Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Munitsipaalasutuse Viimsi Raamatukogu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.12.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2018
Avaldamismärge:RT IV, 22.12.2015, 6

Munitsipaalasutuse Viimsi Raamatukogu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 15.12.2015 nr 24

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 6, rahvaraamatukogu seaduse § 16 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab Viimsi Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) ning tema harukogude Prangli Raamatukogu ja Randvere Raamatukogu teeninduse korralduse, lugejate õigused ja kohustused.

§ 2.  Raamatukogu teenused

 (1) Raamatukogu põhiteenused on teavikute (teavik- mis tahes materiaalne objekt, millele on talletatud informatsioon, nt. trükis, foto, heliplaat, kompaktketas) kohalkasutus, kojulaenutus ja üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

 (2) Raamatukogul on õigus osutada tasulisi eriteenuseid. Eriteenuste eest võetava tasu suuruse kehtestab Viimsi Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

 (3) Raamatukogu kogudes puuduvad teavikud (tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi RVL) kaudu.

 (4) Raamatukogu arvutite kasutamist reguleerib direktori käskkirjaga kinnitatud arvutitöökoha ja traadita andmesidevõrgu (WiFi) kasutamise eeskiri.

§ 3.  Lugejaks registreerimine

 (1) Raamatukogu lugejaks registreeritakse isikut tõendava dokumendi alusel.

 (2) Lugejaks registreerimisel täidab lugeja vormikohase registreerimise lehe (lisa 1), milles ta kinnitab allkirjaga, et on tutvunud raamatukogu kasutamise eeskirjaga ja kannab materiaalset vastutust tema kasutuses olevate teavikute, tehnikavahendite ja muu inventari eest.

 (3) Alla 16-aastaseid isikuid registreeritakse lugejaks õpilaspileti või ID-kaardi alusel. Teavikute kojulaenutamise õiguseks on vajalik vanema või eestkostja kirjalik nõusolek (lisa 2).

 (4) Lugejaks registreerimisel kantakse raamatukogu lugejate andmebaasi järgmised andmed:
 1) ees- ja perekonnanimi;
 2) isikukood;
 3) elukoht;
 4) telefoninumber (id);
 5) elektronposti aadress,
 6) lugejarühm;
 7) õppurite puhul õppeasutus, klass või õpperühm;
 8) alla 16-aastase lugeja registreerimisel lapsevanema või eestkostja kontaktandmed.

 (5) Lugeja kinnitab registreerimise avaldusel allkirjaga, et nõustub täitma eeskirja ning on teadlik oma isikuandmete kasutamisest eeskirjas sätestatud ulatuses. Alla 16-aastase lugeja nõusolekut ja teadlikkust kinnitab allkirjaga lapsevanem või eestkostja.

 (6) Lugejale väljastatakse lugejapilet, mille eest lugeja tasub vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale. Lugejapilet on nimeline ja seda ei ole lubatud anda teistele isikutele. Lugeja on kohustatud teavitama raamatukogu lugejapileti või isikut tõendava dokumendi kaotamisest.

 (7) Lugejapiletit võib asendada ID kaart, autojuhiluba, (üli)õpilaspilet vm fotot ja isikukoodi sisaldav isikut tõendav dokument. Isikut tõendavale dokumendile lugejapileti vormistamine on tasuta.

 (8) Lugeja ja alla 16-aastase isiku vanem või eestkostja on kohustatud teavitama raamatukogu ühe kuu jooksul isiku- või kontaktandmete muutumisest.

 (9) Igal aastal raamatukogu esmasel külastamisel registreeritakse lugeja ümber. Võlglaste laenutusõigust pikendatakse pärast võlgade likvideerimist.

§ 4.  Lugejate andmete kasutamine

 (1) Registreeritud lugejate kohta peetakse lugejate andmebaasi, mille eesmärgiks on osutatavate teenuste sidumine lugejaga.

