Teksti suurus:

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord - sisukord
Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.12.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 22.12.2016, 25

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 10.03.2016 nr 2
RT IV, 24.03.2016, 25
jõustumine 01.04.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.12.2016RT IV, 22.12.2016, 425.12.2016, rakendatakse 01. jaanuarist 2017.a

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja lõike 2 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 ja lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Häädemeeste valla eelarvest sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord.

§ 2.  Sotsiaalhoolekandelise abi eesmärk ja mõisted

 (1) Sotsiaalhoolekandeline abi on sotsiaaltoetuste, sotsiaalteenuste, vältimatu abi ja muu abi andmine, mille eesmärk on toetada inimese iseseisvat toimetulekut ja töötamist ning aktiivset osalust ühiskonnaelus, ennetades sealjuures sotsiaalsete probleemide tekkimist või süvenemist üksikisiku, perekonna ja ühiskonna tasandil.

 (2) Sotsiaaltoetus on isikule makstav rahaline hüvitis.

 (3) Sotsiaalteenus on isikule osutatav mitterahaline soodustus.

 (4) Vältimatu abi on elatusvahendite kaotuse või puuduse tõttu sotsiaalselt abitusse olukorda sattunud isikule osutatav sotsiaalabi, mis tagab vähemalt toidu, riietuse ja ajutise majutuse.

§ 3.  Sotsiaalhoolekandelise abi andmise põhimõtted

  Sotsiaalhoolekandelise abi andmisel:
 1) lähtutakse esmajärjekorras isiku vajadusest;
 2) eelistatakse abimeetmeid, mis on suunatud võimaluste leidmisele ja isiku suutlikkuse suurendamisele korraldada oma elu võimalikult iseseisvalt;
 3) nõustatakse isikut abimeetme valikul ja kohandamisel ning vajaduse korral abi kasutamisel vastava erialase ettevalmistusega spetsialisti poolt;
 4) lähtutakse abimeetme rakendamise tulemuslikkusest abi vajava isiku ning vajaduse korral pere ja kogukonna seisukohast;
 5) kaasatakse abi andmise kõikidel etappidel abi vajavat isikut ning vajaduse korral ka tema perekonnaliikmeid, kui isik on selleks nõusoleku andnud;
 6) tagatakse abimeetmed isikule võimalikult kättesaadaval moel.

§ 4.  Sotsiaalhoolekandega hõlmatus

 (1) Sotsiaalhoolekandelist abi on õigus taotleda isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Häädemeeste vald või isikul, kelle rahvastikuregistri järgset elukohta ei saa kindlaks määrata, kuid kes abi vajamise ajal viibib Häädemeeste valla haldusterritooriumil.

 (2) Kooskõlastatult isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgse kohaliku omavalitsuse üksusega võib sotsiaalhoolekandelist abi osutada isikule, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht ei ole Häädemeeste vald.

 (3) Vältimatut abi on õigus taotleda isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Häädemeeste vald, kuid kes viibib abi vajamise ajal Häädemeeste valla haldusterritooriumil.

§ 5.  Sotsiaalhoolekandelise abi andmine

 (1) Sotsiaalhoolekandelise abi andmist korraldavad Häädemeeste Vallavalitsus (edaspidi: Vallavalitsus) ja Häädemeeste Sotsiaalkeskus (edaspidi: Sotsiaalkeskus).

 (2) Sotsiaaltoetuse andmine või mitteandmine isikule otsustatakse käesolevas määruses sätestatud juhtudel haldusaktiga.

 (3) Sotsiaalteenuse osutamine või mitteosutamine isikule otsustatakse haldusaktiga või halduslepinguga. Sotsiaalteenuse osutamine otsustatakse halduslepinguga eelkõige juhul kui sotsiaalteenuse osutamise tingimused määratakse kindlaks Vallavalitsuse ja sotsiaalteenuse saaja või Vallavalitsuse, sotsiaalteenuse saaja ja kolmanda isiku koostöös.

 (4) Sotsiaalhoolekandelise abi saamiseks esitab isik või tema esindaja Vallavalitsusele või Sotsiaalkeskusele käesolevas määruses sätestatud juhtudel vormikohase või vabas vormis avalduse ning vajadusel kuludokumendid ja muud tõendid, mis on vajalikud sotsiaalhoolekandelise abi saamise õiguse väljaselgitamiseks.

