Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Pärnu linna 2016. aasta eelarve

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.05.2016
Avaldamismärge:RT IV, 22.12.2015, 51

Pärnu linna 2016. aasta eelarve

Vastu võetud 17.12.2015 nr 33
jõustumine 01.01.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

§ 1.   Pärnu linna 2016. aasta eelarve

  (1) Kinnitada Pärnu linna 2016. aasta eelarve:
  1) koondeelarve vastavalt lisale 1;
  2) põhitegevuse tulude eelarve vastavalt lisale 2;
  3) põhitegevuse kulude eelarve vastavalt lisale 3;
  4) investeerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 4;
  5) finantseerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 5.

  (2) Käesoleva määruse lisa 1 „Pärnu linna 2016. a eelarve koondeelarve“ muude tegevuskulude eelarve sisaldab linnavalitsuse reservfondi suurusega 180 000 eurot. Reservfond on planeeritud finantsjuhtimisteenistuse põhitegevuse kulude eelarve koosseisus.

  (3) Käesoleva määruse lisa 4 „Pärnu linna 2016. a eelarve investeerimistegevus“ materiaalse põhivara soetuse ja renoveerimise eelarve planeeritakse koos soetusega kaasneva käibemaksukuluga.

§ 2.   Linnavalitsusele volituste andmine

  (1) Lubada linnavalitsusel:
  1) täpsustada eelarvet Pärnu linnale riigieelarve toetusfondist ja riigieelarvest lepingute alusel eraldatud sihtotstarbeliste vahendite võrra pärast riigi vastavate õigusaktide vastuvõtmist või lepingute sõlmimist vastavalt neis toodud tingimustele;
  2) täpsustada eelarvet sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite või annetuste ja nende arvel tehtavate kulutuste võrra;
  3) suurendada linnavalitsuse struktuuriüksuste ja linnavalitsuse hallatavate asutuste muudatusettepanekute alusel investeerimistegevuse eelarvet põhitegevuse kuludeks ettenähtud vahendite arvel;
  4) täpsustada linnavalitsuse struktuuriüksuste ja linnavalitsuse hallatavate asutuste eelarveid struktuuriüksuste eelarvetes haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja sotsiaalhoolekandeprojektide ning muude tsentraliseeritud vahendite arvel tingimusel, et vahendeid kasutatakse samaks otstarbeks;
  5) vähendada linnavalitsuse hallatava asutuse kulusid omatulude eelarve prognoositava alatäitmise summa võrra, välja arvatud tulu teistelt kohalikelt omavalitsustelt koolieelsete lasteasutuste, üldhariduskoolide ja huvikoolide tegevuskulude katmises osalemisest;
  6) linnavalitsuse struktuuriüksuse või linnavalitsuse hallatava asutuse tegevuse lõpetamisel või ümberkorraldamisel suunata vabanenud eelarvevahendid linnavalitsuse reservfondi;
  7) võtta eelarveaasta kestel kassalaenu suurima lubatud jäägiga kuni 1 000 000 eurot. Kassalaen tuleb tagastada eelarveaasta lõpuks;
  8) võtta eelarvelaenu 835 000 eurot laenu tagastamise lõpptähtajaga 31.12.2022, sh Danske Bank AS Eesti filiaali laenu (laenuleping KL-120314PA/1) osaliseks refinantseerimiseks summas 681 260 eurot ja Väike-Posti 8a hoone renoveerimise finantseerimiseks summas 153 740 eurot;
  9) kinnitada hallatavate asutuste tulude ja kulude alaeelarved detailsema liigendusega, mis on vajalik käesoleva määruse § 3 lõigete 2, 3 ja 4 rakendamiseks.

  (2) Eelarveaasta jooksul lisaeelarve koostamisel tuleb selles kavandada käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 - 6 nimetatud eelarvemuudatused.

§ 3.   Eelarve täitmine

  (1) Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse eelarveosade täitmisel võib üht täita samas mahus rohkem, kui teine eelarveosa jääb täitmata, kui see on põhjustatud hangete korraldamise järel selgunud tingimustest, mille tõttu planeeritud tehing klassifitseeritakse eelarve täitmisel tulenevalt põhivara arvele võtmise reeglitest teisiti, kui eelarves oli ette nähtud.

  (2) Linnavalitsuse hallatavate asutuste eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud põhitegevuse kuludeks planeeritud vahendite jääk, millest on maha arvatud põhitegevuse tulude eelarve alatäitmise summa, kantakse järgmisse eelarveaastasse.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud põhitegevuse kuludeks planeeritud vahendite jäägi summasse ei arvestata:
  1) sihtotstarbeliste toetuste arvel tehtavate kulude jääki;
  2) kütte-, elektri-, vee- ja kanalisatsioonikuludeks planeeritud vahendite jääki.

  (4) Põhitegevuse tulude eelarve ületäitmise korral suurendatakse linnavalitsuse hallatavate asutuste järgmise eelarveaasta eelarvet ületäitmise summa võrra, millest on maha arvatud teistelt kohalikelt omavalitsustelt koolieelsete lasteasutuste, üldhariduskoolide ja huvikoolide tegevuskulude katmises osalemisest planeeritud tulu ületäitmise summa.

§ 4.   Linnavalitsuse struktuuriüksuse ja linnavalitsuse hallatava asutuse õigused ja kohustused

  Linnavalitsuse struktuuriüksused ja linnavalitsuse hallatavad asutused võivad teha tehinguid ainult kinnitatud või linnavalitsuse poolt käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktide 1, 2, 3, 4 ja 5 alusel täpsustatud eelarve piires.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016.aastal.

Andrei Korobeinik
Volikogu esimees

Lisa 1 Koondeelarve

Lisa 2 Põhitegevuse tulud

Lisa 3 Põhitegevuse kulud

Lisa 4 Investeerimistegevus

Lisa 5 Finantseerimistegevus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json