Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Häädemeeste Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused

Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.12.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2017
Avaldamismärge:RT IV, 22.12.2016, 21

Häädemeeste Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused

Vastu võetud 06.02.2014 nr 3
RT IV, 21.02.2014, 7
jõustumine 24.02.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.02.2015RT IV, 20.02.2015, 823.02.2015, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2015.a
03.12.2015RT IV, 18.12.2015, 1021.12.2015, rakendatakse alates 01.01.2016
08.12.2016RT IV, 22.12.2016, 125.12.2016, rakendatakse alates 01.01.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, Vabariigi Valitsuse 20.12.2013. a määruse nr 179 „Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär“, Vabariigi Valitsuse 28.11.2013. a määruse nr 166 „Töötasu alammäära kehtestamine“ ja Häädemeeste Vallavalitsuse hallatavate asutuste põhimääruste alusel.

§ 1.  Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse Häädemeeste Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate (edaspidi töötajate) palgaastmed ja palgamäärad ning palgatingimused.

§ 2.  Palgaastmed

 (1) Kinnitada töötajate ühtne palgaastmestik vastavalt käesoleva määruse lisale nr 1.
[RT IV, 18.12.2015, 10 - jõust. 21.12.2015, rakendatakse alates 01.01.2016]

 (2) Töötajatele ettenähtud palgaastmete vahemikud on ette nähtud töö tulemuslikkuse arvestamiseks ning ergutusvõimaluste loomiseks.

§ 3.  Palgatingimused

 (1) Asutuse koosseisudes ettenähtud ametikohtade palgaaste ja sellele vastav palgamäär (astmepalk) määratakse Häädemeeste valla eelarves töötasudeks määratud summa piires. Häädemeeste valla eelarves töötasudeks ettenähtud summa kujunemise aluseks on asutuse palgagruppide keskmine astmepalk.

 (2) Palgaastmete määramisel lähtutakse ametikohal tehtava töö vastutusest ja keerukuse astmest.

 (3) Astmepalga määramine:
 1) Häädemeeste Vallavalitsuse hallatava asutuse juhi palgaastme ja palgamäära (astmepalga) kinnitab vallavalitsus korraldusega;
 2) Häädemeeste Vallavalitsuse hallatava asutuse töötaja palgaastme ja palgamäära (astmepalga) kinnitab vastava asutuse juht käskkirjaga, kui asutuse põhimäärusest ei tulene teisiti.

 (4) Töötaja töötulemuste hindamise tulemusel võib tõsta tema palgaastet.

 (5) Häädemeeste Vallavalitsuse hallatava asutuse juht võib palgamäära diferentseerida asutusele olulistel ametikohtadel kvalifikatsiooninõuete, töötingimuste erisuse, piirkondlikkuse ja muude töö eripära iseloomustavate näitajate alusel Häädemeeste valla eelarves asutuse töötasudeks määratud summa piires.

 (6) Üldhariduskooli õpetaja palgaaste on Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatav põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär riikliku õppekava täitmisel täistööajaga töötamise korral.
[RT IV, 18.12.2015, 10 - jõust. 21.12.2015, rakendatakse alates 01.01.2016]

 (7) Õpetajale määrab töötasu kooli direktor või haridusasutuse juht, arvestades õpetaja poolt antavate õppe- ja kasvatustöö tundide arvu ning muid õpetaja tööajal täidetavaid tööülesandeid, s.h. klassijuhatamine, ringijuhtimine, õpetajate asendamine ja muud õppetööga seotud või õppetööd toetavad tööülesanded.

 (8) Pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastava keskeriharidusega huvikooli õpetaja palgamäär on 15% madalam sama ametijärguga õpetaja palgaastmest.

§ 4.  Lisatasu ja preemia

 (1) Häädemeeste Vallavalitsuse hallatava asutuse juhile lisatasu maksmise täiendavate tööülesannete eest või preemia maksmise kinnitab vallavalitsus korraldusega.

 (2) Häädemeeste Vallavalitsuse hallatava asutuse töötajale lisatasu maksmise täiendavate tööülesannete eest või preemia maksmise kinnitab asutuse juht käskkirjaga, kui asutuse põhimäärusest ei tulene teisiti.

 (3) Kõikidele asutuse töötajatele ühesuguse põhimõtte alusel makstavat ühekordset lisatasu või preemiat makstakse samal alusel ka asutuse juhile.

 (4) Preemiat võib maksta Häädemeeste valla eelarves asutuse töötasudeks määratud summa piires.

§ 5.  Töötajate kuupalgamäärad

  Kinnitada töötajate kuupalgamäärad vastavalt käesoleva määruse lisale nr 2.
[RT IV, 22.12.2016, 1 - jõust. 25.12.2016, rakendatakse alates 01.01.2017]

§ 6.  Rakendussätted

 (1) Juhul, kui töötajale enne 1. jaanuari 2014. a kehtinud Häädemeeste Vallavolikogu poolt 17.04.2013. a kehtestatud määruse nr 5 „Häädemeeste Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused“ alusel määratud palgamäär (astmepalk) oli suurem kui käesoleva määrusega kehtestatud alustel määratav palgamäär (astmepalk), tagatakse töötajale palgamäär (astmepalk) enne 1. jaanuari 2014. a kehtinud määruse alusel kehtestatud suuruses.

 (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (3) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. jaanuarist 2014. a.

 (4) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Lisa 1 Töötajate palgaastmestik
[RT IV, 18.12.2015, 10 - jõust. 21.12.2015, rakendatakse alates 01.01.2016]

Lisa 2 Töötajate kuupalgamäärad
[RT IV, 22.12.2016, 1 - jõust. 25.12.2016, rakendatakse alates 01.01.2017]