§ 6.  Tähtajad sotsiaalhoolekandelise abi korraldamisel

 (1) Sotsiaalhoolekandelise abi andmine otsustatakse kümne tööpäeva jooksul isikult avalduse saamisest või muu sotsiaalhoolekandelise abi saamise õiguse tekkimise aluseks oleva sündmuse toimumisest, asjaolu saabumisest või tingimuse täitmisest arvates.

 (2) Sotsiaalhoolekandelise abi andmise või mitteandmise otsus tehakse isikule või tema esindajale teatavaks avalduses märgitud aadressil.

 (3) Vallavalitsus maksab sotsiaaltoetuse välja hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul otsuse tegemisest arvates, kui käesolevast määrusest ei tulene varasem tähtaeg.

 (4) Sotsiaaltoetus makstakse isiku avalduses näidatud arvelduskontole, isikule sularahas või isiku nõusolekul tema kirjaliku avalduse, digitaalselt allkirjastatud elektroonilise avalduse või notariaalselt tõestatud avalduse alusel kolmanda isiku arvelduskontole Eestis.

2. peatükk Sotsiaaltoetused 

1. jagu Sotsiaaltoetuste liigid 

§ 7.  Sotsiaaltoetuste liigid

 (1) Häädemeeste valla eelarvest makstakse järgmisi sotsiaaltoetusi:
 1) sünnitoetus;
 2) eakate tähtpäeva toetus;
 3) matusetoetus;
 4) koolitee alustamise toetus;
 5) ühekordne toetus majandusraskustesse sattunud pere hädavajalike kulutuste osaliseks katmiseks;
 6) riiklikku pensioni saavate isikute bussisõidutoetus;
 7) hooldajatoetus.

 (2) Toetusi makstakse Häädemeeste valla eelarves selleks ettenähtud rahaliste vahendite olemasolul.

2. jagu Sünnitoetus 

§ 8.  Sünnitoetus

 (1) Sünnitoetuse suurus on 400 eurot.

 (2) Toetust makstakse lapse emale või isale, kui laps on sünni registreerimisel kantud rahvastikuregistri järgi Häädemeeste valla elanikuks.

 (3) Toetust makstakse sünnitõendi alusel.

3. jagu Eakate tähtpäeva toetus 

§ 9.  Eakate tähtpäeva toetus

 (1) Eakate tähtpäeva toetuse suurus on 50 eurot.
[RT IV, 22.12.2016, 4 - jõust. 25.12.2016, rakendatakse 01. jaanuarist 2017.a]

 (2) Toetust makstakse alates 75.eluaastast juubeli puhul vallavalitsuse korralduse alusel, toetuse annab üle Sotsiaalkeskuse juhataja.

 (3) Toetuse maksmiseks esitab eelnõu Vallavalitsusele Sotsiaalkeskus.

4. jagu Matusetoetus 

§ 10.  Matusetoetus

 (1) Matusetoetuse suurus on 100 eurot.
[RT IV, 22.12.2016, 4 - jõust. 25.12.2016, rakendatakse 01. jaanuarist 2017.a]

 (2) Toetust makstakse rahvastikuregistri alusel Häädemeeste valla elaniku surma korral surmatõendi alusel.

 (3) Toetus makstakse isikule, kelle avalduse alusel surm registreeriti.

 (4) Matusetoetuse taotlemise õigus ja väljamaksmine ei sõltu taotleja elukohast.

5. jagu Koolitee alustamise toetus 

§ 11.  Koolitee alustamise toetus

 (1) Koolitee alustamise toetust makstakse Häädemeeste valla elanike registris olevate I klassi minevate laste vanematele 100 eurot.

 (2) Toetus makstakse välja kooli direktori poolt kinnitatud I klassi õpilaste nimekirja alusel.

6. jagu Ühekordne toetus 

§ 12.  Ühekordne toetus

 (1) Ühekordset toetust majandusraskustesse sattunud pere hädavajalike kulutuste osaliseks katmiseks.

 (2) Ühekordset toetust makstakse vähekindlustatud isikule või perele.

