KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Kambja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.12.2013, 11

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 19.12.2013 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36², loomakaitseseaduse § 5 lõike 3, loomatauditõrje seaduse § 11 lõike 1 alusel.

§ 1.   Eeskirja reguleerimisala

  (1) Käesolev koerte ja kasside pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab koerte ja kasside (edaspidi loom) pidamise nõuded Kambja valla haldusterritooriumil.

  (2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kelle omandis või valduses on loom.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) omanik – isik, kellele koer või kass kuulub või kes õigussuhte alusel loomaomanikuga vastutab viimasele kuuluva koera või kassi eest;
  2) hulkuv loom – koduloom, kelleks loetakse identifitseerimata kodulooma, kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada, või omaniku juurest lahti pääsenud koduloom, kes viibib omaniku või looma eest vastutava isiku juuresolekuta väljaspool omanikule kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi;
  3) häirimine – kaaskodanike igapäevaseid käitumisharjumusi takistav tegevus;
  4) ohustamine – vara, kaaskodanike elu või tervist ohtu asetav tegevus või tegevusetus;
  5) avalik koht –liikumiseks ja kasutamiseks avatud territoorium, ehitis või selle osa, samuti ühissõiduk;
  6) hoiupaik – hulkuvate loomade pidamiseks ettenähtud koht;
  7) register – lemmikloomade identifitseerimise ja arvestuse pidamise andmebaas.

§ 3.   Looma pidamine ja hoidmine

  (1) Looma on lubatud pidada looma omanikule kuuluval või õiguslikul alusel tema kasutuses oleval territooriumil või kinnises ruumis viisil, mis välistab võimaluse loomal omal tahtel välja pääsemiseks ja inimeste või teiste loomade ohustamiseks.

  (2) Looma pidamine ei tohi häirida avalikku korda ega teisi loomi. Omanik vastutab looma poolt tekitatud kahju eest, välja arvatud juhul, kui looma kasutatakse õigusvastase tegevuse takistamiseks.

  (3) Looma on keelatud hüljata, vigastada, abitusse seisundisse jätta, tekitada valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi, põhjustada looma hukkumist või panna toime muud looma suhtes lubamatut tegu.

  (4) Kui omanik on juriidiline isik, on tal kohustus määrata looma heaolu eest vastutav füüsiline isik.

  (5) Loomade pidamisel tuleb järgida Põllumajandusministri 24.07.2008 määrusega nr 76 „Lemmikloomade pidamise nõuded” koerte ja kasside pidamisele kehtestatud nõudeid.

§ 4.   Loomaga avalikus kohas viibimine

  (1) Avalikus kohas peab koer olema jalutusrihma otsas ja kandma vajadusel suukorvi.

  (2) Jalutusrihmata koeraga võib avalikus kohas viibida inimasustusest eemal asuvates kohtades ning koerte treenimisaladel, kui on tagatud omaniku pidev järelevalve koera üle ning võimalus koer vajaduse korral koheselt jalutusrihma külge kinnitada. Lõastatud ei pea olema jahikoerad jahil.

  (3) Ühistranspordis peab koeral olema jalutusrihm ja suukorv. Sülekoera ja kassi võib ühistranspordis hoida kinnises korvis või spetsiaalses transpordikastis või –puuris.

  (4) Looma jätmine järelevalveta avalikku kohta on üldjuhul keelatud. Koera tohib jätta avalikku kohta mitte kauemaks kui pooleks tunniks suukorviga ja lahtipääsemist välistaval viisil, mis ei ohustata koera tervist, avalikku korda, liiklust, inimesi ja loomi.

  (5) Omanikul on keelatud:
  1) viibida koera ja/või kassiga rahvakogunemistel, kalmistul, kaubandusettevõtetes, rannas, spordi- ja mänguväljakutel ning avalikel üritustel ja vastavalt tähistatud kohtades, v.a. selleks ettenähtud kohad ja üritused;
  2) lubada loomal reostada hoone ühiskasutuses olevaid ruume ja territooriumi;
  3) ujutada ja pesta looma avalikes supluskohtades;
  4) nakkusohtlikult haige looma viimine avalikku kohta.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõigete 1, 3 ja lõike 5 punkt 1 nõudeid ei rakendata vaegnägija juhtkoera ja teenistusülesannet täitva erikoolituse saanud teenistuskoera kohta.

