EttevõtlusReklaam

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Reklaamimaksu kehtestamine ja reklaami paigaldamise kord Kohtla vallas

Väljaandja:Kohtla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.12.2012, 16

Reklaamimaksu kehtestamine ja reklaami paigaldamise kord Kohtla vallas

Vastu võetud 30.10.2008 nr 42
KO 2008, 171, 2404
jõustumine 01.01.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.12.201001.01.2011

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lõige 2, § 22 lõike 1 punkti 2 ja § 36 lõige 1 ja kohalike maksude seaduse § 2 lõige 1 § 5 punkti 5 ja § 10 ja maksukorralduse seaduse § 3 lõige 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesolev kord sätestab reklaami paigaldamise, mahavõtmise ja maksustamise tingimused Kohtla valla haldusterritooriumil.

 (2) Reklaamimaks on kohalike maksude seaduse alusel Kohtla valla kohaliku omavalitsuse avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks vajaliku tulu saamiseks maksumaksjale pandud ning käesolevas määruses sätestatud korras, suuruses ja tähtaegadel vaieldamatult täitmisele kuuluv rahaline kohustis.

§ 2.  Maksuobjekt

 (1) Reklaamimaksuga maksustatakse Kohtla valla haldusterritooriumil paigaldatud statsionaarsed ja teisaldatavad välireklaamid.

 (2) Reklaam on teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

 (3) Üldnõuded ja piirangud reklaamile sätestab reklaamiseadus.

§ 3.  Reklaamiloa andmine

 (1) Reklaami paigaldamise loa annab Kohtla Vallavalitsus vormikohase avalduse saamisel (lisa 1).

 (2) Avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:
 2.1 Reklaamipaigalduskoha territooriumi, hoone, rajatise või ühissõiduki omaniku või valdaja nõusolek;
 2.2 reklaamikavand koos mõõtudega;
 2.3 fassaadile paigaldatava reklaami puhul fassaadijoonis või foto koos paigalduskoha ja antud fassaadil olemasolevate reklaamide äranäitamisega ning reklaami kinnituskonstruktsiooni projekt;
 2.4 territooriumile paigaldatava reklaami puhul asendiplaan 1: 500 koos maapealsete ja maa-aluste tehnovõrkudega, kus on näidatud paigaldatava objekti asukoht.

 (3) Vallavalitsus väljastab reklaami paigaldusloa hiljemalt 15 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste lisadega esitatud avalduse registreerimisest. Puuduste korral esitatud dokumentides teatab vallavalitsus sellest reklaami paigaldajale hiljemalt kolme tööpäeva jooksul, määrates tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

 (4) Paigaldusloa keeldumiseotsustab vallavalitsus. Paigaldusloa andmisest võib keelduda, kui:
 4.1 reklaami või kuulutuse paigaldaja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
 4.2 reklaam ei vasta reklaamiseaduses sätestatud nõuetele;
 4.3 reklaami kavand ei sobi hoone arhitektuurse stiili ja värvilahendusega, on proportsionaalselt sobimatu hoone ja ümbritseva ruumiga;
 4.4 reklaami paigaldaja on ilma paigaldusloata paigaldanud reklaami pärast käesoleva korra kehtima hakkamist;
 4.5 muudel õigusaktidel sätestatud juhtudel.

 (5) Paigaldusluba antakse tähtajaga kuni üks aasta. Reklaamimaksuga maksustamisele kuuluva reklaami pikendamiseks antakse paigaldusluba pärast eelneva maksuperioodi eest makstud maksu tasumist tõendava dokumendi esitamist.

§ 4.  Maksu tasumine

 (1) Maksuhalduriks on vallavalitsus, volitatud ametnik on finantsnõunik, kes rakendab maksude kogumisel talle maksukorralduse seadusega pandud õigusi.

 (2) Juhul, kui paigaldusluba väljastatakse pikemaks perioodiks kui kolm kuud, on võimalik kokkuleppelt jaotada maksuperiood kvartaliteks.

 (3) Iga järgmise kvartali eest tasutakse tasumisele kuuluv maks kvartali esimese kuu kümnendaks kuupäevaks Kohtla valla eelarvesse.

 (4) Reklaamimaks tasutakse Kohtla valla eelarvesse maksuhalduri poolt esitatud arve alusel.

 (5) Ilma loata paigaldatud reklaamid või reklaami, mille paigaldusluba pole pikendatud, võib vallavalitsus maha monteerida. Mahamonteerimise kulud kannab isik, kes käesoleva määruse kohaselt on kohustatud reklaamimaksu tasuma.

§ 5.  Maksumäär ja -periood

 (1) Maksuperiood on reklaamiloas fikseeritud eksponeerimiskestus.

 (2) Reklaami paigaldamisel perioodiks alla ühe kuu rakendatakse kuu maksumäära.

