Teksti suurus:

Tartu linna 2014. aasta eelarve

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT IV, 22.12.2013, 9

Tartu linna 2014. aasta eelarve

Vastu võetud 19.12.2013 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel ja Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 20 punktide 1-3 alusel.

§ 1.   Tartu linna 2014. aasta eelarve

  Tartu linna 2014. aasta eelarve kogumaht on 134 663 634 eurot, eelarve võetakse vastu vastavalt lisadele 1-5.

§ 2.   Kohustuste võtmise lubamine

  (1) Linnavalitsusel lubatakse võtta laenu või emiteerida võlakirju investeeringute katteks kokku kuni 10 726 451 euro ulatuses.

  (2) Linnavalitsusel lubatakse võtta lühiajalist arvelduslaenu 2014. aasta jooksvate kulude katteks kuni 5 100 000 euro ulatuses.

  (3) Linnavalitsusel lubatakse võtta laenu välisabi vahenditega rahastatavate projektide sildfinantseerimiseks kuni 2 500 000 euro ulatuses.

§ 3.   Muud eelarve vastuvõtmisega samaaegselt tehtavad otsused

  (1) Välisabi vahenditega rahastatavate projektide sildfinantseerimise suurimaks lubatud mahuks määratakse 3 200 000 eurot.

  (2) Kassatagavara suuruseks 2014. aastal määratakse 6 391 eurot.

§ 4.   Reservfond

  Reservfondi suuruseks määratakse 600 000 eurot, millest kassareservi suurus on 255 000 eurot.

§ 5.   Kulude eelarve vahendites ümberpaigutuste tegemine

  Linnavalitsusel lubatakse teha kulude eelarve vahendites ümberpaigutusi vastavalt riigi raamatupidamise üldeeskirja kontoplaanis tehtavatele muudatustele.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2014. a.

Aadu Must
Esimees

Lisa 1 Koondeelarve

Lisa 2 Tulubaas

Lisa 3 Põhitegevuse kulud tegevusalade ja majandusliku sisu järgi

Lisa 4 Investeerimistegevuse kulud

Lisa 5 Finantseerimistegevuse kulud

/otsingu_soovitused.json