 (3) Ühekordse toetuse määramise aluseks on taotleja kirjalik avaldus käesoleva määruse lisa nr 1 vormis, millele tuleb märkida, milleks toetust taotletakse, vajalik summa, perekonna sissetuleku suurus ja pangakonto number või märge, et toetust soovitakse saada sularahas.

 (4) Avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:
 1) omakäeline kinnitus isiku või perekonna sissetulekute kohta;
 2) kviitung või arve kulude kohta, mille kompenseerimiseks toetust taotletakse;
 3) isikut tõendava dokumendi koopia.

 (5) Avaldus esitatakse Sotsiaalkeskusele, kus kontrollitakse avalduse ja teiste esitatud dokumentide õigsust ja esitatud andmete vastavust tegelikkusele. Sotsiaalkeskus võib vajaduse korral nõuda taotlejalt täiendavaid selgitusi või lisadokumente.

 (6) Ühekordse toetuse määramise, sealhulgas summa suuruse, otsustab Sotsiaalkeskuse ettepaneku alusel Vallavalitsus korraldusega.

 (7) Toetus kantakse taotleja arvelduskontole või makstakse välja sularahas.

7. jagu Riiklikku pensioni saavate isikute bussisõidutoetus 

§ 13.  Riiklikku pensioni saavate isikute bussisõidutoetus

 (1) Riikliku pensioni saavate isikute bussisõidutoetust võivad taotleda mittetöötav vanaduspensioni, töövõimetuspensioni või rahvapensioni saav isik eriarsti juures käimiseks.

 (2) Toetust makstakse esitatud sõidupiletite alusel 100 % ulatuses pileti maksumusest, kuid mitte rohkem kui 12 sõidukorra eest aastas.

 (3) Toetuse taotlemiseks esitatakse Sotsiaalkeskusele:
 1) avaldus käesoleva määruse lisa nr 2 vormis millel on eriarstile suunamist kinnitav perearsti kinnitus või eriarsti kinnitus vastuvõtul viibimise kohta;
 2) sõidupiletid;
 3) isikut tõendav dokument (koopia);
 4) pensionitunnistus (koopia).

 (4) Riiklikku pensioni saavate isikute bussisõidutoetuse määramise otsustab Sotsiaalkeskuse ettepaneku alusel Vallavalitsus.

 (5) Toetus makstakse välja taotleja pangaarvele kandmisega iga kvartali viimasel kuupäeval (31.03; 30.06; 30.09; 31.12) 1 kord kvartalis.

8. jagu Hooldajatoetus 

§ 14.  Hooldajatoetus

  Hooldajatoetust võib määrata ja maksta:
 1) Vallavalitsuse korraldusega 3-18-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldajaks määratud isikule või kohtu poolt määratud keskmise, raske või sügava puudega lapse eestkostjale, kes elab koos hooldatavaga rahvastikuregistri andmetel Häädemeeste vallas, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu ning kellel ei ole puuetega inimeste sotsiaaltoetuse seaduse mõttes rasket ega sügavat puuet;
 2) Vallavalitsuse korraldusega 18-aastase või vanema inimese hooldajaks määratud teovõimelisele isikule või eestkostjale, kes elab rahvastikuregistri andmetel Häädemeeste vallas ning kellel ei ole puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse mõttes rasket või sügavat puuet.

§ 15.  Hooldajatoetuse määramine

 (1) Hooldajatoetuse määramise aluseks on hooldatava või tema esindaja poolt Sotsiaalkeskusele esitatud kirjalik vabas vormis taotlus ja seda põhjendavad dokumendid.

 (2) Taotlust põhjendavateks dokumentideks on:
 1) vallavalitsuse korraldus hooldajaks määramise kohta või kohtuotsus eestkostjaks määramise kohta;
 2) arstliku ekspertiisikomisjoni otsus hooldatava kohta või selle koopia;
 3) isikuttõendavate dokumentide koopiad;
 4) hooldatava isiklik rehabilitatsiooniplaan (olemasolul);
 5) omakäeline selgitus hoolduse tagamise kohta.

 (3) Sotsiaalkeskusel on õigus nõuda täiendavaid dokumente või selgitusi.

 (4) Ettepanekud hooldajatoetuse määramiseks või toetusest keeldumiseks esitab Sotsiaalkeskus Vallavalitsusele kinnitamiseks kuu aja jooksul arvates taotluse laekumise kuupäevast.

