Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Anija valla noortekogu põhikiri

Väljaandja:Anija Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.12.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.12.2013, 1

Anija valla noortekogu põhikiri

Vastu võetud 19.12.2013 nr 7

Määrus kehtestatakse noorsootöö seaduse § 9 lg 1, 2 ja 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Anija valla noortekogu (edaspidi noortekogu) on vabatahtlik ühendus, mille põhitegevuseks on võimaldada noortel aktiivsemalt osaleda ühiskondlikus elus.

  (2) Noortekogu on vallavolikogu juures tegutsev noortest koosnev nõuandva õigusega osaluskogu.

  (3) Noortekogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel.

  (4) Noortekogu on poliitiliselt ja religioosselt sõltumatu.

  (5) Noortekogu ühendab aktiivseid noori, kes tegutsevad Anija vallas ja kellel on soov panustada Anija valla heaks.

  (6) Noortekogu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.

  (7) Majandustegevuse kaudu tulu saamine ei ole noortekogu põhitegevus. Noortekogu tulu kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, tulu liikmete vahel ei jaotata.

  (8) Noortekogul on oma sümboolika ja tal on selle kasutamise ja käsutamise ainuõigus.

  (9) Noortekogu asukoht on Kehras ja tema tegevuspiirkonnaks on Anija vald.

  (10) Noortekogu asutati 20. aprillil 2010. aastal.

§ 2.   Eesmärk ja tegevus

  (1) Noortekogu tegevuse eesmärk on võimaldada noortel osaleda otsustamisprotsessis ja kaitsta oma huve neid puudutavates valdkondades.

  (2) Eesmärgi täitmiseks noortekogu:
  1) kaasab noortekogu tegevusse aktiivseid noori;
  2) organiseerib piirkondlikke üritusi, koolitusi ja foorumeid, mis kannavad noortekogu püstitatud eesmärki;
  3) arendab koostööd teiste noorte(voli)kogudega, seltside ja liitudega, organisatsioonidega, kohalike omavalitsustega, firmadega ja üksikisikutega nii kodu- kui välismaal;
  4) kaitseb noorte huve Anija vallas ning selgitab välja valla noorte seisukohad Anija Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja Anija Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) õigusaktide eelnõude suhtes, esitades omapoolseid arvamusi või ettepanekuid;
  5) tagab võimalusel isikutele, kellele on noortekogu poolt antud kohustusi või ülesandeid saada täiendkoolitust;
  6) lähendab noori vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmetega.

§ 3.   Liikmed

  (1) Noortekogu liikmed on 15-26 aastased aktiivsed noored, kes on seotud Anija vallaga. Liige võib olla noorem kui 15 aastane, kui kõik noortekogu liikmed sellega nõustuvad.

  (2) Noortekogul peab olema vähemalt viis liiget.

  (3) Noortekogu liikme volituste tähtaeg on kaks aastat.

  (4) Noortekoguga liituda sooviv noor täidab liikme ankeedi. Liikme vastuvõtmise kohta tehakse otsus noortekogu koosolekul üldise korra kohaselt.

  (5) Noortekogu toetajaliikmeteks võivad olla füüsilised ja juriidilised isikud, kes oma tegevusega aitavad kaasa noortekogu eesmärkide elluviimisele. Toetajaliikme ja noortekogu suhted rajatakse vajadusel koostöölepingule.

  (6) Liikmelisust noortekogus ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada.

§ 4.   Juhtimine

  (1) Noortekogu esindab ja selle tööd korraldab juhatus, kuhu kuuluvad esimees, aseesimees ja/või teised juhatuse liikmed. Juhatus liikmete arvu määrab noortekogu.

  (2) Noortekogu juhib esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (3) Noortekogu juhatus valitakse kaheks aastaks salajasel hääletusel lihthäälte enamusega.

  (4) Noortekogu võib esimehe või aseesimehe vabastada enne tähtaega kui selleks on mõjuv põhjus ja selle poolt hääletab 2/3 noortekogu liikmetest.

  (5) Juhatus:
  1) esindab noortekogu;
  2) korraldab noortekogu otsuste täitmist;
  3) esitab noortekogu otsused ettepanekuna vallavolikogule ja vallavalitsusele;
  4) korraldab noortekogu asjaajamist;
  5) täidab teisi põhikirjaga ja noortekogu poolt kehtestatud töökorraldusega pandud ülesandeid.

