HaridusHuviharidus

HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Häädemeeste Muusikakooli põhimääruse kinnitamine

Häädemeeste Muusikakooli põhimääruse kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.12.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.12.2016, 24

Häädemeeste Muusikakooli põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 16.04.2008 nr 10
RT IV, 30.05.2014, 4
jõustumine 28.04.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.12.2016RT IV, 22.12.2016, 225.12.2016

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 35 lõike 2 ja „Huvikooli seaduse” § 7 lõike 2 alusel ning kooskõlas haridus- ja teadusministri 21. märtsi 2007 määrusega nr 24 „Huviharidusstandard“.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Häädemeeste Muusikakooli (edaspidi kool) põhimäärus (edaspidi põhimäärus) sätestab kooli ametliku nime ja asukoha, kooli liigi vastavalt haridusstandardile, kooli tegevuse, eesmärgid ja ülesanded, kooli juhtimis- ja õppekorralduse, töötajate ja õppurite õigused ja kohustused, kooli finantseerimise alused, alused kooli ümberkorraldamiseks ja lõpetamiseks ning põhimääruse muutmise korra.

§ 2.   Kooli nimi

  Kooli ametlik nimi on Häädemeeste Muusikakool.

§ 3.   Kooli asukoht

  Kool asub Pärnumaal Häädemeeste vallas Häädemeeste alevikus Pärnu mnt 32.

§ 4.   Kooli õiguslikud alused

  (1) Kool on Häädemeeste Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus, mille asutamise, ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Häädemeeste Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu).

  (2) Kool on huvikoolina tegutsev muusikakool.

  (3) Kool tegutseb Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud õppekavade alusel.

  (4) Kool juhindub oma tegevuses kehtivatest õigusaktidest, huviharidusstandardist, huviala riiklikest raamõppekavadest, vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 5.   Õppekeel

  Kooli õppekeel on eesti keel.

§ 6.   Asjaajamise alused

  (1) Asjaajamine koolis toimub vastavalt õigusaktides sätestatud korrale.

  (2) Kooli asjaajamise keel on eesti keel.

  (3) Kooli asjaajamise korraldus reguleeritakse asjaajamiskorraga, mille kehtestab kooli direktor käskkirjaga.

§ 7.   Kooli sümboolika

  (1) Koolil on oma sümboolika.

  (2) Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab kooli direktor oma käskkirjaga.

  (3) Koolil on oma nimega pitsat. Pitsat on sõõrikujuline ja 40 millimeetrilise läbimõõduga. Pitsati sõõrikujulisel äärel on kiri „Häädemeeste Muusikakool” ja keskel puhkpilli kujutis ning aastaarv 1992.

2. peatükk KOOLI TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 8.   Tegevuse eesmärk

  (1) Kooli tegevuse eesmärk on anda riiklikust huvihariduse raamõppekavast lähtuvalt muusikalist põhiharidust ja valmistada õppureid ette muusikahariduse omandamiseks kõrgema taseme õppeasutustes.

  (2) Vastavalt vajadusele ja võimalustele võib kool anda täiskasvanutele vabahariduslikku muusikaharidust.

§ 9.   Kooli teeninduspiirkond

  (1) Kooli teeninduspiirkond on Häädemeeste vald – kool võimaldab muusikahariduse omandamist eelkõige Eesti rahvastikuregistri andmetel Häädemeeste vallas elavatele lastele ja täiskasvanutele.

  (2) Väljastpoolt teeninduspiirkonda võetakse õppur kooli tingimusel, et tema elukohajärgne kohalik omavalitsus osaleb kulude katmisel või õppur või tema seaduslik esindaja on nõus katma kogu õpilaskoha maksumuse.

  (3) Vallavalitsus võib punktis 2 nimetatud juhtudel nõuda lepingu sõlmimist kulude katjaga.

§ 10.   Kooli ülesanded

  Kooli ülesanded on:
  1) laste ja noorte muusikaalaste võimete avastamine ja kavakindel arendamine ning Häädemeeste valla kultuurielu edendamine;
  2) Häädemeeste valla lastele ja noortele tingimuste loomine vaba aja sisustamiseks muusikaalase tegevusega;
  3) muusikaalase koostöö arendamine Häädemeeste valla asutuste vahel;
  4) õppetegevuse korraldamine koostöös lastevanemate ja vallavalitsusega;
  5) kooli ja Häädemeeste valla muusikaelu edendamiseks teiste muusikaalaste ühingute, liitude ja asutustega koostöö korraldamine;
  6) kooli töötajatele tööalaste koolituste korraldamine ja neile tingimuste loomine oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste täiendamiseks;
  7) täiskasvanute vabaharidusliku koolitusega tegelemisel õppijatele sobivas vormis õppe ning seminaride ja kursuste korraldamine.