 (5) Toetuse saajad ja makstava toetuse suuruse kinnitab Sotsiaalkeskuse ettepanekul Vallavalitsus korraldusega ja teavitab otsusest hooldatavat ja hooldajat kirjalikult 5 tööpäeva jooksul istungi toimumise päevast arvates.

§ 16.  Hooldajatoetuse maksmine ja hooldajatoetuse määr

 (1) Hooldajatoetuse maksmist alustatakse toetuse määramise päevast.

 (2) Hooldajatoetust makstakse hooldajale jooksva kuu 28. kuupäevaks tema pangaarvele kandmisega või erandjuhtudel Vallavalitsuse kassast sularahas.

 (3) Hooldajatoetust makstakse vastavalt hooldajatoetuse määrale.

 (4) Hooldajatoetuse määr raske puudega isiku hooldamise eest on 15,34 eurot kuus ja hooldajatoetuse määr sügava puudega isiku hooldamise eest on 25,56 eurot kuus.

§ 17.  Hooldajatoetuse maksmisest keeldumine

  Hooldajatoetust ei maksta:
 1) isikutele, kellele on puuetega inimeste sotsiaaltoetuse seaduse alusel määratud raske või sügav puue;
 2) statsionaarses õppevormis õppivale isikule;
 3) 18-aastase ja vanema raske või sügava puudega isiku hooldajale, kui hooldajatoetuse taotlejal on hooldatava suhtes ülalpidamiskohustus perekonnaseaduse mõistes;
 4) juhul, kui hooldatava toimetulekut on võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste, haridusteenuste, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

§ 18.  Hooldajatoetuse maksmise lõpetamine, peatamine, ümberarvestamine

 (1) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse Vallavalitsuse korraldusega Sotsiaalkeskuse ettepanekul juhul, kui on ära langenud käesolevas määruses toodud hooldajatoetuse määramise alused.

 (2) Hooldajatoetuse maksmine peatatakse, kui hooldatav viibib haiglaravil enam kui 30 kalendripäeva.

 (3) Hooldajatoetuse saaja on kohustatud teavitama Sotsiaalkeskust kirjalikult asjaoludest, mis toovad kaasa hooldajatoetuse maksmise lõpetamise, peatamise või toetuse suuruse muutumise.

 (4) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse või peatatakse hooldajatoetuse maksmist tingivate asjaolude tekkimise kuule järgneva kuu 1. kuupäevast alates.

 (5) Hooldajatoetuse suuruse ümberarvestamine toimub hooldatava hooldusvajaduse muutumisel.

 (6) Arvestust hooldajate määramise ja hooldajatoetuse maksmise kohta peab Sotsiaalkeskus.

 (7) Hooldajatoetusega kaasnevad maksud kannab Vallavalitsus vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja esitab vajalikud andmed ravikindlustuse andmekogusse.

 (8) Hooldajatoetuse saaja poolt valeandmete esitamisel on Vallavalitsusel õigus liigselt makstud summad tagasi nõuda.

 (9) Toetuse saajal on õigus toetuse määramise või sellest keeldumise otsuse vaidlustamiseks taotleda hooldusvajaduse ümberhindamist.

3. peatükk Sotsiaalteenused 

§ 19.  Sotsiaalteenuste liigid

  Vallavalitsuse poolt korraldatavad sotsiaalteenused on:
 1) koduteenus;
 2) väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus;
 3) täisealise isiku hooldus;
 4) puudega lapse hooldus;
 5) eluruumi tagamine.

§ 20.  Hindamiskohustus ja otsus abi andmise kohta

 (1) Sotsiaalkeskus selgitab välja abi saamiseks pöördunud isiku abivajaduse ja sellele vastava abi.

 (2) Abivajaduse väljaselgitamisel lähtutakse terviklikust lähenemisest isiku abivajadusele, võttes arvesse tema toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sealhulgas:
 1) isiku personaalse tegevusvõimega seonduvaid asjaolusid;
 2) isiku füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonnaga seonduvaid asjaolusid.

§ 21.  Tasu sotsiaalteenuste eest

 (1) Käesolevas korras nimetatud sotsiaalteenuse osutamise eest võib võtta tasu seaduses sätestatud korras.

 (2) Sotsiaalteenuste eest tasumise tingimused, korra ja tasumäärad kehtestab Vallavalitsus.