 (2) Lugejate andmeid kasutatakse lugejate tuvastamiseks raamatukoguteenuste osutamisel ja statistilisel eesmärgil, kusjuures andmeid ei seostata isikuga.

 (3) Lugejate andmebaas on asutusesiseseks kasutamiseks, kusjuures andmetele juurdepääs on teenuseid osutavatel raamatukogutöötajatel, kes on kohustatud säilitama lugejaandmete konfidentsiaalsuse. Kolmandatele isikutele võimaldatakse andmetele juurdepääs ainult õigusaktides sätestatud juhtudel.

 (4) Lugeja identifitseerimiseks kasutatakse isikut tõendavat dokumenti või lugejapiletit. Elektronkataloogi sisenemiseks võib lugeja kasutada ID-kaarti või siseneda kasutajanime ja parooliga. Parool on raamatukogu töötajatele programmis nähtav krüpteerituna.

 (5) Lugejate andmebaasis sisalduvate isikuandmete kaitse tagatakse tehnoloogiliste vahenditega.

 (6) Raamatukogul on õigus kontrollida esitatud elukoha ja kontaktandmete õigsust (alla 16-aastaste isikute puhul ka vanemate või eestkostjate andmeid) Eesti rahvastikuregistrist.

§ 5.  Teavikute laenutamine

 (1) Teavikute laenutus registreeritakse lugejapileti või isikut tõendava dokumendi esitamisel elektroonilises andmebaasis. Soovi korral antakse lugejale laenutatud teavikute nimekiri koos tagastustähtaegadega.

 (2) Teavikuid laenutatakse koju Viimsi ja Randvere Raamatukogus üldjuhul 21 kalendripäevaks, Prangli Raamatukogus 30 kalendripäevaks. Suurema nõudlusega või erilise väärtusega teavikutele on raamatukogul õigus määrata lühemaid laenutusaegu, kusjuures:
 1) jooksva kalendriaasta perioodikaväljaandeid laenutatakse koju 7 kalendripäevaks;
 2) suure nõudlusega teavikuid, mille lugemisjärjekorras on rohkem kui 2 lugejat on raamatukogul õigus koju laenutada lühemaks ajaks kui 21 kalendripäeva, ilma tagastustähtaja pikendamise võimaluseta;
 3) perioodikaväljaannete viimaseid numbreid, teatmeteoseid, auviseid (teavik, milles valdava osa moodustavad heli ja/või pilt ning mida saab vaadata ja/või kuulata eriseadmetega) ja eriti väärtuslikke teavikuid koju ei laenutata;
 4) laenutuslitsentsiga auviseid laenutatakse koju 7 kalendripäevaks. Helisalvestisi laenutatakse koju, kui helisalvestise Eestis levitamise algusest on möödunud 4 kuud.

 (3) Tagastamistähtaega võib pikendada raamatukogus, telefoni ja elektronposti teel või raamatukogu elektronkataloogi kaudu 10 korda või maksimaalselt 6 kuud. Lugemisjärjekorras olevate teavikute laenutustähtaega ei pikendata.

 (4) Teavikud võib tellida ette või registreerida lugemisjärjekorda raamatukogus, telefoni ja elektronposti teel või raamatukogu elektronkataloogis. Teaviku raamatukogusse saabumisest teavitatakse lugejat. Teavikut hoitakse lugeja nimel 5 raamatukogu lahtiolekupäeva, pärast mida kaotab lugemisjärjekord automaatselt kehtivuse.

 (5) Olenemata sellest, kus raamatukogus laenutus on vormistatud, võib laenutatud teavikuid tagastada nii Viimsi, Prangli kui ka Randvere Raamatukogudesse või 24h tagastuskastidesse.

 (6) Raamatukogus puuduvaid teavikuid tellitakse lugeja soovil ja kulul raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) teel teistest Eesti raamatukogudest. RVLi tellimused vormistab raamatukogutöötaja. Tellitud teavikute saabumise ja laenutähtaeg oleneb saatvast raamatukogust.

