HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra ja tasumise korra kehtestamine

Koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra ja tasumise korra kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 22.12.2015, 4

Koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra ja tasumise korra kehtestamine

Vastu võetud 12.02.2014 nr 14
RT IV, 20.02.2014, 2
jõustumine 01.03.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.12.2015RT IV, 22.12.2015, 101.01.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 1 punkti 2 ning lõigete 3–4 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Põlva valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes (edaspidi lasteasutus) muude kulude (majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude) vanemate poolt kaetava osa (edaspidi kohatasu) määra kehtestamist ja selle tasumist.

§ 2.  Kohatasu suurus

  Kohatasu lasteasutuses ühes kalendrikuus ühe lapse kohta on 25 eurot.
[RT IV, 22.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

§ 3.  Kohatasu tasumine

 (1) Kohatasu tasutakse igakuiselt Põlva Vallavalitsuse poolt koostatud arve alusel selles märgitud tähtajaks.

 (2) Kohatasu tasumise periood on kaksteist kuud aastas.

 (3) Kohatasu makstakse terve kuu eest, olenemata lapse lasteasutusest puudutud päevade arvust. Lapse puudumisel lasteasutusest kohatasu suuruse suhtes ümberarvestusi ei tehta.
[RT IV, 22.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

 (4) [Kehtetu - RT IV, 22.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

§ 4.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2014. aasta 1. märtsil.