügikoha juurde selles müügikohas turustatava kauba kohapeal tarbimiseks on tasu miinimummäär 7 €/m2 kuus.

§ 4.  Linnarajatise avalikul enampakkumisel ja otsustuskorras kaubandustegevuseks kasutusse andmise tasu miinimummäärad

  (1) Toitlustusettevõtte tegevuse hooajalisel laiendamisel väljapoole siseruume, vahetus läheduses asuvale linnarajatisele on tasu miinimummäär 9 €/m2 kuus. Kuutasu miinimummäärale rakendatakse paikkondlikke koefitsiente järgmiselt:
  1) Raekoja platsil 8,0 (tasu miinimummäär 72 €/m2 kuus);
  2) Vanal turul, Vanaturu kaelas, Viru tänaval ja Kullassepa tänaval 6,1 (tasu miinimummäär 54,9 €/m2 kuus);
  3) Vabaduse väljakul 3,0 (tasu miinimummäär 27 €/m2 kuus);
  4) Kesklinna linnaosa territooriumil käesoleva lõike punktides 1–3 nimetamata juhtudel 2,4 (tasu miinimummäär 21,6 €/m2 kuus).

  (2) Kaupluse või teenindusettevõtte tegevuse hooajalisel laiendamisel väljapoole siseruume, vahetus läheduses asuvale linnarajatisele on tasu miinimummäär 5 €/m2 kuus. Kuutasu miinimummäärale rakendatakse paikkondlikke koefitsiente järgmiselt:
  1) Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal 12,0 (tasu miinimummäär 60 €/m2 kuus);
  2) Kesklinna linnaosa territooriumil väljaspool Tallinna vanalinna muinsuskaitseala 6,0 (tasu miinimummäär 30 €/m2 kuus).

  (3) Kaubanduse korraldamisel avalikul üritusel, sh laadal, on tasu miinimummäär olenevalt kasutusse antava linnarajatise suurusest järgmine:
  1) alla 200 m2 14 €/m2 kuus;
  2) 200–3000 m2 5 €/m2 kuus;
  3) üle 3000 m2 4 €/m2 kuus.

  (4) Lillemüügilaua paigaldamisel on tasu miinimummäär olenevalt tähtajast järgmine:
  1) alla ühe kuu 300 €/m2 kuus;
  2) üks kuu või kauem 7 €/m2 kuus.

  (5) Olmeteeninduskoha paigaldamisel on tasu miinimummäär 8 €/m2 kuus. Kuutasu miinimummäärale rakendatakse Kesklinna linnaosa territooriumil paikkondlikku koefitsienti 2,0 (tasu miinimummäär 16 €/m2 kuus).

  (6) Spordi- ja meelelahutusinventari üürimise korraldamisel on tasu miinimummäär 10 €/m2 kuus. Kuutasu miinimummäärale rakendatakse Kesklinna linnaosa territooriumil paikkondlikku koefitsienti 3,0 (tasu miinimummäär 30 €/m2 kuus).

  (7) Paatide ja vesijalgrataste üürimise korraldamisel on tasu miinimummäär 6 €/m2 kuus.

  (8) Parkimisteenusega kauplemisel on tasu miinimummäär kasutusse antava linnarajatise suurusest olenevalt järgmine:
  1) kuni 3000 m2 0,3 €/m2 kuus;
  2) üle 3000 m2 0,2 €/m2 kuus.

  (9) Jõulupuudega kauplemisel on tasu miinimummäär 20 €/mkuus.

  (10) Sõidukite ja nendega kaasnevate kaupadega kauplemisel on tasu miinimummäär 0,5 €/m2 kuus.

  (11) Vanametalli kokkuostu ning vanametalli, kütte- ja ehitusmaterjalidega kauplemisel on tasu miinimummäär 1 €/m2 kuus.

  (12) Taimede ja istikutega kauplemisel on tasu miinimummäär 0,8 €/m2 kuus.

  (13) Müügilaua, -leti, -stendi või muu kauplemiseks kohandatu paigaldamisel kauba või teenusega kauplemiseks käesoleva paragrahvi lõigetes 1–12 nimetamata juhtudel on tasu miinimummäär 15 €/m2 kuus. Kuutasu miinimummäärale rakendatakse paikkondlikke koefitsiente järgmiselt:
  1) Raekoja platsil 50,0 (tasu miinimummäär 750 €/m2 kuus);
  2)  Kesklinna linnaosa territooriumil väljaspool Raekoja platsi 5,0 (tasu miinimummäär 75 €/m2 kuus).

§ 5.  Linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise tasu miinimummäära arvutamine

  (1) Paikkondliku koefitsiendi rakendumisel kujuneb linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise tasu miinimummäär määrusega kehtestatud kuutasu miinimummäära ja hinnakoefitsiendi korrutisena.

  (2) Kui linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise tähtaeg jääb alla ühe kuu, lähtutakse tasu miinimummäära arvutamisel käesoleva määruse §-des 2–4 sätestatud määradest. Tasu miinimummäär jagatakse kuu päevade arvuga ja tulemus korrutatakse kasutusse andmise tähtaja päevade arvuga.

  (3) Tasu ümardatakse täpsusega kaks kohta pärast koma.

§ 6.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Tallinna Linnavalitsuse 7. juuni 2006 määrus nr 51 „Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu vormi ja tingimuste ning lepingu vormi kasutamise juhendi kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Tallinna Linnavalitsuse 16. mai 2018 määrus nr 23 „Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks üürile andmisel korraldatava eelläbirääkimistega pakkumise alghinnad ja otsustuskorras üürile andmisel kohaldatavad üürimäärad“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2023. 

Priit Lello
Linnasekretär

Mihhail Kõlvart
Linnapea

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json