HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.12.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.12.2013, 45

Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord

Vastu võetud 19.12.2013 nr 2

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 74 lg 2 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Väike-Maarja Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatavate üldhariduskoolide (edaspidi kool) töötajate koosseisu kinnitamise kord.

§ 2.  Koolitöötajate koosseisu kinnitamine

 (1) Koolitöötajate koosseisu kinnitab kooli direktor käskkirjaga arvestades vallavolikogu poolt kinnitatud kooli eelarvet ja seda, et kõik õigusaktides nõutud teenused ja õppekava täitmine oleksid tagatud.

 (2) Käskkirjas esitatakse ametinimetused ja ametikoha suurus ametigruppide kaupa.

 (3) Kui koosseisu muutmisega eelarveaasta jooksul kaasneb palgavahendite muutus, esitab direktor vallavalitsusele vastava taotluse koos seletuskirja ning elektroonilise tabelarvutus failiga, milles on kehtiv ja muudetav koosseis koos palgamääradega. Põhjendamata taotluse tagastab vallavalitsus esitajale koos omapoolsete selgitustega.

 (4) Koopia koolitöötajate koosseisu kinnitamise käskkirjast esitab kooli direktor vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnale.

§ 3.  Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Ene Preem
volikogu esimees