 (7) Lugejalt võib teaviku kojulaenutamisel nõuda tagatist, kui lugeja rahvastikuregistrisse kantud elukohaks ei ole Viimsi vald. Tagatissumma ei tohi olla suurem kui laenutatud teavikute hind. Välja võtmata tagatissummad laekuvad aasta möödumisel Viimsi valla eelarvesse.

§ 6.  Lugeja vastutus

 (1) Lugeja vastutab tema nimel laenutatud teavikute ja muude tema kasutusse antud tehniliste vahendite ja inventari eest ning on kohustatud hüvitama raamatukogule selle läbi tekitatud kahju.

 (2) Lugeja on kohustatud teaviku seisundit kontrollima teaviku laenamisel. Kui teaviku rikkumine avastatakse teaviku tagastamisel, vastutab selle eest teaviku viimasena tagastanud lugeja.

 (3) Teaviku laenutustähtajaks tagastamata jätmise eest võtab raamatukogu viivist iga viivitatud päeva eest ühe teaviku kohta. Tasu suuruse kehtestab Viimsi Vallavalitsus korraldusega. Viivise määramisel kehtivad erandid:
 1) kui lugeja tagastab teaviku tagastustähtpäevale järgneva 7 kalendripäeva jooksul, on raamatukogul õigus viivise võtmisest loobuda;
 2) iga kuu teisel teisipäeval tagastatud teaviku(te) eest viivist ei võeta;
 3) täiendavatest viivisevabadest päevadest teatab raamatukogu meedia vahendusel.

 (4) Teaviku rikkumise või kaotamise korral tuleb see asendada sama teavikuga või hüvitada teaviku väärtus rahas. Teaviku väärtuse määramise aluseks võetakse teaviku turuhind. Rikutud või kaotatud teaviku väärtuse määrab raamatukogu direktor.

 (5) Raamatukogul on õigus peatada lugeja kojulaenutamise õigus kuni üheks aastaks, kui lugeja ei ole lõigetes 3 ja 4 sätestatud kohustusi raamatukogu poolt esitatud tähtajaks täitnud.

 (6) Alla 16-aastase isiku tekitatud kahju hüvitab vanem või eestkostja.

 (7) RVLi teel laenutatud teavikute säilimise ja õigeaegse tagastamise eest vastutab lugeja. Laenutatud teaviku rikkumisel või kaotamisel tuleb lugejal see asendada sama teavikuga või hüvitada teaviku väärtus. Teaviku väärtuse määrab teaviku saatnud raamatukogu.

 (8) Kui lugeja ei reageeri raamatukogu hoiatustele, on Viimsi Vallavalitsusel õigusteha lugejale ettekirjutus koos sundtäitmise algatamise hoiatusega. Ettekirjutuses märgitakse selle vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord. Alla 16-aastase isiku puhul esitatakse ettekirjutus lapse seaduslikule esindajale.

 (9) Kui lugeja jätab hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata, on Viimsi Vallavalitsusel õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Viimsi Vallavalitsus võib käesoleva paragrahvi lõikes 8 ja 9 nimetatud pädevuse üle anda raamatukogule.

§ 7.  Raamatukogu käitumisreeglid

 (1) Raamatukogus tuleb säilitada korda ja vaikust. Lubamatu on igasugune tegevus, mis häirib teiste raamatukogus viibijate tööd.

 (2) Raamatukogu ei vastuta valveta jäetud esemete allesoleku eest.

 (3) Ettepanekuid, arvamusi ja pretensioone võib esitada raamatukogus kohapeal, raamatukogu veebilehel või telefoni teel.

§ 8.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 27.08.2013 määrus nr 15 „Munitsipaalasutuse Viimsi Raamatukogu kasutamise eeskiri“.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Kristina Kams
Vallavolikogu aseesimees

Lisa 1 Lugejaks registreerimise leht

Lisa 2 Vanema / eestkostja nõusolek teavikute koju laenamiseks

/otsingu_soovitused.json