Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri

Väljaandja:Põlva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.05.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.12.2012, 21

Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri

Vastu võetud 09.05.2012 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lõike 2 ning § 22 lõike 1 punkti 3 ja punkti 37 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab demonstratsioonide, rongkäikude ja muude ürituste korraldamiseks ning ehitus-, remont- ja kaevetööde teostamiseks Põlva linnas asuvate üldkasutatavate teede, tänavate, väljakute, parkide ja puhkealade või nende osa (edaspidi üldkasutatav ala ehk maa-ala) sulgemise korra.

§ 2.   Mõisted

  (1) Eeskirjas on kasutatud mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) üldkasutatava ala sulgemine (edaspidi sulgemine) on ajutise iseloomuga olukord, kui sulgeja tegevuse tõttu puudub võimalus üldkasutatava ala avalikuks kasutamiseks või kui avalik kasutamine toimub piiratud tingimustel;
  2) üldkasutatava ala sulgeja (edaspidi sulgeja) on füüsiline või juriidiline isik, kelle tegevusest tuleneb tee või tänava sulgemise vajadus;
  3) avariitöö on vältimatu ja kiireloomuline töö ehitise, seadme või tehnosüsteemi ootamatu purunemise, rikke või eespool nimetatud asjaolude tagajärjel tekkinud kahjustuste kõrvaldamiseks.
  4) sulgemisloa avaldus (edaspidi avaldus) on eeskirja lisas 1 sätestatud vormikohane blankett, mis esitatakse linnavalitsusele üldkasutatava ala sulgemise taotlemiseks.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata mõistete kasutamisel lähtutakse teistes teede ja tänavate sulgemist reguleeritavates õigusaktides sisalduvatest legaaldefinitsioonidest või sõna üldlevinud tähendusest.

§ 3.   Sulgemise taotlemine

  (1) Üldkasutatava ala sulgemiseks peab olema taotletud kirjalik sulgemise luba (edaspidi sulgemisluba), kui sellega kaasneb teel või tänaval, väljakul, puhkealal või pargis tavapärase liiklemise sulgemine või selle piiramine.

  (2) Sulgeja esitab sulgemisloa taotlemiseks Põlva Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) vormikohase avalduse:
  1) vähemalt 10 tööpäeva enne maa-ala planeeritavat sulgemist;
  2) vähemalt 15 tööpäeva enne maa-ala planeeritavat sulgemist maksusoodustuse saamiseks avalikest huvidest lähtuvate tööde puhul või kui sulgemine tingib ühistranspordi liiniveo ümberkorraldamist.
  3) järgmise tööpäeva jooksul, kui avariitöödest tingitud maa-ala sulgemisest on möödunud 24 tundi.

  (3) Sulgeja esitab avaldusele lisaks:
  1) suletava ala asendiskeemi;
  2) tööde teostamise või ürituse korraldamise ajagraafiku;
  3) tööde projekti või ürituse või tööde kirjelduse;
  4) liikluse ümberkorraldamise skeemi paberkandjal ja/või elektroonselt, mis on koostatud vastavalt liiklusseaduse sätetele ja kehtestatud liikluskorralduse nõuetele;

  (4) Kui sulgemisloa taotlemiseks esitatud avaldus on puudulik, võimaldatakse taotlejal puudused kõrvaldada, määrates taotlejale tähtaja, mis ei või olla lühem kui 5 tööpäeva.

  (5) Linnavalitsuse nõudmisel kooskõlastab sulgeja avaldusele lisatud ühistranspordi liiniveo ümbersõiduskeemi liinivedu teostava ettevõttega ning tagab liiniveo ettevõtjale sulgemisest tingitud liiniveo ümberkorraldamisega seotud kulude tasumise.

§ 4.   Sulgemisloa väljastamine

  (1) Sulgemisloa avaldus vaadatakse läbi hiljemalt 10 tööpäeva jooksul ning tee või tänava täieliku sulgemise luba väljastatakse linnavalitsuse korralduse alusel või selle väljastamisest keeldutakse kirjalikult keeldumist põhjendades.

  (2) Sulgemisloas määratakse ära:
  1) avalduse esitaja andmed;
  2) suletava üldkasutatava ala asukoht ja ulatus Põlva linnas;
  3) sulgemise eesmärk;
  4) vastutava isiku andmed;
  5) sulgemise aeg;
  6) sulgemismaksu suurus;
  7) sulgemise lisatingimused.

  (3) Teede ja tänavate sulgemise luba (eeskirja lisa 2) väljastatakse pärast teede ja tänavate sulgemise maksu (edaspidi: sulgemise maks) tasumist.

  (4) Linnavalitsus avalikustab andmed sulgemisloa kohta Põlva linna veebilehel www.polva.ee .

  (5) Sulgemise luba lõpetatakse vastava märke tegemisega sulgemise loale linnavalitsuse määratud ametiisiku poolt.