1. jagu Koduteenus 

§ 22.  Koduteenuse eesmärk ja sisu

 (1) Koduteenus on Vallavalitsuse poolt Sotsiaalkeskuse kaudu korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

 (2) Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks, nagu kütmine, toiduvalmistamine, eluruumi ja riiete korrastamine ning väljaspool eluruumi toiduainete ja majapidamistarvete ostmine ja muu asjaajamine.

 (3) Koduteenuse korraldamisel kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) põhiteenus- isiku hooldamine igapäevase toimetuleku tagamiseks;
 2) tugiteenus – isiku toimetuleku toetamine teatud teenuseliikidega;
 3) täielik kõrvalabi – koduteenuse osutamine hooldustöötaja poolt iga päev;
 4) osaline kõrvalabi – koduteenuse osutamine mitte igapäevaselt.

§ 23.  Koduteenuse põhiteenuste loetelu

  Koduteenuse põhiteenused on:
 1) toiduainete ja majapidamistarvetega varustamine (tellimuste vastuvõtmine, kaupade ostmine ja kojuviimine, toiduainete tuppatoomine hoidlast (juurvili, hoidised jm), valmistoidu kojutoomine, abistamine toidu valmistamisel (kartulite koorimine, juurvilja puhastamine, külma toidu valmistamine jne), toidunõude pesemine ja kappidesse paigutamine, esmaste majapidamistarvetega varustamine, kojutoomine, abistamine söömisel;
 2) eluaseme korrastamine (põrandate pühkimine ja pesemine, prügiämbri tühjendamine, tolmu pühkimine, vaipade puhastamine, kloppimine, voodi korrastamine, pesu triikimine, riiete pisiparandused, pesu pesemise korraldamine);
 3) kliendi pesemisvõimaluste korraldamine (pesemisvõimaluste korraldamine; abistamine pesemisel, abistamine riietumisel, väljanägemise korrastamine);
 4) abistamine eluaseme kütmisel, vee tuppa toomine (küttematerjalide muretsemine, tellimine, kojutoomise korraldamine, küttematerjalide saagimise, lõhkumise, ladumise korraldamine, küttematerjali tuppatoomine, abistamine kütmisel ja tuha väljaviimine, vee tuppatoomine, lumekoristustööd).

§ 24.  Koduteenuse tugiteenuste loetelu

  Koduteenuse tugiteenused on:
 1) kommunaal- ja muude maksete tasumine, toetuste taotlemine (kommunaal- ja muude maksete korraldamine, toetuste taotlemine ja raha kättetoimetamise korraldamine);
 2) abistamine arstiabi korraldamisel (arsti kojukutsumine ja vajadusel visiidi äraootamine, abistamine raviasutuse külastamisel, kliendi külastamine tema ajutisel viibimisel haiglas; ravimite muretsemine ja kojutoomine, abistamine ravimite manustamisel);
 3) abistamine remont -ja teenustööde korraldamisel (korteri kommunikatsioonirikete ja pisiremonttööde korraldamine, olmetehnika remondi korraldamine);
 4) abistamine kevadisel ja sügisesel suurpuhastusel (akende pesemise korraldamine, akende soojustamise korraldamine, abistamine kappide, panipaikade korrastamisel, abistamine kardinate vahetamisel, armatuuride puhastamisel;
 5) abistamine ühekordsetel asjaajamistel (ajalehtede, ajakirjade tellimine, abistamine arhiivitõendite jm muretsemisel, abistamine raamatutega varustamisel raamatukogu baasil, abistamine muudel ühekordsetel asjaajamistel;
 6) vestlus ja teabe edastamine (kliendi ärakuulamine, teabe edastamine muudatustest ja täiendustest õigusaktides, mis on seotud kliendi huvidega).

§ 25.  Koduteenuse vajaduse hindamine

 (1) Koduteenuse osutamisel hinnatakse ja täpsustatakse kõrvalabi vajaduse määra iga isiku puhul eraldi.

 (2) Koduteenuse osutamise perioodil kõrvalabi vajaduse määra muutumisel isiku tegevusvõime või elukeskkonna tõttu viivad sotsiaaltöötajad läbi korduva hindamise.

§ 26.  Koduteenuse osutamine

 (1) Koduteenust osutatakse täielikku või osalist kõrvalabi vajavatele isikutele.