3. peatükk KOOLI STRUKTUUR 

§ 11.   Struktuur

  (1) Muusikahariduse andmine toimub õppeastmete kaupa õppekava alusel.

  (2) Koolis on järgmised õppeastmed:
  1) põhikooli noorem aste 1.-4. klass
  2) põhikooli vanem aste 5.-7. klass
  3) lisa-aasta(d)

§ 12.   Õppeastmete ülesanded

  (1) Põhikooli ülesandeks on õpilaste loomevõimete kavakindel arendamine ning nende ettevalmistamine muusikahariduse omandamise jätkamiseks kõrgemal tasemel.

  (2) Lisa-aasta(d) on mõeldud õpilastele, kes on muusikakooli lõpetanud ja soovivad end täiendada õpingute jätkamiseks kõrgemal tasemel.

4. peatükk ÕPPEKORRALDUS 

§ 13.   Õppekorralduse alused

  (1) Õpe koolis toimub õppuri alus-, põhi-, üldkesk- või kutsealast koolitust pakkuvate õppeasutuste õppetegevusest vabal ajal.

  (2) Kooli õppekorralduse aluseks on huviharidusstandardi ja huviala riikliku raamõppekava alusel koostatud õppekava.

  (3) Õpe koolis toimub õpperühmades ja individuaalselt.

  (4) Õppe korraldamise ajaliseks raamiks on õppeaasta.

  (5) Üldkultuurilise tasemega õppekava alusel õppijate jaoks eraldi rühmi ei moodustata.

§ 14.   Õppekava

  (1) Huviala riiklikust raamõppekavast lähtuvalt koostab kool muusikalise hariduse andmiseks õppekava.

  (2) Õppekavaga sätestatakse
  1) õppe eesmärk ja kestus;
  2) õppeainete loendid;
  3) ainekavad.

  (3) Õppekava on aluseks igaks õppeperioodiks kehtestatavatele tunnijaotuskavadele ja tööplaanidele.

§ 15.   Õppekava kinnitamine

  (1) Õppekava kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

  (2) Enne kinnitamist peavad õppekava eelnõu heaks kiitma kooli hoolekogu ja õppenõukogu.

§ 16.   Õppekava registreerimine ja muutmine

  (1) Kooli õppekava registreeritakse Eesti Hariduse Infosüsteemis.

  (2) Õppekava registreerimiseks on kooli direktor pärast õppekava kinnitamist kohustatud õppekava 5 tööpäeva jooksul esitama vallavalitsusele, kes korraldab andmete edastamise Eesti Hariduse Infosüsteemile.

  (3) Ettepanekuid kooli õppekava muutmiseks, uue kehtestamiseks või olemasoleva kehtetuks tunnistamiseks võivad teha vallavalitsus või tema poolt selleks volitatud isik, kooli hoolekogu või õppenõukogu.

  (4) Tehtud ettepanekud kinnitab kooli direktor, kuulanud eelnevalt ära õppenõukogu ja hoolekogu arvamuse.

  (5) Kooli õppekava võib muuta või kehtetuks tunnistada pärast jooksva õppeperioodi lõppu.

§ 17.   Kooli vastuvõtmine

  (1) Muusikahariduse õppekava järgi muusikahariduse omandamiseks toimub õpilase vastuvõtmine kooli tema seadusliku esindaja (lapsevanem või eestkostja) avalduse alusel, arvestades käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 märgitud erisusi. Täiskasvanud õppur esitab avalduse personaalselt.

  (2) Põhikooli noorema astme 1. klassi võetakse õpilane vastu sisseastumiskatsete alusel. Sisseastumiskatsete nõuded sätestatakse kooli õppekavas ning katsete hindamine kooli õpilaste hindamise korras. Otsuse õpilase kooli vastuvõtmiseks teeb õppenõukogu.

  (3) Põhikooli noorema astme 2.-4. klassi ja vanema astme 5.-7. klassi võetakse õpilane, kes mõnes muus muusikakoolis riikliku õppekava alusel on läbinud eelnevad klassid. Selleks peab õpilase seaduslik esindaja lisaks avaldusele esitama ka muusikakooli tunnistuse ja vajadusel eriala individuaalplaani koopia.