§ 5.   Töökorraldus

  (1) Noortekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt neli korda aastas. Koosolekud on avalikud.

  (2) Koosoleku kutsub kokku ja seda juhatab esimees. Koosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse päeva ning kokkukutsumise teates peab olema äranäidatud koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakorra projekt.

  (3) Erakorraline koosolek kutsutakse kokku vähemalt 2/3 noortekogu liikmete ettepanekul.

  (4) Koosoleku pädevusse kuulub:
  1) noortekogu põhikirja ja eesmärkide muutmine;
  2) noortekogu aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine;
  3) noortekogu juhatuse valimine;
  4) noortekogu lõpetamise otsustamine.

  (5) Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole noortekogu liikmetest. Kvoorumi puudumisel kutsub esimees või aseesimees esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui üks kuu, kokku uue koosoleku.

  (6) Noortekogu võtab otsuseid vastu lihthäälteenamusega.

  (7) Koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

  (8) Koosolekute protokollid säilitatakse vallavalitsuses vastavalt asjaajamiskorrale. Koosoleku protokollid avalikustatakse Anija valla kodulehel.

  (9) Kord aastas esitab noortekogu ülevaate oma tegevuse kohta vallavolikogule.

  (10) Noortekogu täpsema töökorralduse kehtestab noortekogu.

§ 6.   Õigused ja kohustused

  (1) Liikmetel on õigus:
  1) arutada noori puudutavaid küsimusi ning teha ettepanekuid vallavolikogule ja –valitsusele;
  2) esitada ettepanekuid vallavolikogu komisjonidele vallavolikogu menetluses olevate õigusaktide eelnõude kohta, mis on seotud noorte huvidega ning osaleda ettepanekute aruteludel;
  3) olla kaasatud volikogu komisjonide töös vastavalt komisjonide põhimäärustele;
  4) algatada erinevaid noori puudutavaid projekte;
  5) taotleda tegevuskuludeks toetust;
  6) moodustada töörühmi;
  7) osaleda noortekogu poolt korraldatud üritustel;
  8) konsulteerida spetsialistidega, saada koolitusi;
  9) saada noortekogu tegevusest informatsiooni;
  10) kasutada noortekogu sümboolikat ja vara vastavalt kehtestatud korrale;

  (2) Liikmed on kohustatud:
  1) järgima noortekogu põhikirja;
  2) arendama noortekogu tegevust;
  3) osalema koosolekutel;
  4) kasutama heaperemehelikult ning säästlikult noortekogu vara.

§ 7.   Vahendid ja vara

  (1) Noortekogu vahendid ja vara moodustuvad:
  1) füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest;
  2) toetusest kohaliku omavalitsuse eelarvest;
  3) toetustest riiklikust eelarvest ning ülemaalistest ühendustest ja fondidest;
  4) noortekogu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavatest tuluüritustest, sponsor- ja reklaamilepingutest.

  (2) Noortekogu vahendid ja vara kuuluvad noortekogule ning neid kasutatakse ja käsutatakse noortekogu eesmärkide saavutamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning käesolevale põhikirjale. Noortekogu võib oma vara ja vahendid rentida, laenata või anda tasuta kasutusse. Noortekogu ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest.

§ 8.   Tegevuse lõpetamine

  (1) Noortekogu tegevuse lõpetab vallavolikogu noortekogu ettepanekul või seaduses sätestatud alusel.

  (2) Noortekogu tegevus lõpetatakse:
  1) koosoleku otsuse alusel, kui noortekogu tegevuse lõpetamine on lülitatud koosoleku päevakorda iseseisva punktina ja sellest on liikmetele põhikirja alusel ettenähtud korras teatatud;
  2) 2/3 noortekogu liikmete otsusel;
  3) noortekogu liikmete arvu vähenemisel alla viie.

  (3) Noortekogu lõpetamise korral antakse allesjääv vara koosoleku ettepaneku alusel üle vallavalitsusele.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Noortekogu põhikirja kinnitab vallavolikogu ning muudab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu noortekogu ettepanekul.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Kalev
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json