 (2) Koduteenuse osutamine toimub isiku enda või teda esindava isiku poolt Sotsiaalkeskusele esitatud avalduse alusel.

 (3) Kõrvalabi vajaduse kindlaksmääramiseks täidab sotsiaaltöötaja kodukülastuse põhjal abivajaja kliendikaardi kahe nädala jooksul avalduse laekumise päevast arvates.

 (4) Otsus koduteenuse osutamise kohta tehakse teatavaks isikule tema vanust ja arengutaset arvestaval viisil hiljemalt ühe kuu jooksul avalduse laekumise päevast arvates.

 (5) Koduteenuse osutamiseks sõlmitakse kliendi (või teda esindava isiku) ja Sotsiaalkeskuse vahel kirjalik leping, milles määratakse muuhulgas kindlaks kõrvalabi vajaduse määrast tulenevalt teenuse osutamise maht ja teenuste loetelu, mis tagavad isiku iseseisva toimetuleku kodustes tingimustes.

 (6) Koduteenuse osutamise leping kuulub läbivaatamisele lähtudes kliendi vajadustest, kuid mitte harvem kui üks kord aastas.

 (7) Kui isikul puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad, osutatakse kliendile koduteenuseid tasuta.

 (8) Seadusjärgsete ülalpidajate olemasolul lähtutakse teenustasu maksmisel Vallavalitsuse kehtestatud teenuste hinnakirjast ja koduteenuse osutamise teenustasus lepitakse kokku kolmepoolselt: klient, tema seadusjärgsed ülalpidajad ja sotsiaaltöötaja. Koduteenuse osutamise eest makstava teenustasu suurus sõltub kliendile osutatava kõrvalabi määrast.

 (9) Koduteenuse osutamist korraldab ja selle üle arvestuse pidamise eest vastutab Sotsiaalkeskus.

2. jagu Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus 

§ 27.  Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eesmärk ja sisu

  Väljaspool isiku kodu osutatav üldhooldusteenus on Vallavalitsuse poolt Sotsiaalkeskuse kaudu korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

§ 28.  Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse määramine

  Vallavalitsus koostab koostöös Sotsiaalkeskuse, teenust saava isiku ja teenuseosutajaga teenuse osutamise haldusakti või halduslepingu, määrates selles muu hulgas kindlaks kõrvalabi vajaduse määrast tulenevad toimingud, mis tagavad isiku turvalisuse ja toimetuleku hooldusteenuse kasutamise ajal.

3. jagu Täisealise isiku ja puudega lapse hooldus 

§ 29.  Täisealise isiku hoolduse eesmärk ja sisu

 (1) Täisealise isiku hooldus on Vallavalitsuse poolt Sotsiaalkeskuse ettepanekul korraldatav sotsiaalteenus täisealisele (18-aastasele ja vanemale) isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

 (2) Hooldust teostab Vallavalitsuse määratud isik. Hooldus seatakse ja hooldav isik määratakse hooldatava nõusolekul.

 (3) Hoolduse seadmisel määratakse kindlaks hooldava isiku ülesanded.

 (4) Hooldajaks määratakse teovõimelise isiku või eestkostja, kes elab rahvastikuregistri andmetel Häädemeeste vallas ning kellel ei ole puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse mõttes rasket või sügavat puuet.

§ 30.  Puudega lapse hoolduse eesmärk ja sisu

 (1) Puudega lapse hooldus on Vallavalitsuse poolt Sotsiaalkeskuse ettepanekul korraldatav sotsiaalteenus 3-18-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapsele, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

 (2) Hooldust teostab Vallavalitsuse määratud isik.

 (3) Hoolduse seadmisel määratakse kindlaks hooldava isiku ülesanded.

 (4) Puudega lapse puhul seatakse hooldus ja määratakse hooldajaks üks vanematest või võõrasvanem last kasvatavate vanemate kokkuleppe alusel; eestkostja või sotsiaalhooldekande seaduse §-s 129 nimetatud isik. Juhul, kui vanemad ei jõua hooldaja isiku suhtes omavahel kokkuleppele, määrab puudega lapsele hooldaja Vallavalitsus. Hooldajaks võib määrata isiku, kelle elukoht asub rahvastikuregistri andmetel Häädemeeste vallas ning kellel ning kellel ei ole puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse mõttes rasket või sügavat puuet.