  (4) Lisa-aasta õppesse võetakse õppur, kes on muusikakooli põhikooli astmes eelnevalt lõpetanud, kuid soovib õpet jätkata.

  (5) Õppuri kooli vastuvõtmise vormistab direktor käskkirjaga.

§ 18.   Õpperühmade moodustamine

  (1) Õpperühmad moodustatakse klasside kaupa, lähtudes õpilaste vanusest ja tasemest. Üldjuhul antakse pilliõpet individuaaltundidena. Rühmad moodustatakse muusikaloo õppeaines, solfedžos ja muudes muusikateoreetilistes ainetes.

  (2) Samas õpperühmas võib osale õppuritele anda õpet üldkultuurilisele tasemele vastava õppekava alusel.

§ 19.   Kooli lõpetamine

  (1) Kool loetakse lõpetatuks pärast huviala õppekava täitmist.

  (2) Kooli lõpetamist tõendab kooli lõpudokument, milles kajastatakse koolis õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend.

  (3) Põhihariduse kõrval on võimalik muusikakool läbida üldkultuurilisel tasemel, saades lõputunnistusele märkuse „Lõpetas üldkultuurilisel tasemel”.

§ 20.   Koolist väljaarvamine

  (1) Õpilane arvatakse õppurite nimekirjast välja:
  1) kooli või õppeetapi lõpetamisel;
  2) lapsevanema, eeskostja või mõne muu seadusliku esindaja taotluse alusel.

  (2) Õpilase võib koolist välja arvata
  1) kui õpilane ei ole õppeaasta jooksul osalenud õppetöös kokku üle 1/3 tundidest;
  2) mitterahuldavate õpitulemuste tõttu õppenõukogu ettepanekul;
  3) kui lapsevanema poolt kaetav osalustasu on kolmel järjestikusel kuul tasumata;
  4) kooli kodukorra ja üldtunnustatud käitumisnormide eiramise või rikkumise tõttu.

  (3) Õppuri kooli nimekirjast väljaarvamise vormistab direktor käskkirjaga.

§ 21.   Õppeaasta

  (1) Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab järgmise kalendriaasta 31. augustini.

  (2) Õppeaasta koosneb õppeperioodidest ja õppevaheaegadest.

§ 22.   Õppeperiood

  (1) Õppeperiood on vähemalt 175 kalendripäeva.

  (2) Õppeperioodi arvestusühikud on trimester ja õppetund.

  (3) Õppeperiood jaguneb kolmeks trimestriks.

  (4) Õppetrimestrite vahel on õppevaheajad. Õppevaheajad jagunevad:
  1) sügisvaheaeg,
  2) jõuluvaheaeg,
  3) kevadvaheaeg,
  4) suvevaheaeg.

  (5) Õppevaheajad koolis on üldhariduskooli õppeaasta koolivaheaegadega samal ajal ning need on igaks õppeaastaks määratud haridus- ja teadusministri määrusega.

  (6) Õppetunni pikkus on 45 minutit. Kahe järjestikuse õppetunni vahel peab olema puhkepaus vähemalt 5 minutit.

  (7) Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse tunniplaanis, mille kinnitab kooli direktor.

§ 23.   Õpilaste hindamine

  Õpilaste hindamise korra kehtestab õppenõukogu. Õpilased saavad tunnistuse iga trimestri lõpus.

5. peatükk KOOLI JUHTIMINE 

§ 24.   Direktori pädevus ja ülesanded

  (1) Kooli juhib direktor, kes peab tagama kooli tulemusliku tegevuse, vastutab kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (2) Direktor peab kooli ja enda tegevusest aru andma vallavalitsusele ja teistele õigusaktides määratletud asutustele.

