PlaneerimineDetailplaneering

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise kokkuleppimise kord

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.11.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.11.2022, 27

Detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise kokkuleppimise kord

Vastu võetud 17.11.2022 nr 29

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja planeerimisseaduse § 131 lg 21 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib avalikuks kasutamiseks ette nähtud detailplaneeringukohaste ja planeeringulahenduse elluviimiseks otseselt vajalike ning sellega funktsionaalselt seotud rajatiste (edaspidi ühiselt nimetatud rajatised) väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise kokkuleppimist detailplaneeringust huvitatud isikuga (edaspidi huvitatud isik).

  (2) Rajatised käesoleva määruse mõttes on avalikuks kasutamiseks ette nähtud teed, haljastus, välisvalgustus, tehnorajatised, kuid ka muud planeeringulahenduse elluviimiseks otseselt vajalikud ning sellega funktsionaalselt seotud rajatised.

§ 2.   Rajatiste väljaehitamine ja väljaehitamisega seotud kulude kandmine

  (1) Rajatiste väljaehitamist ja kulude kandmist saab Tori vald detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikult nõuda, kui tegemist on:
  1) planeeringukohaste rajatiste väljaehitamisega detailplaneeringuala piires;
  2) planeeringualast väljaspool paiknevate rajatistega, mis on vajalikud planeeringuala toimimiseks.

  (2) Vallal ei ole õigust nõuda rajatiste, mille olemasolust ei sõltu planeeringulahenduse elluviidavus, väljaehitamist.

  (3) Huvitatud isik ehitab planeeringulahenduse elluviimiseks üldjuhul omal kulul välja käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud rajatised.

  (4) Valla eelarvest kaetakse rajatise väljaehitamisega seotud kulud kuni 50% ulatuses tehnilise taristu rajamise maksumusest juhul, kui tegemist on kavandatud arendusalaga ning valla eelarves ja eelarvestrateegias on kavandatud detailplaneeringu elluviimise perioodiks detailplaneeritaval maa-alal tehnilise taristu väljaehitamine.

  (5) Rajatise väljaehitamise rahastamisega seotud kulud sõltuvad läbiviidava hanke tulemusest ega tohi ületada käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud protsendi mahumäära.

  (6) Pärast detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamist kaetakse valla eelarvest rajatiste, mis on suunatud avaliku huvi tagamisele ning mis on huvitatud isiku poolt üle antud, käibe ja korrashoidmisega seotud kulud.

§ 3.   Haldusleping detailplaneeringu koostamise ja rahastamise kohta

  (1) Halduslepingu detailplaneeringu koostamise ja rahastamise kohta sõlmib Tori Vallavalitsus huvitatud isikuga, kui puuduvad planeerimisseaduses sätestatud lepingu sõlmimist välistavad asjaolud. Samas lepingus peab huvitatud isik andma ka kinnituse detailplaneeringukohaste teede ning tehnovõrkude ja -rajatiste väljaehitamiseks ja väljaehitamisega seotud tegevuste rahastamiseks.

  (2) Kui huvitatud isik ei nõustu halduslepingut sõlmima detailplaneeringu algatamise otsuses märgitud aja jooksul lõpetatakse detailplaneeringu koostamine.

  (3) Kui esineb asjaolu, mis takistab huvitatud isikul halduslepingus ettenähtud ülesannet täita, on vallal õigus haldusleping ühepoolselt lõpetada halduskoostööseaduses sätestatud alustel. Sel juhul võib pädev organ otsustada detailplaneeringu algatamise kehtetuks tunnistamise. Huvitatud isikule detailplaneeringu koostamisega juba tehtud kulusid ei hüvitata.

§ 4.   Haldusleping rajatiste väljaehitamise tagamiseks

  (1) Haldusleping rajatiste väljaehitamise tagamiseks ja üleandmiseks vallale juhul, kui need asuvad valla omandis oleval kinnistul või on suunatud avaliku huvi tagamisele, tuleb huvitatud isikul sõlmida Tori Vallavalitsusega enne detailplaneeringu kehtestamise otsustamist.

  (2) Juhul, kui huvitatud isik ei nõustu sõlmima halduslepingut enne detailplaneeringu kehtestamise otsustamist, on selleks pädeval organil õigus jätta detailplaneering kehtestamata ning detailplaneeringu koostamine lõpetada.

  (3) Pärast rajatiste väljaehitamist ja neile kasutusloa või -teatise andmist võib huvitatud isik avalikuks kasutuseks mõeldud rajatised üle anda vallale koos halduslepingus nimetatud muude asjakohaste dokumentidega.

§ 5.   Planeeringualale ehituslubade andmise järjekord

  Planeeringualale ehituslubade andmisel kehtib järgmine järjekord:
  1) esimeses järjekorras antakse ehitusload käesoleva määruse § 2 lõikes 1 nimetatud rajatiste väljaehitamiseks;
  2) teises järjekorras antakse ehitusload muudele detailplaneeringuga ette nähtud ehitistele, kui käesoleva määruse § 2 lõikes 1 nimetatud rajatistele on väljastatud kasutusload või -teatised.

§ 6.   Määruse rakendamine ja jõustumine

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist sõlmitud halduslepingud kehtivad nendes kokku lepitud tingimustel kehtivuse lõpuni.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Jana Malõh
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json