§ 31.  Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise taotlemine

 (1) Taotluse hoolduse seadmiseks esitab hooldust vajav isik või puudega lapse hooldajaks hakata sooviv isik Sotsiaalkeskusele koos isikut tõendava dokumendi ja arstliku ekspertiisi otsusega puude raskusastme kohta. Taotlusele lisatakse võimaliku hooldaja isikut tõendav dokument ja hooldatava kirjalik nõusolek talle hooldaja määramise kohta.

 (2) Kui esitatud taotluses on puudusi või on jäetud esitamata nõutavad dokumendid, määrab Sotsiaalkeskus taotlejale vähemalt 5-päevase tähtaja puuduse kõrvaldamiseks.

§ 32.  Hooldusvajaduse hindamine

 (1) Hoolduse seadmiseks ja hooldaja määramiseks vajaliku hindamise viib läbi Sotsiaalkeskuse sotsiaaltöötaja hiljemalt 10 tööpäeva jooksul taotluse saamise päevast arvates.

 (2) Hooldusvajaduse hindamisel täidetakse hindamisinstrument, mille põhjal selgitatakse välja hooldust vajava isiku abivajadus, hooldaja ülesanded ja hooldaja võimekus hooldaja ülesannete täitmiseks.

§ 33.  Hoolduse seadmine ja hooldaja määramine

 (1) Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise otsustab Vallavalitsus korraldusega hiljemalt 30 päeva jooksul taotluse saamise päevast arvates.

 (2) Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse tähtajaliselt:
 1) tähtajaliselt määratud arstliku ekspertiisi otsuse alusel puude raskusastme kehtivuse lõpptähtajani;
 2) tähtajatult määratud arstliku ekspertiisi otsuse alusel üheks aastaks.

 (3) Hooldajaks määratud isikul on õigus taotleda hooldajatoetust käesolevas määruses kehtestatud korras.

§ 34.  Hooldaja kohustused

  Hooldajaks määratud isik on kohustatud:
 1) tagama piisava kõrvalabi ja juhendamise hooldatavale, kes ei tule iseseisvalt toime söömise, hügieenitoimingute, riietumise, liikumise ja suhtlemisega;
 2) tagama hooldatava ohutuse, kui hooldatav oma tegevuse või tegevusetusega võib tekitada kahju iseenda või teiste inimeste elule, tervisele või varale;
 3) teavitama Sotsiaalkeskust hooldusega seoses tekkinud probleemidest;
 4) teavitama Sotsiaalkeskust hooldusvajaduse lõppemisest või edasist hooldust võimatuks muutva(te)st asjaolu(de)st kümne päeva jooksul vastava(te) asjaolu(de) tekkimisest arvates.

§ 35.  Hoolduse seadmisest ja hooldaja määramisest keeldumine

 (1) Hooldust ei seata ja hooldajat ei määrata isikule:
 1) kellel puudub pidev abi- ja hooldusvajadus vaimse või kehalise puude tõttu oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks;
 2) kellele osutatakse muud abi või sotsiaalteenuseid, mis tagavad tema hooldusvajaduse rahuldamise.

 (2) Hooldajaks ei määrata isikut, kes nähtuvalt täidetud hindamisinstrumendist ei tule toime hooldust vajava isiku hooldusvajaduse rahuldamisega.

 (3) Hooldust ei seata ja hooldajat ei määrata, kui hooldust vajav isik või võimalik hooldaja ei ole nõus hoolduse seadmise või hooldaja määramisega.

 (4) Hoolduse seadmisest ja hooldaja määramisest keeldumisest teatatakse taotlejale kirjalikult hiljemalt 30 päeva jooksul taotluse laekumisest arvates, esitades hoolduse seadmisest ja hooldaja määramisest keeldumise põhjused.

§ 36.  Hoolduse lõpetamine

 (1) Hooldus lõpetatakse ja hooldaja vabastatakse hoolduskohustusest Vallavalitsuse korraldusega järgmistel juhtudel:
 1) hooldatava või hooldaja avalduse alusel;
 2) hooldatava elamaasumisel ööpäevaringset hooldusteenust pakkuvasse hoolekandeasutusse enam kui 30 kalendripäevaks;
 3) hooldatava või hooldaja surma korral;
 4) hooldatava hooldusvajaduse äralangemise korral;
 5) hooldaja poolt oma kohustuste mittetäitmise korral;
 6) hooldatava või hooldaja elamaasumisel teise kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumile rahvastikuregistrisse kantud andmete alusel.

