Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Viimsi valla kohanimede määramise kord

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.09.2019, 6

Viimsi valla kohanimede määramise kord

Vastu võetud 15.12.2015 nr 25
RT IV, 22.12.2015, 11
jõustumine 01.01.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.01.2018RT IV, 09.02.2018, 312.02.2018, määruses on läbivalt asendatud sõna "kommunaalamet" sõnadega "ehitus- ja kommunaalamet" vastavas käändes
10.09.2019RT IV, 24.09.2019, 127.09.2019

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4 ja ruumiandmete seaduse § 54 lõike 1, § 55-57 alusel ning kooskõlas kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõikega 2.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Viimsi valla kohanimede määramise kord sätestab kohanimede määramise ja kasutamise Viimsi vallas vastavalt kohanimeseadusele ning koha-aadresside määramise vastavalt ruumiandmete seadusele.

  (2) Korras reguleerimata küsimuste puhul lähtutakse kohanimeseaduses ja ruumiandmete seaduses sätestatust.

  (3) Viimsi vallas määratakse nimi järgmistele nimeobjektidele:
  1) osavallale;
  2) sadamale, tuletornile ja ühissõidukipeatusele;
  3) teele, tänavale, väljakule või muule Viimsi valla territooriumil asuvale nimeobjektile, kui seda on vaja kohanime alusel eristada ja maaüksusele, kui see moodustab iseseisvalt kasutatava kinnisasja, millel paikneb aadressi vajav objekt.

  (4) Kavandatavale kohanimekohustusega objektile määratakse nimi pärast detailplaneeringu kehtestamist.

§ 2.   Kohanime määramise pädevus

  (1) Viimsi Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) määrab kohanime osavallale.

  (2) Viimsi Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) määrab kohanime:
  1) ajaloolise tekke ja nimega terviküksusele;
  2) teele, tänavale, väljakule ning asustusüksusest väiksemale nimeobjektile, mis on kasutusel aadressides (aadressikoht);
  3) ühissõidukipeatusele, sadamale ja muule nimeobjektile;
  4) maaüksusele.

  (3) Viimsi Vallavalitsus määrab koha-aadressid tulenevalt ruumiandmete seadusest.

  (4) Vallavalitsus moodustab alalise komisjonina tegutseva Viimsi Vallavalitsuse nimekomisjoni (edaspidi nimekomisjon), mille eesmärk on nõustada vallavalitsust kohanime määramisel.

§ 3.   Kohanime määramise korraldamine

  (1) Kohanime määramise korraldab seadusest tuleneval alusel omal algatusel või füüsilise ja juriidilise isiku kirjaliku taotluse alusel Viimsi Vallavalitsuse poolt määratud osakond. Taotlus peab sisaldama kohanime valiku põhjendust. Detailplaneeringu menetlemise käigus planeerija poolt nimetatud kohanime käsitletakse kirjaliku taotlusena kohanime määramiseks.
[RT IV, 24.09.2019, 1 - jõust. 27.09.2019]

  (2) Kohanime määramise ettepaneku esitab nimekomisjonile arvamuse saamiseks kohanimekorraldaja (määratletakse ametniku ametijuhendis).

  (3) Kohanime määramisel eraomandis olevale maaüksusele või sellel paiknevale nimeobjektile teavitab kohanimemääraja asjaomast maaomanikku posti teel, küsides tema arvamust. Maaomanik peab kirjaliku arvamuse esitama 15 päeva jooksul pärast teate saamist. Kui maaomanik jätab arvamuse tähtajaks esitamata, loetakse tema nõusolek saaduks. Sätet ei kohaldata, kui kohanime määramist taotleb maaomanik ise või tema nõusolek on tuvastatav maaüksuse moodustamise dokumentatsioonist.

  (4) Võõrkeelse kohanime ja rööpnime määramiseks ning ametliku kohanime muutmiseks kohanimeseaduses sätestamata põhjustel taotleb Viimsi Vallavalitsus nõusoleku Vabariigi Valitsuse kohanimenõukogult.

  (5) Pühendusnime määramine toimub kooskõlas Vabariigi Valituse 22.06.2004 määrusega nr 227 „Pühendusnimede määramise kord“.

  (6) Mitteametliku kohanime või sellise objekti nime, millel ei ole kohanimeseaduse alusel nimekohustust, võib objekti omaniku või haldaja soovil kanda Viimsi valla andmekogudesse või valla aluskaardile.

  (7) Vallavalitsuse nimekomisjon võib küsida kohanimede kohta arvamust Vabariigi Valitsuse moodustatud kohanimenõukogult või eksperdihinnangut Vabariigi Valitsuse määratud nimeteaduslikult usaldusasutuselt.

  (8) Kui Viimsi vallas asuvale nimeobjektile määrab kohanime Vabariigi Valitsus või minister, esitab vallavalitsus nimekomisjoni ettepanekuid arvestades Vabariigi Valitsusele või ministrile sellekohase kirjaliku arvamuse.

  (9) Kohanime määramise õigusakti eelnõu valmistab ette nimekomisjoni ettepanekuid arvestades Viimsi Vallavalitsuse määratud ametnik.

  (10) Ühissõidukipeatusele nime määramise eelnõu õigusakti valmistab nimekomisjoniga kooskõlastatult ette Viimsi valla ehitus- ja kommunaalosakond.
[RT IV, 24.09.2019, 1 - jõust. 27.09.2019]

§ 4.   Kohanime määramise avalikustamine ja avaldamine

  (1) Kohanime määramise kohta avaldatakse eelteade Viimsi valla ametlikke teateid avaldavas ajalehes ja veebilehel vähemalt 15 päeva enne kohanime määramist. Sätet ei kohaldata maaüksuse nime määramisel.

  (2) Kohanime määramise õigusakt avaldatakse Viimsi valla ametlikke teateid avaldavas ajalehes ja veebilehel hiljemalt 10 tööpäeva jooksul.

  (3) Valla kohanime määrav ametnik korraldab:
  1) kohanime määramise õigusakti edastamise kohanimenõukogule, riikliku kohanimeregistri volitatud töötlejale ning huvitatud isikutele kümne päeva jooksul pärast õigusakti jõustumist;
  2) määratud kohanime kandmise valla aluskaardile kümne päeva jooksul pärast õigusakti jõustumist;
  3) kohanimeandmete uuendamise Viimsi valla andmekogudes.

§ 5.   Kohanime kasutamine

  (1) Viimsi valla õigusaktides, andmekogudes, aluskaardil, aadressiandmetes, teabelevis, avalikul sildil, kuulutustes, viitadel jms tuleb kasutada riiklikku kohanimeregistrisse kantud ametlikku kohanime. Põhi- ja rööpnimi esitatakse riiklikus kohanimeregistris esitatud järjekorras.

  (2) Iga isik ja nimekomisjon võib teha ettepaneku vahetada välja viidad, kus kohanimi on esitatud ebakorrektselt.

  (3) Kohanime sisaldavad aadressid määratakse seaduste ja nende alusel antud õigusaktide alusel.

  (4) Kohanime peab muutma, kui see on vastuolus kohanimele esitatavate nõuetega või kui kohanimede eri kujud vajavad ühtlustamist.

  (5) Kohanime võib kehtetuks tunnistada, kui nimeobjekti tegelikkuses ei eksisteeri. Kohanimi tunnistatakse kehtetuks vallavalitsuse korraldusega.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2016.a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json