§ 5.   Omanik kohustused

  Omanik on kohustatud:
  1) paigaldama vajadusel temale kuuluva territooriumi sissepääsule koera olemasolust teavitava hoiatussildi;
  2) tagama teiste territooriumi kaasomanike või õiguslikul alusel kasutajate ja nende külaliste ning ametiülesandeid täitvate isikute ohutu pääsu ja viibimise territooriumil;
  3) tagama loomale liigikohased pidamistingimused, piisavas koguses vett ja toitu;
  4) järgima veterinaar-, sanitaar- ja hügieeninõudeid, sealhulgas koristama looma väljaheited;
  5) võtma tarvitusele meetmed välistamaks looma ärajooksmise ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimaluse;
  6) looma kadumisel viivitamata korraldama looma otsimist ning teavitama looma kadumisest Kambja Vallavalitsust;
  7) looma teadmata põhjusel hukkumisel pöörduma veterinaararsti poole hukkumise põhjuste selgitamiseks;
  8) inimest või teist looma hammustanud ebaloomuliku käitumisega või marutaudikahtlusega loomast koheselt teatama piirkonna veterinaararstile;
  9) tagama koera vaktsineerimise loomataudide vastu ning järgima loomataudist teatamise nõudeid. Esmane vaktsineerimine tuleb teostada 3 kuu vanustel loomadel ja hilisemad vaktsineerimised veterinaararsti poolt määratud tähtajal;
  10) pädeva ametiisiku nõudmisel esitama talle vaktsineerimist kinnitava tõendi;
  11) järgima teiste õigusaktidega loomapidamisele kehtestatud nõudeid.

§ 6.   Looma registreerimine ja märgistamine

  (1) Omanik on kohustatud tagama koera märgistamise tegevusluba omava veterinaararsti poolt paigaldatava mikrokiibiga. Mikrokiibiga märgistatud koera kannab kiibistaja lemmikloomade registrisse.

  (2) Kassi märgistamine mikrokiibiga ning registrisse kandmine on vabatahtlik ja toimub omaniku soovil.

  (3) Omandatud märgistamata ja registreerimata täiskasvanud koer tuleb kiibistada ja registreerida lemmikloomade registris ühe kuu jooksul arvates omandamise päevast. Kutsika kiibistamine ja registreerimine toimub kutsika esimesel vaktsineerimisel kutsika kolme kuu vanuseks saamisel.

  (4) Koera kiibistamise ja registrieerimisega seotud kulud tasub omanik.

  (5) Omanik on kohustatud tagama registris olevate andmete ajakohasuse.

§ 7.   Hulkuvad loomad

  (1) Hulkuvate loomade püüdmist, omaniku kindlakstegemist, hoiupaika toimetamist, hoiupaigas pidamist, uue omaniku otsimist ning loomade hukkamist korraldab Kambja Vallavalitsus.

  (2) Hulkuvad loomad püütakse kinni omaniku kindlakstegemiseks ja tagastamiseks. Kinnipüütud loomi hoitakse hoiupaigas 14 päeva arvates hulkuva looma kirjelduse avalikustamisest Kambja valla veebilehel. Nimetatud aja jooksul võib loomapidaja looma tagasi nõuda, tasudes eelnevalt looma püüdmis- ja ülalpidamiskulud. Pärast eelnimetatud aja möödumist võidakse loom anda uuele omanikule. Kui selle aja kestel ei ole võimalik hulkuva looma omanikku kindlaks teha ega loomale uut omanikku leida, võidakse läbi viia looma eutanaasia loomakaitseseaduses sätestatud korras.

  (3) Omanikuga looma hoiupaigas pidamise, sealhulgas veterinaarülevaatuse kulud tasub omanik. Ilma mikrokiibita hoiupaika toimetatud looma omanik on kohustatud looma kättesaamisel tasuma looma registreerimise ja märgistamise kulud. Omaniku väljendatud tahteavaldus loomast loobuda ei vabasta omanikku kulude kandmise kohustusest.

  (4) Hulkuva looma pikemaajalist (kestusega üle 1 kuu) söötmist ja jootmist ning samaaegselt alalise võimaluse loomist looma viibimiseks oma elu- või abiruumides või õuealal, aga ka korterelamu üldkasutatavates ruumides, käsitletakse loomapidamisena ja sellega tegelevale isikule laienevad loomakaitseseadusega ja käesoleva määrusega omanikule pandud kohustused. Nimetatud kohustusi ei teki, kui isik on vallavalitsust hulkuvast loomast teavitanud.

§ 8.   Vastutus ja kontroll

  (1) Eeskirja nõuete rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66³ alusel.

  (2) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vallavalitsus ja politseiasutus vastavalt oma pädevusele.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Enne käesoleva eeskirja jõustumist registrisse kandmata koerad tuleb märgistada kiibiga ja registreerida registris hiljemalt 1. jaanuariks 2017. Kuni kiibiga märgistamiseni tuleb kanda omaniku andmed koera kaelarihmale (tel number).

  (2) Tunnistada kehtetuks Kambja Vallavolikogu 26.06.2003. a määrus nr 12 „Koerte ja kasside pidamise eeskiri“.

  (3) Määrus jõustub 01. jaanuaril 2014. a.

Irma Drenkhan
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json