 (3) Reklaamipind määratakse: 
 3.1. tasapinnalise reklaami puhul avalikkusele suunatud reklaami pindalaga;
 3.2. ruumilise reklaami puhul kolme iseloomuliku vaate arvutuslike pindaladega, mille moodustavad reklaami väljaulatuvaid punkte ühendavad kontuurid.

 (4) Reklaamipinna suhtes, mis ei moodusta täit ruutmeetrit, rakendatakse ruutmeetri maksumäära, mitmepinnalistel reklaamidel iga pinna osas eraldi.

 (5) Maksumäär on 0,07 eurot reklaampinna ühe ruutmeetri kohta päevas [muudetud Kohtla Vallavolikogu 28.12.2010.a. määrusega nr 15]
[ - jõust. 01.01.2011]

 (6) Kolmekordset maksumäära rakendatakse:
 6.1 mittestatsionaarselt paigaldatud reklaami maksustamisel;
 6.2 vähese etanoolisisaldusega alkohoolse joogi reklaamimisel.

 (7) Omavoliliselt paigaldatud reklaami või reklaami, mille eksponeerimise tähtaeg on möödunud, rakendatakse omavolilise või tähtaega ületava eksponeerimise aja eest kolmekordset määra.

 (8) Tasumisele kuuluv maksusumma ümardatakse täiseurodes [muudetud Kohtla Vallavolikogu 28.12.2010.a. määrusega nr 15]
[ - jõust. 01.01.2011]

 (9) Reklaamimaksust on vabastatud:
9.1 riigi- ja omavalitsusasutuste kuulutused ning erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania kuulutused ja reklaam;
9.2 mittetulundusühingute, teatrite, kinode, muuseumide, näituste, kultuuri-, spordi-, heategevuslike ja ühiskondlike ürituste reklaam.

§ 6.  Reklaami paigaldaja kohustused

  Reklaami paigaldaja on kohustatud:
 1.1 korrektselt paigaldama reklaami vastavalt §-le 7 punktidele 2.2 ja 2.3;
 1.2 tagama paigaldatud reklaami, kuulutuse esteetilise väljanägemise kogu avalikustamise aja jooksul. Lõhutud, määrdunud või rikutud reklaam, kuulutus tuleb korrastada või maha võtta vastava ettekirjutuse esitamisest kolme kalendripäeva jooksul;
 1.3 maha võtma reklaami, kuulutuse hiljemalt kolme tööpäeva jooksul paigaldustähtaja möödumisest;
 1.4 teatama kirjalikult vallavalitsusele, kui reklaami või kuulutuse eksponeerimise aeg jääb lühemaks kui paigaldusloal märgitud.

§ 7.  Maksudeklaratsioon

 (1) Maksumaksja, kes paigaldab reklaami, on kohustatud hiljemalt kolmandal tööpäeval pärast reklaami paigaldamist esitama maksuhaldurile vormikohase maksudeklaratsiooni (lisa 2).

 (2) Maksuhaldur teeb maksudeklaratsioonile märke selle vastuvõtmise kohta.

 (3) Maksudeklaratsiooni alusel arvutab maksuhaldur tasumisele kuuluva maksusumma ja saadab selle kohta maksumaksjale maksuteate hiljemalt 30 päeva enne maksu tasumise tähtaega.

 (4) Juhul kui maksumaksja ei ole tähtaegselt esitanud deklaratsiooni, määrab maksuhaldur oma otsusega tasumisele kuuluva maksusumma. Kui reklaam on paigaldatud käesoleva eeskirja vastaselt või ilma nõutava reklaamiloata, kus see on vajalik, ning paigaldamise aega ei ole võimalik määratleda, lähtutakse eeldusest, et reklaami on eksponeeritud 3 (kolm)kuud.

 (5) Erinevatele reklaampindadele paigaldatud sama reklaami kohta võib esitada ühe maksudeklaratsiooni.

§ 8.  Kontroll ja reklaami mahavõtmine

 (1) Kontrolli reklaami, kuulutuse paigaldamise üle teostab Kohtla vallavalitsus.

 (2) Välireklaami üldnõudeid rikkuva, kaupade ja teenuste reklaami keelu ja piirangute ning nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

 (3) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot [muudetud Kohtla Vallavllikogu 28.12.2010.a. määrusega nr 15].
[ - jõust. 01.01.2011]

 (4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 7.2 ja 7.3 sätestatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid .

§ 9.  Vaidluste lahendamine

  Käesoleva määruse täitmisest tulenevalt vaidlused lahendatakse vastavalt kehtivale seadusandlusele kokkuleppeliselt või kohtu korras.

§ 10.  Rakendamine

 (1) Käesolevast tekstist välja jäetud.

 (2) Reklaamid, mis on paigaldatud enne käesoleva määruse kehtima hakkamist, viia kehtestatud nõuetega kooskõlla kolme kuu jooksul pärast määruse jõustumist.

 (3) Määrus jõustub 1. jaanuarist 2009. a.

Lisa 1 avaldus reklaami paigaldusloa paigaldamiseks

Lisa 2 reklaamimaksu deklaratsioon