 (2) Hooldaja või hooldatav on kohustatud Vallavalitsust teavitama käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjaoludest hiljemalt 10 päeva jooksul asjaolude tekkimisest arvates.

 (3) Vallavalitsus otsustab hoolduse lõpetamise ja hooldaja hoolduskohustusest vabastamise hiljemalt 10 päeva jooksul vastava taotluse saamisest või vastavast asjaolust teadasaamisest arvates.

4. jagu Eluruumi tagamine 

§ 37.  Eluruumi tagamise eesmärk ja sisu

  Eluruumi tagamine on Vallavalitsuse poolt Sotsiaalkeskuse kaudu korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

§ 38.  Puudega isikule eluruumi tagamine

  Isikuid, kellel on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudest tingituna raskusi eluruumis liikumise, endaga toimetuleku või suhtlemisega, abistab Vallavalitsus eluruumi kohandamisel või sobivama eluruumi saamisel.

§ 39.  Eluruum

  Eluruum on Häädemeeste vallale kuuluv ühest või mitmest toast ja abiruumidest koosnev Häädemeeste Vallavolikogu otsuse alusel sotsiaaleluruumiks tunnistatud eluruum sotsiaalteenust vajavatele isikutele.

§ 40.  Eluruumi taotlemine ja üürilepingu sõlmimine

 (1) Eluruumi võib taotleda isik, kelle enda eluruum on muutunud elamiskõlbmatuks või isikud, kes muudel asjaoludel on sattunud väljapääsmatusse olukorda.

 (2) Eluruumi kasutusse saamiseks esitab taotleja kirjaliku taotluse Sotsiaalkeskusele. Taotluses märgitakse taotleja nimi, elukoht, taotlejaga koos eluruumi kasutavate isikute (pereliikmete) nimed, vanused ja eluruumi taotlemise alus.

 (3) Vajadusel on Sotsiaalkeskusel õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid (pensionitunnistuse koopia, puude raskusastet tõendava dokumendi koopia, kinnipidamiskohast vabanemist tõendava dokumendi koopia, kohtuotsuse koopia eluruumist väljatõstmise kohta, lastekodust või erikoolist tagasipöördumist tõendava dokumendi koopia, taotleja passi või muu isikut tõendava dokumendi koopia).

 (4) Eluruumi kasutusse andmise otsustab Vallavalitsus korraldusega.

 (5) Eluruumi kasutusse andmise kohta sõlmitakse üürileping. Eluruumi kasutamine toimub üürilepinguga määratud tingimustel.

 (6) Tasu eluruumi kasutamise eest (üür) ning selle tasumise kord ja tähtajad määratakse Vallavalitsuse kehtestatud hindade alusel. Lisaks üürile tasub eluruumi kasutaja kommunaal- ja muude talle osutatavate teenuste eest.

 (7) Eluruumi üürnikul ei ole õigust anda korterit või selle osa allüürile.

4. peatükk Alusetult saadu tagastamine ja vaidemenetlus 

§ 41.  Sotsiaalhoolekandelise abi kulutuste tagasinõudmine

 (1) Vallavalitsus nõuab seaduses sätestatud juhtudel isikult talle sotsiaaltoetusena alusetult makstud rahasumma ja sotsiaalteenuse osutamisega alusetult tehtud kulutused osaliselt või täielikult tagasi.

 (2) Vallavalitsusel on sotsiaalhoolekandelise abi andmiseks alusetult tehtud kulutuste tagastamisega viivitamise korral õigus nõuda tasumata summalt viivist võlaõigusseaduse § 113 alusel.

§ 42.  Vaide esitamine

  Isik, kes leiab, et sotsiaalhoolekandelise abi korraldamisel tehtud otsuse või toiminguga on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide Vallavalitsusele.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 43.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 44.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. aprillil 2016. a.
 

Lisa 1 Avaldus ühekordse toetuse taotlemiseks

Lisa 2 Avaldus bussisõidutoetuse taotlemiseks