Kultuur ja sportKultuuriasutused

Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Asutuse Kambja Kultuur ja Sport põhimäärus

Väljaandja:Kambja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.11.2022, 18

Asutuse Kambja Kultuur ja Sport põhimäärus

Vastu võetud 16.11.2022 nr 24
jõustumine 01.12.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 34, § 35 lõike 2 ja Kambja valla põhimääruse § 34 lõike 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kambja Kultuur ja Sport (edaspidi asutus) on Kambja Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

  (2) Asutuse tegevuspiirkond on Kambja valla (edaspidi vald) haldusterritoorium.

  (3) Asutus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Kambja valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Asutuse tegevusvaldkond

  Asutuse tegevusvaldkonnad on vallale vajalike kultuuri- ja sporditeenuste ning vallavara haldusteenuse osutamine.

§ 3.   Asutuse tegevuse eesmärk ja põhiülesanded

  (1) Asutuse tegevuse eesmärk on luua võimalused kultuuritegevuseks, vaba aja veetmiseks, sportimiseks, liikumisharrastuseks ning säilitada ja tutvustada kultuuri- ja spordipärandit.

  (2) Asutuse põhiülesanded on:
  1) kultuuri- ja spordiürituste korraldamine või nende korraldamisele kaasaitamine;
  2) rahvuskultuuri, rahvakultuuri ning kohalike traditsioonide säilitamiseks ja kohaliku kultuurielu edendamiseks võimaluste loomine;
  3) taidlus- ja huviringide töö korraldamine ning arendamine;
  4) vallaelanikele tingimuste loomine tasuta vaba aja veetmiseks ja sportimiseks;
  5) valda esindavate võistkondade ja kultuurikollektiivide komplekteerimine, valla esindamine ja osalemise korraldamine väljaspool valda toimuvatel võistlustel ja konkurssidel;
  6) valla õppeasutuste õpilastele asutuse ruumide ja spordirajatiste tasuta kasutamise tagamine õppetundide ja huvitegevuse ajal;
  7) vallavara säästlik ja tõhus valitsemine, sh hallatavate maa-alade, rajatiste ja hoonete korrashoid ja vajalike hooldustööde tegemine või tegemise korraldamine;
  8) lepingute sõlmimine hallatavate maa-alade, rajatiste ja hoonete kasutusse andmiseks vallavara valitsemise korra kohaselt.
  9) hallatavate rajatiste ja hoonete toimimiseks ning eesmärgipäraseks kasutamiseks vajaliku inventari kavandamine, soetamine ja korrashoidmine;
  10) muud ülesanded, mis tulenevad Kambja valla õigusaktidest ja on seotud asutuse tegevuse eesmärgiga.

§ 4.   Ülesanded kultuurivaldkonnas

  Kultuurivaldkonnas täidab asutus järgmisi ülesandeid:
  1) võimaluste loomine kultuuritegevuseks vallas;
  2) kultuuritegevuse kavandamine ja elluviimine;
  3) koostöö ja kultuurivaldkonna tegevuste koordineerimine teiste valla asutustega ja vallas tegutsevate kultuurikollektiividega;
  4) valla kultuuriloolise eripära, rahvuskultuuri ning vaimse ja materiaalse pärandi kaitsmine ja teadvustamine;
  5) muud kultuurivaldkonna ülesanded, mis on seotud asutuse tegevuse eesmärgiga.

§ 5.   Ülesanded spordivaldkonnas

  Spordivaldkonnas täidab asutus järgmisi ülesandeid:
  1) noortespordi, koolispordi, harrastusspordi, tervisespordi ja tippspordi arendamiseks ning erinevate spordialade harrastamiseks tingimuste loomine;
  2) mitmekülgse sportimisvõimaluste ja liikumisharrastuse kavandamine ja elluviimine;
  3) liikumisharrastuste ja tervislike eluviiside propageerimine;
  4) asutuse ja teiste valla asutuste spordivaldkonna tegevuste koordineerimine ja koostöö arendamine;
  5) muud spordivaldkonna ülesanded, mis on seotud asutuse tegevuse eesmärgiga.

§ 6.   Asutuse juht

  (1) Asutust juhib juhataja, kelle nimetab ametikohale ja vabastab teenistusest vallavalitsus vallavanema ettepanekul. Juhataja äraolekul asendab teda vallavanema poolt määratud isik.

  (2) Juhataja täidab Kambja Vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest tulenevaid juhtimis- ja haldamisalaseid ülesandeid ning vastutab nende täitmise eest, sealhulgas:
  1) juhib asutust, tagades põhimääruses ettenähtud eesmärkide saavutamise, ülesannete täitmise ning asutuse tulemusliku häireteta töö ja arengu;
  2) vastutab asutuse üldseisundi, asutuse raha õigus- ja sihipärase ning otstarbeka kasutamise, asutusele kasutada antud valla vara heaperemeheliku majandamise, kasutamise, säilimise ning korrashoiu eest;
  3) esindab asutust ja tegutseb asutuse nimel ning teeb põhimääruses nimetatud tegevusvaldkondi arvestades asutuse ülesannete täitmiseks vajalikke toiminguid ning tehinguid;
  4) teeb vallavalitsusele ettepanekuid asutuse müüdavate kaupade ja osutatavate teenuste hindade kinnitamiseks;
  5) teeb vallavalitsusele ettepaneku asutuse töötajate koosseisu kinnitamiseks või muutmiseks;
  6) on tööandaja õigustes, sh esindab asutust tööandjana ning tsiviilõiguslike ja avalik-õiguslike tehingute ja toimingute tegemisel;
  7) kinnitab käskkirjaga õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastavad töökorralduse reeglid, tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;
  8) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab personaliga töölepingud ning kinnitab vajadusel käskkirjaga vajalikud tööjuhendid;
  9) korraldab asutuse eelarvetaotluse koostamise ja tagab selle esitamise vallavalitsusele;
  10) koostab iga kalendriaasta lõpus järgmise kalendriaasta tegevusplaani;
  11) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  12) teeb vallavalitsusele ettepanekuid asutuse ja valla kultuuri- ning spordialase töö paremaks korraldamiseks;
  13) täidab muid vallavalitsuse antud, oma ametikohast ning õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

  (3) Asutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Asutuse juhiga sõlmib töölepingu, määrab töötasu ja täidab tema suhtes muid tööandja õigusi ja kohustusi vallavanem.

§ 7.   Asutuse vara, eelarve, finantstegevus

  (1) Asutuse kasutuses oleva vara moodustavad talle sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Asutuse eelarve tulu moodustavad eraldised valla eelarvest, laekumised sihtasutustelt, eraldised ja annetused äriühingutelt, muudelt isikutelt ning tasuliste teenuste osutamisest saadud tulu.

  (3) Tasuliste teenuste loetelu ja hinnakirja kinnitab juhataja ettepanekul vallavalitsus.

  (4) Asutuse raamatupidamise arvestust korraldab Kambja vallavalitsus (ametiasutus).

§ 8.   Järelevalve

  (1) Teenistuslikku järelevalvet asutuse juhataja tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele.

  (2) Asutuse finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib Kambja Vallavolikogu revisjonikomisjon.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Tunnistatakse kehtetuks Kambja Vallavolikogu 22.02.2000 määrus nr 14 „Valla asutuse põhimääruse kinnitamine“ ja Ülenurme Vallavolikogu 25.03.2014 määrus nr 9 „Reola Kultuurimaja põhimäärus“.

  (2) Määrus jõustub 1. detsembril 2022.

Aivar Aleksejev
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json