§ 5.   Sulgeja kohustused

  (1) Sulgeja on kohustatud:
  1) tagama liikluspuudega, lapsevankriga ja teistele liiklejatele juurdepääsu nende elukohta ja kinnisvarale, samuti üldkasutatavatele aladele, kui see enne sulgemist oli olemas. Kui juurdepääsu ei ole võimalik tagada, siis lepitakse selles kokku nimetatud alade omanike või valdajatega;
  2) tagama võimaluse tutvuda suletud maa-ala sulgemisloaga ja liikluskorralduse skeemiga sulgemiskohal;
  3) hüvitama Põlva linnale või kolmandatele isikutele maa-ala sulgemisest tingitud liikluse ümberkorraldamisega seotud kulud;
  4) tagama sulgemispiirkonnas ja selle vahetus ümbruses heakorra nõuetest kinnipidamise;
  5) maa-ala sulgemise lõpetamiseks taastama üldkasutataval alal (tänaval, teel, väljakul, pargis ja puhkealal) sulgemisele eelnenud olukorra, sealhulgas viisil, et liiklemine maa-alal saaks toimuda ilma piiranguteta;
  6) tagama maa-ala sulgemisel liikluse ümberkorraldamisest teavitamise kohalikes teabevahendites ning esitatud liiklusskeemile vastavate liiklusmärkide paigaldamise ja eemaldamise;
  7) kooskõlastama sulgemise politseiasutuse piirkondliku struktuuriüksusega ja Päästeameti kohaliku päästeasutusega vähemalt kaks päeva ette, enne tee või tänava sulgemist.

  (2) Juhul kui sulgemist põhjustanud tingimusi ei ole kõrvaldatud ja endist olukorda ei ole taastatud sulgemisloal märgitud sulgemisperioodi lõpuks, esitab sulgeja linnavalitsusele sulgemisloa pikendamise taotluse või taotleb uut sulgemisluba, vastavalt eeskirja paragrahvi 3 nõuetele.

§ 6.   Teede ja tänavate sulgemine avariitöö korral

  (1) Avariitöö korral on rajatise omanik või valdaja kohustatud olukorrast koheselt informeerima politseiasutuse piirkondlikku struktuuriüksust, Päästeameti kohalikku päästeasutust ja linnavalitsust, paigaldama avariikohale vajalikud piirded, valgustuse, nõuetekohased liikluskorralduse vahendid ja tagama liiklusohutuse ning asuma avariid kõrvaldama.

  (2) Juhul kui avarii likvideerimine kestab üle ühe ööpäeva, tuleb rajatise omanikul või valdajal hakata taotlema sulgemisluba eeskirjas sätestatud korras. Sulgemise alguseks loetakse avarii kõrvaldamisele asumise aega.

§ 7.   Sulgemisloa väljastamisest keeldumine

  Linnavalitsus, sulgemisloa väljastamise otsustajana, võib keelduda sulgemisloa väljastamisest, kui:
  1) avaldus, avalduse lisad või kooskõlastused on puudulikud ning sulgeja ei ole puudusi selleks antud tähtajaks kõrvaldanud;
  2) sulgejal on teede ja tänavate sulgemise maksu maksevõlg;
  3) samas piirkonnas varem väljastatud sulgemisloa tõttu muutuks liiklemine raskendatuks või võimatuks.

§ 8.   Sulgemisloa kehtivuse peatamine või kehtetuks tunnistamine

  (1) Linnavalitsus võib põhjendatud juhtudel sulgemisloa peatada või tunnistada kehtetuks, kui:
  1) sulgeja ei täida üldkasutatava ala sulgemisel seadusest ja Põlva linna õigusaktidest tulenevaid kohustusi või linnavalitsuse ettekirjutusi;
  2) sulgeja on esitanud sulgemisloa avalduses valeandmeid;
  3) sulgemisloa peatamise või kehtetuks tunnistamise tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.

  (2) Sulgemisloa kehtivuse peatamise või kehtetuks tunnistamise korraldus edastatakse sulgejale hiljemalt otsuse vastuvõtmisele järgneva tööpäeva jooksul.

§ 9.   Sulgemise ennetähtaegne lõpetamine

  Üldkasutatava ala sulgemise ennetähtaegsel lõpetamisel võib ala sulgeja taotleda enammakstud teede ja tänavate sulgemise maksu tagastamist.

§ 10.   Sulgemisloa pikendamine

  Üldkasutatava ala sulgemise kestuse ettenägematul pikenemisel võib linnavalitsus sulgemisluba pikendada samadel alustel kuni 5 ööpäeva, tehes loale vastava märkuse. Kui ala sulgemise kestus pikeneb üle 5 ööpäeva, tuleb taotleda uus sulgemise luba eeskirjas sätestatud korras.

§ 11.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet käesoleva eeskirja ja selle alusel antud sulgemislubade täitmise üle teostavad Põlva Linnavalitsuse määratud ametiisikud.

  (2) Eeskirja rikkujad kannavad vastutust õigusaktidega ettenähtud korras.

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2012. aasta 14. mail.

Koit Jostov
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json