  (3) Direktor:
  1) teeb kooli kasuks kooli pidaja nimel tehinguid ulatuses, mis on vajalikud huvikooli seaduses, selle alusel antud õigusaktides ja kooli põhimääruses ning direktori töölepingus sätestatud ülesannete täitmiseks;
  2) juhatab kooli õppenõukogu;
  3) tagab kooli hoolekogu ja õppenõukogu otsuste täitmise;
  4) sõlmib, muudab, peatab ja ütleb üles töölepingud kooli töötajatega;
[RT IV, 22.12.2016, 2 - jõust. 25.12.2016]
  5) kinnitab kooli asjaajamiskorra ja kodukorra ning muud töökorraldust reguleerivad dokumendid;
  6) kinnitab kooli õppekava ja selle muudatused või tunnistab õppekava suletuks;
  7) osaleb kooli eelarveprojekti koostamises ning esitab selle hoolekogule arvamuse avaldamiseks;
  8) esitab vähemalt üks kord aastas aruande kooli tegevusest hoolekogule ja vallavalitsusele;
  9) lahendab muid käesoleva seadusega, kooli põhimäärusega ja töölepinguga tema pädevusse antud küsimusi.

  (4) Kooli tegevuse koordineerimiseks ja korraldamiseks annab direktor seaduses ja kooli põhimääruses sätestatud pädevuse piires käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi.

§ 25.   Direktori ametisse kinnitamine

  (1) Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab vallavalitsus välja avaliku konkursi.

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja korra, direktorile esitatavad kvalifikatsiooninõuded, sealhulgas ka vajalike erialateadmiste taseme kehtestab vallavalitsus.

  (3) Direktor kinnitatakse konkursi tulemuste alusel ametisse konkursil väljakuulutatud ajaks.

  (4) Kooli direktoriga sõlmib, muudab, peatab ning ütleb töölepingu Häädemeeste vallavanem või tema poolt volitatud ametiisik.
[RT IV, 22.12.2016, 2 - jõust. 25.12.2016]

§ 26.   Direktori asendamine

  Direktorit asendab puhkusel või töölähetuses olemise ajal, haigestumise või vabastamise korral kõigi õiguste ja kohustustega isik, kellele on töölepingu või käskkirjaga pandud direktori ülesannete täitmine tema äraolekul.

§ 27.   Kooli õppenõukogu

  (1) Kooli õppenõukogu liikmed on õppe-ja kasvatustööga seotud koolitöötajad.

  (2) Õppenõukogu tööd juhib direktor.

§ 28.   Õppenõukogu pädevus ja ülesanded

  (1) Kooli õppenõukogu ülesanne on õppetegevuse analüüsimine ja hindamine ning selle juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

  (2) Õppenõukogu võtab oma pädevuse piires üksikküsimuste lahendamiseks vastu otsuseid.

§ 29.   Õppenõukogu töökord

  (1) Õppenõukogu töövorm on koosolek.

  (2) Õppenõukogu koosolekud peavad toimuma vähemalt 5 korda aastas: õppeaasta algul, iga trimestri lõpul ja enne eksamiperioodi algust.

  (3) Õppenõukogu kutsub kokku direktor. Õppenõukogu toimumisest teavitatakse kõiki liikmeid vähemalt viis päeva enne koosoleku toimumist.

  (4) Õppenõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole õppenõukogu liikmetest.

  (5) Õppenõukogu päevakord kinnitatakse hiljemalt koosoleku algul.

  (6) Päevakorras märgitud otsuseid võtab õppenõukogu vastu hääletamise teel. Otsused võetakse vastu poolthäälte enamusega.

  (7) Õppenõukogu koosolekud protokollitakse. Protokolli koostamiseks nimetatakse koosoleku algul protokollija. Protokoll peab vastama asjaajamise korraldamist reguleerivatele õigusaktidele ning olema kättesaadav vähemalt 5. päeval koosoleku toimumise päevast arvates. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

§ 30.   Kooli hoolekogu

  Kooli hoolekogu on kooli juures tegutsev organ, kelle ülesanne on suunata kooli tegevust ning teha ettepanekuid kooli direktorile ja vallavalitsusele kooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes.

§ 31.   Hoolekogu moodustamine ja esimehe valimine

  (1) Hoolekogul on viis kuni üheksa liiget.

  (2) Hoolekogusse kuuluvad vallavolikogu esindaja, vastavalt õppenõukogu otsusele vähemalt 2 õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindajat (v.a. kooli direktor), lastevanemate üldkoosoleku otsusel vähemalt 2 lastevanemate ja õppurite esindajat, kooli toetavate organisatsioonide esindajad ja muud isikud.

  (3) Hoolekogu koosseisu kinnitab kooli direktori ettepanekul vallavalitsus.

  (4) Hoolekogu esimese koosoleku pärast hoolekogu kinnitamist kutsub hiljemalt ühe kuu jooksul kokku direktor.

