HaridusKool

Teksti suurus:

Väike-Maarja Õppekeskuse koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.12.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.03.2019
Avaldamismärge:RT IV, 22.12.2013, 46

Väike-Maarja Õppekeskuse koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 19.12.2013 nr 3

Määrus kehtestatakse kutseõppeasutuse seaduse § 48 lõike 4 alusel

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Määrusega kehtestatakse Väike-Maarja Õppekeskuses (edaspidi kool) koolilõuna toetuse saamiseks õigustatud õpilastele (edaspidi õpilased) riigieelarvest eraldatava koolilõuna toetuse (edaspidi toetus) kasutamise tingimused ja kord.

 (2) Koolilõuna toetuse saamiseks õigustatud õpilased on statsionaarses õppes esmaõppe õppekavadel õppivad kuni 20-aastased ilma keskhariduseta õpilased. Pärast õpilase 20-aastaseks saamist nähakse toetus ette jooksva õppeaasta lõpuni.

§ 2.  Toetuse kasutamine õppeperioodil

 (1) Kool peab igal õppepäeval õpilasele tagama vähemalt ühe toiduportsjoni Vabariigi Valitsuse kehtestatud toetuse arvestusliku maksumuse ulatuses.

 (2) Kooli direktor kehtestab vajadusel toitlustamise korra koolis, määrates toetuse õpilaseni jõudmise viisi.

§ 3.  Toetuse kasutamine praktika ajal

  Õppekava raames korraldatava praktika kestuse ajaks on koolil õigus kanda õpilasele ettenähtud toetus õpilase pangakontole.

§ 4.  Järelejääva toetuse kasutamine

 (1) Õpilaste haiguspäevade, toetusest loobumise tõttu ja muudel põhjustel kasutamata jäänud toetuse arvelt on direktoril õigus ühe kalendriaasta piires määrata õpilastele Vabariigi Valitsuse kehtestatud toetuse arvestuslikust maksumusest suurem toetus.

 (2) Ühel õppepäeval kasutamata jäänud toetust ei saa sama õpilane kasutada teisel õppepäeval.

§ 5.  Erandkorras toetuse väljamaksmine

  Kui õpilane ei soovi toitlustamist koolis, on koolil õigus õpilasele ettenähtud toetus kanda erandkorras õpilase pangakontole.

§ 6.  Toetuse kasutamise aruanne

 (1) Kool on kohustatud pidama arvestust toetust kasutavate õpilaste arvu ning toidupäevade kohta.

 (2) Kooli direktor esitab toetuse kasutamise aruande Haridus- ja Teadusministeeriumile Haridus- ja Teadusministeeriumi kehtestatud vormil ja tähtaegadel.

§ 7.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavolikogu 25.10.2006 määrus nr 17
Väike-Maarja Õppekeskuse koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

§ 8.  Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Ene Preem
volikogu esimees