  (5) Hoolekogu esimesel koosolekul valitakse hoolekogu töö korraldamiseks hoolekogu esimees. Valimise korraldab direktor.

  (6) Hoolekogu esimees valitakse salajasel hääletamisel poolthäälte enamusega. Esimehe kandidaadiks seadmiseks peab kandidaat andma suulise nõusoleku.

§ 32.   Hoolekogu ülesanded

  Hoolekogu:
  1) teeb vajadusel vallavalitsusele ettepaneku järelevalve teostamiseks kooli tegevuse üle;
  2) kuulab ära kooli direktori aruande kooli tegevuse ja eelarve täitmise kohta ning annab omapoolseid soovitusi;
  3) kuulab ära direktori koostatud eelarveprojekti, teeb ettepanekuid eelarveprojekti muutmiseks või täiendamiseks;
  4) teeb ettepanekuid kooli õppekava või õppekorralduse muutmiseks;
  5) teeb ettepanekuid kooli põhimääruse muutmiseks;
  6) teeb ettepanekuid kooli tasuliste teenuste hindade ja huvihariduse andmisel lastevanemate poolt kaetava osalustasu määra kohta;
  7) teeb ettepanekuid muusikakooli sisulise tegevuse arendamiseks ja majandusliku olukorra parandamiseks.

§ 33.   Hoolekogu töökord

  (1) Hoolekogu töövorm on koosolek.

  (2) Hoolekogu koosolekud peavad toimuma vähemalt üks kord poolaastas. Hoolekogu koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees.

  (3) Hoolekogu kokkukutsumisest tuleb hoolekogu liikmeid teavitada vähemalt 5 päeva enne koosoleku toimumist. Koos kutsega edastatakse hoolekogu liikmetele ka koosoleku päevakord.

  (4) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled hoolekogu liikmetest. Kui koosolekule kogunenud liikmete arv on alla poole liikmetest, kutsutakse hoolekogu koosolek 7 tööpäeva jooksul uuesti kokku.

  (5) Hoolekogu koosolekut juhatab hoolekogu esimees.

  (6) Hoolekogu koosolek algab päevakorra kinnitamisega. Koosolekul arutatakse päevakorras märgitud küsimusi.

  (7) Hoolekogu võtab otsuseid vastu hääletamise teel. Otsused võetakse vastu poolthäälte enamusega. Hoolekogu vastuvõetud otsused märgitakse hoolekogu protokollis. Hoolekogu otsused on kooli juhtkonnale täitmiseks.

  (8) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokolli koostamiseks nimetatakse koosoleku algul protokollija. Protokoll peab vastama asjaajamise korraldamist reguleerivatele õigusaktidele ning olema kättesaadav hiljemalt 5. päeval koosoleku toimumise päevast arvates. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

  (9) Hoolekogu koosolekutest võtab hoolekogu esimehe kutsel osa kooli direktor, kes on hoolekogu ees aruandluskohustuslik. Teised isikud võivad hoolekogu koosolekust osa võtta hoolekogu esimehe loal või kutsel.

6. peatükk KOOLI TÖÖTAJAD JA ÕPPURID 

§ 34.   Kooli töötajad

  (1) Kooli töötajad on pedagoogid (õpetaja, kontsertmeister, huvihariduse spetsialist) ja kooli teenindav personal.

  (2) Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded ja atesteerimise korra kinnitab Vallavalitsus.

  (3) Kooli töötajate koosseisu kinnitab direktor käskkirjaga, kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsusega.

  (4) Koolitöötajate konkreetsed tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse iga töötaja töölepingus.

  (5) Töökorralduslikud kohustused, õigused ja vastutus sätestatakse kooli töösisekorraeeskirjaga. Töösisekorraeeskirja kinnitab kooli direktor, kooskõlastades selle enne kinnitamist tööinspektsiooniga.

§ 35.   Õppurite õigused ja kohustused

  (1) Õppuril on õigus:
  1) tutvuda enne kooli õppima asumist ja õppimise ajal kooli õppekava, põhimääruse ning kodukorraga;
  2) nõuda huviala õppekavale vastavat tegevust ning soovi ja võimaluse korral õppida lisaaineid;
  3) osaleda valitud esindaja kaudu kooli hoolekogu tegevuses;
  4) kasutada muid seaduses ja kooli põhimääruses sätestatud õigusi.

  (2) Õppur on kohustatud:
  1) õppima vastavalt oma võimetele, harjutama, end arendama ning oma teadmisi ja oskusi pidevalt täiendama;
  2) järgima kooli kodukorda;
  3) hoidma kooli kasutuses olevat vara.

  (3) Kool tagab õppuri koolis viibimise ajal tema tervise kaitse.

7. peatükk KOOLI VARA JA FINANTSMAJANDUS 

§ 36.   Kooli vara

  (1) Kooli kasutuses oleva vara moodustavad talle Häädemeeste vallalt või teistelt isikutelt ja asutustelt sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, rahalised vahendid, inventar ja muu vara.

  (2) Kooli valduses olev vara on Häädemeeste valla omand.

  (3) Kooli vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub Häädemeeste Vallavolikogu kehtestatud vallavara valitsemise korra alusel.

§ 37.   Kooli finantseerimine

  (1) Koolil on oma eelarve Häädemeeste valla eelarve koosseisus.

  (2) Kooli finantseeritakse Häädemeeste valla eelarvest ja muudest allikatest saadud vahenditest.

  (3) Muudest allikatest saadud vahenditeks on:
  1) eraldised riigieelarvest;
  2) õppekulude osaliseks katmiseks lapsevanemalt või õppurilt võetav õppetasu;
  3) laekumised sihtfondidest;
  4) teistelt omavalitsustelt laekuvad rahalised vahendid; asutuste, äriühingute ja üksikisikute annetused.

  (4) Õppekulude osaliseks katmiseks võetakse õppetasu, mille suuruse kehtestab vallavalitsus.
[RT IV, 22.12.2016, 2 - jõust. 25.12.2016]

  (5) Kooli finantstegevust juhib koostöös kooli hoolekoguga kooli direktor.

  (6) Kooli raamatupidamisarvestust peab vallavalitsus õigusaktidega kehtestatud korras.

§ 38.   Õppetasust vabastamine ja soodustuste andmine

  Õppurite õppetasust vabastamine ja soodustuste andmine toimub vallavalitsuse määrusega kehtestatud korras.

§ 39.   Aruandlus

  Kool esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja muid aruandeid rahandusministri, haridus- ja teadusministri ning vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.

8. peatükk JÄRELEVALVE 

§ 40.   Järelevalve

  (1) Haldusjärelevalvet huvikooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või valdkonna eest vastutava ministri volitusel huvikooli asukohajärgne maavanem.
[RT IV, 22.12.2016, 2 - jõust. 25.12.2016]

  (2) Teenistuslikku järelevalvet kooli ja kooli direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

  (3) Kooli finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib vallavolikogu revisjonikomisjon, riigieelarveliste vahendite kasutamist Riigikontroll.

  (4) Järelevalve käigus avastatud puudused on direktor kohustatud kõrvaldama järelevalvet teostava haldusorgani määratud tähtpäevaks.
[RT IV, 22.12.2016, 2 - jõust. 25.12.2016]

9. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 41.   Kooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Kooli ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Häädemeeste Vallavolikogu ja korraldab vallavalitsus vallavolikogu otsusel õigusaktides sätestatud korras.

  (2) Kooli ümberkorraldamine põhimääruse tähenduses seisneb kooli ühinemises või jagunemises.

  (3) Kooli tegevus lõpetatakse
  1) kui riikliku järelevalveorgani hinnangul ei vasta asutus õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  2) kui kooli ei ole võimalik või otstarbekas finantseerida;
  3) kui kooli järele puudub vajadus;
  4) teistel seadusega ettenähtud juhtudel.

  (4) Kooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tema tegevuse lõpetamine võib toimuda ainult pärast õppeperioodi lõppu.

  (5) Kooli ümberkorraldamise ja ümberkujundamise ning tegevuse lõpetamise otsusest teatatakse kirjalikult lapsevanematele, pedagoogidele ja teistele töötajatele ning Haridus- ja Teadusministeeriumile vähemalt neli kuud enne ümberkorraldamise ja ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.

10. peatükk LÕPP- JA RAKENDUSSÄTTED 

§ 42.   Kooli põhimääruse kinnitamine, muutmine ja täiendamine

  (1) Kooli põhimääruse kinnitab, muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

  (2) Põhimääruse, selle muutmise või täiendamise eelnõu töötab välja kooli direktor koostöös vallavalitsusega.

§ 43.   Määruse jõustumine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub 28. aprillil 2008. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json